Македонски   English   Shqip  

Медицински обрасци за осигурени лица

 

Упатство за начинот на пополнување и примена на медицински обрасци-упати...преземи (последна измена 02.01.2012)


1.Изјава за избор/промена на лекар (образец ИЛ-1)

2. Предлог за оцена на привремена спреченост за работа (образец ПСР)

3.Извештај за оцена на привремена спреченост за работа (образец ИСР)

4.Рецепт за пропишување на лек(рецептен образец)

5.Рецепт за пропишување на лек за странски осигуреник (рецептен образец)

6.Специјалистички-субспецијалистички упат (образец СУ)

7.Интер специјалистички упат (образец ИСУ)

8.Упат за радиодијагностика 1 (образец РДУ-1)

9.Упат за радиодијагностика 2 (образец РДУ-2)

10.Лабораториски упат 1 (образец ЛУ-1)

11.Лабораториски упат 2 (образец ЛУ-2)

12.Болнички упат (образец БУ)

13.Интер болнички упат (образец ИБУ)

14.Интер одделенски упат (образец ИОУ)

15.Интер клинички упат (образец ИКУ)

16.Отпусно писмо (образец ОП)

17.Предлог за упатување во странство (образец ПЛС)
17.1 Мислење за упатување на лекување во странство за виталнозагрозувачки случај (образец – ПЛС/ВС)


18.Упат за сервисни услуги (за хоспитализирани пациенти) (образец УСУ)

19. Конзилијарно мислење за лекови од листата на лекови на товар на ФЗОМ (образец КМЛ)


20.Конзилијарно мислење за продолжено лекување -медицинска рехабилитација (образец КММР)

21.Kонзилијарно мислење за продолжување на привремена спреченост за работа (образец КМБ)

22. Одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување ... превземи

23. Потврда за потреба на ортопедско помагало за 180 дена (Образец ПОП)

24.Потврда за болничко лекување за остварување на право на специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување (Образец-ПБЛ)


 
Обрасци за осигурени лица

МЕДИЦИНСКИ ОБРАСЦИ ЗА ОСИГУРЕНИ ЛИЦА

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини