Македонски   English   Shqip  


 
Правилници

Правилници за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за критериумите за склучување договори и начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат болничка  здравствена заштита

Правилник за начинот и користење, пристап, издавање,чување и заштита на податоците од информациониот систем на ФЗОМ достапни на веб порталот

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за критериумите за склучување договори и начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат специалистичко консултативна здравствена заштита, превентивна здравствена заштита и итна медицинска помош со домашно лекување

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за критериумите за склучување договори и начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат болничка  здравствена заштита

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на плаќање на лабораториските испитувања во специјастичко консултативна  здравствена заштита по упат на избран лекар

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за критериумите за склучување договори и начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат специјастичко консултативна  здравствена заштита, превентивна здравствена заштита и итна медицинска помош со домашно лекување

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за критериумите за склучување договори и начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат специјастичко консултативна стоматолошка здравствена заштита

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато опчодување во здравствените установи кои вршат специјастичко консултативна здравствена заштита 

Правилници за формата и содржината на картичката за здравствено осигурување и за начинот на нејзиното издавање, водење, користење и доказот за платен придонес за задолжително здравствено осигурување

Правилници за овластувања и начин на работа на контролата на фондот за здравствено осигурување

Правилници за користење на здравствени услуги во странство.

Правилници за содржината и формата на  здравствената легитимација.

Правилници за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала.

Правилници за составот, надлежноста  и начинот на работа на лекарските комисии на ФЗОМ.

Правилници за утврдување на привремена спреченост за работа.

Правилници  за обезбедување на тајност и заштита на податоците.

Правилници за плаќање во примарната здравствена заштита.

Правилници за плаќање во примарната стоматолошка здравствена заштита.

Правилници за плаќање во специјалистичко консултативната здравствена заштита.

Правилници  за плаќање во специјалистичко консултативната стоматолошка здравствена заштита.

Правилници за критериумите за склучување на договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарна здравствена заштита.

Правилници за плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативната  здравствена заштита.

Правилници  за критериумите за склучување на договори и за начинот на плаќање во болничката здравствена заштита.

Правилници за критериумите за склучување на договори и за начинот на плаќање за биомедицински потпомогнато оплодување.

Правилници за утврдување на референтни цени.

Правилници за усвојување на методологија и утврдување на завршни специјалистичко консултативни стоматолошки здравствени ислуги и методологија за утврдување на цени, како и цени на завршните услуги.

Правилници за утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средства кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од листата на лекови на товар на средства на Фондот

Правилници за трезорско работење на ФЗОМ

Правилници за изменување и дополнување на правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарната стоматолошка здравствена заштита

Правилници за изменување и дополнување на правилникот за формата и и содржината на картичката за здравствено осигурување

Правилници за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Тарифник за докомплетирање на барањата за остварување на право од задолжително здравствено осигурување со податоци од други субјекти

Правилници за начинот на отворање и водење на девизни сметки во рамките на здравствената главна книга на корисниците на средства од буџетот за финансирање на дејноста на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување

Правилници за начинот на трезорското работење и контрола

Правилници за подготвување, донесување и изменување на годишниот план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување

Правилник за критериумите за склучување договори, утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средства и начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт од листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот во примарна здравствена заштита

Правилници за специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини