почетна    |    за фондот    |    за осигурени лица    |    извештаи, анализи и прегледи    |    даватели на здравствени услуги    |    законска регулатива    |    меѓународни договори    |    e-здрaвство    |    тендери    |    aрхива    |     контакт1

Шифрарник на лекари од ПЗЗ
Export во XML

За детален опис на колоната позиционирајте го покажувачот на маусот врз насловот на колоната.

А. Број Д. Број Шифра Назив Единица Дејност Специјалност Адреса Mесто Факсимил Име и презиме Од До Мед. сестра Редовна замена Подолготрајно отсуство
Факсимил Име и презиме Назив Адреса Место Име и презиме Факсимил Причина за замена Замена од Замена до
1. 10-22974/2 4001004106785 1073801 ПЗУ АПТЕКА БЕНИ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА БЕНИ ФАРМ ПЕХЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ИНДУСТРИСКА БР.5 ПЕХЧЕВО 900044 КАТИЦА ЗЛАТКОВСКА 01.01.2008 31.12.2026 СОЊА ГАЛАЗОВСКА  
2. 10-20820/2 4001004106793 1072801 ПЗУ ДР КОСТА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИНДУСТРИСКА БР 5 ПЕХЧЕВО 631396 КОСТА ПАНДОВ 01.05.2005 31.12.2026 САЊА МИТРОВСКА 641200 ЖАКЛИНА СТАНОЕВСКА ПЗУ ДР СТАНОЕВСКИ УЛ.ИНДУСТРИСКА ББ ПЕХЧЕВО  
3. 10-22068/2 4001005106860 1073401 ПЗУ ДР МАРКОВСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЗАДАРСКА БР.38 БЕРОВО 634476 СНЕЖАНА МАРКОВСКА 01.05.2005 31.12.2026 СУЗАНА СТРАТОРСКА 631914 МИТКО ЈАНКОВСКИ ПЗУ ДР МИТКО ЈАНКОВСКИ УЛ. ЃУРО ЃАКОВИЌ БР 17 БЕРОВО  
4. 10-22031/2 4001005106878 1073701 ПЗУ АПТЕКА ФАРМАМЕДИКА ПЗУ АПТЕКА ФАРМАМЕДИКА БЕРОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ЗАДАРСКА БР.38 БЕРОВО 900184 БИЛЈАНА КАШИРСКА 01.01.2008 31.12.2026  
5. 10-22031/2 4001005106878 1073701 ПЗУ АПТЕКА ФАРМАМЕДИКА ПЗУ АПТЕКА ФАРМАМЕДИКА БЕРОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ЗАДАРСКА БР.38 БЕРОВО 900192 ЕМИЛИЈА ШУМАНСКА 01.01.2008 31.12.2026 ВЕСНА ЧУКАРСКА  
6. 10-22031/2 4001005106878 1073701 ПЗУ АПТЕКА ФАРМАМЕДИКА ПЗУ АПТЕКА ФАРМАМЕДИКА БЕРОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ЗАДАРСКА БР.38 БЕРОВО 900222 СВЕТЛАНА ДУПКАРСКА 01.01.2008 31.12.2026  
7. 10-22031/2 4001005106878 1073701 ПЗУ АПТЕКА ФАРМАМЕДИКА ПЗУ АПТЕКА ФАРМАМЕДИКА БЕРОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ЗАДАРСКА БР.38 БЕРОВО 900230 СНЕЖАНА РЕЏОВСКА 01.01.2008 31.12.2026 ЈУЛИЈА НОВОСЕЛСКА  
8. 10-21158/2 4001005106908 1073501 ПЗУ ДР ВЛАДО ШАХПАСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЗАДАРСКА БР.38 БЕРОВО 634484 ВЛАДО ШАХПАСКИ 01.05.2005 31.12.2026 САНДРА СТАМЕНКОВА 641804 ГАБРИЕЛА АРМЕНСКА ПЗУ ГАБИДЕНТ УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР.15 БЕРОВО  
9. 10-21955/2 4001006108181 1074301 ПЗУ Д-Р ВЕСНА МАРКОВСКА ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 148571 ЕЛЕНА ВЕСЕЛИНСКА 24.01.2014 31.12.2026 ЕМИЛИЈА БЕЛЧОВСКА 303623 ВЕСНА МАРКОВСКА ПЗУ Д-Р ВЕСНА МАРКОВСКА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО  
10. 10-21955/2 4001006108181 1074301 ПЗУ Д-Р ВЕСНА МАРКОВСКА ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 303623 ВЕСНА МАРКОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 МИЛКА ЧАМОВСКА 148571 ЕЛЕНА ВЕСЕЛИНСКА ПЗУ Д-Р ВЕСНА МАРКОВСКА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО  
11. 10-21505/2 4001006108203 1075301 ПЗУ ДР ВЕСЕЛА И ДР КОЛЕ ПЕХЧЕВО ПЗУ ДР ВЕСЕЛА И ДР КОЛЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИНДУСТРИСКА 5 ПЕХЧЕВО 400084 ВЕСЕЛА АСПРОВСКА 01.04.2011 31.12.2026 СОЊА МИЦЕВСКА 100129 ЛИЛЈАНА СТЕФАНОВСКА ПЗУ АЛЕКСАНДАР МЕДИКА УЛ. ИНДУСТРИСКА ББ ПЕХЧЕВО  
12. 10-20817/2 4001006108211 1074202 ПЗУ ДР СТАНОЕВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ИНДУСТРИСКА ББ ПЕХЧЕВО 641200 ЖАКЛИНА СТАНОЕВСКА 29.05.2012 31.12.2026 БИЉАНА ДИМИТКОВСКА 631396 КОСТА ПАНДОВ ПЗУ ДР КОСТА ДЕНТ УЛ. ИНДУСТРИСКА БР 5 ПЕХЧЕВО  
13. 10-23145/2 4001006108238 1074701 ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 100072 ВАЛЕНТИНА НЕШОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 РУЖА ГРИОВСКА 100099 ТАТЈАНА РУНТЕВСКА ПЗУ Д-Р ТАЊА РУНТЕВСКА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО  
14. 10-23146/2 4001006108246 1074401 ПЗУ Д-Р ТАЊА РУНТЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 100099 ТАТЈАНА РУНТЕВСКА 01.01.2007 31.12.2026 БИЉАНА ТУШЕВСКА 100072 ВАЛЕНТИНА НЕШОВСКА ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО  
15. 10-21032/2 4001006108270 1075101 ПЗУ ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА ПЗУ ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО 100064 ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА 01.04.2011 31.12.2026 ОЛИВЕРА БОШНАКОВСКА 143944 МЕТОДИ ПЕЛТЕКОВСКИ ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО  
16. 10-22328/2 4001006108289 1074501 ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО 115541 ВАНЧО РЕМЕНСКИ 01.01.2007 31.12.2026 ЈАВОРКА ЈОВАНОВСКА 147087 ЈОРДАНКА КРЖОВСКА СИРАЧЕВСКА ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО МАРШАЛ ТИТО 17 ДВОРИШТЕ - БЕРОВО  
17. 10-22328/2 4001006108289 1074502 ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ПЗУ БИОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО ДВОРИШТЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО 17 ДВОРИШТЕ - БЕРОВО 145025 ДАНИЕЛА КАРАКАШОВА ВУКСАНОВА 01.01.2007 30.09.2012 НЕВЕНА СТАЈКОВСКА 115541 ВАНЧО РЕМЕНСКИ ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО  
18. 10-22328/2 4001006108289 1074502 ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ПЗУ БИОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО ДВОРИШТЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО 17 ДВОРИШТЕ - БЕРОВО 147087 ЈОРДАНКА КРЖОВСКА СИРАЧЕВСКА 04.07.2013 31.12.2026 НЕВЕНА СТАЈКОВСКА 115541 ВАНЧО РЕМЕНСКИ ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО  
19. 10-22566/2 4001006108343 1075201 ПЗУ АЛЕКСАНДАР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИНДУСТРИСКА ББ ПЕХЧЕВО 100129 ЛИЛЈАНА СТЕФАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 СЛАЃАНА СТАМБОЛИСКА 400084 ВЕСЕЛА АСПРОВСКА ПЗУ ДР ВЕСЕЛА И ДР КОЛЕ ПЕХЧЕВО ИНДУСТРИСКА 5 ПЕХЧЕВО  
20. 10-21011/2 4001006108440 1075601 ПЗУ ГАБИДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР.15 БЕРОВО 641804 ГАБРИЕЛА АРМЕНСКА 01.06.2007 31.12.2026 САНЕЛА КАВГАЏИСКА 634484 ВЛАДО ШАХПАСКИ ПЗУ ДР ВЛАДО ШАХПАСКИ УЛ.ЗАДАРСКА БР.38 БЕРОВО  
21. 10-21249/2 4001008501158 1075801 ПЗУ СВ.МАРКО Д-Р МАРИЈА КОЖАРСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА С.РУСИНОВО БЕРОВО 643149 МАРИЈА КОЖАРСКА 01.01.2009 31.12.2026 ГРОЗДАНА ЦРВЕНКОВСКА 641804 ГАБРИЕЛА АРМЕНСКА ПЗУ ГАБИДЕНТ УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР.15 БЕРОВО  
22. 10-21709/2 4001011502831 1076001 ПЗУ ДЕНТАЛ ЕСТЕТИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 646130 МИРОПКА ЧУЧУРСКА 22.11.2011 31.12.2026 НАТАША ИЛИОВСКА-ТРЕНЧОВСКА 644412 ВАНЧО АПОСТОЛОВСКИ ПЗУ Д-Р АПОСТОЛОВСКИ УЛ.ИНДУСТРИСКА ББ ПЕХЧЕВО  
23. 10-22325/2 4001011502971 1076401 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ДР-ПАЧЕМСКИ БЕРОВО ПЗУ Д-Р ПАЧЕМСКИ ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ЗАДАРСКА БР.38 БЕРОВО 500070 МИЛЕ ПАЧЕМСКИ 20.10.2014 31.12.2026 ГРОЗДАНКА ТУШЕВСКА 500348 ВОЈЧО АТАНАСОВ ПЗУ Д-Р АТАНАСОВ УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ - БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО  
24. 10-384/2 4001011503013 1076801 ПЗУ АПТЕКА БИОМЕДИКА ФАРМ БЕРОВО ПЗУ АПТЕКА БИОМЕДИКА ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.23-ТИ АВГУСТ БР. 5 БЕРОВО 921831 ДРАГАНА МИРЧОВСКА 18.02.2022 31.12.2026 ВЕРИЦА МАЧЕВСКА  
25. 10-23281/2 4001018505305 1076601 ПЗУ Д-Р РУШКОВСКИ БЕРОВО ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА Д-Р РУШКОВСКИ БЕРОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЃУРО ЃАКОВИЌ БР.20 БЕРОВО 651974 СЛОБОДАН РУШКОВСКИ 02.07.2018 31.12.2026 ДАФИНКА РУШКОВСКА 631914 МИТКО ЈАНКОВСКИ ПЗУ ДР МИТКО ЈАНКОВСКИ УЛ. ЃУРО ЃАКОВИЌ БР 17 БЕРОВО  
26. 10-23445/2 4001993100189 1074001 ПЗУ АПТЕКА ЕНА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЕНА ФАРМ БЕРОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.39 БЕРОВО 900028 ЛИДИЈА ДОГАЗАНСКА 01.01.2008 31.12.2026 ЈАСМИНКА МАРКОВСКА  
27. 10-23445/2 4001993100189 1074001 ПЗУ АПТЕКА ЕНА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЕНА ФАРМ БЕРОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.39 БЕРОВО 917290 ЕЛЕНА ПАВЛЕВСКА 27.12.2016 31.12.2026  
28. 10-23709/2 4001993102092 1075701 ПЗУ АПТЕКА АРНИКА "АРНИКА" ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БОРИС КИДРИЧ БР.3 ПЕХЧЕВО 900036 КАТЕРИНА АЈТАРСКА 23.07.2013 31.12.2026 ЕЛЕНА АНДОНОВСКА  
29. 10-21028/2 4001996100368 1070501 ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО 143944 МЕТОДИ ПЕЛТЕКОВСКИ 03.09.2001 31.12.2026 ВЕСЕЛА БРАШНАРСКА 162167 МАГДАЛЕНА МУШКАРСКА ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА УЛ. ЗАДАРСКА БР.38 БЕРОВО БЕРОВО  
30. 10-21028/2 4001996100368 1070501 ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО 143944 МЕТОДИ ПЕЛТЕКОВСКИ 03.09.2001 31.12.2026 ЖАКЛИНА ТУШЕВСКА 162167 МАГДАЛЕНА МУШКАРСКА ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА УЛ. ЗАДАРСКА БР.38 БЕРОВО БЕРОВО  
31. 10-21028/2 4001996100368 1070502 ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА - ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР.38 БЕРОВО БЕРОВО 162167 МАГДАЛЕНА МУШКАРСКА 01.03.2021 31.12.2026 ЈУЛИЈА ГАЗИНКОВСКА 143944 МЕТОДИ ПЕЛТЕКОВСКИ ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО  
32. 10-20877/2 4001997103409 1070401 ПЗУ РУЖА БИОЛАБ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЛАДИНСКИ КЕЈ БР.2 БЕРОВО 132144 МИЛКА СУЏУКОВИЌ 03.09.2001 31.12.2026 МИРЈАНА ФИДАНСКА 162167 МАГДАЛЕНА МУШКАРСКА ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА УЛ. ЗАДАРСКА БР.38 БЕРОВО БЕРОВО  
33. 10-20913/2 4001998103488 1071701 ПЗУ ДР МИТКО ЈАНКОВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ЃУРО ЃАКОВИЌ БР 17 БЕРОВО 631914 МИТКО ЈАНКОВСКИ 01.06.2005 31.12.2026 АНЕТА КРАКУТОВСКА 634476 СНЕЖАНА МАРКОВСКА ПЗУ ДР МАРКОВСКА УЛ.ЗАДАРСКА БР.38 БЕРОВО  
34. 10-23000/2 4001999104011 1073901 ПЗУ АПТЕКА СОФОРА ПЗУ АПТЕКА СОФОРА БЕРОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.КЕЈ РЕВОЛУЦИЈА БР.3А БЕРОВО 900176 КРИСТИНКА МИЛОШЕВСКА 01.04.2010 31.12.2026  
35. 10-23000/2 4001999104011 1073901 ПЗУ АПТЕКА СОФОРА ПЗУ АПТЕКА СОФОРА БЕРОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.КЕЈ РЕВОЛУЦИЈА БР.3А БЕРОВО 916072 ЕМИЛИЈА ШУТЕВСКА 18.09.2015 31.12.2026 ВАСКА СТРАТОРСКА  
36. 10-21381/2 4002000140705 2011202 ПЗУ ДР ШЕРДЕНКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. СТЕВО ПАТАКО БР.1ДУЌАН 3 БИТОЛА 130125 БИЛЈАНА ШЕРДЕНКОВСКА ИВАНОВСКА 01.09.2008 31.12.2026 ОЛИВЕРА ШЕРДЕНКОВСКА 164020 АЛЕКСАНДРА КАНАТЛАРОВСКА ПЗУ НИРВАНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.11 БИТОЛА  
37. 10-23705/2 4002000144956 2010801 ПЗУ Д-Р НЕЧЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА АНЕСТИ ПАНОВСКИ 11 БИТОЛА 145645 КИРО ДЕСПОТОСКИ 10.08.2011 28.04.2016 ВАЛЕНТИНА ЛАЗАРОВСКА 100587 БИЉАНА ЈОЛЕВСКА ПЗУ СТУДЕНТСКА АМБУЛАНТА УЛ СТУДЕНТСКА ББ БИТОЛА  
38. 10-23705/2 4002000144956 2010801 ПЗУ Д-Р НЕЧЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА АНЕСТИ ПАНОВСКИ 11 БИТОЛА 154385 КИРО ДЕСПОТОСКИ 29.04.2016 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА ЛАЗАРОВСКА 100587 БИЉАНА ЈОЛЕВСКА ПЗУ СТУДЕНТСКА АМБУЛАНТА УЛ СТУДЕНТСКА ББ БИТОЛА  
39. 10-20982/2 4002001144623 2062001 ПЗУ АПТЕКА АДОНИС ПЗУ АПТЕКА АДОНИС БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. БУЛЕВАР СО СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА РЕВОЛУЦИЈА БР.26 БИТОЛА 908231 ВЕСНА ГОРЧЕВСКА 01.01.2009 31.12.2026 РАДМИЛА МУЗОВСКА  
40. 10-21600/2 4002001145379 2034301 ПЗУ МИХАЈЛОВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БОНДЕ СКЕРЛЕВСКИ 10 БИТОЛА 637670 ЉУБИША МИХАЈЛОВСКИ 01.09.2005 31.12.2026 ЕЛЕНА ЈАКОПЕТРЕВСКА 637874 ТАТЈАНА КУЗМАНОВСКА ПЗУ ЗАРИДЕНТ УЛ. АНЕСТИ ПАНОВСКИ 4 БИТОЛА  
41. 10-22017/2 4002001146804 2034001 ПЗУ ВЕДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА 129 БИТОЛА 636690 ВЕСНА БОЖИНОВСКА ХРИСТОВСКА 01.02.2008 31.12.2026 637556 СНЕЖАНА ПОПОВСКА ПЗУ ТРИ-ДЕНТ БУЛ. 1 МАЈ БР. 108-Б БИТОЛА  
42. 10-23183/2 4002002149050 2050601 ПЗУ АПТЕКА ПРИМА ЛЕК ПЗУ АПТЕКА ПРИМА ЛЕК БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.1 БИТОЛА 903299 ЛИЛЈАНА МАТИЌ 10.01.2008 31.12.2026 НАТАША ГРОЗДАНОВСКА  
43. 10-23183/2 4002002149050 2050601 ПЗУ АПТЕКА ПРИМА ЛЕК ПЗУ АПТЕКА ПРИМА ЛЕК БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.1 БИТОЛА 903302 МАРИЈА ГОШЕВСКА 10.01.2008 31.12.2026  
44. 10-23183/2 4002002149050 2050601 ПЗУ АПТЕКА ПРИМА ЛЕК ПЗУ АПТЕКА ПРИМА ЛЕК БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.1 БИТОЛА 920355 ПЕТАР МАТИЌ 24.11.2020 31.12.2026  
45. 10-21792/2 4002002150252 2050801 ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.11-13 БИТОЛА 907863 МИЛИЦА ЈАНЕВСКА ЃОРГИЕВСКА 24.02.2021 31.12.2026 ФИЛИП ИЛИЕВСКИ  
46. 10-21792/2 4002002150252 2050801 ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.11-13 БИТОЛА 913162 СИМОНА ЛИТОВСКА 09.01.2008 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОВСКА  
47. 10-21792/2 4002002150252 2050801 ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.11-13 БИТОЛА 913162 СИМОНА ЛИТОВСКА 09.01.2008 31.12.2026 ДРАГАН КАДИЈОВСКИ  
48. 10-21792/2 4002002150252 2050801 ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.11-13 БИТОЛА 913162 СИМОНА ЛИТОВСКА 09.01.2008 31.12.2026 ИВАНА ИЦКОВСКИ  
49. 10-21792/2 4002002150252 2050801 ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.11-13 БИТОЛА 920835 ПЕТАР ЃОРЃИОВСКИ 31.08.2021 31.12.2026 ДИМИТАР ТРАЈЧЕВСКИ  
50. 10-21792/2 4002002150252 2050801 ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.11-13 БИТОЛА 920835 ПЕТАР ЃОРЃИОВСКИ 31.08.2021 31.12.2026 ФИЛИС КЛЕЊА  
51. 10-21792/2 4002002150252 2050801 ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.11-13 БИТОЛА 922358 ЃОРГИ НИКОЛОВСКИ 06.09.2022 31.12.2026  
52. 10-21792/2 4002002150252 2050802 ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА РОСА-ВИТА БИТОЛА -ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА РОСА ВИТА МОГИЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ Ѓ 95 МОГИЛА 903329 МАРИЈА ЛИТОВСКА 31.07.2013 31.12.2026  
53. 10-21792/2 4002002150252 2050803 ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА РОСА-ВИТА БИТОЛА-ОЕ АПТЕКАРСКА СТАНИЦА РОСА-ВИТА ЖИТОШЕ С.ЖИТОШЕ ДОЛНЕНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ М.В.СЕЛО/ЗГРАДА 2 А-ВЛЕЗ 3 ЖИТОШЕ 913162 СИМОНА ЛИТОВСКА 01.07.2015 31.12.2026 СЕМИЕ РУСТЕМИ  
54. 10-21792/2 4002002150252 2050804 ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА РОСА-ВИТА БИТОЛА ПОДВИЖНА АПТЕКА РОСА-ВИТА МОБИЛ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ Ѓ ББ МОГИЛА 913162 СИМОНА ЛИТОВСКА 28.03.2018 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА НИКОЛОВСКА  
55. 10-21792/2 4002002150252 2050805 ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА РОСА-ВИТА БИТОЛА АПТЕКАРСКА СТАНИЦА РОСА ВИТА НОВАЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ 1 ББ НОВАЦИ 913162 СИМОНА ЛИТОВСКА 09.10.2015 31.12.2026 НАТАША ЈАНКУЛОСКА  
56. 10-21792/2 4002002150252 2050805 ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА РОСА-ВИТА БИТОЛА АПТЕКАРСКА СТАНИЦА РОСА ВИТА НОВАЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ 1 ББ НОВАЦИ 913162 СИМОНА ЛИТОВСКА 09.10.2015 31.12.2026 СНЕЖАНА ЈОВАНОВСКА  
57. 10-21792/2 4002002150252 2050806 ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА - КАНАТЛАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ НАС.МЕСТО.БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.КАНАТЛАРЦИ ПРИЛЕП 902853 СУЗАНА ДИМОВСКА 02.02.2022 31.12.2026 ГОРАН ПЕТРОВСКИ  
58. 10-21792/2 4002002150252 2050807 ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА БИТОЛА- ОРГ.ЕДИНИЦА АПТЕКА РОСА ВИТА 2 БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЈАНКО ПАЛИГОРА БР.20 БИТОЛА БИТОЛА 902659 ВЕСНА ПОПОВСКА 30.08.2022 31.12.2026 ЕМИЛИЈА НИКОДИНОВСКА  
59. 10-21792/2 4002002150252 2050807 ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА БИТОЛА- ОРГ.ЕДИНИЦА АПТЕКА РОСА ВИТА 2 БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЈАНКО ПАЛИГОРА БР.20 БИТОЛА БИТОЛА 910104 НАТАША ДИМОВСКА 30.08.2022 31.12.2026  
60. 10-22949/2 4002002150805 2011902 ПЗУ ДР ТАТЈАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.8 МИ СЕПТЕМВРИ БР.4 БИТОЛА 134538 ТАТЈАНА АЛЕКСАНДРОВСКА ПЕТКОВСКА 20.06.2002 31.12.2026 МАЈА ЃОРШЕВСКА 130125 БИЛЈАНА ШЕРДЕНКОВСКА ИВАНОВСКА ПЗУ ДР ШЕРДЕНКОВСКИ УЛ. СТЕВО ПАТАКО БР.1ДУЌАН 3 БИТОЛА  
61. 10-21919/2 4002002152573 2035201 ПЗУ МЕРИ ДЕНТ ПЗО МЕРИ ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА НАС. КЛАНИЦА ЗГР.6/2 ЛОК.БР. 6 БИТОЛА 637190 МЕРИ ДИМИТРОВСКА 01.08.2005 31.12.2026 АНА ДИМИТРОВСКА 630691 АДРИЈАНА МИХАЈЛОВСКА ПЗУ ЕСТЕТА УЛ. СТРМАШЕВО БР.2 БИТОЛА  
62. 10-20751/2 4002002152832 2010901 ПЗУ МЕДИХЕЛП ПЗУ ОРД.ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО МЕДИХЕЛП ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ ЛЕРИНСКА БР.47-1/2 БИТОЛА 530549 ЕМИЛИЈА ЈАШОВИЌ-СИВЕСКА 19.08.2016 31.12.2026 ЈАСМИНА МИЛЕВСКА 530387 ЛИЛИ НАСТЕВСКА ПЗУ Д-Р КИРИЛ НАСТЕВСКИ УЛ.МИРЧЕ АЦЕВ БР.10А БИТОЛА  
63. 10-22337/2 4002002154088 2036201 ПЗУ ТЕА - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ ПРИЛЕПСКА БР 49/38 БИТОЛА 636290 ЛУИЗА КОЖУВАРОВСКА 01.07.2005 31.12.2026 ДИЈАНА РИСТЕВСКА 634956 МАНУЕЛА НАУМОВСКА ПЗУ ДР ДИМИТАР НАУМОВСКИ УЛ.ПРИЛЕПСКА БР.53/72 БИТОЛА  
64. 10-23756/2 4002003155304 2060601 ПЗУ АПТЕКА КОРОНА-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА КОРОНА-ФАРМ БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МЛАДИНСКИ БРИГАДИ 1 БИТОЛА 904384 ВЕСНА КУЗМАНОВСКА 01.01.2008 31.12.2026  
65. 10-23756/2 4002003155304 2060601 ПЗУ АПТЕКА КОРОНА-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА КОРОНА-ФАРМ БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МЛАДИНСКИ БРИГАДИ 1 БИТОЛА 920878 АЛЕКСАНДРА ПЕТКОВСКА 04.10.2021 31.12.2026  
66. 10-22792/2 4002003156203 2060201 ПЗУ АПТЕКА ДЕЛТА-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ДЕЛТА ФАРМ БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ПРИЛЕПСКА 40 БИТОЛА 910120 НАТАША ЃЕРОВСКА 12.04.2019 31.12.2026 МАЈА КОКЕВСКА  
67. 10-22792/2 4002003156203 2060201 ПЗУ АПТЕКА ДЕЛТА-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ДЕЛТА ФАРМ БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ПРИЛЕПСКА 40 БИТОЛА 910120 НАТАША ЃЕРОВСКА 12.04.2019 31.12.2026 ТАТЈАНА ШЕРОВСКА  
68. 10-23305/2 4002004161600 2027802 ПЗУ НЕОДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ПРОХОР ПЧИНСКИ БР.25 БИТОЛА 630098 ГОРАН ТОДОРОВИЌ 25.08.2017 31.12.2026 МАРИЈА СТОЈАНОВСКА 630110 ВАЛЕНТИН МИЛОШЕВСКИ ПЗУ ХЕЛИОДЕНТ - ДР В.МИЛОШЕВСКИ УЛ.ПАНДА ЧЕСНОВА БР 9-11 БИТОЛА  
69. 10-22139/2 4002004162134 2026401 ПЗУ ДР НЕЧАКОВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР 54 -1 /1 БИТОЛА 650293 ЕВА АНАСТАСОВА 13.05.2016 31.12.2026 ИВАНА ТОДОРОВСКИ 637459 ЃОРЃИ  ВУЧКОВ ПЗУ ДЕНТАЛ МЕДИКУС УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ БР 34 БИТОЛА  
70. 10-21657/2 4002004162568 2011701 ПЗУ АС МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.25-ТИ МАЈ БР.3/1 БИТОЛА 136760 КАТЕРИНА АТАНАСОВА 06.08.2004 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА ТРАЈАНОВСКА 200115 ЦВЕТАНКА КРСТЕВСКА ПЗУ МИА МЕДИКА - 2008 БУЛ. ПРВИ МАЈ ББ БИТОЛА  
71. 10-21912/2 4002004162991 2027302 ПЗУ ЕКСТРАДЕНТ ПЗУ ЕКСТРАДЕНТ-ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.АЛЕКСАНДАР ТУРУНЏЕВ БР.5/2-68 БИТОЛА 639290 НЕНАД СПИРОВСКИ 20.01.2015 31.12.2026 АНЕТА СПИРОВСКА 646474 ЉУПЧО ХАЏИ ПОПОВСКИ ПЗУ ПРОДЕНТ УЛ. КАНИНО ББ БИТОЛА  
72. 10-21321/2 4002004163149 2026701 ПЗУ ДЕНТАЛ МЕДИКУС ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ БР 34 БИТОЛА 637459 ЃОРЃИ  ВУЧКОВ 01.08.2005 31.12.2026 МАРИАНА ПЕТКОВСКА ВЕЛЕВСКА 650293 ЕВА АНАСТАСОВА ПЗУ ДР НЕЧАКОВСКИ УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР 54 -1 /1 БИТОЛА  
73. 10-21321/2 4002004163149 2026701 ПЗУ ДЕНТАЛ МЕДИКУС ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ БР 34 БИТОЛА 654272 ЉУПЧО ВУЧКОВ 01.12.2021 31.12.2026 ЕЛЕНА МИНОВСКА 651184 ИРЕНА ВЕСЕЛИНОСКА ТАЛЕВСКА ПЗУ ТЕ-ДЕНТ 8 БИТОЛА УЛ.ЛЕРИНСКА БР.33/8 БИТОЛА  
74. 10-21296/2 4002005165862 2032801 ПЗУ АПОЛОНИЈА ДР ВИОЛЕТА САРЏОВСКА ПЗУ АПОЛОНИЈА ДР ВИОЛЕТА САРЏОВСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ЛЕНИНОВА БР 101 БИТОЛА 630713 ВИОЛЕТА САРЏОВСКА 01.06.2005 31.12.2026 НАТАША АДАМОВИЌ 637955 ЈОСИФ ТРАЈКОВСКИ ПЗУ МИ - ЈО ДЕНТ УЛ. БУКОВСКА НАСЕЛБА ББ БИТОЛА  
75. 10-20794/2 4002005165870 2038602 ПЗУ ДЕНТАЛИЈА ПЗУ ДЕНТАЛИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА СВЕТИ НАУМ 1/1,БИТОЛА БИТОЛА 634972 ОФЕЛИЈА АНДРЕЕВСКА 29.07.2015 31.12.2026 МАРЕ СТОЈАНОВА 649635 АНДРЕА АНДРЕЕВСКИ ПЗУ ДЕНТАЛИЈА СВЕТИ НАУМ 1/1,БИТОЛА БИТОЛА  
76. 10-20794/2 4002005165870 2038602 ПЗУ ДЕНТАЛИЈА ПЗУ ДЕНТАЛИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА СВЕТИ НАУМ 1/1,БИТОЛА БИТОЛА 649635 АНДРЕА АНДРЕЕВСКИ 29.07.2015 31.12.2026 МОНИКА ПЕЈКОВСКА-МЕГЛЕНСКА 634972 ОФЕЛИЈА АНДРЕЕВСКА ПЗУ ДЕНТАЛИЈА СВЕТИ НАУМ 1/1,БИТОЛА БИТОЛА  
77. 10-20656/2 4002005166109 2037701 ПЗУ ДР ДИМИТАР НАУМОВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА С. ИВАЊЕВЦИ БИТОЛА 634492 ДИМИТАР НАУМОВСКИ 06.05.2005 31.12.2026 ВАСИЛКА БОШКОВСКА 633160 НОВИЦА СТОЈАНОВСКИ ПЗУ БОЛЕСТИ НА УСТА И ЗАБИ ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА  
78. 10-20656/2 4002005166109 2037702 ПЗУ ДР ДИМИТАР НАУМОВСКИ ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА НОВА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ПРИЛЕПСКА БР.53/72 БИТОЛА 634956 МАНУЕЛА НАУМОВСКА 06.05.2005 31.12.2026 НАДА РИСТОВСКА 636290 ЛУИЗА КОЖУВАРОВСКА ПЗУ ТЕА - ДЕНТ УЛ ПРИЛЕПСКА БР 49/38 БИТОЛА  
79. 10-23755/2 4002005166125 2039301 ПЗУ РУДНИК ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА РЕК - БИТОЛА - НОВАЦИ СУВО ДОЛ - БИТОЛА 635855 КРСТЕ МИЈАКОВСКИ 01.06.2005 31.12.2026 ЕЛИЗАБЕТА НИКОЛОВСКА 635871 ДРАГИ РИСТЕВСКИ ПЗУ ТЕРМОДЕНТ С. НОВАЦИ НОВАЦИ  
80. 10-22818/2 4002005166168 2049301 ПЗУ АПТЕКА ФЕНИКС ПЗУ АПТЕКА ФЕНИКС БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 902616 МИРЈАНА БУНДЕВСКА 01.01.2008 31.12.2026 ВИКТОРИЈА САМАРЏИЕВСКА  
81. 10-22818/2 4002005166168 2049301 ПЗУ АПТЕКА ФЕНИКС ПЗУ АПТЕКА ФЕНИКС БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 902624 ВЛАДАНА ЛАЗАРЕВСКА 01.01.2008 31.12.2026 АНДРИЈАНА КОЧОСКА  
82. 10-21428/2 4002005166281 2026202 ПЗУ ДР ЈУЛИЈАНА МИЈАЈЛОВИЌ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ТИТОВ ВЕЛЕС БР.3 БИТОЛА 630900 ЈУЛИЈАНА ЦВЕТАНОВСКА 01.06.2005 31.12.2026 БЛАГИЦА ВУКОВИЌ 640298 ЗОРАН ЦВЕТАНОВСКИ ПЗУ СИГО-ДЕНТ БУЛ.1МАЈ БР.204/4 БИТОЛА  
83. 10-22542/2 4002005166290 2026301 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЉУБО ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА С. КРАВАРИ КРАВАРИ 646083 АНА КРСТИНОВСКА АРСИЌ 27.10.2011 31.12.2026 ГОРДАНА ЃЕРОВСКА 633160 НОВИЦА СТОЈАНОВСКИ ПЗУ БОЛЕСТИ НА УСТА И ЗАБИ ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА  
84. 10-21413/2 4002005166320 2040501 ПЗУ ДР КУЗМАНОВСКИ ПЗУ ДР КУЗМАНОВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ ПЕЦО БОЖИНОВСКИ 56 /В БИТОЛА 636240 ЗЛАТКО КУЗМАНОВСКИ 01.07.2005 31.12.2026 ВЕСНА КУЗМАНОВСКИ 636460 БЛАГОЈА ВЕЛКОВСКИ ПЗУ ПОЛИ ДЕНТ - А УЛ. ОХРИДСКА ББ(ОУ Трифун Пановски) БИТОЛА  
85. 10-21784/2 4002005166427 2040301 ПЗУ ЛЕПА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА С. ДОБРУШЕВО - МОГИЛА ДОБРУШЕВО 636088 ЛЕПА ПОПОВСКА 01.06.2005 31.12.2026 СВЕТЛАНА АВРАМОВСКА 651419 ДИМИТАР КУЛЕВСКИ ПЗУ КУЛЕВСКИ БИТОЛА УЛ.ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.35/1-1 БИТОЛА  
86. 10-20766/2 4002005166451 2039201 ПЗУ ТЕРМОДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА С. НОВАЦИ НОВАЦИ 635871 ДРАГИ РИСТЕВСКИ 01.06.2005 31.12.2026 ВЕСНА ЈОВАНОВСКА 635855 КРСТЕ МИЈАКОВСКИ ПЗУ РУДНИК ДЕНТ РЕК - БИТОЛА - НОВАЦИ СУВО ДОЛ - БИТОЛА  
87. 10-21406/2 4002005166532 2042202 ПЗУ ТРИ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА БУЛ. 1 МАЈ БР. 108-Б БИТОЛА 637556 СНЕЖАНА ПОПОВСКА 01.06.2005 31.12.2026 БИЉАНА СТОЈАНОВСКА 651117 ИЛИНА ДРАКАЛСКА ПЗУ МАРИЈАНА ДЕНТ УЛ.МИРЧЕ АЦЕВ БР.18-б БИТОЛА  
88. 10-20900/2 4002005166630 2040401 ПЗУ ПОЛИ ДЕНТ - А ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ОХРИДСКА ББ(ОУ Трифун Пановски) БИТОЛА 636460 БЛАГОЈА ВЕЛКОВСКИ 27.05.2005 31.12.2026 НАТАША АВРАМОСКА-АТАНАСОВСКА 636240 ЗЛАТКО КУЗМАНОВСКИ ПЗУ ДР КУЗМАНОВСКИ УЛ ПЕЦО БОЖИНОВСКИ 56 /В БИТОЛА  
89. 10-20715/2 4002005166869 2035501 ПЗУ БОЛЕСТИ НА УСТА И ЗАБИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 633160 НОВИЦА СТОЈАНОВСКИ 01.05.2005 31.12.2026 КАМЕЛИЈА ТОДОРОВСКА-СТОЈКОВСКА 649759 ДОМИНИКА СЛАВКОСКА ПЗУ Д-Р ДОМИНИКА ДЕНТ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА,БИТОЛА УЛ. ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
90. 10-20691/2 4002005166931 2040801 ПЗУ ЦЕНТАР - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 636428 ПЕЦО КРУШЈАНОВСКИ 01.06.2005 31.12.2026 ДИЈАНА НИКОЛОВСКА 636436 СОЊА ГОШЕВСКА ПЗУ ЦЕНТАР - ДЕНТ УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
91. 10-20691/2 4002005166931 2040801 ПЗУ ЦЕНТАР - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 636436 СОЊА ГОШЕВСКА 01.06.2005 31.12.2026 ТАТЈАНА МЕГЛЕНОВСКА 636428 ПЕЦО КРУШЈАНОВСКИ ПЗУ ЦЕНТАР - ДЕНТ УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
92. 10-21338/2 4002005166982 2042901 ПЗУ МИ - ЈО ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БУКОВСКА НАСЕЛБА ББ БИТОЛА 637955 ЈОСИФ ТРАЈКОВСКИ 26.05.2005 31.12.2026 ИРЕНА АВРАМОСКА 638560 ЗОРАН НЕШКОВСКИ ПЗУ АПОЛОНИЈА УЛ. КОЧО ДЕСАНО БР.2 БИТОЛА  
93. 10-21302/2 4002005167091 2036301 ПЗУ ХРИСТИНА - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БУЛ. 1 МАЈ БР 177 БИТОЛА 645249 СИНИША САРАФИМОСКИ 04.01.2011 31.12.2026 ХРИСТИНА ВЕЛЈАНОВА 654183 ДЕЈАН ТРАЈКОВСКИ ПЗУ АА ДЕНТАЛ БИТОЛА УЛ.ЦАНЕ ВАСИЛЕВ БР.3 БИТОЛА  
94. 10-21197/2 4002005167326 2042701 ПЗУ ЗАРИДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. АНЕСТИ ПАНОВСКИ 4 БИТОЛА 637874 ТАТЈАНА КУЗМАНОВСКА 01.10.2008 31.12.2026 ВЕСНА ХРИСТОВСКА 638439 КАТАРИНА К.НИКОЛОВСКА ПЗУ ЗАРИДЕНТ УЛ. АНЕСТИ ПАНОВСКИ 4 БИТОЛА  
95. 10-21197/2 4002005167326 2042701 ПЗУ ЗАРИДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. АНЕСТИ ПАНОВСКИ 4 БИТОЛА 638439 КАТАРИНА К.НИКОЛОВСКА 27.04.2017 31.12.2026 ЈАСМИНКА РАЛЕСКА 637874 ТАТЈАНА КУЗМАНОВСКА ПЗУ ЗАРИДЕНТ УЛ. АНЕСТИ ПАНОВСКИ 4 БИТОЛА  
96. 10-23339/2 4002005167512 2043102 ПЗУ БИЛЈАНА ТАЛЕВСКА СПЕЦ.ОРД ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ БР.62 Б БИТОЛА 500100 РУСЕ ТАЛЕВСКИ 15.11.2017 31.12.2026 ТАМАРА ИЦАНОВСКА 530255 СИЛВАНА БОЖИНОВСКА ПЗУ ГИНЕКО МЕДИКА УЛ.ШИРОК СОКАК БР.154 БИТОЛА  
97. 10-21198/2 4002005168004 2043001 ПЗУ ДЕНТИНА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА БУЛ. 1 МАЈ ЗГР. МВР БИТОЛА 638072 ДЕСПИНА ЈОВАНОВСКА 13.06.2005 31.12.2026 ЛИЛЈАНА НАУМОВСКА 651117 ИЛИНА ДРАКАЛСКА ПЗУ МАРИЈАНА ДЕНТ УЛ.МИРЧЕ АЦЕВ БР.18-б БИТОЛА  
98. 10-23736/2 4002005168098 2044201 ПЗУ ЈЕНИ МААЛЕ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БРЕГАЛНИЦА ББ БИТОЛА 638625 ВИКТОРИЈА ЈОШЕВСКА 01.08.2005 31.12.2026 ВЕРИЦА АТАНАСОВСКА 638072 ДЕСПИНА ЈОВАНОВСКА ПЗУ ДЕНТИНА БУЛ. 1 МАЈ ЗГР. МВР БИТОЛА  
99. 10-22014/2 4002005169590 2045601 ПЗУ МЕНА - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА СТОМАТОЛОГ УЛ. НАСЕЛБА КЛАНИЦА БР. 11 ЛОК.2 БИТОЛА 651656 КАТЕРИНА ВАСИЛЕВСКА 20.10.2020 31.12.2026 ЈОВАНА МИТИЌ 637190 МЕРИ ДИМИТРОВСКА ПЗУ МЕРИ ДЕНТ НАС. КЛАНИЦА ЗГР.6/2 ЛОК.БР. 6 БИТОЛА  
100. 10-22550/2 4002005169698 2061602 ПЗУ Д-Р КАРАНЏУЛОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПРИЛЕПСКА БР. 49/37 БИТОЛА 138622 МАРИЈА СТЕФАНОВСКА 21.12.2010 31.12.2026 ВЕСНА СТОЈЧЕВСКИ 130966 САШО ЈОШЕВСКИ ПЗУ САНА УЛ. ТОМАКИ ДИМИТРОВСКИ БР.22 БИТОЛА  
101. 10-20914/2 4002005169795 2048602 ПЗУ ДР ШУШАК ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР. 21/8 БИТОЛА 639346 ДРАГАН ШУШАК 01.04.2006 30.09.2022    
102. 10-23643/2 4002005169833 2049501 ПЗУ ДР ЈОЛЕВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА К. ОХРИДСКИ ПЕЛАГОНКА-2 ЛАМ.4/1 БИТОЛА 639532 ВЛАДО ЈОЛЕВСКИ 01.06.2006 27.06.2022 ГОРДАНА ГЕНЕВСКА 654728 МАРТИН ЈОЛЕВСКИ ПЗУ ДР ЈОЛЕВСКИ К. ОХРИДСКИ ПЕЛАГОНКА-2 ЛАМ.4/1 БИТОЛА  
103. 10-23643/2 4002005169833 2049501 ПЗУ ДР ЈОЛЕВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА К. ОХРИДСКИ ПЕЛАГОНКА-2 ЛАМ.4/1 БИТОЛА 647420 МАРТИН ЈОЛЕВСКИ 21.05.2013 27.06.2022 ВЕСНА СТОЈАНОВСКА 654710 ВЛАДО ЈОЛЕВСКИ ПЗУ ДР ЈОЛЕВСКИ К. ОХРИДСКИ ПЕЛАГОНКА-2 ЛАМ.4/1 БИТОЛА  
104. 10-23643/2 4002005169833 2049501 ПЗУ ДР ЈОЛЕВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА К. ОХРИДСКИ ПЕЛАГОНКА-2 ЛАМ.4/1 БИТОЛА 654710 ВЛАДО ЈОЛЕВСКИ 28.06.2022 31.12.2026 ГОРДАНА ГЕНЕВСКА 654728 МАРТИН ЈОЛЕВСКИ ПЗУ ДР ЈОЛЕВСКИ К. ОХРИДСКИ ПЕЛАГОНКА-2 ЛАМ.4/1 БИТОЛА  
105. 10-23643/2 4002005169833 2049501 ПЗУ ДР ЈОЛЕВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА К. ОХРИДСКИ ПЕЛАГОНКА-2 ЛАМ.4/1 БИТОЛА 654728 МАРТИН ЈОЛЕВСКИ 28.06.2022 31.12.2026 ВЕСНА СТОЈАНОВСКА 654710 ВЛАДО ЈОЛЕВСКИ ПЗУ ДР ЈОЛЕВСКИ К. ОХРИДСКИ ПЕЛАГОНКА-2 ЛАМ.4/1 БИТОЛА  
106. 10-24033/2 4002006170002 2047201 ПЗУ Д-Р НАДИЦА РАДИВЧЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА РУЖА ДЕЛЧЕВА ББ БИТОЛА 158429 АНГЕЛА КАЛЧОВСКА 08.11.2018 31.12.2026 ЕЛИЗАБЕТА МАСАЛКОВСКА 154385 КИРО ДЕСПОТОСКИ ПЗУ Д-Р НЕЧЕВСКА АНЕСТИ ПАНОВСКИ 11 БИТОЛА  
107. 10-22212/2 4002006172587 2049701 ПЗУ ДР ВАНГЕЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА 117838 ГОРДАНА РИСТЕВСКА 07.02.2017 31.12.2026 МАЈА НАУМОСКА 330426 ВАНГЕЛ ТОДОРОВ ПЗУ ДР ВАНГЕЛ УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА  
108. 10-22212/2 4002006172587 2049701 ПЗУ ДР ВАНГЕЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА 163295 ДОНИКА АЉУШИ СПИРОВСКА 18.07.2022 31.12.2026 ЈУЛИЈАНА ДИКОВСКА 117838 ГОРДАНА РИСТЕВСКА ПЗУ ДР ВАНГЕЛ УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА  
109. 10-22212/2 4002006172587 2049701 ПЗУ ДР ВАНГЕЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА 330426 ВАНГЕЛ ТОДОРОВ 01.01.2007 31.12.2026 МОНИКА КРСТОВСКА 117838 ГОРДАНА РИСТЕВСКА ПЗУ ДР ВАНГЕЛ УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА  
110. 10-23307/2 4002006173400 2051401 ПЗУ АПТЕКА НЕОФАРМ ПЗУ АПТЕКА НЕОФАРМ БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ.ББ/ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА 904015 ЛЕНА СТОЈЧЕВСКА 01.01.2008 31.12.2026 АНА ГАРЕВСКА  
111. 10-21269/2 4002006173478 2051801 ПЗУ АМБУЛАНТА 2 ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АМБУЛАНА 2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КОЧО ЧОЛАКОВ БР. 13 БИТОЛА 100447 ЉУПЧЕ СЕКУЛОВСКИ 16.08.2006 31.12.2026 МАРИЈА ДАМЈАНОВСКА 100463 ЛЕНЧЕ ГАЦОВСКА ПЗУ Г-Г МЕДИКА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ ББ БИТОЛА  
112. 10-20979/2 4002006173508 2051601 ПЗУ АВЕНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100358 ВИОЛЕТА МИШЕВСКА 16.08.2006 31.12.2026 СОЊА ПЕЈЧИНОВСКА 147230 МЕРИ ЗАЦЕВСКА ПЗУ Д-Р МЕРИ ЗАЦЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БИТОЛА УЛ.ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
113. 10-22279/2 4002006173524 2055002 ПЗУ Д-Р ЏЕКОВСКА И Д-Р МОЈСОВСКА СПЕЦ. ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. СТИВ НАУМОВ БР.93(ОУ СТИВ НАУМОВ) БИТОЛА 300110 ВИОЛЕТА ЏЕКОВСКА ЈОВАНОВСКА 01.07.2008 30.09.2022    
114. 10-23372/2 4002006173532 2054603 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р БЕТИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С. БИСТРИЦА - БИТОЛА БИСТРИЦА - БИТОЛА 100528 ЕЛИЗАБЕТА БОЖИНОВСКА 01.02.2012 31.12.2026 МЕНКА РАДУЛОВИЌ 138053 СОЊА ДАСКАЛОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО Д-Р СОЊА - НОВАЦИ УЛ.1-ВА ББ НОВАЦИ  
115. 10-23566/2 4002006173575 2055602 ПЗУ АМБУЛАНТА 37 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР 2/1 БИТОЛА 100536 ВЕЛИКА ЧИЧИЌ 01.09.2006 31.12.2026 УЛЗАНА ВЕИЗОВСКА 162558 ПЕТАР БАЛАЛОВСКИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р БАЛАЛОВСКИ БИТОЛА УЛ. ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
116. 10-21622/2 4002006173680 2054101 ПЗУ Д-Р ГАЦОВСКА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ГАЦОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ДОБРУШЕВО - БИТОЛА ДОБРУШЕВО 100617 ЛЕОНОРА ГАЦОВСКА 01.09.2006 31.12.2026 ТАМАРА БОШЕВСКА 145130 ГОРДАНА ВЕЛЕВСКА ПЗУ ДР ГОРДАНА С. МОГИЛА МОГИЛА  
117. 10-21395/2 4002006173737 2051902 ПЗУ Д-Р ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.4-ТИ НОЕМВРИ БР.48 БИТОЛА 159395 ДРАГАН ТАЛЕВСКИ 19.03.2020 31.12.2026 ДАНИЕЛА ГЛАВЕВСКА 160059 ЃЕРЃИ МИТРЕ ПЗУ Д-Р ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА УЛ.4-ТИ НОЕМВРИ БР.48 БИТОЛА  
118. 10-21395/2 4002006173737 2051902 ПЗУ Д-Р ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.4-ТИ НОЕМВРИ БР.48 БИТОЛА 160059 ЃЕРЃИ МИТРЕ 02.10.2019 31.12.2026 АНИТА КИРОВСКА 159395 ДРАГАН ТАЛЕВСКИ ПЗУ Д-Р ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА УЛ.4-ТИ НОЕМВРИ БР.48 БИТОЛА  
119. 10-21262/2 4002006173796 2053501 ПЗУ Г-Г МЕДИКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Г-Г МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ ББ БИТОЛА 100455 ДРАГИЦА ГАГАЧОВСКА 01.09.2006 31.12.2026 ЈАГОДА ЃУРОВСКА 100463 ЛЕНЧЕ ГАЦОВСКА ПЗУ Г-Г МЕДИКА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ ББ БИТОЛА  
120. 10-21262/2 4002006173796 2053501 ПЗУ Г-Г МЕДИКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Г-Г МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ ББ БИТОЛА 100463 ЛЕНЧЕ ГАЦОВСКА 01.09.2006 31.12.2026 НАТАША СТОЈКОВСКА ПЕТРОВСКА 100455 ДРАГИЦА ГАГАЧОВСКА ПЗУ Г-Г МЕДИКА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ ББ БИТОЛА  
121. 10-21278/2 4002006173850 2053701 ПЗУ Д-Р МИРЧИЌ И Д-Р ШЕРОВСКА ТРЕТИ РЕОН ПЗУОРД.ПООПШТА МЕД.Д-РМИРЧИЌ И Д-РШЕРОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СТИВ НАУМОВ ББ БИТОЛА 114316 МИРЈАНА ШЕРОВСКА 01.09.2006 31.12.2026 ЗОРИЦА ИВАНОВСКА 135305 НАТАША В. КОСТАДИНОСКА ПЗУ Д-Р КОСТУРСКИ УЛ.СОЛУНСКА БР.ББ БИТОЛА  
122. 10-23337/2 4002006173877 2053801 ПЗУ МК & РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕД. МК&РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100242 МИЛИЦА КИРКОВСКА 01.09.2006 31.12.2026 ЈУЛИЈА ГИЛЕВА 100250 РИСТО РИСТЕВСКИ ПЗУ МК & РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
123. 10-23337/2 4002006173877 2053801 ПЗУ МК & РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕД. МК&РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100250 РИСТО РИСТЕВСКИ 01.09.2006 31.12.2026 МИЛЕНА ДОНЕВСКА 100242 МИЛИЦА КИРКОВСКА ПЗУ МК & РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
124. 10-21468/2 4002006173923 2054302 ПЗУ ЗДРАВЈЕ - ТРЕТА РЕОНСКА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВЈЕ - ТРЕТА РЕОНСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СОЛУНСКА БР.79 БИТОЛА 100374 МИЛКА ТАСЕВСКА 31.03.2017 31.12.2026 НАДИЦА НИКОЛОВСКА 135704 АНИТА КОТЕВСКА-ГУЛЕВСКА ПЗУ ПСИХОМЕДИКА УЛ. СТЕВО ПАТАКОТ БР.55 БИТОЛА  
125. 10-23342/2 4002006173931 2054201 ПЗУ ВИТАМЕД ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100560 МАРИНА ТРОМБЕВСКА 01.09.2006 31.12.2026 ЕЛИЗАБЕТА ЈОНЧИЌ 200204 ГОРДАНА КОЧОСКА ПЗУ ВИТАМЕД УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
126. 10-23342/2 4002006173931 2054201 ПЗУ ВИТАМЕД ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 200204 ГОРДАНА КОЧОСКА 01.09.2006 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВСКИ 100560 МАРИНА ТРОМБЕВСКА ПЗУ ВИТАМЕД УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
127. 10-21173/2 4002006174024 2052502 ПЗУ АЛПА МЕДИКУС ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АЛПА МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПЕРЕ ТОШЕВ БР.11, БИТОЛА БИТОЛА БИТОЛА 110760 ПАНДОРКА КИКИРКОВСКА 01.09.2006 31.12.2026 АНДРИАНА КОСТАДИНОВСКА 113964 АЛЕКСАНДАР КОЏАСИНСКИ ПЗУ АЛПА МЕДИКУС УЛ.ПЕРЕ ТОШЕВ БР.11, БИТОЛА БИТОЛА БИТОЛА  
128. 10-21173/2 4002006174024 2052502 ПЗУ АЛПА МЕДИКУС ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АЛПА МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПЕРЕ ТОШЕВ БР.11, БИТОЛА БИТОЛА БИТОЛА 113964 АЛЕКСАНДАР КОЏАСИНСКИ 01.09.2006 31.12.2026 БИЛЈАНА ФИЛОВСКА 110760 ПАНДОРКА КИКИРКОВСКА ПЗУ АЛПА МЕДИКУС УЛ.ПЕРЕ ТОШЕВ БР.11, БИТОЛА БИТОЛА БИТОЛА  
129. 10-22169/2 4002006174113 2052801 ПЗУ ВИТАЛИС-МЕДИКА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАЛИС-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КУМРОВЕЦ ББ БИТОЛА 100404 МИЛИЦА ПОПОВСКА 01.09.2006 31.12.2026 СНЕЖАНА ДОЛЕВСКА 157996 САШО ТОПАЛОВСКИ ПЗУ Д-Р БСТ ТОПАЛОВСКИ УЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.15 БИТОЛА  
130. 10-22503/2 4002006174148 2053301 ПЗУ Д-Р МИРКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р МИРКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДАРВИНОВА ББ БИТОЛА 201642 МИРА КРАЈЧЕВСКА 01.09.2006 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА СТОЈАНОВСКА 400262 СОФИЈА ЃОРГИЈЕВА ПЗУ ПОЛИМЕДИКАЛ УЛ.ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА  
131. 10-20981/2 4002006174261 2056401 ПЗУ ПОЛИМЕДИКАЛ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПОЛИМЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 400262 СОФИЈА ЃОРГИЈЕВА 01.04.2008 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА НИКЛЕВСКА 201642 МИРА КРАЈЧЕВСКА ПЗУ Д-Р МИРКА УЛ.ДАРВИНОВА ББ БИТОЛА  
132. 10-22602/2 4002006174300 2052601 ПЗУ ГОЛЕМА БОГОРОДИЦА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ГОЛЕМА БОГОРОДИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ КРАВАРИ 100668 ГАБРИЕЛА ГУЛЕВСКА 16.09.2006 31.12.2026 ЖАКЛИНА ЦОКЛЕСКА 400122 ЛЕНА ЗАХАРИЕВА ПЗУ СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
133. 10-21849/2 4002006174326 2054501 ПЗУ ВИЗИО-МЕДИКА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИЗИО-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. КУКУРЕЧАНИ - БИТОЛА КУКУРЕЧАНИ 101931 ЗОРА ЧИПУРОВСКА 01.09.2006 31.12.2026 МАЈА АТАНАСОВСКА 134538 ТАТЈАНА АЛЕКСАНДРОВСКА ПЕТКОВСКА ПЗУ ДР ТАТЈАНА УЛ.8 МИ СЕПТЕМВРИ БР.4 БИТОЛА  
134. 10-22485/2 4002006174709 2052302 ПЗУ МИЛЕВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БУРСА БР.57 БИТОЛА 638242 ВАНГЕЛЧО МИЛЕВСКИ 01.11.2006 31.12.2026 НАДА БОЖИНОСКА 651389 АНА-МАРИЈА ЕЛКОВСКА ПЗУ ЕЛКАС ДЕНТ БИТОЛА КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ПЕЛАГОНКА 2, ЛАМЕЛА 4,ЛОК.5 БИТОЛА  
135. 10-23626/2 4002006174822 2056701 ПЗУ СТУДЕНТСКА АМБУЛАНТА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ СТУДЕНТСКА ББ БИТОЛА 100587 БИЉАНА ЈОЛЕВСКА 01.01.2007 31.12.2026 ВИОЛЕТА ТОДОРОВСКА 154385 КИРО ДЕСПОТОСКИ ПЗУ Д-Р НЕЧЕВСКА АНЕСТИ ПАНОВСКИ 11 БИТОЛА  
136. 10-21169/2 4002006175470 2056601 ПЗУ СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА 201839 СТЕФАН РАДЕНКОВ 01.01.2007 31.12.2026 ТОНИ ЧУРЛИНОВСКИ 400122 ЛЕНА ЗАХАРИЕВА ПЗУ СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
137. 10-21169/2 4002006175470 2056601 ПЗУ СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА 400122 ЛЕНА ЗАХАРИЕВА 01.01.2007 31.12.2026 БЕТИ ЛАЗАРЕВСКА 201839 СТЕФАН РАДЕНКОВ ПЗУ СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
138. 10-21979/2 4002007177248 2058301 ПЗУ ЛИДЕР ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 29ти НОЕМВРИ ББ БИТОЛА 641278 СЕМРА ФЕЈЗУЛОВСКА 01.02.2007 31.12.2026 МАРИНА ЈОВАНОВСКА 653438 МАРИЈА ПРЧЕВСКА ПЗУ-ДЕНТАЛ М УЛ.КЛИМЕН ОХРИДСКИ БР.22/1 БИТОЛА  
139. 10-23600/2 4002007177655 2058102 ПЗУ ДР ЛИДИЈА ЈАНУШЕВСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ГЕНЕРАЛ В.КАРАНГЕЛЕСКИ Г.РЕОН/ ПАЗАР ЛОК.90-92 БИТОЛА 641049 ЛИДИЈА ЈАНУШЕВСКА 24.07.2008 31.12.2026 ЕЛЕНА ЈАНУШЕВСКА 636428 ПЕЦО КРУШЈАНОВСКИ ПЗУ ЦЕНТАР - ДЕНТ УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
140. 10-23997/2 4002007178775 2059602 ПЗУ Д-Р БЛАГИЦА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО ЧОЛАКОВ БР.32 БИТОЛА 163899 МАРИЈА МИЛЕВСКА 25.03.2022 31.12.2026 САРА ТРАЈКОВСКА 100587 БИЉАНА ЈОЛЕВСКА ПЗУ СТУДЕНТСКА АМБУЛАНТА УЛ СТУДЕНТСКА ББ БИТОЛА  
141. 10-24132/2 4002007500464 2070401 ПЗУ НЕУРОДЕНТ 2 БИТОЛА ПЗУ-ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА НЕУРОДЕНТ 2 БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ПРИЛЕПСКА БР.41-1 БИТОЛА БИТОЛА 641286 ОФЕЛИЈА СТЕФАНОВСКА 28.04.2017 31.12.2026 ЈАСМИНА ЛАВЧАНСКА ЧОКУЗОВСКА 647195 ВАСИЛ ЧОЧКОВСКИ ПЗУ Д-Р ЧОЧКОВСКИ СТЕВО ПАТАКО 38 БИТОЛА  
142. 10-22020/2 4002008502959 2061101 ПЗУ МАРИЈАНА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МИРЧЕ АЦЕВ БР.18-б БИТОЛА 651117 ИЛИНА ДРАКАЛСКА 11.04.2017 31.12.2026 ИГОР СТОЈАНОВИЌ 638072 ДЕСПИНА ЈОВАНОВСКА ПЗУ ДЕНТИНА БУЛ. 1 МАЈ ЗГР. МВР БИТОЛА  
143. 10-20640/2 4002008503670 2061201 ПЗУ ГЕНЕЗИС СПЕЦ.ОРД ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 530816 СЛАВКО ПЕЈОВСКИ 01.04.2008 31.12.2026 МАРИЈА ТРАМПЕВСКА 530999 ЉУПЧО ТРПЕВСКИ ПЗУ ГИН Д-Р ЉУПЧО УЛ.ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.21/3 БИТОЛА  
144. 10-20640/2 4002008503670 2061201 ПЗУ ГЕНЕЗИС СПЕЦ.ОРД ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 530824 ЕЛИЗАБЕТА НИКОДИНОВА 01.04.2008 31.12.2026 БИЉАНА КИРКОВСКА 530387 ЛИЛИ НАСТЕВСКА ПЗУ Д-Р КИРИЛ НАСТЕВСКИ УЛ.МИРЧЕ АЦЕВ БР.10А БИТОЛА  
145. 10-23707/2 4002008503700 2062201 ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЕЦ-ЛЕК ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЕЦ-ЛЕК БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ДИМЧЕ ЛАХЧАНСКИ БР.72 БИТОЛА 905518 НАТАША ЗДРАВЕВСКА 01.04.2010 31.12.2026 МАРИЈА БОГОЕСКА  
146. 10-23539/2 4002008504110 2061402 ПЗУ Д-Р КОСТУРСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.СОЛУНСКА БР.ББ БИТОЛА 135305 НАТАША В. КОСТАДИНОСКА 01.06.2010 31.12.2026 МАРИЈА МАТОВСКА 114316 МИРЈАНА ШЕРОВСКА ПЗУ Д-Р МИРЧИЌ И Д-Р ШЕРОВСКА ТРЕТИ РЕОН УЛ.СТИВ НАУМОВ ББ БИТОЛА  
147. 10-21256/2 4002008504188 2061301 ПЗУ МИА МЕДИКА - 2008 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ПРВИ МАЈ ББ БИТОЛА 200115 ЦВЕТАНКА КРСТЕВСКА 01.04.2008 31.12.2026 ПАВЛИНА КАРАНГЕЛОВСКА 136760 КАТЕРИНА АТАНАСОВА ПЗУ АС МЕДИКА УЛ.25-ТИ МАЈ БР.3/1 БИТОЛА  
148. 10-21282/2 4002008505931 2061502 ПЗУ ДР ЈАВОРКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЈАВОРКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО ПАЛИГОРА БР.18 БИТОЛА 131067 ЈАВОРКА РОМЕ 24.06.2016 31.12.2026 АНЕТА МИЛОШЕВСКА 136565 ЛИДИЈА МИЛАНОВА ПЗУ ДР ЛИДИЈА ЕНИЏЕ ВАРДАР БР.19 БИТОЛА  
149. 10-21097/2 4002008505940 2061702 ПЗУ ДР ЛИДИЈА ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЕНИЏЕ ВАРДАР БР.19 БИТОЛА 136565 ЛИДИЈА МИЛАНОВА 21.10.2016 31.12.2026 СОЊА ТАСЕВСКА 131067 ЈАВОРКА РОМЕ ПЗУ ДР ЈАВОРКА УЛ.КОЧО ПАЛИГОРА БР.18 БИТОЛА  
150. 10-22810/2 4002008507250 2062301 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА ВИВА ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА ВИВА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР.11 БИТОЛА 904139 НАТАША ИЛИЕВА 01.12.2008 31.12.2026 ЕМИЛИЈА МИТРЕЈЧЕВСКА  
151. 10-22810/2 4002008507250 2062301 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА ВИВА ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА ВИВА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР.11 БИТОЛА 904139 НАТАША ИЛИЕВА 01.12.2008 31.12.2026 ИВОНА КУЗМАНОСКА  
152. 10-22810/2 4002008507250 2062301 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА ВИВА ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА ВИВА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР.11 БИТОЛА 904139 НАТАША ИЛИЕВА 01.12.2008 31.12.2026 ЉУПЧО АПОСТОЛОВСКИ  
153. 10-22810/2 4002008507250 2062301 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА ВИВА ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА ВИВА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР.11 БИТОЛА 904147 МАРТА КРСТЕВСКА 14.08.2013 31.12.2026 ВИКТОРИЈА РАЗМОВСКА  
154. 10-22810/2 4002008507250 2062301 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА ВИВА ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА ВИВА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР.11 БИТОЛА 904147 МАРТА КРСТЕВСКА 14.08.2013 31.12.2026 МИЛЕНА КУЛЕВСКА  
155. 10-21154/2 4002009513857 2063101 ПЗУ ЕСТЕТА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. СТРМАШЕВО БР.2 БИТОЛА 630691 АДРИЈАНА МИХАЈЛОВСКА 06.08.2009 31.12.2026 ВИОЛЕТА РУМЕНОВСКА 637190 МЕРИ ДИМИТРОВСКА ПЗУ МЕРИ ДЕНТ НАС. КЛАНИЦА ЗГР.6/2 ЛОК.БР. 6 БИТОЛА  
156. 10-22821/2 4002009515663 2063501 ПЗУ АПТЕКА ВИС МЕДИКУС ПЗУ АПТЕКА ВИС МЕДИКУС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. КАРПОШ БР.ЛАМЕЛА 1/ ЛОКАЛ 7 БИТОЛА 904120 КАТИЦА ЈАНКУЛОСКА 10.08.2010 31.12.2026  
157. 10-22821/2 4002009515663 2063501 ПЗУ АПТЕКА ВИС МЕДИКУС ПЗУ АПТЕКА ВИС МЕДИКУС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. КАРПОШ БР.ЛАМЕЛА 1/ ЛОКАЛ 7 БИТОЛА 910899 ЈАСМИНА ОГНЕНОВСКА 05.04.2017 31.12.2026 ДАНЧЕ АЛТИПАРМАКОВСКА  
158. 10-22553/2 4002010520999 2063901 ПЗУ АПТЕКА ЛИДЕ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЛИДЕ ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ПАРТИЗАНСКА БР.26 БИТОЛА 911127 ЛИДИЈА ЧАКУЛЕСКА 01.04.2011 31.12.2026 АНГЕЛА СТЕВАНОВСКА  
159. 10-23663/2 4002011522731 2065600 ВИЗИЈА-ДЕНТ ВИЗИЈА-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА В. НАЗОР 8 БИТОЛА БИТОЛА 647462 МИТКО ГИЗДОВСКИ 16.05.2013 31.12.2026 АРТА ДЕМИР 636290 ЛУИЗА КОЖУВАРОВСКА ПЗУ ТЕА - ДЕНТ УЛ ПРИЛЕПСКА БР 49/38 БИТОЛА  
160. 10-23283/2 4002011523606 2064201 ПЗУ Д-Р ЛОЗАНОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. РАФАЕЛ МАРТИНО БР. 7 БИТОЛА 163791 МАРИЈАНА ПЕРЧАКОВСКА 10.03.2022 31.12.2026 ЗОРИЦА ИЛИЈОВСКА 100501 СУЗАНА ТЕМЕЛКОВСКА ПЗУ ПРИМАР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БИТОЛА УЛ.ТОШО ДАСКАЛОТ БР.93 БИТОЛА  
161. 10-22957/2 4002011526028 2067901 ПЗУ АПТЕКА НАТУРА ЛЕК С.КРАВАРИ, БИТОЛА ПЗУ АПТЕКА НАТУРА ЛЕК С.КРАВАРИ, БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР 32 КРАВАРИ КРАВАРИ 915459 АНА КАНТАРОВСКА 17.03.2015 31.12.2026 АНГЕЛА СТОЈАНОВА  
162. 10-22957/2 4002011526028 2067901 ПЗУ АПТЕКА НАТУРА ЛЕК С.КРАВАРИ, БИТОЛА ПЗУ АПТЕКА НАТУРА ЛЕК С.КРАВАРИ, БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР 32 КРАВАРИ КРАВАРИ 915459 АНА КАНТАРОВСКА 17.03.2015 31.12.2026 МАЈА ВЕЛКОВСКА  
163. 10-21853/2 4002012527109 2064501 ПЗУ ТАНЧЕВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР. 90-2 БИТОЛА 644218 МИРЈАНА ТАНЧЕВСКА 06.06.2012 31.12.2026 НИКОЛЧЕ ТАНЧЕВСКИ 637670 ЉУБИША МИХАЈЛОВСКИ ПЗУ МИХАЈЛОВСКИ УЛ. БОНДЕ СКЕРЛЕВСКИ 10 БИТОЛА  
164. 10-21066/2 4002012528067 2064600 ПЗУ ЕЛИТЕ ДЕНТАЛ ПЗУ ЕЛИТЕ ДЕНТАЛ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЛЕРИНСКА 76 БИТОЛА 646717 САШО ИЛИЕВСКИ 18.01.2013 31.12.2026 ИВАНА ИВАНОВСКА 634972 ОФЕЛИЈА АНДРЕЕВСКА ПЗУ ДЕНТАЛИЈА СВЕТИ НАУМ 1/1,БИТОЛА БИТОЛА  
165. 10-22099/2 4002012530509 2064900 ПЗУ Д-Р МИЦКОСКИ БИТОЛА ПЗУ Д-Р МИЦКОСКИ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ГЕНЕРАЛ ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ 54 БИТОЛА 648299 НИКОЛА МИЦКОСКИ 18.03.2014 31.12.2026 БОЖИДАР МИЦКОВСКИ 636460 БЛАГОЈА ВЕЛКОВСКИ ПЗУ ПОЛИ ДЕНТ - А УЛ. ОХРИДСКА ББ(ОУ Трифун Пановски) БИТОЛА  
166. 10-22107/2 4002012530690 2065301 ПЗУ ТЕ-ДЕНТ 8 БИТОЛА ПЗУ ТЕ-ДЕНТ 8 БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЛЕРИНСКА БР.33/8 БИТОЛА 651184 ИРЕНА ВЕСЕЛИНОСКА ТАЛЕВСКА 10.05.2017 31.12.2026 НАТАША БОЖИНОВСКА 637459 ЃОРЃИ  ВУЧКОВ ПЗУ ДЕНТАЛ МЕДИКУС УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ БР 34 БИТОЛА  
167. 10-21684/2 4002012530924 2065200 ПЗУ Д-Р ЧОЧКОВСКИ ПЗУ Д-Р ЧОЧКОВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА СТЕВО ПАТАКО 38 БИТОЛА 647195 ВАСИЛ ЧОЧКОВСКИ 18.03.2013 31.12.2026 ЕМИЛИЈА ДИМИТРОВСКА 646717 САШО ИЛИЕВСКИ ПЗУ ЕЛИТЕ ДЕНТАЛ ЛЕРИНСКА 76 БИТОЛА  
168. 10-21617/2 4002013531576 2065400 ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА ЗАЈАКОВСКА-БИТОЛА ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА ЗАЈАКОВСКА-БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА 7-МИ ЈУЛИ 57 БИТОЛА 630926 ТАТЈАНА ЗАЈАКОВСКА 28.02.2014 31.12.2026 СНЕЖАНА СТАНКОВСКА 654361 МАРИЈА СЛАВКОСКА  
169. 10-20974/2 4002013532700 2065701 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА Д-Р МАРКОВСКИ БИТОЛА ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА Д-Р МАРКОВСКИ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.2 БР.25 БИТОЛА 649678 ДЕЈАН МАРКОВСКИ 14.08.2015 31.12.2026 КРИСТИНА КУЗЕВСКА 653853 ВЕСНА ВЕЉАНОВСКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ВЕ ВЕ ДЕНТ БИТОЛА УЛ.ДИМИРАТ ВЛАХОВ БР.4-А БИТОЛА  
170. 10-23149/2 4002013533064 2066001 ПЗУ ЈС ДЕНТАЛ БИТОЛА ПЗУ-ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ЈС ДЕНТАЛ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЦАНЕ ВАСИЛЕВ БР.1-2 БИТОЛА 642428 ЈАНЕ СТРЕЗОСКИ 29.06.2017 31.12.2026 МАГДАЛЕНА БОЖИНОВСКА 647209 ЕЛЕНА ЈОСКОВСКА ПЗУ ЈС ДЕНТАЛ БИТОЛА УЛ.ЦАНЕ ВАСИЛЕВ БР.1-2 БИТОЛА  
171. 10-23149/2 4002013533064 2066001 ПЗУ ЈС ДЕНТАЛ БИТОЛА ПЗУ-ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ЈС ДЕНТАЛ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЦАНЕ ВАСИЛЕВ БР.1-2 БИТОЛА 647209 ЕЛЕНА ЈОСКОВСКА 24.04.2018 31.12.2026 НИКОЛИНА КАЛЧЕВСКА 642428 ЈАНЕ СТРЕЗОСКИ ПЗУ ЈС ДЕНТАЛ БИТОЛА УЛ.ЦАНЕ ВАСИЛЕВ БР.1-2 БИТОЛА  
172. 10-20902/2 4002013533960 2066302 ПЗУ ЃОРГИЕВСКИ БИТОЛА ПЗУ ЃОРГИЕВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА 648698 ВАЊА ЃОРГИЕВСКИ 02.12.2016 31.12.2026 651389 АНА-МАРИЈА ЕЛКОВСКА ПЗУ ЕЛКАС ДЕНТ БИТОЛА КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ПЕЛАГОНКА 2, ЛАМЕЛА 4,ЛОК.5 БИТОЛА  
173. 10-22966/2 4002013533978 2065800 ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА МЛ БИТОЛА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА МЛ БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ФИЛИП ВТОРИ МАК. 9 БИТОЛА 143871 СНЕЖАНА МОЈСОВСКА 06.02.2014 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВСКА 139181 ЕЛИ ДИМОВСКА ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА Д-Р ЕЛИ БИТОЛА УЛ.РУЖА ДЕЛЧЕВА БР.34/1-1 БИТОЛА  
174. 10-22269/2 4002013534028 2065900 ПЗУ ПРО-ЕСТЕТИК БИТОЛА ПЗУ ПРО-ЕСТЕТИК БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ГЕНЕРАЛ ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ 4/43 БИТОЛА 648108 ВЛАДИМИР ДИМИТРОВСКИ 28.01.2014 31.12.2026 ЈУЛИЈА БОЖИНОВСКИ 648299 НИКОЛА МИЦКОСКИ ПЗУ Д-Р МИЦКОСКИ БИТОЛА ГЕНЕРАЛ ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ 54 БИТОЛА  
175. 10-22269/2 4002013534028 2065901 ПЗУ ПРО-ЕСТЕТИК БИТОЛА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ПРО-ЕСТЕТИК ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА МИТРОПОЛИТСКА БР.1-2/А БИТОЛА 654680 АЛЕКСАНДАР ДИМИТРОВСКИ 23.06.2022 31.12.2026 МАГДАЛЕНА ТАЛЕВСКА 648108 ВЛАДИМИР ДИМИТРОВСКИ ПЗУ ПРО-ЕСТЕТИК БИТОЛА ГЕНЕРАЛ ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ 4/43 БИТОЛА  
176. 10-21920/2 4002013534605 2066201 ПЗУ МАЕСТРО-ДЕНТ БИТОЛА ПЗУ МАЕСТРО-ДЕНТ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.СМИЛЕВСКИ КОНГРЕС БР.19 БИТОЛА 650447 ФЕРДИ АДЕМОСКИ 10.08.2016 31.12.2026 ЛИДИЈА ТЕМЈАНОВСКА 652946 МИХАЈЛО ШТРКОВСКИ ПЗУ Д-Р ШТРКОВСКИ БИТОЛА УЛ. МАРЈАН БОЖИНОВСКИ БР.33 БИТОЛА  
177. 10-21118/2 4002014535427 2066500 ПЗУ Д-Р НАСЕВА БИТОЛА ПЗУ Д-Р НАСЕВА БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОХРИДСКА 50 БИТОЛА 134252 ЖАКЛИНА НАСЕВА 28.04.2014 31.12.2026 ЕЛИЗАБЕТА ИЛЧЕВСКА 148806 ПАВЛЕ АДАМОВСКИ ПЗУ Д-Р АДАМОВСКИ БИТОЛА БУЛ.1-ВИ МАЈ БР.132 БИТОЛА  
178. 10-20670/2 4002014535494 2066601 ПЗУ ГИН Д-Р ЉУПЧО ПЗУ ГИН Д-Р ЉУПЧО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.21/3 БИТОЛА 530999 ЉУПЧО ТРПЕВСКИ 12.12.2016 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА РАПОВСКА КОТЕВСКА 530816 СЛАВКО ПЕЈОВСКИ ПЗУ ГЕНЕЗИС УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
179. 10-21785/2 4002014535788 2066700 ПЗУ РОЈАЛ-ДЕНТАЛ БИТОЛА ПЗУ РОЈАЛ-ДЕНТАЛ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ИЛИНДЕНСКА 82 БИТОЛА 648515 ТЕОДОРА СОКОЛОВСКА 05.05.2014 31.12.2026 ЈАСМИНА ПАЧОВСКА РАШКОВСКИ 648299 НИКОЛА МИЦКОСКИ ПЗУ Д-Р МИЦКОСКИ БИТОЛА ГЕНЕРАЛ ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ 54 БИТОЛА  
180. 10-8064/2 4002014536610 2066801 ПЗУ-ДЕНТАЛ М ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ДЕНТАЛ М ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.КЛИМЕН ОХРИДСКИ БР.22/1 БИТОЛА 653438 МАРИЈА ПРЧЕВСКА 28.07.2020 31.12.2026 БИЉАНА НАУМОВСКА 636290 ЛУИЗА КОЖУВАРОВСКА ПЗУ ТЕА - ДЕНТ УЛ ПРИЛЕПСКА БР 49/38 БИТОЛА  
181. 10-20828/2 4002014536997 2066900 ПЗУ БИДЕНТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗУ БИДЕНТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ГЕН.ВАСКО КАРАНГЕЛЕВСКИ 41/ЛОК.67,69 БИТОЛА 649228 БИЛЈАНА ИЛИЕВСКА ДАМЕСКА 29.12.2014 26.12.2021 КАТЕРИНА НАУМОСКА 653853 ВЕСНА ВЕЉАНОВСКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ВЕ ВЕ ДЕНТ БИТОЛА УЛ.ДИМИРАТ ВЛАХОВ БР.4-А БИТОЛА МАРИЈА СЛАВКОСКА 654361 Замена за породилно 25.04.2022 19.01.2023
182. 10-23981/2 4002014537616 2067101 ПЗУ Д-Р БСТ ТОПАЛОВСКИ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р БСТ ТОПАЛОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.15 БИТОЛА 157996 САШО ТОПАЛОВСКИ 20.11.2019 31.12.2026 БОШКО АНГЕЛЕВСКИ 159751 ТОНИ ТОПАЛОВСКИ ПЗУ Д-Р БСТ ТОПАЛОВСКИ УЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.15 БИТОЛА  
183. 10-23981/2 4002014537616 2067101 ПЗУ Д-Р БСТ ТОПАЛОВСКИ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р БСТ ТОПАЛОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.15 БИТОЛА 159751 ТОНИ ТОПАЛОВСКИ 22.08.2019 31.12.2026 НАТАША НАУМОВСКА 157996 САШО ТОПАЛОВСКИ ПЗУ Д-Р БСТ ТОПАЛОВСКИ УЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.15 БИТОЛА  
184. 10-21334/2 4002015541897 2068201 ПЗУ МАК ДЕНТАЛ БИТОЛА ПЗУ МАК ДЕНТАЛ БИТОЛА-ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.СКОЕВСКА БР.18 БИТОЛА 651532 ЈОСИФ РИСТЕВСКИ 26.10.2017 31.12.2026 СЛАВИЦА ДАВИДЕВСКА 650447 ФЕРДИ АДЕМОСКИ ПЗУ МАЕСТРО-ДЕНТ БИТОЛА УЛ.СМИЛЕВСКИ КОНГРЕС БР.19 БИТОЛА  
185. 10-23240/2 4002015542001 2068301 ПЗУ АА ДЕНТАЛ БИТОЛА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА АА ДЕНТАЛ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЦАНЕ ВАСИЛЕВ БР.3 БИТОЛА 654183 ДЕЈАН ТРАЈКОВСКИ 24.09.2021 31.12.2026 ЈАГОДА НАЈДОВСКА 645249 СИНИША САРАФИМОСКИ ПЗУ ХРИСТИНА - ДЕНТ УЛ. БУЛ. 1 МАЈ БР 177 БИТОЛА  
186. 10-23639/2 4002015542141 2068101 ПЗУ Д-Р МЕНДЕ ДИНЕВСКИ БИТОЛА ПЗУ Д-Р МЕНДЕ ДИНЕВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ДОВЛЕЏИК БР.116 БИТОЛА 649716 МЕНДЕ ДИНЕВСКИ 27.08.2015 31.12.2026 АНИЦА МРМАЧОВСКА 648698 ВАЊА ЃОРГИЕВСКИ ПЗУ ЃОРГИЕВСКИ БИТОЛА ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
187. 10-22604/2 4002015543660 2068601 ПЗУ ЕЛЕНА-ДЕНТ БИТОЛА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ЕЛЕНА-ДЕНТ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МИХАЈЛО АНДОНОВСКИ БР.1 БИТОЛА 642983 НАДИЦА ИВАНОВСКА 31.12.2015 31.12.2026 БИЛЈАНА СТОЈЧЕСКА 642428 ЈАНЕ СТРЕЗОСКИ ПЗУ ЈС ДЕНТАЛ БИТОЛА УЛ.ЦАНЕ ВАСИЛЕВ БР.1-2 БИТОЛА  
188. 10-20859/2 4002016544253 2068801 ПЗУ Д-Р ЏУМКОВСКИ БИТОЛА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА Д-Р ЏУМКОВСКИ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.КОЧО ПАЛИГОРА БР.16-А БИТОЛА 635863 ТРАЈАН ЏУМКОВСКИ 28.04.2017 31.12.2026 ВЕСНА ШУТИНОСКА 642983 НАДИЦА ИВАНОВСКА ПЗУ ЕЛЕНА-ДЕНТ БИТОЛА УЛ.МИХАЈЛО АНДОНОВСКИ БР.1 БИТОЛА  
189. 10-21419/2 4002016546744 2069301 ПЗУ Д-Р АДАМОВСКИ БИТОЛА ПЗУ Д-Р АДАМОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.1-ВИ МАЈ БР.132 БИТОЛА 148806 ПАВЛЕ АДАМОВСКИ 27.10.2016 31.12.2026 ЕМИЛИЈА СТАНКОВСКА 134252 ЖАКЛИНА НАСЕВА ПЗУ Д-Р НАСЕВА БИТОЛА ОХРИДСКА 50 БИТОЛА  
190. 10-22044/2 4002016546981 2069401 ПЗУ МЕТО-ДЕНТ БИТОЛА ПЗУ МЕТО - ДЕНТ ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА - БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА 651494 МЕТОДИЈА ДИКОВСКИ 12.10.2017 02.11.2022    
191. 10-22177/2 4002016548623 2069901 ПЗУ ВЕЛДЕНТ БИТОЛА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ВЕЛДЕНТ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ДИМИТАР ИЛИЕВСКИ МУРАТО БР.10 БИТОЛА 647616 МАРИЈА МИЛЕВСКИ 16.06.2017 31.12.2026 МАРИЧКА ДИМИТРОВА 647195 ВАСИЛ ЧОЧКОВСКИ ПЗУ Д-Р ЧОЧКОВСКИ СТЕВО ПАТАКО 38 БИТОЛА  
192. 10-20826/2 4002016548810 2070101 ПЗУ ЕЛКАС ДЕНТ БИТОЛА ПЗУ ЕЛКАС ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ПЕЛАГОНКА 2, ЛАМЕЛА 4,ЛОК.5 БИТОЛА 651389 АНА-МАРИЈА ЕЛКОВСКА 23.08.2017 31.12.2026 ДИЈАНА ЦУЦУМАНОВСКА 638242 ВАНГЕЛЧО МИЛЕВСКИ ПЗУ МИЛЕВСКИ УЛ.БУРСА БР.57 БИТОЛА  
193. 10-22221/2 4002017550540 2070501 ПЗУ КУЛЕВСКИ БИТОЛА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА КУЛЕВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА СТОМАТОЛОГ УЛ.ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.35/1-1 БИТОЛА 651419 ДИМИТАР КУЛЕВСКИ 23.08.2017 31.12.2026 ИРЕНА МИЛЕВСКА 636290 ЛУИЗА КОЖУВАРОВСКА ПЗУ ТЕА - ДЕНТ УЛ ПРИЛЕПСКА БР 49/38 БИТОЛА  
194. 10-20716/2 4002017550630 2070601 ПЗУ Д-Р ДОМИНИКА ДЕНТ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА,БИТОЛА ПЗУ ДОМИНИКА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА 649759 ДОМИНИКА СЛАВКОСКА 29.08.2017 31.12.2026 АНЕТА ЧОЛАКОВА 654361 МАРИЈА СЛАВКОСКА  
195. 10-22118/2 4002017551881 2071101 ПЗУ ДЕНТИСТИКА ПЗУ ДЕНТИСТИКА - ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА 652849 ВЕСНА ГЛИГОРОВСКА 22.08.2019 31.12.2026 БИЛЈАНА СТОЈКОВСКА 648698 ВАЊА ЃОРГИЕВСКИ ПЗУ ЃОРГИЕВСКИ БИТОЛА ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
196. 10-22906/2 4002017551954 2071002 ПЗУ-ДЕНТИМ БИТОЛА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ДЕНТИМ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЦАР САМОИЛ БР.75 БИТОЛА 652822 МИЛЕНА ТРИФУНОСКА ШАНДУЛОВСКА 19.08.2019 06.03.2022 КРИСТИНА БОЈЧЕВСКА ЛОЗЕВСКА 652946 МИХАЈЛО ШТРКОВСКИ ПЗУ Д-Р ШТРКОВСКИ БИТОЛА УЛ. МАРЈАН БОЖИНОВСКИ БР.33 БИТОЛА ТОМЧЕ ТРИФУНОВСКИ 654558 Замена за породилно 30.03.2022 01.12.2022
197. 10-21913/2 4002017551970 2071301 ПЗУ Д-Р ШТРКОВСКИ БИТОЛА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА Д-Р ШТРКОВСКИ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРЈАН БОЖИНОВСКИ БР.33 БИТОЛА 652946 МИХАЈЛО ШТРКОВСКИ 25.10.2019 31.12.2026 654558 ТОМЧЕ ТРИФУНОВСКИ  
198. 10-20654/2 4002018552547 2071501 ПЗУ Д-Р МИХАЈЛОВСКА ПЗУ Д-Р МИХАЈЛОВСКА - ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.158 БИТОЛА 330523 АЛЕКСАНДРА МИХАЈЛОВСКА 02.03.2018 31.12.2026 ЛИЛЈАНА ПУРОВСКА 139181 ЕЛИ ДИМОВСКА ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА Д-Р ЕЛИ БИТОЛА УЛ.РУЖА ДЕЛЧЕВА БР.34/1-1 БИТОЛА  
199. 10-21960/2 4002018552628 2071601 ПЗУ Д-Р ТОНИ БИТОЛА ПЗУ Д-Р ТОНИ-ОРД. ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 БИТОЛА 530867 ТОНИ АНАСТАСИЕВСКИ 02.03.2018 31.12.2026 ХРИСТИАНА СТЕПАНОВСКА 530999 ЉУПЧО ТРПЕВСКИ ПЗУ ГИН Д-Р ЉУПЧО УЛ.ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.21/3 БИТОЛА  
200. 10-14336/2 4002020561375 2072201 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА Д-Р ЕЛИ БИТОЛА ПЗУ Д-Р ЕЛИ -ОРД.ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.РУЖА ДЕЛЧЕВА БР.34/1-1 БИТОЛА 139181 ЕЛИ ДИМОВСКА 20.11.2020 31.12.2026 ЈУЛИЈА ТРАЈКОВСКА 330523 АЛЕКСАНДРА МИХАЈЛОВСКА ПЗУ Д-Р МИХАЈЛОВСКА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.158 БИТОЛА  
201. 10-11729/2 4002020561570 2072301 ПЗУ ПРИМАР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БИТОЛА ПЗУ ПРИМАР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТОШО ДАСКАЛОТ БР.93 БИТОЛА 100501 СУЗАНА ТЕМЕЛКОВСКА 21.12.2021 31.12.2026 ГОРДАНА МАЧКОВСКА 159395 ДРАГАН ТАЛЕВСКИ ПЗУ Д-Р ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА УЛ.4-ТИ НОЕМВРИ БР.48 БИТОЛА  
202. 10-1007/2 4002020561634 2072401 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ВЕ ВЕ ДЕНТ БИТОЛА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ВЕ ВЕ ДЕНТ-БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ДИМИРАТ ВЛАХОВ БР.4-А БИТОЛА 653853 ВЕСНА ВЕЉАНОВСКА 02.02.2021 31.12.2026 НИКОЛИНА РИСТЕВСКА БАЦЕВСКА 649759 ДОМИНИКА СЛАВКОСКА ПЗУ Д-Р ДОМИНИКА ДЕНТ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА,БИТОЛА УЛ. ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
203. 10-7311/2 4002021562723 2072601 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р БАЛАЛОВСКИ БИТОЛА ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р БАЛАЛОВСКИ БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА 162558 ПЕТАР БАЛАЛОВСКИ 03.06.2021 31.12.2026 СУЗАНА ДИМАНОСКА 161381 КЕТИ НЕЧОВСКА ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р НЕЧОВСКА БИТОЛА УЛ. ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
204. 10-7308/2 4002021562731 2072701 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р НЕЧОВСКА БИТОЛА ПЗУ- ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р НЕЧОВСКА БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА 161381 КЕТИ НЕЧОВСКА 03.06.2021 31.12.2026 ГОРДАНА БУЖЕВСКА 162558 ПЕТАР БАЛАЛОВСКИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р БАЛАЛОВСКИ БИТОЛА УЛ. ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
205. 10-7310/2 4002021562740 2072801 ПЗУ МАГДАЛЕНА ЕМ БИТОЛА ПЗУ- ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МАГДАЛЕНА ЕМ БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА 140643 МАГДАЛЕНА ПЕТРОВСКИ 03.06.2021 31.12.2026 ПАВЛИНА ДОЈЧИНОВСКА 142697 МИРЈАНА ВЕЛЕВСКА ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВЈЕ ПЛУС БИТОЛА УЛ.ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
206. 10-4576/2 4002022565475 2073001 ПЗУ АПТЕКА ФАРМ ЗДРАВЈЕ 2 БИТОЛА ПЗУ АПТЕКА ФАРМ ЗДРАВЈЕ 2 ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ВИЕНСКА БР.8 БИТОЛА 908444 АЛЕКСАНДРА ЃОРШЕВСКА 10.02.2022 31.12.2026  
207. 10-5481/2 4002022565777 2073101 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВЈЕ ПЛУС БИТОЛА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА - ЗДРАВЈЕ ПЛУС ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА 142697 МИРЈАНА ВЕЛЕВСКА 08.04.2022 31.12.2026 СНЕЖАНА ДИВЈАКОСКА 140643 МАГДАЛЕНА ПЕТРОВСКИ ПЗУ МАГДАЛЕНА ЕМ БИТОЛА УЛ. ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
208. 10-5484/2 4002022565823 2073301 ПЗУ Д-Р МЕРИ ЗАЦЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БИТОЛА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р МЕРИ ЗАЦЕВСКА ( ПОД ЗАКУП ЗД ) ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА 147230 МЕРИ ЗАЦЕВСКА 08.04.2022 31.12.2026 ИРЕНА БОШЕВСКИ 150215 МАРИНА ОГНЕНОВСКА ПЗУ Д-Р МАРИНА ОГНЕНОВСКА - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕД.БИТОЛА УЛ.ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
209. 10-5483/2 4002022565831 2073201 ПЗУ Д-Р МАРИНА ОГНЕНОВСКА - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕД.БИТОЛА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р МАРИНА ОГНЕНОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА 150215 МАРИНА ОГНЕНОВСКА 08.04.2022 31.12.2026 МАРИНА БОЖИНОВСКА 147230 МЕРИ ЗАЦЕВСКА ПЗУ Д-Р МЕРИ ЗАЦЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БИТОЛА УЛ.ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
210. 10-16045/2 4002992100408 2050901 ПЗУ АПТЕКА СТЕЛА ПЗУ АПТЕКА СТЕЛА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ОРДАН НИКОЛОВ БР.11 БИТОЛА 902900 ЗЛАТКО СТЕФАНОВСКИ 23.01.2020 31.12.2026 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВСКА  
211. 10-16045/2 4002992100408 2050901 ПЗУ АПТЕКА СТЕЛА ПЗУ АПТЕКА СТЕЛА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ОРДАН НИКОЛОВ БР.11 БИТОЛА 902900 ЗЛАТКО СТЕФАНОВСКИ 23.01.2020 31.12.2026 СТЕФАНИ ШАМБЕВСКА  
212. 10-16045/2 4002992100408 2050901 ПЗУ АПТЕКА СТЕЛА ПЗУ АПТЕКА СТЕЛА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ОРДАН НИКОЛОВ БР.11 БИТОЛА 902918 ЛИДИЈА КАРАНФИЛОВА 23.01.2020 31.12.2026 ЕЛИДА КОЛЕВСКА  
213. 10-16045/2 4002992100408 2050901 ПЗУ АПТЕКА СТЕЛА ПЗУ АПТЕКА СТЕЛА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ОРДАН НИКОЛОВ БР.11 БИТОЛА 918636 АНДРИЈАНА КОЧИШКА ШЕРОВСКА 23.01.2020 31.12.2026 ЗОРИЦА МАРКОВСКА  
214. 10-21024/2 4002993108593 2011501 ПЗУ НИРВАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.11 БИТОЛА 131857 ДРАГИ СТОЈАНОВСКИ 03.09.2001 31.12.2026 ВИОЛЕТА ЈОШЕВСКА 164020 АЛЕКСАНДРА КАНАТЛАРОВСКА ПЗУ НИРВАНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.11 БИТОЛА  
215. 10-21024/2 4002993108593 2011501 ПЗУ НИРВАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.11 БИТОЛА 164020 АЛЕКСАНДРА КАНАТЛАРОВСКА 14.04.2022 31.12.2026 КАРОЛИНА Н-ПЕТКОВСКА 131857 ДРАГИ СТОЈАНОВСКИ ПЗУ НИРВАНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.11 БИТОЛА  
216. 10-20879/2 4002993116391 2011601 ПЗУ ПСИХОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ КАРПОШ ЛАМЕЛА 2/2-3-4 БИТОЛА 138088 ВЕСНА МИЛАНОВИЌ-МАРКОВСКА 23.02.2003 31.12.2026 СЛАВИЦА ПЕТРОВА 153966 АНДРИЈАНА МИЦЕВСКА ПЗУ ПСИХОМЕДИКА УЛ КАРПОШ ЛАМЕЛА 2/2-3-4 БИТОЛА  
217. 10-20879/2 4002993116391 2011601 ПЗУ ПСИХОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КАРПОШ ЛАМЕЛА 2/2-3-4 БИТОЛА 153966 АНДРИЈАНА МИЦЕВСКА 28.09.2018 31.12.2026 НАТАША ХРИСТОВСКА-МИРЧЕВСКА 138088 ВЕСНА МИЛАНОВИЌ-МАРКОВСКА ПЗУ ПСИХОМЕДИКА УЛ КАРПОШ ЛАМЕЛА 2/2-3-4 БИТОЛА  
218. 10-20875/2 4002993116391 2011603 ПЗУ ПСИХОМЕДИКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. СТЕВО ПАТАКО БР.55 БИТОЛА 638420 ВАЛЕНТИНА НАЈДОВСКА 01.12.2005 31.12.2026 АНГЕЛА ШЕРОВСКА 648248 ЈУЛИЈА СТЕФАНОВСКИ ПЗУ ПСИХОМЕДИКА УЛ. СТЕВО ПАТАКО БР.55 БИТОЛА  
219. 10-20875/2 4002993116391 2011603 ПЗУ ПСИХОМЕДИКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. СТЕВО ПАТАКО БР.55 БИТОЛА 648248 ЈУЛИЈА СТЕФАНОВСКИ 12.02.2014 31.12.2026 МАЈА ЛАЗАРОВА 638420 ВАЛЕНТИНА НАЈДОВСКА ПЗУ ПСИХОМЕДИКА УЛ. СТЕВО ПАТАКО БР.55 БИТОЛА  
220. 10-20879/2 4002993116391 2011605 ПЗУ ПСИХОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СТЕВО ПАТАКОТ БР.55 БИТОЛА 135704 АНИТА КОТЕВСКА-ГУЛЕВСКА 23.02.2003 31.12.2026 ДАНИЕЛА ЃОРГИОСКА 100374 МИЛКА ТАСЕВСКА ПЗУ ЗДРАВЈЕ - ТРЕТА РЕОНСКА УЛ.СОЛУНСКА БР.79 БИТОЛА  
221. 10-22819/2 4002993119552 2050101 ПЗУ АПТЕКА ГЕНЦИЈАНА ПЗУ АПТЕКА ГЕНЦИЈАНА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЃОРЃИ ЃОРГИЕВ БР.19 БИТОЛА 904317 МИРЈАНА ГАШТЕВСКА 01.01.2008 31.12.2026  
222. 10-22819/2 4002993119552 2050101 ПЗУ АПТЕКА ГЕНЦИЈАНА ПЗУ АПТЕКА ГЕНЦИЈАНА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЃОРЃИ ЃОРГИЕВ БР.19 БИТОЛА 904341 МИЛЕНА МАЈСТОРОВСКА 26.11.2013 31.12.2026 КАТЕ КОТЕВСКА  
223. 10-22819/2 4002993119552 2050101 ПЗУ АПТЕКА ГЕНЦИЈАНА ПЗУ АПТЕКА ГЕНЦИЈАНА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЃОРЃИ ЃОРГИЕВ БР.19 БИТОЛА 920983 МАРТИНА ПОПОВСКА 09.11.2021 31.12.2026  
224. 10-22819/2 4002993119552 2050102 ПЗУ АПТЕКА ГЕНЦИЈАНА ПЗУ АПТЕКА ГЕНЦИЈАНА 2 БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ЦАР САМОИЛ БР.72 БИТОЛА 904350 ВАЛЕНТИНА МАКАРОВСКА 01.01.2008 31.12.2026 МАРИЧКА ГРОЗДАНОВСКА  
225. 10-22819/2 4002993119552 2050103 ПЗУ АПТЕКА ГЕНЦИЈАНА ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА ГЕНЦИЈАНА БИТОЛА , АПТЕКАРСКА СТАНИЦА ГЕНЦИЈАНА-3 ДОЛНО ОРИЗАРИ БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ СТИВ НАУМОВ 37 ДОЛНО ОРИЗАРИ - БИТОЛА 904317 МИРЈАНА ГАШТЕВСКА 26.01.2015 31.12.2026 НАТАША МАГДЕНОВСКА  
226. 10-23616/2 4002994108473 2049903 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА МАРТА ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА МАРТА 1 БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ НИКОЛА ТЕСЛА 6 БИТОЛА 901288 МАРТА АНАСТАСИЕВСКА 25.12.2019 31.12.2026  
227. 10-23616/2 4002994108473 2049903 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА МАРТА ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА МАРТА 1 БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ НИКОЛА ТЕСЛА 6 БИТОЛА 911330 ЃОРГИ АНАСТАСИЕВСКИ 08.01.2008 31.12.2026  
228. 10-20818/2 4002994111202 2011101 ПЗУ Д-Р КИРИЛ НАСТЕВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.МИРЧЕ АЦЕВ БР.10А БИТОЛА 530387 ЛИЛИ НАСТЕВСКА 01.10.2001 31.12.2026 МАРИЈАНА ХАЏОВА 530824 ЕЛИЗАБЕТА НИКОДИНОВА ПЗУ ГЕНЕЗИС УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
229. 10-21814/2 4002994114589 2027201 ПЗУ ПРОДЕНТ ПЗУ ПРОДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КАНИНО ББ БИТОЛА 646474 ЉУПЧО ХАЏИ ПОПОВСКИ 08.03.2012 31.12.2026 ДАНИЕЛА ЦИУНОВСКА 639290 НЕНАД СПИРОВСКИ ПЗУ ЕКСТРАДЕНТ УЛ.АЛЕКСАНДАР ТУРУНЏЕВ БР.5/2-68 БИТОЛА  
230. 10-21195/2 4002994119106 2010703 ПЗУ ОРАЛДЕНТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОРАЛДЕНТ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САРАЕВСКА БР.14 БИТОЛА 133000 САШО БОЈАЏИЕВ 14.06.2017 31.12.2026 МЕРИМА ЕМРУЛАХ 161381 КЕТИ НЕЧОВСКА ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р НЕЧОВСКА БИТОЛА УЛ. ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
231. 10-22238/2 4002994123677 2011802 ПЗУ САНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ТОМАКИ ДИМИТРОВСКИ БР.22 БИТОЛА 130966 САШО ЈОШЕВСКИ 01.04.2009 31.12.2026 АНЕТА ПЕТКОВСКА 138622 МАРИЈА СТЕФАНОВСКА ПЗУ Д-Р КАРАНЏУЛОВСКИ УЛ. ПРИЛЕПСКА БР. 49/37 БИТОЛА  
232. 10-24013/2 4002994127249 2050001 ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈАФАРМ ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈАФАРМ БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.СКОПСКА БР.17 БИТОЛА БИТОЛА 904163 ТАТЈАНА ТАЛЕВСКА 01.01.2008 31.12.2026  
233. 10-24013/2 4002994127249 2050001 ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈАФАРМ ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈАФАРМ БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.СКОПСКА БР.17 БИТОЛА БИТОЛА 904201 НЕЛИ ДАМЈАНОВСКА 01.01.2008 31.12.2026  
234. 10-24013/2 4002994127249 2050001 ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈАФАРМ ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈАФАРМ БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.СКОПСКА БР.17 БИТОЛА БИТОЛА 904228 СЛОБОДАН ДАМЈАНОВСКИ 01.01.2008 31.12.2026  
235. 10-24013/2 4002994127249 2050001 ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈАФАРМ ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈАФАРМ БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.СКОПСКА БР.17 БИТОЛА БИТОЛА 918938 АНА ТАЛЕВСКА 22.01.2019 31.12.2026  
236. 10-24013/2 4002994127249 2050001 ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈАФАРМ ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈАФАРМ БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.СКОПСКА БР.17 БИТОЛА БИТОЛА 920070 АНДРИЈАНА АПОСТОЛОВСКА 14.09.2020 31.12.2026  
237. 10-21794/2 4002994127745 2011404 ПЗУ ГИНЕКО МЕДИКА ПЗУ ГИНЕКО МЕДИКА-СПЕЦИЈАЛ.ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ШИРОК СОКАК БР.154 БИТОЛА 530255 СИЛВАНА БОЖИНОВСКА 27.11.2014 31.12.2026 НАТАША ЦАПЕВСКА 530816 СЛАВКО ПЕЈОВСКИ ПЗУ ГЕНЕЗИС УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
238. 10-21208/2 4002994128385 2036102 ПЗУ СИГО-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА БУЛ.1МАЈ БР.204/4 БИТОЛА 640298 ЗОРАН ЦВЕТАНОВСКИ 20.01.2010 31.12.2026 СНЕЖАНА СТОЈАНОВСКА 638560 ЗОРАН НЕШКОВСКИ ПЗУ АПОЛОНИЈА УЛ. КОЧО ДЕСАНО БР.2 БИТОЛА  
239. 10-20778/2 4002995109619 2027701 ПЗУ ВИВОДЕНТ ПЗО ВИВОДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 4 ТИ НОЕМВРИ БР.52 БИТОЛА 630756 ЈОВАН ЃЕРОВСКИ 01.06.2005 31.12.2026 БИЛЈАНА ЛОЗАНОВСКИ 630110 ВАЛЕНТИН МИЛОШЕВСКИ ПЗУ ХЕЛИОДЕНТ - ДР В.МИЛОШЕВСКИ УЛ.ПАНДА ЧЕСНОВА БР 9-11 БИТОЛА  
240. 10-23121/2 4002995120043 ПЗУ ЛИЛИ - ДЕНТ ПЗУ ЛИЛИ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР.56(КАТ) БИТОЛА 648388 ТОМИСЛАВ ПЕТРОВСКИ 11.04.2014 30.09.2022    
241. 10-23121/2 4002995120043 2036402 ПЗУ ЛИЛИ - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР. 56 кат БИТОЛА 636860 ЛИЛЈАНА РИСТЕВСКА 01.07.2005 31.12.2026 650293 ЕВА АНАСТАСОВА ПЗУ ДР НЕЧАКОВСКИ УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР 54 -1 /1 БИТОЛА  
242. 10-23370/2 4002995130065 2051102 ПЗУ АПТЕКА ФАРМ ЗДРАВЈЕ ПЗУ АПТЕКА ФАРМ ЗДРАВЈЕ БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАКЕДОНСКА БР.36 БИТОЛА 908410 ВАЛЕНТИНА СИВАКОВА 01.01.2009 31.12.2026 ЕЛЕНА ПЕТРОВСКА  
243. 10-20775/2 4002995145275 2027501 ПЗУ СТОМАДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. САВА КОВАЧЕВИЌ БР 16 БИТОЛА 638196 ПЕТАР ПАВЛОВСКИ 01.10.2005 31.12.2026 МАЈА СТРАХИЊИЌ 651656 КАТЕРИНА ВАСИЛЕВСКА ПЗУ МЕНА - ДЕНТ УЛ. НАСЕЛБА КЛАНИЦА БР. 11 ЛОК.2 БИТОЛА  
244. 10-21213/2 4002996108675 2012201 ПЗУ НИКО МЕДИКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА С.ДОЛНО ОРИЗАРИ ДОЛНО ОРИЗАРИ - БИТОЛА 639389 ТАТЈАНА МАТЕВСКА 07.10.2008 31.12.2026 МИЛЕНА ЗДРАВЕВСКА 636290 ЛУИЗА КОЖУВАРОВСКА ПЗУ ТЕА - ДЕНТ УЛ ПРИЛЕПСКА БР 49/38 БИТОЛА  
245. 10-21214/2 4002996108675 2012202 ПЗУ НИКО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ДОЛНО ОРИЗАРИ ДОЛНО ОРИЗАРИ - БИТОЛА 130591 ЛИЛА КИТАНОВСКА 25.07.2001 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА БЕЈКОВСКА 136565 ЛИДИЈА МИЛАНОВА ПЗУ ДР ЛИДИЈА ЕНИЏЕ ВАРДАР БР.19 БИТОЛА  
246. 10-23097/2 4002996120764 2057801 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА 2 БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР.110 БИТОЛА 915157 МАРТИН ЈОВАНОВСКИ 18.09.2014 31.12.2026 АНИЦА НАУМОСКА  
247. 10-23097/2 4002996120764 2057801 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА 2 БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР.110 БИТОЛА 915157 МАРТИН ЈОВАНОВСКИ 18.09.2014 31.12.2026 БИЛЈАНА САЛАМОВСКА  
248. 10-23097/2 4002996120764 2057801 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА 2 БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР.110 БИТОЛА 915157 МАРТИН ЈОВАНОВСКИ 18.09.2014 31.12.2026 БИЉАНА НАТЕВ  
249. 10-23097/2 4002996120764 2057801 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА 2 БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР.110 БИТОЛА 915157 МАРТИН ЈОВАНОВСКИ 18.09.2014 31.12.2026 МАРТИНА ДИМКОВСКА ГУЛЕВСКА  
250. 10-23097/2 4002996120764 2057802 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР.56 БИТОЛА 902977 ЛИЛЈАНА ЈОВАНОВА 20.11.2014 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА БОСИЛКОВСКА  
251. 10-23097/2 4002996120764 2057802 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР.56 БИТОЛА 902977 ЛИЛЈАНА ЈОВАНОВА 20.11.2014 31.12.2026 ИВАНА АНГЕЛЕВСКА  
252. 10-23097/2 4002996120764 2057802 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР.56 БИТОЛА 902977 ЛИЛЈАНА ЈОВАНОВА 20.11.2014 31.12.2026 КАТЕРИНА МИЦЕВСКА  
253. 10-23097/2 4002996120764 2057802 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР.56 БИТОЛА 902977 ЛИЛЈАНА ЈОВАНОВА 20.11.2014 31.12.2026 СЛАВИЦА ВРЖОВСКА  
254. 10-23097/2 4002996120764 2057803 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА МЕДИКА КАРТА БИТОЛА ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА АПТЕКА МЕДИКА КАРТА 3 ГОРНО ОРИЗАРИ, БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ВЛАДИМИР НАЗОР БР.6 ГОРНО ОРИЗАРИ - БИТОЛА 902977 ЛИЛЈАНА ЈОВАНОВА 30.06.2015 31.12.2026 АНГЕЛА МИТРЕВСКА  
255. 10-20825/2 4002996141346 2027601 ПЗУ ХЕЛИОДЕНТ - ДР В.МИЛОШЕВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ПАНДА ЧЕСНОВА БР 9-11 БИТОЛА 630110 ВАЛЕНТИН МИЛОШЕВСКИ 01.06.2005 31.12.2026 ВЕСНА ШЕРОВСКА 630098 ГОРАН ТОДОРОВИЌ ПЗУ НЕОДЕНТ УЛ.ПРОХОР ПЧИНСКИ БР.25 БИТОЛА  
256. 10-22928/2 4002997128084 2062101 ПЗУ АПТЕКА ЕЛИКСИР ПЗУ АПТЕКА ЕЛИКСИР БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ СТЕВО ПАТАКО БР. 1/ДУЌАН БР.2 БИТОЛА БИТОЛА 913669 МАРИНА ЈОСКОВСКА 17.10.2012 31.12.2026 ИВОНА ТОДОРОВСКИ  
257. 10-22752/2 4002997129218 2050701 ПЗУ АПТЕКА ХЕДЕРА - ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ХЕДЕРА - ФАРМ БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. СЕВЕР ЈУГ БР.6/1-1 БИТОЛА 904333 КРИСТИНА НАЈДОВСКА-ГАЛЕВСКА 01.01.2008 31.12.2026 ЕМИЛИЈА СТОЈКОВСКА  
258. 10-22945/2 4002998131720 2060101 ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.37-ЛОК.6 БИТОЛА БИТОЛА 903876 ВИОЛЕТА МАРКОВСКА 01.01.2008 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА ТАЛЕВСКА  
259. 10-22945/2 4002998131720 2060101 ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.37-ЛОК.6 БИТОЛА БИТОЛА 903876 ВИОЛЕТА МАРКОВСКА 01.01.2008 31.12.2026 ЕЛЕНА БЛАЖЕВСКА КОРУНОВСКА  
260. 10-21434/2 4002998134142 2031302 ПЗУ АПОЛОНИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КОЧО ДЕСАНО БР.2 БИТОЛА 638560 ЗОРАН НЕШКОВСКИ 01.12.2005 31.12.2026 СУЗАНА ЖИГИЌ 640298 ЗОРАН ЦВЕТАНОВСКИ ПЗУ СИГО-ДЕНТ БУЛ.1МАЈ БР.204/4 БИТОЛА  
261. 10-22868/2 4002998135246 2010503 ПЗУ Д-Р СТЕФАНОВСКИ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.АНЕСТИ ПАНОВСКИ БР.17/4 БИТОЛА 160997 ИВАНЧО ШИПИНКОСКИ 03.12.2021 27.10.2022    
262. 10-24063/2 4002998135327 2050401 ПЗУ АПТЕКА МОЈСОВИ ПЗУ АПТЕКА МОЈСОВИ БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ПАРТИЗАНСКА БР.96/98 БИТОЛА 901148 ИВОНА МОЈСОВА 08.01.2008 31.12.2026  
263. 10-24063/2 4002998135327 2050401 ПЗУ АПТЕКА МОЈСОВИ ПЗУ АПТЕКА МОЈСОВИ БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ПАРТИЗАНСКА БР.96/98 БИТОЛА 901156 МИХАЈЛО МОЈСОВ 08.01.2008 31.12.2026  
264. 10-24063/2 4002998135327 2050401 ПЗУ АПТЕКА МОЈСОВИ ПЗУ АПТЕКА МОЈСОВИ БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ПАРТИЗАНСКА БР.96/98 БИТОЛА 914720 ЈАСМИНА ИВАНОВСКА 25.09.2014 31.12.2026  
265. 10-23596/2 4003005104720 4000501 ПЗУ АСПРА - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 633020 ЗОРИЦА НАУМОВА 01.05.2005 31.12.2026 СТАНКА КЕРМЕЧИЕВА 648477 ФИЛИП ТОШЕВ ПЗУ Д-Р ФИЛИП ТОШЕВ ВАЛАНДОВО ЛЕНИНОВА 22 ВАЛАНДОВО  
266. 10-22813/2 4003005104746 4000201 ПЗУ КОЦЕВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 38 ВАЛАНДОВО 631817 ВАСКО КОЦЕВСКИ 01.06.2005 31.12.2026 ВЕЛИКА ЈАНЧЕВА 636479 АЛЕКСАНДАР ШТЕРЈОВ ПЗУ ДР АЛЕКСАНДАР УЛ КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР 23 ВАЛАНДОВО  
267. 10-23655/2 4003005104754 4000401 ПЗУ САНИ-ДЕНТ ПЗУ САНИ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 631426 АНИТА МЕЛЕВА СТУПАР 01.05.2005 31.12.2026 ЕЛИФ ЛАТИФОВА 631434 МАЈА МЕЛЕВА ПЗУ САНИ-ДЕНТ УЛ. ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО  
268. 10-23655/2 4003005104754 4000401 ПЗУ САНИ-ДЕНТ ПЗУ САНИ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 631434 МАЈА МЕЛЕВА 01.05.2005 31.12.2026 КАДРИЕ СЕЛМАНОВА 631426 АНИТА МЕЛЕВА СТУПАР ПЗУ САНИ-ДЕНТ УЛ. ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО  
269. 10-23507/2 4003005104762 4000301 ПЗУ ДР АЛЕКСАНДАР ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР 23 ВАЛАНДОВО 636479 АЛЕКСАНДАР ШТЕРЈОВ 01.07.2005 31.12.2026 ВИОЛЕТА ШТЕРЈОВА 631817 ВАСКО КОЦЕВСКИ ПЗУ КОЦЕВСКИ УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 38 ВАЛАНДОВО  
270. 10-21596/2 4003005104797 4000601 ПЗУ АПТЕКА ДИА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ДИА ФАРМ ВАЛАНДОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МОША ПИЈАДЕ ББ ВАЛАНДОВО 900125 АНИТА ДИМОВА 01.01.2008 31.12.2026 РУСКА АНАСТАСОВА  
271. 10-21596/2 4003005104797 4000601 ПЗУ АПТЕКА ДИА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ДИА ФАРМ ВАЛАНДОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МОША ПИЈАДЕ ББ ВАЛАНДОВО 903698 ЛЕНЧЕ ПОПЧЕВА 13.12.2018 31.12.2026  
272. 10-21596/2 4003005104797 4000602 ПЗУ АПТЕКА ДИА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ДИА -ФАРМ ВАЛАНДОВО - ОРГ.ЕДИНИЦА АПТЕКА ДИА-ФАРМ 1 ВАЛАНДОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ПРВОМАЈСКА БР.1 ВАЛАНДОВО 900672 СУЗАНА ВИТАНОВА 21.01.2022 31.12.2026 АНА ТРАЈКОВА  
273. 10-20658/2 4003006105347 4000901 ПЗУ Д-Р Х. ПАВЛОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 115193 ХРИСТИНА ПАВЛОВА 01.01.2007 31.12.2026 СУЗАНА МОНЕВА 144320 ЃОРЃИ БОШНАЧКИ ПЗУ ДР ЃОРЃИ БОШЊАЧКИ УЛ.ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ БР.ББ (ЗАКУП ДО ЈЗУ ЗДРАВ.ДОМ-ВАЛАНДОВО) ВАЛАНДОВО ВАЛАНДОВО  
274. 10-22424/2 4003006105371 4001101 ПЗУ Д-Р ГЕТОВ ОРДИНАЦИЈ А ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ПЗУ Д-Р ГЕТОВ ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 502111 ДИМИТАР ГЕТОВ 01.01.2007 31.12.2026 АНА ИВАНОВА 502065 МИТКО ПОП-КОЧЕВ ПЗУ ПРОФЕМИНИС - М УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА ГЕВГЕЛИЈА  
275. 10-20706/2 4003006105479 4000801 ПЗУ НИК-БЕТИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ НИК-БЕТИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ЛАЗАР КОЛИШЕВСИ ВАЛАНДОВО 303780 ЕЛИЗАБЕТА ЧУРЛИНОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 ОЛИВЕРА НЕВЕСЕЛОВА 138533 КИРЧО СТОЈЧЕВСКИ ПЗУ МАТ-МАРМЕДИКА ВАЛАНДОВО УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.27/А ВАЛАНДОВО  
276. 10-23769/2 4003007105634 4001401 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ ДЕМИР КАПИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.11 ОКТОМВРИ ББ ДЕМИР КАПИЈА 907251 КРИСТИНА ЛАЗОРОСКА 22.08.2016 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА ЛАЗОВА  
277. 10-23769/2 4003007105634 4001401 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ ДЕМИР КАПИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.11 ОКТОМВРИ ББ ДЕМИР КАПИЈА 907251 КРИСТИНА ЛАЗОРОСКА 22.08.2016 31.12.2026 ВЕРИЦА ЗАХАРЧЕВА  
278. 10-23769/2 4003007105634 4001402 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. 6-ТИ НОЕМВРИ ББ ВАЛАНДОВО 907251 КРИСТИНА ЛАЗОРОСКА 18.08.2015 31.12.2026 КАТИЦА ЗАЈКОВА  
279. 10-23769/2 4003007105634 4001402 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. 6-ТИ НОЕМВРИ ББ ВАЛАНДОВО 907251 КРИСТИНА ЛАЗОРОСКА 18.08.2015 31.12.2026 ЉУБИЦА ИЛИЕВА  
280. 10-23769/2 4003007105634 4001403 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ВАЛАНДОВО ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 4 С.ПИРАВА ВАЛАНДОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ 1 ПИРАВА 907251 КРИСТИНА ЛАЗОРОСКА 01.10.2020 31.12.2026 ПАНЕ ЃОРЃИЕВ  
281. 10-23769/2 4003007105634 4001404 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1-ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ФЛОС ФАРМ ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МАРШАЛ ТИТО 101/2 ГЕВГЕЛИЈА 920347 ВЕРИЦА РИСТОВА 30.12.2021 31.12.2026 ДАНИЕЛА ГРОЗДАНОВА  
282. 10-23769/2 4003007105634 4001404 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1-ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ФЛОС ФАРМ ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МАРШАЛ ТИТО 101/2 ГЕВГЕЛИЈА 920347 ВЕРИЦА РИСТОВА 30.12.2021 31.12.2026 ЕЛЕНА БАЛТОВА  
283. 10-23769/2 4003007105634 4001404 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1-ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ФЛОС ФАРМ ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МАРШАЛ ТИТО 101/2 ГЕВГЕЛИЈА 920347 ВЕРИЦА РИСТОВА 30.12.2021 31.12.2026 ПЕТРАНКА ЈУГОВСКА  
284. 10-23769/2 4003007105634 4001404 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1-ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ФЛОС ФАРМ ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МАРШАЛ ТИТО 101/2 ГЕВГЕЛИЈА 920347 ВЕРИЦА РИСТОВА 30.12.2021 31.12.2026 СЛАВИЦА ДОЈРАНЛИЕВА  
285. 10-23769/2 4003007105634 4001405 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ВАЛАНДОВО -ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ФЛОС ФАРМ СЕРМЕНИНСКА ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ 7-МИ НОЕМВРИ БР. 125 Б/1 ГЕВГЕЛИЈА 910589 ВИОЛЕТА САВОВА 30.12.2021 31.12.2026 МАРИЈА ДИМИТРОВА  
286. 10-23769/2 4003007105634 4001406 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ВАЛАНДОВО ПОДРУЖНИЦА ФЛОС ФАРМ НЕГОТИНО НЕГОТИНО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МАРШАЛ ТИТО БР. 117 НЕГОТИНО 921092 ВЕСНА ПАУНОВСКА 27.12.2021 31.12.2026 ДАРИО ШИШКОВ  
287. 10-23769/2 4003007105634 4001407 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ВАЛАНДОВО - ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ФЛОС ФАРМ СТРУМИЦА СТРУМИЦА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БАЛКАНСКА БР. 13 СТРУМИЦА 920517 РУМЕНКА ДАВЧЕВА 27.09.2022 31.12.2026 ЈУЛИЈА ПОПОВА  
288. 10-23769/2 4003007105634 4001408 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ВАЛАНДОВО ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ФЛОС ФАРМ ШТИП ШТИП ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БУЛЕВАР ЈНА БР. 3/ЛОКАЛ 1 ШТИП 921076 ПАЛЕ СТЕФАНОВА 27.12.2021 31.12.2026 БОЈАНА НАНЕВСКА  
289. 10-23769/2 4003007105634 4001408 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ВАЛАНДОВО ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ФЛОС ФАРМ ШТИП ШТИП ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БУЛЕВАР ЈНА БР. 3/ЛОКАЛ 1 ШТИП 921980 ВИОЛЕТА МИТЕВ 01.07.2022 31.12.2026  
290. 10-23769/2 4003007105634 4001409 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ВАЛАНДОВО АПТЕКА ФЛОС ФАРМ ВАЛАНДОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ,,МОША ПИЈАДЕ,,10 ВАЛАНДОВО ВАЛАНДОВО 900931 ЕЛИЗАБЕТА БУЛАТОВИЌ 29.06.2022 31.12.2026 ГОРАН ТРЕНЧЕВСКИ  
291. 10-23769/2 4003007105634 4001409 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ВАЛАНДОВО АПТЕКА ФЛОС ФАРМ ВАЛАНДОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ,,МОША ПИЈАДЕ,,10 ВАЛАНДОВО ВАЛАНДОВО 922153 МАЈА НЕДЕЛКОВСКА 29.06.2022 31.12.2026  
292. 10-23769/2 4003007105634 4001410 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ВАЛАНДОВО - ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ФЛОС ФАРМ ЦЕНТАР СТРУМИЦА СТРУМИЦА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ЛЕНИНОВА 58 СТРУМИЦА 902292 БИЛЈАНА ПАЛАЗОВА 02.06.2022 31.12.2026 ВЕРИЦА ТРЕНДАФИЛОВА  
293. 10-23769/2 4003007105634 4001410 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ВАЛАНДОВО - ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ФЛОС ФАРМ ЦЕНТАР СТРУМИЦА СТРУМИЦА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ЛЕНИНОВА 58 СТРУМИЦА 917940 ЗОРИЦА ДИМИТРИЕВА 09.08.2022 31.12.2026  
294. 10-23769/2 4003007105634 4001411 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ВАЛАНДОВО ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ФЛОС ФАРМ КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ИЛИНДЕНСКА 52 КАВАДАРЦИ 901466 СТАНКА РИСТОВА 02.06.2022 31.12.2026  
295. 10-23769/2 4003007105634 4001411 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ВАЛАНДОВО ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ФЛОС ФАРМ КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ИЛИНДЕНСКА 52 КАВАДАРЦИ 922013 АНЈА ПАЛАЗОВА 02.06.2022 31.12.2026 ГОРДАНА ТРПЕВСКА  
296. 10-23769/2 4003007105634 4001412 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ВАЛАНДОВО-ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ФЛОС ФАРМ ПОДВИЖНА АПТЕКА 1 ВАЛАНДОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ,,МОША ПИЈАДЕ,,10 ВАЛАНДОВО СКОПЈЕ 900931 ЕЛИЗАБЕТА БУЛАТОВИЌ 05.07.2022 31.12.2026 ЗАГОРКА ДАВИДОВАЛИЕВА  
297. 10-21318/2 4003012501955 4001900 ПЗУ Д-Р ФИЛИП ТОШЕВ ВАЛАНДОВО ПЗУ Д-Р ФИЛИП ТОШЕВ ВАЛАНДОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЛЕНИНОВА 22 ВАЛАНДОВО 648477 ФИЛИП ТОШЕВ 30.04.2014 31.12.2026 НАТАША АТАНАСОВА 633020 ЗОРИЦА НАУМОВА ПЗУ АСПРА - ДЕНТ ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО  
298. 10-23560/2 4003015502669 4002001 ПЗУ МАТ-МАРМЕДИКА ВАЛАНДОВО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.27/А ВАЛАНДОВО 138533 КИРЧО СТОЈЧЕВСКИ 16.04.2015 31.12.2026 СВЕТЛАНА РИСТОВА 162744 ЕМИЛИЈА БЕЛОВИНОВА ПЗУ МАТ-МАРМЕДИКА ВАЛАНДОВО УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.27/А ВАЛАНДОВО  
299. 10-23560/2 4003015502669 4002001 ПЗУ МАТ-МАРМЕДИКА ВАЛАНДОВО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.27/А ВАЛАНДОВО 162744 ЕМИЛИЈА БЕЛОВИНОВА 08.07.2021 31.12.2026 ТАШКА ТОДОРОВА 138533 КИРЧО СТОЈЧЕВСКИ ПЗУ МАТ-МАРМЕДИКА ВАЛАНДОВО УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.27/А ВАЛАНДОВО  
300. 10-22738/2 4003019503619 4002101 ПЗУ ГЕТОВ ДЕНТ ВАЛАНДОВО ПЗУ ГЕТОВ ДЕНТ -ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ВАСИЛ ГЛАВИНОВ БР.17 ВАЛАНДОВО 652385 ЃОРГИ ГЕТОВ 04.03.2019 31.12.2026 СОЊА АТАНАСОВА 636479 АЛЕКСАНДАР ШТЕРЈОВ ПЗУ ДР АЛЕКСАНДАР УЛ КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР 23 ВАЛАНДОВО  
301. 10-23178/2 4004000111120 29001201 ПЗУ ГУНА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЈНИК БР.17 ВЕЛЕС 132446 ДЕЈАН ГУНОВ 03.09.2001 31.12.2026 ПЕТРАНКА КАДИЕВА 131970 ЃОРЕ ДЕРВИШОВ ПЗУ ПУЛС УЛ.ЉУБЕН ВЕСОВ БР.7 ВЕЛЕС  
302. 10-22962/2 4004000116670 29003501 ПЗУ БИОДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ 127/2-2 ВЕЛЕС 637688 ПЕТРЕ САЗДОВ 01.09.2005 31.12.2026 633259 ДРАГАН СТОЈКОВ ПЗУ ДР ДРАГАН СТОЈКОВ УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.3-2/8 ВЕЛЕС  
303. 10-21190/2 4004001111833 29003101 ПЗУ МЕДИКОДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ЛЕНИНОВА БР 9 ВЕЛЕС 638200 РОБЕРТ КОНЕСКИ 01.10.2005 31.12.2026 ЕЛЕНА СТЕВАНОВИЌ 632635 НАТАША КУЗМАНОВА ПЗУ СТОМА УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР 69-1/2 ВЕЛЕС  
304. 10-22987/2 4004001112511 29000501 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС 154334 ТАЊА ПАНОВСКА-ВЕЛКОВСКА 09.12.2016 31.12.2026 МИЛЕНА ДЕНЧОВА УРУМОВА 155837 АНГЕЛИНА ЃОРЃИЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС  
305. 10-22987/2 4004001112511 29000501 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС 155837 АНГЕЛИНА ЃОРЃИЕВСКА 01.04.2018 31.12.2026 ГАБРИЕЛА ПОПОВСКА 154334 ТАЊА ПАНОВСКА-ВЕЛКОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС  
306. 10-22987/2 4004001112511 29000505 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО СПЕЦ.ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.8 ВЕЛЕС 330531 ВАЛЕНТИНА Р НЕЈАШМИЌ 01.01.2009 31.12.2026 ЉУБИНКА ПЕТКОВСКА 154334 ТАЊА ПАНОВСКА-ВЕЛКОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС  
307. 10-22987/2 4004001112511 29000506 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.2 ВЕЛЕС 156108 МИЛКА КОЦЕВА-ВАСЕВА 24.10.2019 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА СЛАВКОВА 155837 АНГЕЛИНА ЃОРЃИЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС  
308. 10-22989/2 4004001112511 29000507 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР. 2 ВЕЛЕС 654027 ФИЛИП НЕЈАШМИЌ 07.04.2021 31.12.2026 ХРИСТИНА МАНЕВСКА 642533 ИГОР ЏАНЕВСКИ ПЗУ Д-Р ЏАНЕВСКИ АРХИЕПИСКОП МИХАИЛ БР.59 ВЕЛЕС  
309. 10-23173/2 4004003115208 29002402 ПЗУ ДР ДРАГАН СТОЈКОВ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.3-2/8 ВЕЛЕС 633259 ДРАГАН СТОЈКОВ 01.06.2005 31.12.2026 ИРЕНА ТОДОРОВА 637688 ПЕТРЕ САЗДОВ ПЗУ БИОДЕНТ УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ 127/2-2 ВЕЛЕС  
310. 10-23704/2 4004003115283 29011301 ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ВЕЛЕС ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ Ј.Х.К.ЏИНОТ БР.5 ВЕЛЕС 909629 ЕЛИЗАБЕТА ТРАЈКОВА 12.04.2004 31.12.2026 АДЕЛАИДА МЕДАРОВА  
311. 10-21770/2 4004004115376 29003001 ПЗУ ДР ПАНЧЕ ДЕБАРЛИЕВ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. НАДА БУТНИКОШАРОВА БР 1 ВЕЛЕС 633704 ПАНЧЕ ДЕБАРЛИЕВ 01.06.2005 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА НЕДЕЛКОВСКИ 637599 ДРАГИЦА СТАМЕНОВСКА ПЗУ КОРОНА УЛ. НАДА БУТНИКОШАРЕВА 3/А ВЕЛЕС  
312. 10-22228/2 4004004116097 29002301 ПЗУ САРА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ЛЕНИНОВА БР23 А ВЕЛЕС 635782 ВЕСНА ЃОРГОСКА 01.03.2007 31.12.2026 СНЕЖАНА ИЛИЕВСКА ДИМОВСКА 639567 МАГДАЛЕНА КОЧОВА ПЗУ МЕГИ ДЕНТ УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.8 ВЕЛЕС  
313. 10-21914/2 4004005116716 29004501 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВЛАДО ХАЏИ-НАУМОВ ПЗУ ПРИМ. ДР ВЛАДО ХАЏИ НАУМОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДИМИТАР ВЛАХОВ 23 ВЕЛЕС 154237 МОНИКА ЃОРЃИЕВА 18.07.2018 31.12.2026 КАТЕРИНА РУСЈАКОВА 160202 ФАТМА ЕМРУЛОВА ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВЛАДО ХАЏИ-НАУМОВ ДИМИТАР ВЛАХОВ 23 ВЕЛЕС  
314. 10-21914/2 4004005116716 29004501 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВЛАДО ХАЏИ-НАУМОВ ПЗУ ПРИМ. ДР ВЛАДО ХАЏИ НАУМОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДИМИТАР ВЛАХОВ 23 ВЕЛЕС 160202 ФАТМА ЕМРУЛОВА 07.11.2019 31.12.2026 ИРЕНА БОГОЕВСКА 154237 МОНИКА ЃОРЃИЕВА ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВЛАДО ХАЏИ-НАУМОВ ДИМИТАР ВЛАХОВ 23 ВЕЛЕС  
315. 10-21567/2 4004005116937 29004001 ПЗУ ДР КОЛЕ СИМОВ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ГРАДСКО - ВЕЛЕС ГРАДСКО 633950 КОЛЕ СИМОВ 01.05.2005 31.12.2026 МАЈА ИЛИЕВА 649805 КОСТАДИН СИМОВ ПЗУ Д-Р СИМОВ ВЕЛЕС УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.87/2-4 ВЕЛЕС  
316. 10-23573/2 4004005117003 29003701 ПЗУ ЖАРА - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЧАШКА - ВЕЛЕС ЧАШКА 633933 ТАТЈАНА ДОНЕВА 05.05.2005 31.12.2026 МАРИНЕЛА АНДОВА 633267 ЛАЗАР ЈОВЧЕВСКИ ПЗУ МЕГА - ДЕНТ УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР97 ВЕЛЕС  
317. 10-23740/2 4004005117011 29003601 ПЗУ ЕМАИЛ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 633925 АЛЕНКА ГАЈДОВА 10.05.2005 31.12.2026 ДАНИЕЛА ДЕНЧОВА 651524 ПЕРО ГАЈДОВ ПЗУ ЕМАИЛ УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС  
318. 10-23740/2 4004005117011 29003601 ПЗУ ЕМАИЛ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 651524 ПЕРО ГАЈДОВ 22.10.2019 31.12.2026 МАРИЈА ТРАЈКОВА 633925 АЛЕНКА ГАЈДОВА ПЗУ ЕМАИЛ УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС  
319. 10-22217/2 4004005117054 29003401 ПЗУ КОРОНА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. НАДА БУТНИКОШАРЕВА 3/А ВЕЛЕС 637599 ДРАГИЦА СТАМЕНОВСКА 01.09.2005 31.12.2026 ЗОРИЦА МИШКОВА 633704 ПАНЧЕ ДЕБАРЛИЕВ ПЗУ ДР ПАНЧЕ ДЕБАРЛИЕВ УЛ. НАДА БУТНИКОШАРОВА БР 1 ВЕЛЕС  
320. 10-21780/2 4004005117135 29003801 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШТЕФ - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 633941 СТЕВО ИВЕВСКИ 01.05.2005 31.12.2026 КРИСТИНА ДИМОВА 646636 ВИШЊА ЖАБЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШТЕФ - ДЕНТ УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.135 ВЕЛЕС  
321. 10-21780/2 4004005117135 29003802 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШТЕФ - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.135 ВЕЛЕС 646636 ВИШЊА ЖАБЕВА 01.05.2005 31.12.2026 ВАСКА ДИМЧЕВСКА 633941 СТЕВО ИВЕВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШТЕФ - ДЕНТ УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС  
322. 10-22442/2 4004005117208 29004401 ПЗУ ДР БЕТИ ДЕРВИШОВА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР 9 - ГРАДСКО ВЕЛЕС 637084 БЕТИ ДЕРВИШОВА 01.08.2005 31.12.2026 КРИСТИНА ДЕРВИШОВА ЕФРЕМОВ 632015 САШКО ДИМОВ ПЗУ ЕКСКЛУЗИВ-ДЕНТ УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ РОСОМАН  
323. 10-21463/2 4004005117216 29003901 ПЗУ ДР ГОРАН ЧОЛАКОВ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ 8/2-2 ВЕЛЕС 637297 ГОРАН ЧОЛАКОВ 01.08.2005 31.12.2026 ЛЕНЧЕ ЧОЛАКОВА 634646 КОСТАДИН МИТЕВ ПЗУ МАТИЈАН - 2 УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР 139/2 ВЕЛЕС  
324. 10-21616/2 4004005117283 29004601 ПЗУ ДЕНТО - НОВА - АН ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС 637505 НОВЕ СОКОЛОСКИ 01.07.2005 31.12.2026 ДАНИЕЛА МИЦЕВА 652326 АНА ХРИСТОВА ГОЦЕВСКИ ПЗУ Д СМАЈЛС ФЕКТОРИ ВЕЛЕС УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР. 57/4 ВЕЛЕС ВЕЛЕС  
325. 10-24100/2 4004005118158 29005601 ПЗУ АПТЕКА ВЕЛ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ВЕЛ ФАРМ ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЛЕНИНОВА БР.20 ВЕЛЕС 901393 ВЛАТКО ЈОРДАНОВСКИ 23.01.2020 31.12.2026 ВЕЛИКА МИРЧЕВСКА  
326. 10-24100/2 4004005118158 29005601 ПЗУ АПТЕКА ВЕЛ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ВЕЛ ФАРМ ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЛЕНИНОВА БР.20 ВЕЛЕС 901393 ВЛАТКО ЈОРДАНОВСКИ 23.01.2020 31.12.2026 ТАТЈАНА ЃОРЃИЕВА  
327. 10-24100/2 4004005118158 29005601 ПЗУ АПТЕКА ВЕЛ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ВЕЛ ФАРМ ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЛЕНИНОВА БР.20 ВЕЛЕС 901393 ВЛАТКО ЈОРДАНОВСКИ 23.01.2020 31.12.2026 ТАТЈАНА ЈОВАНОВА  
328. 10-24100/2 4004005118158 29005602 ПЗУ АПТЕКА ВЕЛ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ВЕЛ ФАРМ 2 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ОРЦЕ МАРТИНОВ БР.10 ВЕЛЕС 902187 ХРИСТИНА БУТИМОВА 24.08.2020 31.12.2026 ДРАГАНА ДАВИТКОВА  
329. 10-22244/2 4004005118794 29009601 ПЗУ КАРИОДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРКСОВА БР.12/2 ВЕЛЕС 641545 ЗОРАН РИСТОВ 01.04.2007 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА ТАСЕВА 633283 ТОДОР ЦВЕТКОВ ПЗУ МА-БО-ДЕНТ УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР 89 ВЕЛЕС  
330. 10-23585/2 4004006119018 29005301 ПЗУ ЦЕН. ЗА ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕКУВАЊЕ ПЗУ ЦЕН. ЗА ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕКУВАЊЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА БР. 14-1/1 ВЕЛЕС 163384 ФРОСИНА СЛАВЕВСКА 17.11.2021 31.12.2026 ЉУПКА НИКОЛОВСКА 156108 МИЛКА КОЦЕВА-ВАСЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.2 ВЕЛЕС  
331. 10-23802/2 4004006119310 29009001 ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МАРШАЛ ТИТО ББ ГРАДСКО 911313 ИРЕНА ЧЕШЛАРОВСКА ЏИВАЛЕКОВ 09.06.2021 31.12.2026 АМИНА АВДОВИЌ  
332. 10-23802/2 4004006119310 29009001 ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МАРШАЛ ТИТО ББ ГРАДСКО 911313 ИРЕНА ЧЕШЛАРОВСКА ЏИВАЛЕКОВ 09.06.2021 31.12.2026 АНТОАНЕТА МИЦЕВСКА  
333. 10-23802/2 4004006119310 29009002 ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ 2 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ АНГЕЛ МИШЕВ БР.46 ВЕЛЕС 902195 СУЗАНА ЧЕШЛАРОВСКА 18.11.2021 31.12.2026 БЕЛДИНА ТАБАКОВИЌ  
334. 10-23802/2 4004006119310 29009002 ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ 2 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ АНГЕЛ МИШЕВ БР.46 ВЕЛЕС 902195 СУЗАНА ЧЕШЛАРОВСКА 18.11.2021 31.12.2026 НЕВЕНА НАУМОВА  
335. 10-23802/2 4004006119310 29009003 ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ 3 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ПРВА КОМУНА БР. 2 ВЕЛЕС 914916 ВЕСНА ЧЕШЛАРОВСКА СТОЈАНОВ 28.04.2014 31.12.2026 ТАЊА КОЧОВСКИ  
336. 10-23802/2 4004006119310 29009003 ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ 3 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ПРВА КОМУНА БР. 2 ВЕЛЕС 922102 МИЛА РИСТОВСКА 09.06.2022 31.12.2026 ЦВЕТАНКА РИСТОВА-РЕСАВСКА  
337. 10-23802/2 4004006119310 29009004 ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ ГРАДСКО ПОДРУЖНИЦА АПТЕКАРСКА СТАНИЦА ЕУРО МЕГА ФАРМ 4 С.ГОРНО ОРИЗАРИ ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ САРАЕВСКА 75 ГОРНО ОРИЗАРИ - ВЕЛЕС 911313 ИРЕНА ЧЕШЛАРОВСКА ЏИВАЛЕКОВ 07.09.2021 31.12.2026 БЕЛМА ШАХОВИЌ  
338. 10-21487/2 4004006119727 29006302 ПЗУ ДР АНИТА КАТРАНЏИЕВА ПЗУ ДР АНИТА КАТРАНЏИЕВА - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.14 ВЕЛЕС 106941 АНИТА КАТРАНЏИЕВА 25.12.2014 31.12.2026 ЛИДИЈА ДИМОВА 131113 ГОРАН КАТРАНЏИЕВ ПЗУ ДР ГОРАН КАТРАНЏИЕВ УЛ.МЕТОДИЈА АНДОНОВ ЧЕНТО БР.7 ВЕЛЕС  
339. 10-21595/2 4004006119751 29007501 ПЗУ НЕРАМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ НЕРАМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ГОРНО ОРИЗАРИ ББ ГОРНО ОРИЗАРИ - ВЕЛЕС 115460 НЕРА СТОЈАНОВА 01.01.2007 31.12.2026 МИРА ШКРТОВА 131920 ЛИЛИЈА ЧОЛАКОВА ДЕРВИШОВА ПЗУ САНОМАК УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.159/2 ВЕЛЕС  
340. 10-21896/2 4004006119778 29007301 ПЗУ ДР-ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ОДРИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС 146978 ЗОРИЦА ДИМОВА-ТРАЈКОВСКА 08.11.2018 31.12.2026 СИЛВАНА АТАНАСОВА 303771 ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ПЗУ ДР-ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС  
341. 10-21896/2 4004006119778 29007301 ПЗУ ДР-ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ОДРИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС 303771 ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА 01.01.2007 31.12.2026 СУНЧИЦА ЌИМОВСКА НИКОЛОВСКИ 146978 ЗОРИЦА ДИМОВА-ТРАЈКОВСКА ПЗУ ДР-ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС  
342. 10-21640/2 4004006119786 29006601 ПЗУ ВИС МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИС - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ-ТОДОР ЈАНЕВ БР-1 ЧАШКА 107140 МИРЈАНА ЦИНЦИЕВА 01.01.2007 31.12.2026 ВЕЛИКА РАНГОТОВА 161861 КРИСТИЈАН ЈОВАНОВСКИ ПЗУ ВИС МЕДИКА УЛ-ТОДОР ЈАНЕВ БР-1 ЧАШКА  
343. 10-21640/2 4004006119786 29006601 ПЗУ ВИС МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИС - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ-ТОДОР ЈАНЕВ БР-1 ЧАШКА 161861 КРИСТИЈАН ЈОВАНОВСКИ 15.12.2020 31.12.2026 ЕЛИЦА РАНГОТОВА СТОЈАНОВА 107140 МИРЈАНА ЦИНЦИЕВА ПЗУ ВИС МЕДИКА УЛ-ТОДОР ЈАНЕВ БР-1 ЧАШКА  
344. 10-22991/2 4004006119824 29007603 ПЗУ Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА ВЕЛЕС ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА ВЕЛЕС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БАНЕ АНДРЕЕВ-РОНКАТА БР.1 ВЕЛЕС 106933 БИЉАНА КОЦЕВСКА 13.02.2017 31.12.2026 МАРИЈА МИРЧЕВСКА 158445 ФИЛИП ФИЛИПОВ ПЗУ Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА ВЕЛЕС УЛ.БАНЕ АНДРЕЕВ-РОНКАТА БР.1 ВЕЛЕС  
345. 10-22991/2 4004006119824 29007603 ПЗУ Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА ВЕЛЕС ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА ВЕЛЕС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БАНЕ АНДРЕЕВ-РОНКАТА БР.1 ВЕЛЕС 158445 ФИЛИП ФИЛИПОВ 19.11.2018 31.12.2026 ТАЊА СТОЈКОВА 106933 БИЉАНА КОЦЕВСКА ПЗУ Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА ВЕЛЕС УЛ.БАНЕ АНДРЕЕВ-РОНКАТА БР.1 ВЕЛЕС  
346. 10-22296/2 4004006119867 29007101 ПЗУ ДР ПАУЛА МЕДАРОВА ОРД.ПО ОШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВЛАДИМИР НАЗОР ББ ВЕЛЕС 107280 ПАУЛА МЕДАРОВА ЃОРЃИЕВСКА 01.01.2007 31.12.2026 ВАСЕ КРСТИЌ 164836 АЛЕКСАНДАР АЛЕКСАНДРОВСКИ ПЗУ ДР ПАУЛА МЕДАРОВА УЛ.ВЛАДИМИР НАЗОР ББ ВЕЛЕС  
347. 10-22296/2 4004006119867 29007101 ПЗУ ДР ПАУЛА МЕДАРОВА ОРД.ПО ОШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВЛАДИМИР НАЗОР ББ ВЕЛЕС 164836 АЛЕКСАНДАР АЛЕКСАНДРОВСКИ 13.10.2022 31.12.2026 ТАЊА ЌИМОВА 107280 ПАУЛА МЕДАРОВА ЃОРЃИЕВСКА ПЗУ ДР ПАУЛА МЕДАРОВА УЛ.ВЛАДИМИР НАЗОР ББ ВЕЛЕС  
348. 10-22150/2 4004006119891 29009501 ПЗУ САНА ВИТА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА САНА ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 161322 КАТЕРИНА ПУШЕВА 10.08.2020 31.10.2022    
349. 10-22150/2 4004006119891 29009501 ПЗУ САНА ВИТА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА САНА ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 164976 ТОДОРКА ЈОРДАНОВСКА 10.11.2022 31.12.2026 ГОРДАНА СТОЈАНОВА 303607 РОЗЕТА БОСИЛКОВА ПЗУ САНА ВИТА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
350. 10-22150/2 4004006119891 29009501 ПЗУ САНА ВИТА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА САНА ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 303607 РОЗЕТА БОСИЛКОВА 01.01.2007 31.12.2026 НАТАША АЦЕВСКА 164976 ТОДОРКА ЈОРДАНОВСКА ПЗУ САНА ВИТА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
351. 10-22443/2 4004006119964 29008001 ПЗУ ДЕНТОМА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ВЛАДИМИР НАЗОР ББ ВЕЛЕС 640689 МАРИКА АНДРЕЕВА 01.01.2007 31.12.2026 СОНЈА ТРИПЧЕВА 642533 ИГОР ЏАНЕВСКИ ПЗУ Д-Р ЏАНЕВСКИ АРХИЕПИСКОП МИХАИЛ БР.59 ВЕЛЕС  
352. 10-23562/2 4004006119999 29007001 ПЗУ ДР АНГЕЛИНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 156493 ТОШЕ СТАНОЕВСКИ 04.07.2017 31.12.2026 ЕМИЛИЈА ЦВЕТАНОВСКА 401080 АНГЕЛИНА ВАРСАМИС ПЗУ ДР АНГЕЛИНА ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
353. 10-23562/2 4004006119999 29007001 ПЗУ ДР АНГЕЛИНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 401080 АНГЕЛИНА ВАРСАМИС 01.01.2007 31.12.2026 ЛИДА ЧУКНИЕВА 156493 ТОШЕ СТАНОЕВСКИ ПЗУ ДР АНГЕЛИНА ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
354. 10-20805/2 4004006120067 29007901 ПЗУ ФАМИЛИИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 106968 ГАЛАБИНКА НАУМОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 МАРИНА АНЧЕВСКИ 160865 КЕТИ МИТЕВСКА ПЗУ ФАМИЛИИ УЛ ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС  
355. 10-20805/2 4004006120067 29007901 ПЗУ ФАМИЛИИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 160865 КЕТИ МИТЕВСКА 16.03.2020 31.12.2026 НЕВЕНКА МАНАСКОВА 106968 ГАЛАБИНКА НАУМОВСКА ПЗУ ФАМИЛИИ УЛ ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС  
356. 10-22301/2 4004006120083 29006901 ПЗУ ДР. ЧАУШЕВСКА - ДР. КИЧУКОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 8ми НОЕМВРИ БР.1 ГРАДСКО 107093 ЖАНЕТА ЧАУШЕВСКА 01.01.2007 31.12.2026 ЈУЛИЈАНА ПЕТРОВА 117595 ТОДОР КИЧУКОВ ПЗУ ДР. ЧАУШЕВСКА - ДР. КИЧУКОВ 8ми НОЕМВРИ БР.1 ГРАДСКО  
357. 10-22301/2 4004006120083 29006901 ПЗУ ДР. ЧАУШЕВСКА - ДР. КИЧУКОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 8ми НОЕМВРИ БР.1 ГРАДСКО 117595 ТОДОР КИЧУКОВ 01.01.2007 31.12.2026 ЈОВАНКА НАЈДОВА 107093 ЖАНЕТА ЧАУШЕВСКА ПЗУ ДР. ЧАУШЕВСКА - ДР. КИЧУКОВ 8ми НОЕМВРИ БР.1 ГРАДСКО  
358. 10-21647/2 4004006120105 29007201 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПРИМА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ ББ ВЕЛЕС 162825 ДОРОТЕА АНДОВСКА 06.08.2021 31.12.2026 АНА КОСТОВА 303593 СНЕЖАНА ИЛИЕВА ТЕОВА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПРИМА МЕДИКА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ ББ ВЕЛЕС  
359. 10-21647/2 4004006120105 29007201 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПРИМА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ ББ ВЕЛЕС 303593 СНЕЖАНА ИЛИЕВА ТЕОВА 21.05.2013 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА АНДОВА 162825 ДОРОТЕА АНДОВСКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПРИМА МЕДИКА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ ББ ВЕЛЕС  
360. 10-23761/2 4004006120245 29009402 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШ.МЕДИЦИНА ВЕЛА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ БР.2 ВЕЛЕС 161802 АНА ЗОГРАФСКА НАЌИНОВА 12.11.2020 31.10.2022    
361. 10-23761/2 4004006120245 29009402 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШ.МЕДИЦИНА ВЕЛА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ БР.2 ВЕЛЕС 164933 МАРТИНА РИБАРСКА 01.11.2022 31.12.2026 ИВОНА МАНЕВА 156558 ЈОАНА ДИМОВА ПЗУ БИОМЕДИКАЛ УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.185 ВЕЛЕС  
362. 10-23447/2 4004007120613 29010001 ПЗУ АПТЕКА ДУО-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ДУО-ФАРМ ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БЛАГОЈ ЃОРЕВ 119 ВЕЛЕС 901741 ЃОРЃИ МАНАСКОВ 01.01.2008 31.12.2026  
363. 10-23447/2 4004007120613 29010001 ПЗУ АПТЕКА ДУО-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ДУО-ФАРМ ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БЛАГОЈ ЃОРЕВ 119 ВЕЛЕС 901750 МАРИЈА ПЕТРУШЕВСКА 01.01.2008 31.12.2026  
364. 10-23586/2 4004007121440 29009701 ПЗУ Д-Р СИНАДИНОВСКИ ОРД. ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ДР СИНАДИНОВСКИ ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.137 М5/2 ВЕЛЕС 502413 ЉУБЧО СИНАДИНОВСКИ 01.09.2007 31.12.2026 МОНИКА СЕКУЛОВСКА 531375 ВЕСНА МАРКОВА Д-Р ВЕСНА МАРКОВА П.З.У. ВЕЛЕС УЛ.ДИМКО НАЈДОВ БР.80 ВЕЛЕС  
365. 10-23001/2 4004007121490 29010302 ПЗУ АПТЕКА ЦИТО-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЦИТО-ФАРМ 2 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.57-11 ВЕЛЕС 902756 АНЕТА ИВКОВИЌ 01.01.2008 31.12.2026 БОШКО ИВКОВИЌ  
366. 10-23001/2 4004007121490 29010302 ПЗУ АПТЕКА ЦИТО-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЦИТО-ФАРМ 2 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.57-11 ВЕЛЕС 902756 АНЕТА ИВКОВИЌ 01.01.2008 31.12.2026 ТОДОР ИВКОВИЌ  
367. 10-22877/2 4004007121903 29009801 ПЗУ Д-Р НАДИЦА ЦИЛАКОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР НАДИЦА ЦИЛАКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР 5 ВЕЛЕС 141690 НАДИЦА ЦИЛАКОВА 01.10.2007 31.12.2026 НАДИЦА ДАМЕВСКА 154989 КРИСТИНА КАМЧЕВА ПЗУ Д-Р КРИСТИНА КАМЧЕВА ВЕЛЕС УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ( ЗАКУП ЗДРАВСТВЕН ДОМ ) ВЕЛЕС  
368. 10-23512/2 4004007500122 29010101 ПЗУ АПТЕКА МАГНА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА МАГНА ФАРМ ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ДИМИТАР ВЛАХОВ 5 ВЕЛЕС 902535 ЕЛЕНА ЕФРЕМОВА 01.01.2008 31.12.2026 СЛАВИЦА ТОДОРОВА  
369. 10-23512/2 4004007500122 29010101 ПЗУ АПТЕКА МАГНА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА МАГНА ФАРМ ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ДИМИТАР ВЛАХОВ 5 ВЕЛЕС 911607 ТАЊА ЧУКНИЕВА 01.10.2015 31.12.2026 МАРИНА ТРАЈКОВСКИ  
370. 10-23512/2 4004007500122 29010103 ПЗУ АПТЕКА МАГНА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА МАГНА ФАРМ - 2 ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР. 30 ВЕЛЕС 909530 ВЕСНА АНДОВА 03.12.2013 31.12.2026 ЦВЕТАНКА ЈОРДАНОВА  
371. 10-23512/2 4004007500122 29010104 ПЗУ АПТЕКА МАГНА ФАРМ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - АПТЕКА МАГНА ФАРМ ВЕЛЕС ПОДРУЖНИЦА АПТЕКРСКА СТАНИЦА МАГНА ФАРМ 3 С.МЕЛНИЦА ОПШТИНА ЧАШКА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ МЕЛНИЦА 902535 ЕЛЕНА ЕФРЕМОВА 02.07.2015 31.12.2026 ВЕСНА МИХАЈЛОВА  
372. 10-23102/2 4004007500220 29012101 ПЗУ ЗАБНА ОРДИНАЦИЈА Д-Р СНЕЖАНА ТЕМЕЛКОВА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ПРВА КОМУНА БР.12 ВЕЛЕС 646482 ЕЛЕНА ВЛАИНОВА 16.03.2012 31.12.2026 НАДИЦА ТРАЈКОВСКА 633267 ЛАЗАР ЈОВЧЕВСКИ ПЗУ МЕГА - ДЕНТ УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР97 ВЕЛЕС  
373. 10-22573/2 4004007500467 29009902 ПЗУ Д-Р ПЕТРОВ ПЗУ Д-Р ПЕТРОВ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 642401 КОСТАДИН ПЕТРОВ 26.01.2015 31.12.2026 АДРИЈАНА СТОЈАНОВА 633925 АЛЕНКА ГАЈДОВА ПЗУ ЕМАИЛ УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС  
374. 10-22272/2 4004008501190 29010701 ПЗУ МЕГИ ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.8 ВЕЛЕС 639567 МАГДАЛЕНА КОЧОВА 01.06.2008 31.12.2026 НАТАША МИТЕВА 635782 ВЕСНА ЃОРГОСКА ПЗУ САРА ДЕНТ УЛ. ЛЕНИНОВА БР23 А ВЕЛЕС  
375. 10-22990/2 4004009503340 29010901 ПЗУ АПТЕКА ВИТА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ВИТА ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.99/3 ВЕЛЕС 911232 ЈАСМИНА КОЛАРОВСКА 23.02.2013 31.12.2026 ЕМИЛИЈА НАКОВА  
376. 10-22990/2 4004009503340 29010901 ПЗУ АПТЕКА ВИТА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ВИТА ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.99/3 ВЕЛЕС 911232 ЈАСМИНА КОЛАРОВСКА 23.02.2013 31.12.2026 СВЕТЛАНА СТЕФАНОВА  
377. 10-22990/2 4004009503340 29010902 ПЗУ АПТЕКА ВИТА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ВИТА ФАРМ 2 ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МАКСИМ ГОРКИ БР.4 ВЕЛЕС 917184 РУЖИЦА КАЈШАРОВА 28.11.2016 31.12.2026 ЕМИЛИЈА АНДОНОВСКА  
378. 10-22990/2 4004009503340 29010903 ПЗУ АПТЕКА ВИТА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ВИТА ФАРМ ВЕЛЕС-ПОДРУЖНИЦА-АПТЕКАРСКА СТАНИЦА ВИТА ФАРМ 3 С.ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ ЧАШКА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.НАС.МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР.197 ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ ЧАШКА ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ 911232 ЈАСМИНА КОЛАРОВСКА 05.05.2015 31.12.2026 МАРИЈА ТЕМЕЛКОВА  
379. 10-22026/2 4004010506166 29011601 ПЗУ Д-Р БИЉАНА ПЗУ Д-Р БИЉАНА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ИГМАНСКА БР.32 ВЕЛЕС 645214 БИЉАНА ЃОРЃИЕВА 17.01.2011 31.12.2026 МИЛКА НАЈДОВА САРАЃИНОВА 651150 САЊА ТЕОВСКА САВЕВ ПЗУ ДЕНТАЛ СТУДИО С ВЕЛЕС УЛ.ТОДОР ЈАНЕВ ВЕЛЕС  
380. 10-21874/2 4004011507093 29011801 ПЗУ ЕСТЕТИК Д-Р МАРТИН ХАЏИ-НАУМОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.23 ВЕЛЕС 645885 МАРТИН ХАЏИ-НАУМОВ 29.08.2011 31.12.2026 ДОНКА ИВАНОВА МИЛАНОВСКА 651524 ПЕРО ГАЈДОВ ПЗУ ЕМАИЛ УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС  
381. 10-22507/2 4004011507425 29014601 ПЗУ Д-Р ПАНЧЕ ЗАФИРОВ ОРДИНАЦИЈ.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ВЕЛЕС ПЗУ ОРД.ПО ОПШ.СТОМАТОЛОГИЈА Д-Р ПАНЧЕ ЗАФИРОВ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА МАРШАЛ ТИТО БР.34 ВЕЛЕС 652768 МАЈА СТОЈАНОВСКА 17.07.2019 31.12.2026 МИРЈАНА НАСТОВСКА 638200 РОБЕРТ КОНЕСКИ ПЗУ МЕДИКОДЕНТ УЛ. ЛЕНИНОВА БР 9 ВЕЛЕС  
382. 10-21801/2 4004015512865 29013101 ПЗУ Д-Р СИМОВ ВЕЛЕС ПЗУ Д-Р СИМОВ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.87/2-4 ВЕЛЕС 649805 КОСТАДИН СИМОВ 14.10.2015 31.12.2026 АНИТА ЕЧЕВА ЈОРДАНОВСКА 633950 КОЛЕ СИМОВ ПЗУ ДР КОЛЕ СИМОВ ГРАДСКО - ВЕЛЕС ГРАДСКО  
383. 10-22104/2 4004018516365 29014101 Д-Р ВЕСНА МАРКОВА П.З.У. ВЕЛЕС ПЗУ Д-Р ВЕСНА МАРКОВА - ОРД.ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ДИМКО НАЈДОВ БР.80 ВЕЛЕС 531375 ВЕСНА МАРКОВА 27.08.2018 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА СИВАКОВА 502413 ЉУБЧО СИНАДИНОВСКИ ПЗУ Д-Р СИНАДИНОВСКИ УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.137 М5/2 ВЕЛЕС  
384. 10-22194/2 4004018516462 29014201 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО Д-Р СОЊА ДИМОВА ПЗУ ОРД.ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО Д-Р СОЊА ДИМОВА ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 531413 СОЊА ДИМОВА 19.09.2018 31.12.2026 ИРЕНА ПЕТРОВИЌ 531618 ГОРАН ПЕРКОВ ПЗУ Д-Р ПЕРКОВА УЛ.АЛЕКСО ДЕМНИЕВСКА БР.7 ВЕЛЕС  
385. 10-22050/2 4004018516640 29014301 ПЗУ ДЕНТАЛ СТУДИО С ВЕЛЕС ПЗУ ДЕНТАЛ СТУДИО - ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ТОДОР ЈАНЕВ ВЕЛЕС 651150 САЊА ТЕОВСКА САВЕВ 15.11.2018 31.12.2026 ТАТИЈАНА ПАНОВА 645214 БИЉАНА ЃОРЃИЕВА ПЗУ Д-Р БИЉАНА УЛ.ИГМАНСКА БР.32 ВЕЛЕС  
386. 10-21897/2 4004018517027 29014401 ПЗУ Д СМАЈЛС ФЕКТОРИ ВЕЛЕС ПЗУ Д СМАЈЛС ФЕКТОРИ - ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА- ВЕЛЕС ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР. 57/4 ВЕЛЕС ВЕЛЕС 652326 АНА ХРИСТОВА ГОЦЕВСКИ 12.02.2019 31.12.2026 МАРИЈА ГАЛЕВСКА 637505 НОВЕ СОКОЛОСКИ ПЗУ ДЕНТО - НОВА - АН УЛ. ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС  
387. 10-2791/1 4004020518243 29014701 ПЗУ НОВА НАСЕЛБА -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА- ВЕЛЕС ПЗУ НОВА НАСЕЛБА - ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА -ВЕЛЕС ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.14 ВЕЛЕС 653187 БУЈАР ЛИМАНИ 06.02.2020 30.09.2021 МАРИЈАНА МИТРЕВСКА 632635 НАТАША КУЗМАНОВА ПЗУ СТОМА УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР 69-1/2 ВЕЛЕС КЕТИ КИТАНОВСКА ХРИСТОВ 650757 Замена за специјализација 01.10.2021 30.09.2024
388. 10-7792/2 4004020518510 29014901 ПЗУ Д-Р ОЛИВЕР МИРОВ - ОРД. ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ВЕЛЕС ПЗУ Д-Р ОЛИВЕР МИРОВ - ОРД. ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ВЕЛЕС ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.22/8 ВЕЛЕС ВЕЛЕС 653403 ОЛИВЕР МИРОВ 01.07.2020 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА ИВАНОВСКА 650757 КЕТИ КИТАНОВСКА ХРИСТОВ  
389. 10-4984/2 4004021519375 29015201 ПЗУ Д-Р КИМОВ -ОРД. ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗУ Д-Р КИМОВ - ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 644285 ГОРАН КИМОВ 22.04.2021 31.12.2026 ТОДОРКА ЌИМОВА 633941 СТЕВО ИВЕВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШТЕФ - ДЕНТ УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС  
390. 10-11394/2 4004021519812 29015401 ПЗУ Д-Р КРИСТИНА КАМЧЕВА ВЕЛЕС ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р КРИСТИНА КАМЧЕВА ВЕЛЕС ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ( ЗАКУП ЗДРАВСТВЕН ДОМ ) ВЕЛЕС 154989 КРИСТИНА КАМЧЕВА 03.08.2021 31.12.2026 ВЕСНА ТОДОРОВСКА 141690 НАДИЦА ЦИЛАКОВА ПЗУ Д-Р НАДИЦА ЦИЛАКОВА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР 5 ВЕЛЕС  
391. 10-9268/2 4004022520474 29015601 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ЕНДО ДЕНТ ВЕЛЕС ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ЕНДО ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БАНЕ АНДРЕЕВ РОНКАТА БР.4/1 ВЕЛЕС 645524 ДАНИЕЛА ЦВЕТКОВА 21.06.2022 31.12.2026 ВИОЛЕТА КРСТИЌ МИТУШЕВСКА 645214 БИЉАНА ЃОРЃИЕВА ПЗУ Д-Р БИЉАНА УЛ.ИГМАНСКА БР.32 ВЕЛЕС  
392. 10-23259/2 4004993103730 25055403 ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС - С.БУКОВИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БУКОВИЌ - СКОПЈЕ САРАЈ - СКОПЈЕ 164291 МИЛАН ДИМОВСКИ 01.06.2022 31.12.2026 ЗАМИРА АМЕТИ 145793 ХУДАИ АМЕТИ ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС С.РАДУША - СКОПЈЕ РАДУША  
393. 10-23259/2 4004993103730 25055404 ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС - С.РАДУША ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.РАДУША - СКОПЈЕ РАДУША 145793 ХУДАИ АМЕТИ 01.10.2010 31.12.2026 ТЕУТА АЛЈИТИ 164291 МИЛАН ДИМОВСКИ ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС С.БУКОВИЌ - СКОПЈЕ САРАЈ - СКОПЈЕ  
394. 10-23259/2 4004993103730 25055405 ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС-БОЈАНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БОЈАНЕ,САРАЈ БОЈАНЕ 156612 УЖРЕТ ТЕЛОВСКИ 15.02.2018 31.12.2026 МИРЉИНДА МИСИМИ 164291 МИЛАН ДИМОВСКИ ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС С.БУКОВИЌ - СКОПЈЕ САРАЈ - СКОПЈЕ  
395. 10-23259/2 4004993103730 25055406 ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. КОПАНИЦА УЛ.10 БР.18 КОПАНИЦА 153613 АРИАНА АМЕТИ 04.01.2016 31.12.2026 НАДИРЕ ШАБАНИ 156612 УЖРЕТ ТЕЛОВСКИ ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС С.БОЈАНЕ,САРАЈ БОЈАНЕ  
396. 10-20760/2 4004993106895 29002801 ПЗУ МАТИЈАН - 2 ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР 139/2 ВЕЛЕС 634646 КОСТАДИН МИТЕВ 01.06.2005 31.12.2026 ИВОНА ЈАНЕВСКА 637297 ГОРАН ЧОЛАКОВ ПЗУ ДР ГОРАН ЧОЛАКОВ УЛ. 11 ОКТОМВРИ 8/2-2 ВЕЛЕС  
397. 10-22521/2 4004994100858 29001001 ПЗУ ТРАЈКОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.9 ВЕЛЕС 149594 КАТИЦА ПАНОВСКА 02.10.2020 22.05.2022 ФЛОРИНКА КОСТОВА 133108 ТАТЈАНА РИСТОВСКА ПЗУ ТРАЈКОВИ УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.9 ВЕЛЕС МАРИЈА НОВАКОВА 164224 Замена за породилно 23.10.2022 19.07.2023
398. 10-22521/2 4004994100858 29001001 ПЗУ ТРАЈКОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.9 ВЕЛЕС 149594 КАТИЦА ПАНОВСКА 02.10.2020 22.05.2022 ФЛОРИНКА КОСТОВА 133108 ТАТЈАНА РИСТОВСКА ПЗУ ТРАЈКОВИ УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.9 ВЕЛЕС МАРИЈА НОВАКОВА 164224 Замена за боледување 06.10.2022 22.10.2022
399. 10-22521/2 4004994100858 29001001 ПЗУ ТРАЈКОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.9 ВЕЛЕС 149594 КАТИЦА ПАНОВСКА 02.10.2020 22.05.2022 ФЛОРИНКА КОСТОВА 133108 ТАТЈАНА РИСТОВСКА ПЗУ ТРАЈКОВИ УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.9 ВЕЛЕС МАРИЈА НОВАКОВА 164224 Замена за боледување 05.09.2022 05.10.2022
400. 10-22521/2 4004994100858 29001001 ПЗУ ТРАЈКОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.9 ВЕЛЕС 133108 ТАТЈАНА РИСТОВСКА 03.09.2001 31.12.2026 БИЉАНА СОЛУНСКА 164224 МАРИЈА НОВАКОВА  
401. 10-22305/2 4004994101340 29000801 ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.59 ВЕЛЕС 143480 ВЛАДО ЈОРДАНОВ 01.01.2009 31.12.2026 МАРИЈА ЃОРЃИЕВА 150096 МАЈА ИЛИЕВСКА ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.59 ВЕЛЕС  
402. 10-22305/2 4004994101340 29000801 ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.59 ВЕЛЕС 150096 МАЈА ИЛИЕВСКА 18.11.2016 31.12.2026 СИМОНА КОЦЕВСКА 143480 ВЛАДО ЈОРДАНОВ ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.59 ВЕЛЕС  
403. 10-22307/2 4004994101340 29000804 ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ ОРД. ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.59 ВЕЛЕС 530840 ЛОРА СУГАРЕВА 05.08.2008 31.12.2026 АНЕТА БОЈКОВСКА 530034 СНЕЖАНА ПЕРКОВА ПЗУ Д-Р ПЕРКОВА УЛ.АЛЕКСО ДЕМНИЕВСКА БР.7 ВЕЛЕС  
404. 10-23158/2 4004994104519 29002901 ПЗУ СТОМА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР 69-1/2 ВЕЛЕС 632635 НАТАША КУЗМАНОВА 01.06.2005 31.12.2026 ДАНЧО ЃОРГИЕВСКИ 638200 РОБЕРТ КОНЕСКИ ПЗУ МЕДИКОДЕНТ УЛ. ЛЕНИНОВА БР 9 ВЕЛЕС  
405. 10-23144/2 4004995102021 29000206 ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА - ПАНЧЕ АРСОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.4 ВЕЛЕС 145394 БИЛЈАНА САЗДОВА 02.01.2013 31.12.2026 НАТАША НАЦЕВА 133086 ВЕСНА ГУНОВА ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.27/А-1 ВЕЛЕС  
406. 10-23144/2 4004995102021 29000207 ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ ПЗУ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА 2 ПАНЧЕ АРСОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.27/А-1 ВЕЛЕС 133086 ВЕСНА ГУНОВА 03.09.2001 31.12.2026 СНЕЖАНА ЈОСИФОВСКА 149454 БЛАЖЕНА АНДРЕЕВА ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.27/А-1 ВЕЛЕС  
407. 10-23144/2 4004995102021 29000208 ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА 1 - ДР ПАНЧЕ АРСОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.27/А-1 ВЕЛЕС 149454 БЛАЖЕНА АНДРЕЕВА 11.11.2018 31.12.2026 КРИСТИНА ИВАНОВА 133086 ВЕСНА ГУНОВА ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.27/А-1 ВЕЛЕС  
408. 10-22909/2 4004995105268 29002201 ПЗУ МЕГА - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР97 ВЕЛЕС 633267 ЛАЗАР ЈОВЧЕВСКИ 01.06.2005 31.12.2026 САШКА ПАШОВСКА 646482 ЕЛЕНА ВЛАИНОВА ПЗУ ЗАБНА ОРДИНАЦИЈА Д-Р СНЕЖАНА ТЕМЕЛКОВА УЛ. ПРВА КОМУНА БР.12 ВЕЛЕС  
409. 10-23855/2 4004995105373 29000604 ПЗУ МЕДИКО АБ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. САРАЕВСКА БР. 89 ГОРНО ОРИЗАРИ, ВЕЛЕС ГОРНО ОРИЗАРИ - ВЕЛЕС 635375 ЛИЛЈАНА Д.СЛАВЕСКА 01.01.2007 31.12.2026 634646 КОСТАДИН МИТЕВ ПЗУ МАТИЈАН - 2 УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР 139/2 ВЕЛЕС  
410. 10-22074/2 4004995107260 29001501 ПЗУ ДР ТРАЈАНКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСИЛ ЃОРГОВ БР.10 ВЕЛЕС 132462 ДИАНА САРАУЛЕВА 03.09.2001 31.12.2026 АДРИЈАНА РОГУЖАРОВА 107280 ПАУЛА МЕДАРОВА ЃОРЃИЕВСКА ПЗУ ДР ПАУЛА МЕДАРОВА УЛ.ВЛАДИМИР НАЗОР ББ ВЕЛЕС  
411. 10-23733/2 4004996107280 29005403 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ 3 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.37 ВЕЛЕС 902390 МАРГАРИТА ГРУЈОВСКА 19.04.2021 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА ПЕШОВА  
412. 10-23733/2 4004996107280 29005403 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ 3 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.37 ВЕЛЕС 902390 МАРГАРИТА ГРУЈОВСКА 19.04.2021 31.12.2026 КРИСТИНА ТАСКОВ  
413. 10-23733/2 4004996107280 29005403 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ 3 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.37 ВЕЛЕС 916161 ДРАГАНА РИЗОВСКА 08.10.2015 04.05.2021 ТАТЈАНА ЃУРЧИНОВСКИ  
414. 10-23733/2 4004996107280 29005404 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЖИВА ФАРМ 2 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ ВЕЛЕС 911399 МАЈА ГОЦЕВСКА 01.08.2013 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА АРСОВСКА  
415. 10-23733/2 4004996107280 29005404 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЖИВА ФАРМ 2 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ ВЕЛЕС 911399 МАЈА ГОЦЕВСКА 01.08.2013 31.12.2026 ИВАНА ЗАФИРОВА  
416. 10-23733/2 4004996107280 29005404 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЖИВА ФАРМ 2 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ ВЕЛЕС 918059 МОНИКА СПАСИЌ 08.11.2019 04.11.2020 НАТАЛИЈА ИЛИЕВСКА  
417. 10-23733/2 4004996107280 29005405 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ ВЕЛЕС-ПОДРУЖНИЦА АПТЕКАРСКА СТАНИЦА ЖИВА-ФАРМ БУЗАЛКОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР.4 БУЗАЛКОВО 902390 МАРГАРИТА ГРУЈОВСКА 05.05.2021 31.12.2026 БИЉАНА НИКОЛОВСКА  
418. 10-23733/2 4004996107280 29005406 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ ВЕЛЕС ПОДРУЖНИЦА АПТКАРСКА СТАНИЦА ЖИВА ФАРМ МАРИНЕЛА ЛОЗОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ИЛИНДЕНСКА 12 ЛОЗОВО 911399 МАЈА ГОЦЕВСКА 07.12.2020 31.12.2026 МАРИНЕЛА РИСТОВА  
419. 10-23733/2 4004996107280 29005406 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ ВЕЛЕС ПОДРУЖНИЦА АПТКАРСКА СТАНИЦА ЖИВА ФАРМ МАРИНЕЛА ЛОЗОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ИЛИНДЕНСКА 12 ЛОЗОВО 911399 МАЈА ГОЦЕВСКА 07.12.2020 31.12.2026 НАТАЛИЈА ЃЕРАСОВА  
420. 10-23733/2 4004996107280 29005407 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ ВЕЛЕС ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ ЧЕТИРИ ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БЛАГОЈ ЃОРЕВ 93 ВЕЛЕС 918059 МОНИКА СПАСИЌ 05.11.2020 31.12.2026 БОЈАНА ПЕТРОВСКИ  
421. 10-23733/2 4004996107280 29005407 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ ВЕЛЕС ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ ЧЕТИРИ ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БЛАГОЈ ЃОРЕВ 93 ВЕЛЕС 918059 МОНИКА СПАСИЌ 05.11.2020 31.12.2026 МАЈА КОЛЕВСКА  
422. 10-23733/2 4004996107280 29005407 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ ВЕЛЕС ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ ЧЕТИРИ ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БЛАГОЈ ЃОРЕВ 93 ВЕЛЕС 918059 МОНИКА СПАСИЌ 05.11.2020 31.12.2026 МАРИЈА БАБУНСКА  
423. 10-23733/2 4004996107280 29005407 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ ВЕЛЕС ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ ЧЕТИРИ ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БЛАГОЈ ЃОРЕВ 93 ВЕЛЕС 918059 МОНИКА СПАСИЌ 05.11.2020 31.12.2026 МАРИЈА КИРОВА  
424. 10-23733/2 4004996107280 29005408 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЖИВА ФАРМ - ВЕЛЕС-ПОДРУЖ.ЖИВА ФАРМ 5 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.1 ВЕЛЕС 916684 ИВАНА АНДОВСКА 24.07.2019 31.12.2026 МАРТИНА СПАСОВА  
425. 10-23733/2 4004996107280 29005408 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЖИВА ФАРМ - ВЕЛЕС-ПОДРУЖ.ЖИВА ФАРМ 5 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.1 ВЕЛЕС 916684 ИВАНА АНДОВСКА 24.07.2019 31.12.2026 СОФИЈА АНГЕЛОВ  
426. 10-23733/2 4004996107280 29005418 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ 1 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БОРИС ТРАЈКОВСКИБР.189-1/9 ВЕЛЕС 913677 ЦВЕТАНКА АНДОВСКА 13.03.2017 31.12.2026 ВАЛЕРИЈА ЃОРЃИЕВСКА  
427. 10-23733/2 4004996107280 29005418 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ 1 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БОРИС ТРАЈКОВСКИБР.189-1/9 ВЕЛЕС 913677 ЦВЕТАНКА АНДОВСКА 13.03.2017 31.12.2026 ЃУРЃИЦА КОЦЕВСКА  
428. 10-23733/2 4004996107280 29005418 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ 1 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БОРИС ТРАЈКОВСКИБР.189-1/9 ВЕЛЕС 913677 ЦВЕТАНКА АНДОВСКА 13.03.2017 31.12.2026 ИВАНА ДИМОВСКА  
429. 10-23733/2 4004996107280 29005418 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ 1 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БОРИС ТРАЈКОВСКИБР.189-1/9 ВЕЛЕС 913677 ЦВЕТАНКА АНДОВСКА 13.03.2017 31.12.2026 ЈАСНА ТРАЈКОВИЌ  
430. 10-23733/2 4004996107280 29005418 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ 1 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БОРИС ТРАЈКОВСКИБР.189-1/9 ВЕЛЕС 913677 ЦВЕТАНКА АНДОВСКА 13.03.2017 31.12.2026 МАЈА АНЕВСКА  
431. 10-23733/2 4004996107280 29005418 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ 1 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БОРИС ТРАЈКОВСКИБР.189-1/9 ВЕЛЕС 913677 ЦВЕТАНКА АНДОВСКА 13.03.2017 31.12.2026 МАРИЈА ПЕТРОВИЌ  
432. 10-23733/2 4004996107280 29005418 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ 1 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БОРИС ТРАЈКОВСКИБР.189-1/9 ВЕЛЕС 913677 ЦВЕТАНКА АНДОВСКА 13.03.2017 31.12.2026 ПЕПИТА СТОЈЧЕВА  
433. 10-23733/2 4004996107280 29005418 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ 1 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БОРИС ТРАЈКОВСКИБР.189-1/9 ВЕЛЕС 913677 ЦВЕТАНКА АНДОВСКА 13.03.2017 31.12.2026 СЕНАДЕ ИБРАИМОВА  
434. 10-20854/2 4004998107423 29002101 ПЗУ ТИНИ - ДЕНТ ПЗО ТИНИ - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. 10 ВЕЛЕС 649295 САШКА ПЕТРОВА ЗДРАВЕВСКИ 27.01.2015 31.12.2026 БИЉАНА КИРОВА 651737 МАРТИНИ ПЕТРОВ ПЗУ ТИНИ - ДЕНТ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. 10 ВЕЛЕС  
435. 10-20854/2 4004998107423 29002101 ПЗУ ТИНИ - ДЕНТ ПЗО ТИНИ - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. 10 ВЕЛЕС 651737 МАРТИНИ ПЕТРОВ 12.01.2022 31.12.2026 СИМОНА ЈОВАНОВСКИ 649295 САШКА ПЕТРОВА ЗДРАВЕВСКИ ПЗУ ТИНИ - ДЕНТ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. 10 ВЕЛЕС  
436. 10-23542/2 4004998108870 29002701 ПЗУ МА-БО-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР 89 ВЕЛЕС 633283 ТОДОР ЦВЕТКОВ 01.06.2005 31.12.2026 БРАНКИЦА СИМОНОВСКИ 641545 ЗОРАН РИСТОВ ПЗУ КАРИОДЕНТ УЛ. МАРКСОВА БР.12/2 ВЕЛЕС  
437. 10-21488/2 4004999109071 29001302 ПЗУ ДР ГОРАН КАТРАНЏИЕВ ПЗУ Д-Р ГОРАН КАТРАНЏИЕВ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЕТОДИЈА АНДОНОВ ЧЕНТО БР.7 ВЕЛЕС 131113 ГОРАН КАТРАНЏИЕВ 25.12.2014 31.12.2026 АНДРИЈАНА НИКОЛОВА 106941 АНИТА КАТРАНЏИЕВА ПЗУ ДР АНИТА КАТРАНЏИЕВА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.14 ВЕЛЕС  
438. 10-22025/2 4004999109080 29000701 ПЗУ Д-Р ПЕРКОВА ОРД.ПО ГИНЕКОЛОГИЈАИ АКУШЕРСТВО Д-Р ПЕРКОВА ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.АЛЕКСО ДЕМНИЕВСКА БР.7 ВЕЛЕС 530034 СНЕЖАНА ПЕРКОВА 10.07.2001 31.12.2026 МАЈА СМИЛЕВА 531618 ГОРАН ПЕРКОВ ПЗУ Д-Р ПЕРКОВА УЛ.АЛЕКСО ДЕМНИЕВСКА БР.7 ВЕЛЕС  
439. 10-22025/2 4004999109080 29000701 ПЗУ Д-Р ПЕРКОВА ОРД.ПО ГИНЕКОЛОГИЈАИ АКУШЕРСТВО Д-Р ПЕРКОВА ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.АЛЕКСО ДЕМНИЕВСКА БР.7 ВЕЛЕС 531618 ГОРАН ПЕРКОВ 14.09.2020 31.12.2026 МАЈА ДИМОВА 530034 СНЕЖАНА ПЕРКОВА ПЗУ Д-Р ПЕРКОВА УЛ.АЛЕКСО ДЕМНИЕВСКА БР.7 ВЕЛЕС  
440. 10-20714/2 4004999109454 29001401 ПЗУ САНОМАК ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.159/2 ВЕЛЕС 131920 ЛИЛИЈА ЧОЛАКОВА ДЕРВИШОВА 03.09.2001 31.12.2026 НАТАША ФЕОДОРОВА МИРОВСКА 161900 КАТИЦА ТРАЈКОВСКА ПЗУ САНОМАК УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.159/2 ВЕЛЕС  
441. 10-20714/2 4004999109454 29001401 ПЗУ САНОМАК ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.159/2 ВЕЛЕС 161900 КАТИЦА ТРАЈКОВСКА 24.12.2020 31.12.2026 ИРЕНА СТОИЛКВСКА 131920 ЛИЛИЈА ЧОЛАКОВА ДЕРВИШОВА ПЗУ САНОМАК УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.159/2 ВЕЛЕС  
442. 10-22338/2 4004999109977 29001701 ПЗУ ПУЛС ПЗУ ПУЛС ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ЉУБЕН ВЕСОВ БР.7 ВЕЛЕС 131970 ЃОРЕ ДЕРВИШОВ 03.09.2001 31.12.2026 СОЊА НОВАЧЕВА 132446 ДЕЈАН ГУНОВ ПЗУ ГУНА МЕДИКА УЛ.КОЈНИК БР.17 ВЕЛЕС  
443. 10-20757/2 4004999110460 29001801 ПЗУ ДР ТАТЈАНА ДИМИТРИЕВА ПЗО ДР ТАТЈАНА ДИМИТРИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ БР.24 ВЕЛЕС 132012 ТАТЈАНА ДИМИТРИЕВА 03.09.2001 31.12.2026 ЕМИЛИЈА МИЦЕВА 131938 МАРИЈА ПОПОВСКА ЗАФИРОВСКА ПЗУ ЗДРАВЈЕ УЛ ТОДОР ЈАНЕВ БР 2 ВЕЛЕС  
444. 10-22745/2 4004999111424 29006401 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ПЗО ЗДРАВЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ТОДОР ЈАНЕВ БР 2 ВЕЛЕС 131938 МАРИЈА ПОПОВСКА ЗАФИРОВСКА 04.09.2001 31.12.2026 МАЈА ПАВЛОВА 151831 КРИСТИНА ПЕТРОВА ПЗУ ЗДРАВЈЕ УЛ ТОДОР ЈАНЕВ БР 2 ВЕЛЕС  
445. 10-22745/2 4004999111424 29006401 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ПЗО ЗДРАВЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ТОДОР ЈАНЕВ БР 2 ВЕЛЕС 151831 КРИСТИНА ПЕТРОВА 30.10.2014 31.12.2026 БИЉАНА СТОЈКОВСКА 131938 МАРИЈА ПОПОВСКА ЗАФИРОВСКА ПЗУ ЗДРАВЈЕ УЛ ТОДОР ЈАНЕВ БР 2 ВЕЛЕС  
446. 10-23490/2 4004999111718 29000301 ПЗУ БИОМЕДИКАЛ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.185 ВЕЛЕС 156558 ЈОАНА ДИМОВА 10.10.2017 31.12.2026 СУЗА АПОСТОЛОВСКА 161900 КАТИЦА ТРАЈКОВСКА ПЗУ САНОМАК УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.159/2 ВЕЛЕС  
447. 10-22509/2 4005000104317 5002401 ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА ВИНИЦА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МАРШАЛ ТИТО 41 ВИНИЦА 900540 МАРИЈА ЈОВАНОВА 01.01.2008 31.12.2026 НАДА СТОЈМЕНОВА  
448. 10-23222/2 4005001104949 5000801 ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА 152781 БОРЈАНКА ПЕШЕВСКА МИТЕВ 11.06.2015 31.12.2026 ЛИДА МОЈСОСКА 162043 КРИСТИНА ЦОНЕВА ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО УЛ.ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА  
449. 10-23222/2 4005001104949 5000801 ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА 162043 КРИСТИНА ЦОНЕВА 04.02.2021 31.12.2026 МАРТИН АНДОВ 159379 САБРИНА ТУГЛИОВА ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА  
450. 10-23222/2 4005001104949 5000802 ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА 1 Д-Р ЛОРЕНЦО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА 159379 САБРИНА ТУГЛИОВА 30.03.2022 31.12.2026 БЛАГИЦА ИЛИЕВА 152781 БОРЈАНКА ПЕШЕВСКА МИТЕВ ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО УЛ.ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА  
451. 10-21797/2 4005005106679 5001002 ПЗУ Д-Р ПАВЛОВСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.КЕЈ 30-ТИ АВГУСТ БР.2 ВИНИЦА 630365 ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВСКА 01.04.2005 31.12.2026 ВЕСНА ЛАЗАРОВА 631825 ЖАКЛИНА ЦОНЕВА ПЗУ Д-Р ЖАКЛИНА УЛ ИЛИНДЕНСКА ББ ВИНИЦА  
452. 10-23219/2 4005005106709 5001501 ПЗУ АПТЕКА ФАРМА КРИН ПЗУ АПТЕКА ФАРМА КРИН ВИНИЦА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 900435 СМИЛКА МИЦОВА 18.01.2022 31.12.2026 ЈАСМИНКА АНДОНОВА  
453. 10-23219/2 4005005106709 5001502 ПЗУ АПТЕКА ФАРМА КРИН ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-КРИН-ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ФАРМА-КРИН БЛАТЕЦ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.НАС.МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.БЛАТЕЦ БЛАТЕЦ 900435 СМИЛКА МИЦОВА 26.09.2022 31.12.2026 НАТАША ЈОВАНОВА  
454. 10-23219/2 4005005106709 5001503 ПЗУ АПТЕКА ФАРМА КРИН ПЗУ АПТЕКА ФАРМА КРИН 1 ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.92 ВИНИЦА 904783 ДРАГИЦА АТАНАСОВА 25.01.2022 31.12.2026 РЕНАТА ВЕЛИНОВСКА  
455. 10-23219/2 4005005106709 5001503 ПЗУ АПТЕКА ФАРМА КРИН ПЗУ АПТЕКА ФАРМА КРИН 1 ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.92 ВИНИЦА 922234 МАРТИНА МИЦОВА 21.07.2022 31.12.2026  
456. 10-22390/2 4005005106733 5001202 ПЗУ Д-Р ЛАЗАРОВА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.30 ВИНИЦА 630624 ВЕСНА ЛАЗАРОВА 01.04.2005 31.12.2026 ОЛГА ИЛИЕВА 646512 АЛЕКСАНДАР АТАНАСОВ ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДАР АТАНАСОВ УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР. 14 ВИНИЦА  
457. 10-22418/2 4005006107695 5002701 ПЗУ Д-Р БЕТИ ОРД.ПО ОПШТА МЕД.ДР.БЕТИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 100986 ЕЛИЗАБЕТА МИЛЕВА 01.01.2007 31.12.2026 112488 ВИОЛЕТА ПЕТКОВСКА ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА ПЕТКОВСКА УЛ ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
458. 10-21929/2 4005006107717 5002201 ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА ПЕТКОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 112488 ВИОЛЕТА ПЕТКОВСКА 13.04.2009 31.12.2026 100986 ЕЛИЗАБЕТА МИЛЕВА ПЗУ Д-Р БЕТИ УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
459. 10-23594/2 4005006107725 5002901 ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 115207 ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА 01.01.2007 31.12.2026 ЕЛИЗАБЕТА ДАНИЛОВА 132900 ГОЦЕ ТОДОРОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р ГОЦЕ ТОДОРОВ С.БЛАТЕЦ БЛАТЕЦ  
460. 10-23489/2 4005006107776 5002001 ПЗУ МЕДИКА Д-Р ЗОРАН ПЕТРОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ МЕДИКА Д-Р ЗОРАН ПЕТРОВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 115177 ЗОРАН ПЕТРОВ 01.01.2007 31.12.2026 БИСТРА МИТЕВСКА 101036 МАРИЈА ЈОВАНОВА ПЗУ Д-Р МАРИЈА УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
461. 10-23262/2 4005006107784 5002601 ПЗУ Д-Р МАРИЈА ОРД.ПО ОПШТА МЕД.ДР.МАРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 101036 МАРИЈА ЈОВАНОВА 01.01.2007 31.12.2026 ЕБРИНА МЕМЕДОВА 115177 ЗОРАН ПЕТРОВ ПЗУ МЕДИКА Д-Р ЗОРАН ПЕТРОВ УЛ ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
462. 10-23177/2 4005006108080 5003001 ПЗУ Д-Р ВЛАДО ЈОВАНОВ ОРД.ПО ГИНЕК.И АКУШЕРСТВО Д-Р ВЛАДО ЈОВАНОВ ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 501964 ВЛАДО ЈОВАНОВ 01.01.2007 31.12.2026 ВЕСНА ЃОРЃИЕВА    
463. 10-22414/2 4005007108628 5003701 ПЗУ Д-Р ДИЈАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.10 ВИНИЦА 141062 ДИЈАНА СТОИМЕНОВСКИ 01.07.2010 31.12.2026 ДИЈАНА СТОИЛОВА 159379 САБРИНА ТУГЛИОВА ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА  
464. 10-23787/2 4005007108849 5003801 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА ОРД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 113247 ВЕСНА РИСТОВА 01.10.2007 31.12.2026 АНГЕЛА ПОСТОЛОВА ПЕТРОВА 158186 МАРИЈА ПРОКОПЕНКО ТРЕНЕСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
465. 10-23787/2 4005007108849 5003802 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА ОРД. МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 200352 ГУГА ЃОРЃИЕВСКА 01.10.2007 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА 300187 ОРХИДЕЈА ЧАРШАВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
466. 10-23787/2 4005007108849 5003803 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА ОРД. ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 300187 ОРХИДЕЈА ЧАРШАВСКА 01.10.2007 31.12.2026 ДРАГАНА БОБОЛИНСКА 200352 ГУГА ЃОРЃИЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
467. 10-23787/2 4005007108849 5003804 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА ОРД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 158186 МАРИЈА ПРОКОПЕНКО ТРЕНЕСКИ 21.01.2019 31.12.2026 МИМОЗА ЕФТИМОВА 113247 ВЕСНА РИСТОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
468. 10-18361/2 4005009501548 5004203 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ПАВЛИНА СКРИНЛАБ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПАВЛИНА СКРИНЛАБ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОГЊАН ПРИЦА БР.39 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 164828 ЗОРИЦА СПАСОВА 06.10.2022 31.12.2026 САШКА БОЖИНОВСКИ 145750 АНЃЕЛА ТОДОРОВА Д-Р АНГЕЛА ТОДОРОВА СКОПЈЕ УЛ.ОГЊАН ПРИЦА БР.4 (ЗАКУП ЗД СКОПЈЕ ) СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
469. 10-23159/2 4005011502659 5004501 ПЗУ СВ. КОЗМА И ДАМЈАН ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР. 20 ВИНИЦА 645699 АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА 20.06.2011 31.12.2026 ДИЈАНА ВЕСЕЛИНОВСКА 651575 МАРИЈА РИСТОВА ПЗУ СВ. КОЗМА И ДАМЈАН УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР. 20 ВИНИЦА  
470. 10-23159/2 4005011502659 5004501 ПЗУ СВ. КОЗМА И ДАМЈАН ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР. 20 ВИНИЦА 651575 МАРИЈА РИСТОВА 07.12.2017 31.12.2026 645699 АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА ПЗУ СВ. КОЗМА И ДАМЈАН УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР. 20 ВИНИЦА  
471. 10-23693/2 4005011502870 5004601 ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДАР АТАНАСОВ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР. 14 ВИНИЦА 646512 АЛЕКСАНДАР АТАНАСОВ 09.04.2012 31.12.2026 РОЗЕТА МИТЕВСКА 645699 АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА ПЗУ СВ. КОЗМА И ДАМЈАН УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР. 20 ВИНИЦА  
472. 10-23822/2 4005018505254 5005201 ПЗУ БЕКАДЕНТ ВИНИЦА ПЗУ БЕКАДЕНТ - ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ВАНЧО ПРЌЕ БР.3 ВИНИЦА ВИНИЦА 652512 БЈУЛЕНТ ЈУСЕИН 03.05.2019 31.12.2026 СТОЈКА БОЈЧЕВСКА 630624 ВЕСНА ЛАЗАРОВА ПЗУ Д-Р ЛАЗАРОВА УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.30 ВИНИЦА  
473. 10-8845/2 4005020505563 5005301 ПЗУ ГИННЕА ВИНИЦА ПЗУ ОРД.ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИННЕА ВИНИЦА ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ПАРТИЗАНСКА БР.7 ВИНИЦА 531596 ЈАДРАНКА КОЦЕВА 10.07.2020 31.12.2026 МАКЕДОНКА ВУЧКОВСКА 501549 КОСТАНДА КОСТАДИНОВА ПЗУ Д-Р КОСТАНДА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ  
474. 10-22706/2 4005994102369 5002301 ПЗУ АПТЕКА АРКА ПЗУ АПТЕКА АРКА ВИНИЦА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 3 ВИНИЦА 900486 СТОЈКА ПЕШОВА-АРСОВА 01.01.2008 31.12.2026  
475. 10-22706/2 4005994102369 5002301 ПЗУ АПТЕКА АРКА ПЗУ АПТЕКА АРКА ВИНИЦА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 3 ВИНИЦА 917966 АЛЕКСАНДРА ТАСЕВА 09.11.2017 31.12.2026  
476. 10-22706/2 4005994102369 5002301 ПЗУ АПТЕКА АРКА ПЗУ АПТЕКА АРКА ВИНИЦА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 3 ВИНИЦА 920916 МАГДАЛЕНА ЈАНЧОВА 14.10.2021 31.12.2026  
477. 10-22706/2 4005994102369 5002302 ПЗУ АПТЕКА АРКА ПЗУ АПТЕКА АРКА НОВА ВИНИЦА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МАРШАЛ ТИТО 100 ВИНИЦА 900494 ВЕСНА ИВАНОВА 01.01.2008 31.12.2026  
478. 10-22706/2 4005994102369 5002302 ПЗУ АПТЕКА АРКА ПЗУ АПТЕКА АРКА НОВА ВИНИЦА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МАРШАЛ ТИТО 100 ВИНИЦА 901415 БЛАГИЦА ПУЈЕВСКА 14.06.2020 31.12.2026  
479. 10-22706/2 4005994102369 5002303 ПЗУ АПТЕКА АРКА ПЗУ АПТЕКА АРКА ВИНИЦА-ПОРДУЖНИЦА АПТЕКА АРКА ГРАДЕЦ, С.ГРАДЕЦ, ОПШТИНА ВИНИЦА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.НАС.МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР.107А ГРАДЕЦ - ВИНИЦА 900486 СТОЈКА ПЕШОВА-АРСОВА 30.06.2015 31.12.2026 БИЉАНА СТОЈАНОВА  
480. 10-21462/2 4005996102200 5000901 ПЗУ Д-Р ЖАКЛИНА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ ИЛИНДЕНСКА ББ ВИНИЦА 631825 ЖАКЛИНА ЦОНЕВА 01.06.2005 31.12.2026 ФИЛИП ГАВРИЛОВ 630365 ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВСКА ПЗУ Д-Р ПАВЛОВСКА УЛ.КЕЈ 30-ТИ АВГУСТ БР.2 ВИНИЦА  
481. 10-24057/2 4005997102122 5000201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р ГОЦЕ ТОДОРОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БЛАТЕЦ БЛАТЕЦ 132900 ГОЦЕ ТОДОРОВ 03.09.2001 31.12.2026 ЕЛИЗАБЕТА СПАСОВСКА 162043 КРИСТИНА ЦОНЕВА ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО УЛ.ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА  
482. 10-24059/2 4005997102122 5000202 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р ГОЦЕ ТОДОРОВ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА С.БЛАТЕЦ БЛАТЕЦ 639281 МАРИКА ТОДОРОВА 01.03.2006 31.12.2026 МАРИНА ДИМИТРОВА 634719 ДРАГИЦА ЧИПИШКОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЧИПИДЕНТ УЛ. НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ БР.3 ВИНИЦА  
483. 10-22905/2 4006001112530 6002401 ПЗУ АПТЕКА НИМА ПЗУ АПТЕКА НИМА ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БУЛ.ГЕВГЕЛИЈА ББ,ЛОК.12 ГЕВГЕЛИЈА 901237 ВЕНЕРА САМАРЏИЕВА 01.01.2008 31.12.2026 МИТРА ДИЧЕВА  
484. 10-22237/2 4006002114103 6002501 ПЗУ АПТЕКА БИОМЕНТ ПЗУ АПТЕКА БИОМЕНТ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ,БОГДАНЦИ,ГЕВГЕЛИЈА БОГДАНЦИ 901270 ЈОВАНКА ТРАЈКОВА 01.01.2008 31.12.2026 ВЕСНА СТАМКОВА  
485. 10-22237/2 4006002114103 6002501 ПЗУ АПТЕКА БИОМЕНТ ПЗУ АПТЕКА БИОМЕНТ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ,БОГДАНЦИ,ГЕВГЕЛИЈА БОГДАНЦИ 901270 ЈОВАНКА ТРАЈКОВА 01.01.2008 31.12.2026 КРИСТИЈАН ТРАЈКОВ  
486. 10-21465/2 4006003115359 6002301 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА 2003 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА 2003 ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЃОРЃИ СТАМОВ ББ ГЕВГЕЛИЈА 907855 ЈУЛИЈА МАРКОВСКА 02.11.2017 31.12.2026 ИРЕНА МИНЧЕВА  
487. 10-21465/2 4006003115359 6002301 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА 2003 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА 2003 ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЃОРЃИ СТАМОВ ББ ГЕВГЕЛИЈА 907855 ЈУЛИЈА МАРКОВСКА 02.11.2017 31.12.2026 НАДА ДЕМЕРЏИЕВА  
488. 10-21465/2 4006003115359 6002302 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА 2003 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА 2003 С.МИРАВЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. ББ МИРАВЦИ 901520 ЕЛЕНА АЛЕКСОВА 09.02.2010 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА АЏИЕВА  
489. 10-22176/2 4006005117782 6001202 ПЗУ ДР СТОЈМЕНОВ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.3 ГЕВГЕЛИЈА 643653 МАРИЈА ЏАТЕВА 17.05.2011 31.12.2026 ЖАКЛИНА ЏЕКОВА 640310 ИЛИЈА ПАЛАСКАРОВ ПЗУ ДР ПАЛАСКАРОВ ИЛИЈА УЛ. 11ти ОКТОМВРИБР.26 ГЕВГЕЛИЈА  
490. 10-23808/2 4006005117863 6001002 ПЗУ БАБУНСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЛЕОНИД ЈАНКОВ БР.7 ГЕВГЕЛИЈА 634026 ИВАН ЈОВАНОВ 01.05.2005 31.12.2026 ТОДОРКА ЈОВАНОВА 648337 РАТКО ПАНОРОВ ПЗУ ПАНОРОВ-ДЕНТ ГЕВГЕЛИЈА РИСТО ФАРШИНИН БР.17/2-1 ГЕВГЕЛИЈА  
491. 10-23809/2 4006005117952 6000901 ПЗУ МИЛО - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БУЛЕВАР ГЕВГЕЛИЈА ББ ГЕВГЕЛИЈА 643319 СОФИА МИЛОНА НИКОЛОВСКА 09.03.2009 31.12.2026 АНИТА МАРКОВА 648337 РАТКО ПАНОРОВ ПЗУ ПАНОРОВ-ДЕНТ ГЕВГЕЛИЈА РИСТО ФАРШИНИН БР.17/2-1 ГЕВГЕЛИЈА  
492. 10-21954/2 4006005117960 6001101 ПЗУ Д-Р ЈОВАНОВСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА С.МИРАВЦИ МИРАВЦИ 634468 МАКЕДОНКА ЈОВАНОВСКА 01.05.2005 31.12.2026 СНЕЖАНА ЈУГОВСКА 643653 МАРИЈА ЏАТЕВА ПЗУ ДР СТОЈМЕНОВ УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.3 ГЕВГЕЛИЈА  
493. 10-21055/2 4006005118126 6005301 ПЗУ СВЕТИ СТЕФАН ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СВЕТИ СТЕФАН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МИТКО ЗАФИРОВ 10 ГЕВГЕЛИЈА 144223 ВАЛЕНТИНА СТОЕВА 01.10.2014 31.12.2026 БОСИЛКА КАЈТАЗОВА 142441 ВЕЛИКА МИХАЈЛОВА ПЗУ ДЕЈНЕКА УЛ. ЖЕЛЕЗНИЧКА БР.2 ГЕВГЕЛИЈА  
494. 10-22534/2 4006005118746 6001501 ПЗУ МИС-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА С. МИРАВЦИ МИРАВЦИ 640352 МИШЕ ПЕТКОВСКИ 01.01.2007 31.12.2026 ПЕТАР ДИНОВ 633020 ЗОРИЦА НАУМОВА ПЗУ АСПРА - ДЕНТ ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО  
495. 10-21945/2 4006005121372 6004902 ПЗУ ДР ТАЊА ШАПКАРОВА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.НАКО ВАРДАРСКИ БР.5 ГЕВГЕЛИЈА 641383 ТАЊА ЃОРЧЕВСКА 01.04.2007 31.12.2026 ОЛИВЕРА МИЛКОВСКА 635936 ВЕСЕЛИНКА ЛЕШТОВА ПЗУ ВЕ - ДЕНТИСТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 168 ГЕВГЕЛИЈА  
496. 10-22329/2 4006006120680 6002701 ПЗУ ДР ПАЛАСКАРОВ ИЛИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 11ти ОКТОМВРИБР.26 ГЕВГЕЛИЈА 640310 ИЛИЈА ПАЛАСКАРОВ 01.01.2007 31.12.2026 МАГИЦА ПАЛАСКАРОВА 643653 МАРИЈА ЏАТЕВА ПЗУ ДР СТОЈМЕНОВ УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.3 ГЕВГЕЛИЈА  
497. 10-20856/2 4006006120868 6003101 ПЗУ Д-Р САШКО КРЏЕВСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР САШКО КРЏЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ 117803 САШКО КРЏЕВСКИ 01.01.2007 31.12.2026 БИЛЈАНА ДУЛГЕРОВА 115339 САШКА АВРАМОВА ПЗУ Д-Р САШКА АВРАМОВА УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ  
498. 10-21759/2 4006006120892 6004301 ПЗУ СТАТУС НГО ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ СТАТУС НГО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ НЕГОРЦИ 101206 ЃОРГЕ НИКОЛОВ 01.01.2007 31.12.2026 ВЕЛИКА СПАСЕСКА 115428 МИТО ДАГАЛЕВ ПЗУ Д-Р МИТО ДАГАЛЕВ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ МИРАВЦИ  
499. 10-20824/2 4006006120906 6003501 ПЗУ Д-Р САШКА АВРАМОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР САШКА АВРАМОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ 115339 САШКА АВРАМОВА 01.01.2007 31.12.2026 СУЗАНА ТРЕНЧОВСКА 117803 САШКО КРЏЕВСКИ ПЗУ Д-Р САШКО КРЏЕВСКИ УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ  
500. 10-20824/2 4006006120906 6003502 ПЗУ Д-Р САШКА АВРАМОВА ПЗУ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р САШКА АВРАМОВА БОГДАНЦИ ПОДРУЖНИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р САШКА АВРАМОВА ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО 38 ГЕВГЕЛИЈА 149888 СОФИЈА ТУРАНОВА 20.01.2014 31.12.2026 ИВАНА КАРАЈАНОВА 101150 РИСТО НИКОВ ПЗУ Д-Р НИКОВ СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.39 ГЕВГЕЛИЈА  
501. 10-21072/2 4006006120965 6003802 ПЗУ Д-Р МАГДАЛЕНА ГОГОВА ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР МАГДАЛЕНА ГОГОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.131 БОГДАНЦИ 300241 МАГДАЛЕНА ГОГОВА 01.01.2007 31.12.2026 МАРИНА РИСТОВА 164470 ВИКТОРИЈА ПОПОВА ПЗУ РОЈАЛ-МЕДИКА 2 УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.131 БОГДАНЦИ  
502. 10-22213/2 4006006121023 6003701 ПЗУ Д-Р ДОЈРАНЛИЕВ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР ДОЈРАНЛИЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.СЛОБОДАН М.ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 304417 ИЦЕ ДОЈРАНЛИЕВ 01.01.2007 31.12.2026 МЕНЧЕ ЧРЧЕВА 142204 ХРИСТИНА ПРОШЕВА ПЗУ ДР. Х.Х. ПРОШЕВА ГЕВГЕЛИЈА УЛ.СЛОБОДАН М.ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА  
503. 10-21106/2 4006006121040 6004201 ПЗУ ПРОФЕМИНИС - М ОРД.ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШ. ПРОФЕМИНИСТ-М ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА ГЕВГЕЛИЈА 502065 МИТКО ПОП-КОЧЕВ 01.01.2007 31.12.2026 НАДА ЧУЧАНОВА 530271 ЈЕЛИЦА ПОП-РИСТОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ГИНЕКА-МЕД УЛ.РИСТО ФАРШИНИН БР.12 ГЕВГЕЛИЈА  
504. 10-23060/2 4006006121074 6004801 ПЗУ АПТЕКА ПУНИКА ПЗУ АПТЕКА ПУНИКА ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.3 ГЕВГЕЛИЈА 901180 КАТЕРИНА СТОЈМЕНОВА 01.01.2008 31.12.2026 ЗОРИЦА СТАВРЕВСКА  
505. 10-23060/2 4006006121074 6004801 ПЗУ АПТЕКА ПУНИКА ПЗУ АПТЕКА ПУНИКА ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.3 ГЕВГЕЛИЈА 901180 КАТЕРИНА СТОЈМЕНОВА 01.01.2008 31.12.2026 СОФИЈА ШОПОВА  
506. 10-21037/2 4006006121082 6003902 ПЗУ Д-Р НИКОВ ПЗУ Д-Р НИКОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.39 ГЕВГЕЛИЈА 101150 РИСТО НИКОВ 04.12.2015 31.12.2026 СОФИЈА ЃОРГИЕВА 149888 СОФИЈА ТУРАНОВА ПЗУ Д-Р САШКА АВРАМОВА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО 38 ГЕВГЕЛИЈА  
507. 10-21305/2 4006006121252 6004001 ПЗУ Д-Р МИТО ДАГАЛЕВ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ МИРАВЦИ 115428 МИТО ДАГАЛЕВ 01.01.2007 31.12.2026 ВИОЛЕТА МАЛЕВА 101206 ЃОРГЕ НИКОЛОВ ПЗУ СТАТУС НГО УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ НЕГОРЦИ  
508. 10-22122/2 4006006121260 6002902 ПЗУ ДР. Х.Х. ПРОШЕВА ГЕВГЕЛИЈА ПЗУ ДР. Х.Х. ПРОШЕВА ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН М.ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 142204 ХРИСТИНА ПРОШЕВА 01.10.2011 31.12.2026 МАГДАЛЕНА ТРАЈКОВА 101249 ВАСИЛ ЏЕКОВ ПЗУ Д-Р ЏЕКОВ УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО БР.28 ГЕВГЕЛИЈА ГЕВГЕЛИЈА  
509. 10-21470/2 4006006121287 6003402 ПЗУ Д-Р ЏЕКОВ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ЏЕКОВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО БР.28 ГЕВГЕЛИЈА ГЕВГЕЛИЈА 101249 ВАСИЛ ЏЕКОВ 01.01.2007 31.12.2026 ЛЕНЧЕ САВИЌ 142204 ХРИСТИНА ПРОШЕВА ПЗУ ДР. Х.Х. ПРОШЕВА ГЕВГЕЛИЈА УЛ.СЛОБОДАН М.ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА  
510. 10-22434/2 4006006121309 6005901 ПЗУ АПТЕКА ЕМИ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЕМИ ФАРМ ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ,С.СТОЈАКОВО,БОГДАНЦИ,ГЕВГЕЛИЈА СТОЈАКОВО 908754 ЕМИЛИЈА ЏОТОВА 01.08.2010 31.12.2026 АНАСТАСИЈА ШУКЛЕВА  
511. 10-22434/2 4006006121309 6005901 ПЗУ АПТЕКА ЕМИ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЕМИ ФАРМ ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ,С.СТОЈАКОВО,БОГДАНЦИ,ГЕВГЕЛИЈА СТОЈАКОВО 908754 ЕМИЛИЈА ЏОТОВА 01.08.2010 31.12.2026 МИЛЕНА МИТРОВА  
512. 10-21831/2 4006007122449 6005401 ПЗУ ДР МАРИЈА КАРАНИКОЛОВА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ПАНЧЕ ПЕШЕВ ББ ГЕВГЕЛИЈА 642142 МАРИЈА КАРАНИКОЛОВА АРНАУДОВА 01.08.2007 31.12.2026 РИСТО КРСТЕВ 634026 ИВАН ЈОВАНОВ ПЗУ БАБУНСКИ УЛ.ЛЕОНИД ЈАНКОВ БР.7 ГЕВГЕЛИЈА  
513. 10-23686/2 4006008501230 6006001 ПЗУ АПТЕКА НОВА ФАРМ ММ ПЗУ АПТЕКА НОВА ФАРМ ММ ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.78/1 ГЕВГЕЛИЈА 910961 МАРИЈА МИНОВА 16.06.2010 31.12.2026 ТРАЈКО МИНОВ  
514. 10-23686/2 4006008501230 6006002 ПЗУ АПТЕКА НОВА ФАРМ ММ ПЗУ АПТЕКА НОВА ФАРМ ММ 2 ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ВАСО КАРАЈАНОВ БР.5 ГЕВГЕЛИЈА 921661 ДАНИЕЛ ТЕНОВСКИ 04.02.2022 31.12.2026 ДАНИЕЛА ТОМОВА  
515. 10-22615/2 4006008501249 6006101 ПЗУ АПТЕКА ПРИМА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ПРИМА ФАРМ ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МИЛЕ ПЕЦАНОВ БР.9 ГЕВГЕЛИЈА 901377 САЊА КОКАЛОВА 01.01.2009 31.12.2026 ЕМИЛИЈА КАРАНФИЛОВСКА  
516. 10-22615/2 4006008501249 6006101 ПЗУ АПТЕКА ПРИМА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ПРИМА ФАРМ ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МИЛЕ ПЕЦАНОВ БР.9 ГЕВГЕЛИЈА 901377 САЊА КОКАЛОВА 01.01.2009 31.12.2026 ИСКРА ПАНДЕВА  
517. 10-22615/2 4006008501249 6006101 ПЗУ АПТЕКА ПРИМА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ПРИМА ФАРМ ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МИЛЕ ПЕЦАНОВ БР.9 ГЕВГЕЛИЈА 901377 САЊА КОКАЛОВА 01.01.2009 31.12.2026 РАДМИЛА КАВАЗОВА  
518. 10-21701/2 4006008502040 6006202 ПЗУ РОЈАЛ-МЕДИКА 2 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.131 БОГДАНЦИ 164259 ЗОРИЦА ТРАЈЧЕВА 16.09.2022 31.12.2026 МАГДАЛЕНА ДИНОВА 164470 ВИКТОРИЈА ПОПОВА ПЗУ РОЈАЛ-МЕДИКА 2 УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.131 БОГДАНЦИ  
519. 10-21701/2 4006008502040 6006202 ПЗУ РОЈАЛ-МЕДИКА 2 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.131 БОГДАНЦИ 164470 ВИКТОРИЈА ПОПОВА 11.07.2022 31.12.2026 АНЃЕЛИНА БУРМУЗОСКА 164259 ЗОРИЦА ТРАЈЧЕВА ПЗУ РОЈАЛ-МЕДИКА 2 УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.131 БОГДАНЦИ  
520. 10-22531/2 4006008503233 6006302 ПЗУ АПТЕКА ЕЛЕНА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЕЛЕНА ФАРМ БОГДАНЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.123 БОГДАНЦИ 917834 КАТЕРИНА АМПОВА 05.09.2017 31.12.2026 МАРИЈАНА КИРОВА  
521. 10-22531/2 4006008503233 6006302 ПЗУ АПТЕКА ЕЛЕНА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЕЛЕНА ФАРМ БОГДАНЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.123 БОГДАНЦИ 917834 КАТЕРИНА АМПОВА 05.09.2017 31.12.2026 СИМОНА ЛИСИЧКОВА  
522. 10-22531/2 4006008503233 6006302 ПЗУ АПТЕКА ЕЛЕНА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЕЛЕНА ФАРМ БОГДАНЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.123 БОГДАНЦИ 917834 КАТЕРИНА АМПОВА 05.09.2017 31.12.2026 ТОДОРКА ШУТАРОВА  
523. 10-22531/2 4006008503233 6006303 ПЗУ АПТЕКА ЕЛЕНА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЕЛЕНА ФАРМ НОВ ДОЈРАН ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.59 НОВ ДОЈРАН 909050 ЕЛЕНА ЏИНОВА-МАЗНОВА 01.01.2009 31.12.2026 ЈАСМИНА МАЗНОВА  
524. 10-22531/2 4006008503233 6006303 ПЗУ АПТЕКА ЕЛЕНА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЕЛЕНА ФАРМ НОВ ДОЈРАН ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.59 НОВ ДОЈРАН 909050 ЕЛЕНА ЏИНОВА-МАЗНОВА 01.01.2009 31.12.2026 СЛАВИЦА ТОЧЕВА  
525. 10-22531/2 4006008503233 6006305 ПЗУ АПТЕКА ЕЛЕНА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЕЛЕНА-ФАРМ 3 ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.42А СТАР ДОЈРАН 908312 ДАНИЕЛА МАНЕВСКА 01.02.2022 31.12.2026 МАРГАРИТА ГУШЕВА  
526. 10-22531/2 4006008503233 6006306 ПЗУ АПТЕКА ЕЛЕНА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЕЛЕНА ФАРМ ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.13 ГЕВГЕЛИЈА 911690 ВИОЛЕТА ПОП-РИСТОВА 20.01.2022 31.12.2026 ИВАНА ИЛИЕВА  
527. 10-22531/2 4006008503233 6006306 ПЗУ АПТЕКА ЕЛЕНА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЕЛЕНА ФАРМ ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.13 ГЕВГЕЛИЈА 920266 РУЖА ПОП-ГОНОВА 20.01.2022 31.12.2026 ЕМИЛИЈА НИКОЛИЧ  
528. 10-22259/2 4006009504136 6006802 ПЗУ КОЦЕВА СЛАВИЦА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ БР.14/1-3 ГЕВГЕЛИЈА 638528 СЛАВИЦА ДЕМЕРЏИЕВА 14.10.2009 31.12.2026 СОФЧЕ ЈАНЕВА 640352 МИШЕ ПЕТКОВСКИ ПЗУ МИС-ДЕНТ С. МИРАВЦИ МИРАВЦИ  
529. 10-22234/2 4006009504411 6006902 ПЗУ ДЕЈНЕКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ЖЕЛЕЗНИЧКА БР.2 ГЕВГЕЛИЈА 142441 ВЕЛИКА МИХАЈЛОВА 12.01.2010 31.12.2026 БИЛЈАНА ЈОВАНОВА 144223 ВАЛЕНТИНА СТОЕВА ПЗУ СВЕТИ СТЕФАН МИТКО ЗАФИРОВ 10 ГЕВГЕЛИЈА  
530. 10-22234/2 4006009504411 6006902 ПЗУ ДЕЈНЕКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ЖЕЛЕЗНИЧКА БР.2 ГЕВГЕЛИЈА 142441 ВЕЛИКА МИХАЈЛОВА 12.01.2010 31.12.2026 ЕЛИЗАБЕТА ЛАЗАРОВА 144223 ВАЛЕНТИНА СТОЕВА ПЗУ СВЕТИ СТЕФАН МИТКО ЗАФИРОВ 10 ГЕВГЕЛИЈА  
531. 10-22022/2 4006010505120 6007101 ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ПЛУС ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ПЛУС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.55 ГЕВГЕЛИЈА 901687 ГОРДАНА ЧУРЛИНОВА 01.07.2010 31.12.2026 ЃУРГИЦА ПЕТКОВА  
532. 10-22022/2 4006010505120 6007101 ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ПЛУС ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ПЛУС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.55 ГЕВГЕЛИЈА 901687 ГОРДАНА ЧУРЛИНОВА 01.07.2010 31.12.2026 МАЈА АМПОВ  
533. 10-21277/2 4006011506782 6007201 ПЗУ ДР ВИКТОР МУРЏЕВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЖЕЛЕЗНИЧКА БР.2 ГЕВГЕЛИЈА 303720 ВИКТОР МУРЏЕВ 01.04.2011 31.12.2026 ВЕСНА ДИНЕВА 130850 ЕЛЕНА ХАЏИ-НИКОЛОВА ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА  
534. 10-21277/2 4006011506782 6007201 ПЗУ ДР ВИКТОР МУРЏЕВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЖЕЛЕЗНИЧКА БР.2 ГЕВГЕЛИЈА 303720 ВИКТОР МУРЏЕВ 01.04.2011 31.12.2026 ИВАНА ЦИЦМИЛОВИЌ 130850 ЕЛЕНА ХАЏИ-НИКОЛОВА ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА  
535. 10-23837/2 4006011507479 6007301 ПЗУ КОРОНА ДЕНТАЛ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БУЛЕВАР ГЕВГЕЛИЈА ББ ГЕВГЕЛИЈА 646326 ЕЛЕНА КАНГОВА ЃОРЃИЕВА 23.01.2012 31.12.2026 ВЕСНА МУРЏЕВА 641383 ТАЊА ЃОРЧЕВСКА ПЗУ ДР ТАЊА ШАПКАРОВА УЛ.НАКО ВАРДАРСКИ БР.5 ГЕВГЕЛИЈА  
536. 10-4246/2 4006012507987 6010501 ПЗУ ПРО-ДЕНТ ГЕВГЕЛИЈА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ПРО-ДЕНТ ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.СЛОБОДАМ МИТРОВ ДАНКО БР.61 ГЕВГЕЛИЈА 654523 РАДМИЛА МИЦЕВА 24.03.2022 31.12.2026 ОЛГИЦА ДИМИТРОВА 638528 СЛАВИЦА ДЕМЕРЏИЕВА ПЗУ КОЦЕВА СЛАВИЦА КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ БР.14/1-3 ГЕВГЕЛИЈА  
537. 10-20836/2 4006012508118 6008101 ПЗУ БОРИС ДЕНТ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗУ БОРИС ДЕНТ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МИЦО ШАРЕНКОВ БР.20 ГЕВГЕЛИЈА ГЕВГЕЛИЈА 649856 ИЛИНА МИНОВСКА 09.03.2022 31.12.2026 МАРИЈА СТОЈАНОВА 646326 ЕЛЕНА КАНГОВА ЃОРЃИЕВА ПЗУ КОРОНА ДЕНТАЛ УЛ. БУЛЕВАР ГЕВГЕЛИЈА ББ ГЕВГЕЛИЈА  
538. 10-21119/2 4006013509274 6007600 ПЗУ Д-Р Љ.ТУРТУРОВА ГЕВГЕЛИЈА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р Љ.ТУРТУРОВА ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО БР. 38 ГЕВГЕЛИЈА 140201 ЉУПКА ТУРТУРОВА 25.09.2013 31.12.2026 СЛАВИЦА МИТРОВА 146528 ИВАНА ПАНАЈОТУ ПЗУ ДР.ИВАНА ПАНАЈОТУ ГЕВГЕЛИЈА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО 38 ГЕВГЕЛИЈА  
539. 10-22233/2 4006013509509 6007900 ПЗУ ДР.ИВАНА ПАНАЈОТУ ГЕВГЕЛИЈА ПЗУ ДР.ИВАНА ПАНАЈОТУ ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО 38 ГЕВГЕЛИЈА 146528 ИВАНА ПАНАЈОТУ 05.02.2014 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА ВЕЛКОВСКА 140201 ЉУПКА ТУРТУРОВА ПЗУ Д-Р Љ.ТУРТУРОВА ГЕВГЕЛИЈА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО БР. 38 ГЕВГЕЛИЈА  
540. 10-20759/2 4006013509576 6007801 ПЗУ ПАНОРОВ-ДЕНТ ГЕВГЕЛИЈА ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ПАНОРОВ-ДЕНТ ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА РИСТО ФАРШИНИН БР.17/2-1 ГЕВГЕЛИЈА 648337 РАТКО ПАНОРОВ 24.02.2014 31.12.2026 КРИСТИНКА КАВАЗОВА 643319 СОФИА МИЛОНА НИКОЛОВСКА ПЗУ МИЛО - ДЕНТ УЛ. БУЛЕВАР ГЕВГЕЛИЈА ББ ГЕВГЕЛИЈА  
541. 10-21923/2 4006015510750 6008301 ПЗУ ОМЕГА-ДЕНТ ГЕВГЕЛИЈА ПЗУ ОМЕГА-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.2/2-1 ГЕВГЕЛИЈА ГЕВГЕЛИЈА 649503 ЕЛЕНА БУРОВА 29.04.2015 31.12.2026 649821 АНГЕЛА МУРЏЕВА ПЗУ Д-Р АНГЕЛА МУРЏЕВА ГЕВГЕЛИЈА УЛ.БУЛЕВАР ГЕВГЕЛИЈА БР.28А ГЕВГЕЛИЈА  
542. 10-23906/2 4006015511241 6008402 ПЗУ Д-Р АНГЕЛА МУРЏЕВА ГЕВГЕЛИЈА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА Д-Р АНГЕЛА МУРЏЕВА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА СТОМАТОЛОГ УЛ.БУЛЕВАР ГЕВГЕЛИЈА БР.28А ГЕВГЕЛИЈА 649821 АНГЕЛА МУРЏЕВА 27.10.2015 31.12.2026 ХРИСТИНА ТРАЈАНОВСКА 649503 ЕЛЕНА БУРОВА ПЗУ ОМЕГА-ДЕНТ ГЕВГЕЛИЈА УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.2/2-1 ГЕВГЕЛИЈА ГЕВГЕЛИЈА  
543. 10-20989/2 4006017512709 6009001 ПЗУ РЕДЕНТ ПЗУ РЕДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.РИСТО ФАРШИНИН 46А ГЕВГЕЛИЈА 651109 ДАНИЕЛА ЗАЈКОВА 06.04.2017 31.12.2026 ОЛИВЕРА ВАНГЕЛОВА 649856 ИЛИНА МИНОВСКА ПЗУ БОРИС ДЕНТ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МИЦО ШАРЕНКОВ БР.20 ГЕВГЕЛИЈА ГЕВГЕЛИЈА  
544. 10-2267/2 4006019515454 6009601 ПЗУ Д-Р АТАНАСОВ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА Д-Р АТАНАСОВ ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.101 ГЕВГЕЛИЈА 654442 НИКОЛА АТАНАСОВ 16.02.2022 31.12.2026 СПАСКА АТАНАСОВА 654523 РАДМИЛА МИЦЕВА ПЗУ ПРО-ДЕНТ ГЕВГЕЛИЈА УЛ.СЛОБОДАМ МИТРОВ ДАНКО БР.61 ГЕВГЕЛИЈА  
545. 10-22459/2 4006993101543 6002201 ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО БР.59 ГЕВГЕЛИЈА 901342 МИРЈАНА КАРАЈАНОВА 01.01.2008 31.12.2026 АНА АРНАУДОВА  
546. 10-22459/2 4006993101543 6002201 ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО БР.59 ГЕВГЕЛИЈА 901342 МИРЈАНА КАРАЈАНОВА 01.01.2008 31.12.2026 ЕЛИЗАБЕТА ТАШЕВСКА  
547. 10-22459/2 4006993101543 6002201 ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО БР.59 ГЕВГЕЛИЈА 901342 МИРЈАНА КАРАЈАНОВА 01.01.2008 31.12.2026 СЛАВИЦА МИНДИЗОВА  
548. 10-22459/2 4006993101543 6002203 ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ 3 ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ЃОРГИ СТАМОВ БР.1 ГЕВГЕЛИЈА 904686 БИСЕРКА ИВАНОВА 01.01.2008 31.12.2026 АНИТА ЧРЧЕВА  
549. 10-22459/2 4006993101543 6002204 ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ ГЕВГЕЛИЈА-ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА БИОФАРМ 4, С.НЕГОРЦИ, ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.26. НЕГОРЦИ 901342 МИРЈАНА КАРАЈАНОВА 30.06.2015 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА ПЕЕВА  
550. 10-22756/2 4006995100528 6000401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ГИНЕКА-МЕД СПЕЦ.ОРД. ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.РИСТО ФАРШИНИН БР.12 ГЕВГЕЛИЈА 530271 ЈЕЛИЦА ПОП-РИСТОВА 03.09.2001 31.12.2026 СИМКА ТУМБОВА 502065 МИТКО ПОП-КОЧЕВ ПЗУ ПРОФЕМИНИС - М УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА ГЕВГЕЛИЈА  
551. 10-22756/2 4006995100528 6000401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ГИНЕКА-МЕД СПЕЦ.ОРД. ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.РИСТО ФАРШИНИН БР.12 ГЕВГЕЛИЈА 531731 НАТАЛИЈА ПОП-РИСТОВА 13.06.2022 31.12.2026 ЛИДИЈА ДИНОВА 530271 ЈЕЛИЦА ПОП-РИСТОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ГИНЕКА-МЕД УЛ.РИСТО ФАРШИНИН БР.12 ГЕВГЕЛИЈА  
552. 10-20880/2 4006995102962 6000503 ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ХАЏИ НИКОЛОВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 130850 ЕЛЕНА ХАЏИ-НИКОЛОВА 06.03.2017 31.12.2026 КЕТИ КОСТАДИНОВА БОЈМАЛИЕВА 130869 СИЛВАНА ТРАЈКОВА ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА  
553. 10-20880/2 4006995102962 6000503 ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ХАЏИ НИКОЛОВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 130869 СИЛВАНА ТРАЈКОВА 06.03.2017 31.12.2026 ЗВЕЗДА ШАПКАРОВА 130850 ЕЛЕНА ХАЏИ-НИКОЛОВА ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА  
554. 10-21705/2 4006996101382 6000701 ПЗУ ВЕ - ДЕНТИСТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 168 ГЕВГЕЛИЈА 635936 ВЕСЕЛИНКА ЛЕШТОВА 01.07.2005 31.12.2026 МАРИЈА ШАРЕНКОВА 641383 ТАЊА ЃОРЧЕВСКА ПЗУ ДР ТАЊА ШАПКАРОВА УЛ.НАКО ВАРДАРСКИ БР.5 ГЕВГЕЛИЈА  
555. 10-13423/2 4006996102672 6009802 ПЗУ ВУ - ДЕНТ ПЗУ ВУ-ДЕНТ - ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.220А С.БОГОРОДИЦА, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА БОГОРОДИЦА 653632 МЕТОДИЈА ИЧЕВ 03.11.2020 31.12.2026 ЕМИЛИЈА ЃАВОЧАНОВА 650145 ЉУПЧО БОГАТИНОВ ПЗУ АЛФА ДЕНТАЛ УЛ. ВАСО МАРКОВ БР.3 ЗАКУП ОД ЈЗУ ЗДР. ДОМ. ГЕВГЕЛИЈА БОГДАНЦИ  
556. 10-12557/2 4006997104199 6009701 ПЗУ ВИТА-ДЕНТ ГЕВГЕЛИЈА ПЗУ ВИТА-ДЕНТ -ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.13 ГЕВГЕЛИЈА 637068 БОРЧЕ ЧУГУНСКИ 02.11.2020 31.12.2026 ДАНКА МАРКОВА 653594 ВИКТОРИЈА ПОП-РИСТОВА ПЗУ ВИТА-ДЕНТ ГЕВГЕЛИЈА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.13 ГЕВГЕЛИЈА  
557. 10-12557/2 4006997104199 6009701 ПЗУ ВИТА-ДЕНТ ГЕВГЕЛИЈА ПЗУ ВИТА-ДЕНТ -ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.13 ГЕВГЕЛИЈА 653594 ВИКТОРИЈА ПОП-РИСТОВА 02.11.2020 31.12.2026 НАТАША ЈАНЧЕВА 637068 БОРЧЕ ЧУГУНСКИ ПЗУ ВИТА-ДЕНТ ГЕВГЕЛИЈА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.13 ГЕВГЕЛИЈА  
558. 10-22360/2 4007000116695 7009401 ПЗУ АПТЕКА СЕМА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА СЕМА ФАРМ ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БЕЛИЧИЦА БР.119 ГОСТИВАР 920541 САЛИЈЕ НЕСИМИ 10.03.2021 31.12.2026 ЉУАН АКИКУ  
559. 10-22360/2 4007000116695 7009401 ПЗУ АПТЕКА СЕМА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА СЕМА ФАРМ ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БЕЛИЧИЦА БР.119 ГОСТИВАР 920541 САЛИЈЕ НЕСИМИ 10.03.2021 31.12.2026 СЕЛВА ТИРО  
560. 10-22360/2 4007000116695 7009401 ПЗУ АПТЕКА СЕМА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА СЕМА ФАРМ ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БЕЛИЧИЦА БР.119 ГОСТИВАР 920541 САЛИЈЕ НЕСИМИ 10.03.2021 31.12.2026 ФАТЈЕТА ЉАТИФИ ХУСЕЈНИ  
561. 10-23310/2 4007000117136 7001102 ПЗУ ДР АНИФЕ СПЕЦ. ОРД.ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. 203 ББ ГОСТИВАР 530115 АНИФЕ РЕЏЕПИ СЕЈФУЛАИ 10.07.2009 31.12.2026 НИХАЛ СУЛЕЈМАНИ 530131 ГОРДАНА МИРКОВСКА ПЗУ ХЕРА ул. БОРИС КИДРИЧ бр.120 ГОСТИВАР  
562. 10-22840/2 4007000117845 7011001 ПЗУ АПТЕКА ПРО-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ПРО-ФАРМ-2 ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БЕЛИЧИЦА БР. 2А ,ГОСТИВАР ГОСТИВАР 900443 ЛЕУДИА ШАЌИРИ-АМЕТИ 01.01.2008 31.12.2026 СИНЕМ АДЕМИ  
563. 10-22840/2 4007000117845 7011001 ПЗУ АПТЕКА ПРО-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ПРО-ФАРМ-2 ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БЕЛИЧИЦА БР. 2А ,ГОСТИВАР ГОСТИВАР 911976 АГИМ АМЕТИ 01.01.2008 31.12.2026  
564. 10-23375/2 4007000119279 7004702 ПЗУ ДЕНТИЦИЈА - АРТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИВО ЛОЛА РИБАР 12/2 ГОСТИВАР 636495 АНА СОТИРОВСКА 27.06.2011 31.12.2026 АЛМЕДИНА АДЕМСКИ 638110 СУЗАНА ЦВЕТАНОСКА ПЗУ ХИПОКРАТ УЛ.МАРА УГРИНОСКА БР.66 ГОСТИВАР  
565. 10-23658/2 4007000119953 7003201 ПЗУ ЈЕТОН СЕЛИМИ ОРД. ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР 58 ГОСТИВАР 637610 ЈЕТОН СЕЛИМИ 01.09.2005 31.12.2026 МАЈА ТРПЕВСКА 637629 ФЛОРИМ ШИШКО ПЗУ ФЛОРИМ ШИШКО УЛ. БРАЌА ЃИНОСКИ ББ ГОСТИВАР  
566. 10-22455/2 4007000138109 7012601 ПЗУ ДР МЕНСУР ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.1/3 ГОСТИВАР 653225 ШПРЕСА АДЕМИ МУХАРЕМИ 25.02.2020 31.12.2026 ФУЛЈА ПИРГОЗИ    
567. 10-22108/2 4007001120351 7001701 ПЗУ ОРДИН.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р САДРИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ 130303 САДРИ ОЛОМАНИ 10.07.2001 31.12.2026 ВЛОРА КАДРИУ 117188 МЕЈДИН ЈАКУПИ ПЗУ Д-Р МУЈДИН С. ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ  
568. 10-22108/2 4007001120351 7001701 ПЗУ ОРДИН.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р САДРИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ 130303 САДРИ ОЛОМАНИ 10.07.2001 31.12.2026 ЗУРЈЕТА ЕЛЕЗИ 117188 МЕЈДИН ЈАКУПИ ПЗУ Д-Р МУЈДИН С. ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ  
569. 10-20985/2 4007002123621 7003801 ПЗУ ВИТА - ДЕНТАЛ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. 46 ГОСТИВАР 632864 НАЗМИ ФЕРАТИ 01.06.2005 31.12.2026 ИСМИЈЕ ОСМАНИ 632937 САБЕТИМ ЧЕРКЕЗИ ПЗУ ВИВА ДЕНТ УЛ БОРИС КИДРИЧ БР 113/2-2 ГОСТИВАР  
570. 10-23208/2 4007003125458 7001503 ПЗУ ОТОМЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАВЛЕ АВРАМОСКИ БР.40 ГОСТИВАР 156973 МАРИНА ЛЕВЕСКА СПАСЕСКА 23.09.2020 31.12.2026 МАГДАЛЕНА АПОСТОЛОСКА 159913 ШУКРИ ФАЗЛИЈИ ПЗУ РОЈАЛ МЕДИКА УЛ.БРАЌА ЃИНОВСКИ БР.25 ГОСТИВАР  
571. 10-23335/2 4007003127051 7005201 ПЗУ АС ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ПАНЧЕ ПОПОСКИ БР. 85/2-3 ГОСТИВАР 638048 АДЕМСАФИ СЕЛИМИ 01.10.2005 31.12.2026 АЛБЕНА РАМАДАНИ 653764 ЕМРУЛА НЕЗИРИ ПЗУ ДЕНТАЛ УЛ. ПАНЧЕ ПОПОСКИ БР.5-1/3 ГОСТИВАР  
572. 10-23335/2 4007003127051 7005201 ПЗУ АС ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ПАНЧЕ ПОПОСКИ БР. 85/2-3 ГОСТИВАР 652610 СИРМИЈЕТ ЧЕРКЕЗИ 07.03.2022 31.10.2022    
573. 10-21375/2 4007004128000 7004901 ПЗУ ДР БАШКИМ ИСМАИЛИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ГОСТИВАР 637700 БАШКИМ ИСМАИЛИ 01.09.2005 31.12.2026 НАТАША КРСТЕВСКА 637696 ЛОРАН СТРАШЕВСКИ ПЗУ ДР БАШКИМ ИСМАИЛИ УЛ.143 БР.6 ГОСТИВАР  
574. 10-21375/2 4007004128000 7004902 ПЗУ ДР БАШКИМ ИСМАИЛИ ПЗУ Д-Р БАШКИМ ИСМАИЛИ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.143 БР.6 ГОСТИВАР 637696 ЛОРАН СТРАШЕВСКИ 11.03.2015 31.12.2026 БЛАГИЦА ПАСКАЛОСКА 637700 БАШКИМ ИСМАИЛИ ПЗУ ДР БАШКИМ ИСМАИЛИ БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ГОСТИВАР  
575. 10-20792/2 4007004128353 7005502 ПЗУ ХИПОКРАТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАРА УГРИНОСКА БР.66 ГОСТИВАР 638110 СУЗАНА ЦВЕТАНОСКА 24.12.2008 31.12.2026 МАЈА ВИДЕВСКА 636495 АНА СОТИРОВСКА ПЗУ ДЕНТИЦИЈА - АРТ УЛ. ИВО ЛОЛА РИБАР 12/2 ГОСТИВАР  
576. 10-22934/2 4007004128400 7002602 ПЗУ ДЕНДИА ЕСТЕТИКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БЕЛИЧИЦА БР 4 ГОСТИВАР 644102 СЕАД ОСМАНИ 09.04.2010 31.12.2026 ЗУХАЛ ТУША 639826 ХАКИ АДИЛИ ПЗУ ЛЕГЕ АРТИС УЛ. БРАЌА ГИНОСКИ БР. 150 ГОСТИВАР  
577. 10-22967/2 4007004128620 7002301 ПЗУ РОЈАЛ МЕДИКА ПЗО РОЈАЛ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА ЃИНОВСКИ БР.25 ГОСТИВАР 159913 ШУКРИ ФАЗЛИЈИ 12.09.2019 31.12.2026 АНЕТА РАДИЧЕСКИ 156973 МАРИНА ЛЕВЕСКА СПАСЕСКА ПЗУ ОТОМЕДИКА УЛ. ПАВЛЕ АВРАМОСКИ БР.40 ГОСТИВАР  
578. 10-21963/2 4007004128965 7005002 ПЗУ ДР НЕДИМ КАСО ПЗУ Д-Р НЕДИМ КАСО-ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.230 ГОСТИВАР ГОСТИВАР 638056 ЕСМА КАСАМИ 19.11.2014 31.12.2026 МЕСУДИЈЕ НЕСИМИ 638919 БЕСА МУХАРЕМИ ПЗУ ПРОДЕНТАЛ УЛ. ЈНА БР 69 ГОСТИВАР  
579. 10-24016/2 4007004129066 7003901 ПЗУ КОРОНА - ДЕНТ ПЗУ КОРОНА - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.30/1-3 ГОСТИВАР 653284 ТЕОДОРА ЛАЗАРЕСКА 31.03.2020 31.12.2026 ФАТИМЕ ИБИШИ 638048 АДЕМСАФИ СЕЛИМИ ПЗУ АС ДЕНТ УЛ. ПАНЧЕ ПОПОСКИ БР. 85/2-3 ГОСТИВАР  
580. 10-23662/2 4007004130110 7003101 ПЗУ ДЕНТАРТ ВЈОЛЦА АРИАНА ПЗУ ДЕНТАРТ ВЈОЛЦА АРИАНА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА БУЛ. БРАЌА ЃИНОСКИ ББ 3/4 ГОСТИВАР 652440 АРИЈАНА БЕЈТА 04.04.2019 31.12.2026 АЈТЕН МУСТАФАИ 644102 СЕАД ОСМАНИ ПЗУ ДЕНДИА ЕСТЕТИКА УЛ. БЕЛИЧИЦА БР 4 ГОСТИВАР  
581. 10-22100/2 4007004130587 7014601 ПЗУ ЕСТЕТИКА НАТУРАЛЕ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ЧЕГРАНЕ 645680 АГИМЕ ИСЕИНИ 27.06.2011 31.12.2026 ЈУНУЗ ИСЕИНИ 638919 БЕСА МУХАРЕМИ ПЗУ ПРОДЕНТАЛ УЛ. ЈНА БР 69 ГОСТИВАР  
582. 10-21422/2 4007004131060 7006101 ПЗУ ПРВА ГРАТСКА АПТЕКА ПЗУ ПРВА ГРАТСКА АПТЕКА ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.27 ГОСТИВАР 901091 СВЕТЛАНА СИЛЈАНОСКА 01.01.2008 31.12.2026 БОБАН СЕРАФИМОСКИ  
583. 10-21433/2 4007005130602 7006201 ПЗУ АПТЕКА Е И М ФАРМ ПЗУ АПТЕКА Е И М ФАРМ ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 900605 КАТА ГАВРИЛОВСКА 01.01.2008 31.12.2026 ЕЛИФ МУАРЕМИ  
584. 10-23589/2 4007005130831 7003501 ПЗУ ПОРЦЕЛАН ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БРАЌА ЃИНОСКИ БР 44 ГОСТИВАР 632791 ЈУСУФ ИЉАЗИ 01.06.2005 31.12.2026 РАБИЈЕ РАМАДАНИ 653764 ЕМРУЛА НЕЗИРИ ПЗУ ДЕНТАЛ УЛ. ПАНЧЕ ПОПОСКИ БР.5-1/3 ГОСТИВАР  
585. 10-22516/2 4007005131170 7003301 ПЗУ ФЛОРИМ ШИШКО ПЗУ ФЛОРИМ ШИШКО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БРАЌА ЃИНОСКИ ББ ГОСТИВАР 637629 ФЛОРИМ ШИШКО 01.09.2005 31.12.2026 ГРЕССА ШИШКО 637610 ЈЕТОН СЕЛИМИ ПЗУ ЈЕТОН СЕЛИМИ УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР 58 ГОСТИВАР  
586. 10-21949/2 4007005131188 7004201 ПЗУ ЕС - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАЈОР Ч. ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР 636169 СОЊА ЈАЌИМОСКА 16.05.2005 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВСКА 634263 ЈУЛИЈАНА ПАВЛОСКА ПЗУ ЕУ - ДЕНТ УЛ. М. Ч. ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР  
587. 10-23879/2 4007005131196 7003701 ПЗУ МЕЈ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР 636010 ХУСАМЕДИН ХОЏА 16.05.2005 31.12.2026 ИГБАЛЕ МУХАРЕМИ 650951 ЕНИС ХОЏА ПЗУ МЕЈ-ДЕНТ УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР  
588. 10-23879/2 4007005131196 7003701 ПЗУ МЕЈ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР 650951 ЕНИС ХОЏА 16.02.2017 31.12.2026 МЕНСУРЕ ХОЏА 636010 ХУСАМЕДИН ХОЏА ПЗУ МЕЈ-ДЕНТ УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР  
589. 10-22499/2 4007005131218 7004401 ПЗУ ДЕНТ - А - МЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР 636134 АГИМ КАРАИ 16.05.2005 31.12.2026 АЛТИНА КАРАИ ХАЈДАРИ 636142 ДАЛИБОРА АЛЕКСОСКА ПЗУ ПРИМА - ДЕНТАЛ МАЈОР Ч. ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР  
590. 10-22216/2 4007005131234 7004301 ПЗУ ПРИМА - ДЕНТАЛ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА МАЈОР Ч. ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР 636142 ДАЛИБОРА АЛЕКСОСКА 16.05.2005 31.12.2026 МИЛЕНА ЈАЌИМОСКА 636134 АГИМ КАРАИ ПЗУ ДЕНТ - А - МЕНТ УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР  
591. 10-22453/2 4007005131358 7004601 ПЗУ ПРИМА - ДЕНТ- МС ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА С. ВРАПЧИШТЕ ГОСТИВАР 651141 ШЕЈМА БЕЌИРИ 24.04.2017 31.12.2026 ВУКИЦА СТРЕЗОСКА 635898 ЕКРЕМ ШАБАНИ ПЗУ ЕУ - ДЕНТ УЛ. М. Ч. ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР  
592. 10-21837/2 4007005131471 7004001 ПЗУ ЕУ - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. М. Ч. ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР 634263 ЈУЛИЈАНА ПАВЛОСКА 09.04.2014 31.12.2026 ЗОРИЦА АРСОСКА 635898 ЕКРЕМ ШАБАНИ ПЗУ ЕУ - ДЕНТ УЛ. М. Ч. ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР  
593. 10-21837/2 4007005131471 7004001 ПЗУ ЕУ - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. М. Ч. ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР 635898 ЕКРЕМ ШАБАНИ 16.05.2005 31.12.2026 СОЊА АНЃЕЛКОСКА 634263 ЈУЛИЈАНА ПАВЛОСКА ПЗУ ЕУ - ДЕНТ УЛ. М. Ч. ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР  
594. 10-24435/2 4007005131900 7005301 ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИНИНДЕНСКА ББ ГОСТИВАР 149730 СЛАЃАНА МАКСИМОСКА 21.11.2022 31.12.2026 МАРИЈАНА ТАНЕВСКА 164232 ЕЛМЕДИНА ВЕСЕЛИ ПЗУ НОВА МЕДИКА БОРИС КИДРИЧ -БР.ЛОК.37/Ц ГОСТИВАР ГОСТИВАР  
595. 10-24435/2 4007005131900 7005301 ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИНИНДЕНСКА ББ ГОСТИВАР 160741 БРАНКО АПОСТОЛОСКИ 26.02.2020 31.10.2022    
596. 10-22010/2 4007005132087 7005403 ПЗУ БЛЕНДА МЕДИКА ПЗУ БЛЕНДА МЕДИКА СПЕЦ.ОРДИНА.ПО ГИНЕКОЛОГИЈА ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ПАВЛЕ АВРАМОВСКИ БР.54 ЛОК.1 ГОСТИВАР 530611 ЛЕНДИТА ТАРАВАРИ-ВЕЛИУ 08.07.2014 31.12.2026 АЈЃУЛ ТАИРИ 530670 МАРГАРИТА ГАВРИЛОВСКА ПЗУ ГИНЕКО МЕД УЛ. М. ЧЕДО ФИЛИПОВСКИ ГОСТИВАР  
597. 10-23027/2 4007005132273 7005702 ПЗУ ПЛАТИНА-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА С.ЧЕГРАНЕ ГОСТИВАР 638790 ЛУЉЕТА КАРПУЗИ-ХАЈДАРИ 16.11.2012 31.12.2026 НЕЛЕТА АЛИУ 638056 ЕСМА КАСАМИ ПЗУ ДР НЕДИМ КАСО УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.230 ГОСТИВАР ГОСТИВАР  
598. 10-21827/2 4007005132362 7006801 ПЗУ ПРОТЕКТ-ДЕНТ ПЗУ ПРОТЕКТ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БЕЛИЧИЦА БР.87 ГОСТИВАР 639664 ИМРАН ЖУПАНИ 01.07.2006 31.12.2026 РАДИЦА ПАНДИЛОСКИ 637629 ФЛОРИМ ШИШКО ПЗУ ФЛОРИМ ШИШКО УЛ. БРАЌА ЃИНОСКИ ББ ГОСТИВАР  
599. 10-24200/2 4007005132370 7005601 ПЗУ ЗЕА - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА С. ГРАДЕЦ - ГОСТИВАР ВРАПЧИШТЕ 638803 СЕБАЕДИН НУРЕДИНИ 01.01.2006 31.12.2026 НАЗЛИЈЕ АМЕТИ 643769 ШПЕНД ГАШИ ПЗУ Д-Р ГАШИ УЛ.СРЕТКО КРСТЕВСКИ БР.65/А ГОСТИВАР  
600. 10-22045/2 4007005132516 7012701 ПЗУ ДР ГАЈУР ШАБАНИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.45 ГОСТИВАР 641995 ГАЈУР ШАБАНИ 01.07.2007 31.12.2026 АФРОДИТА ШАБАНИ 639052 БЕЌИР АРУЧИ ПЗУ ЕЉИТЕ ДЕНТ УЛ.102 ББ С.ВРАПЧИШТЕ ГОСТИВАР  
601. 10-24232/2 4007005132915 7007901 ПЗУ ДЕНТ-САН ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ВРАПЧИШТЕ - ГОСТИВАР НЕГОТИНО - ПОЛОШКО 640603 РЕМЗИ САЛАИ 01.03.2007 15.05.2019 САМИРЕ САЛАИ 643041 БЕСИМ ИМЕРИ ПЗУ А - Р ДЕНТАЛ УЛ.101 ББ ГРАДЕЦ, ВРАПЧИШТЕ ГОСТИВАР ШПЕТИМ РЕДЖЕПИ 653101 Замена за специјализација 16.05.2022 10.02.2023
602. 10-24230/2 4007005134314 7007301 ПЗУ ЛЕГЕ АРТИС ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БРАЌА ГИНОСКИ БР. 150 ГОСТИВАР 639826 ХАКИ АДИЛИ 01.10.2006 31.12.2026 НЕСРИН ЈАКУПИ 643777 ФЛОРИН АЛИУ ПЗУ Д-Р ФЛОРИН УЛ.18-ти НОЕМВРИ БР.102 ГОСТИВАР  
603. 10-24230/2 4007005134314 7007301 ПЗУ ЛЕГЕ АРТИС ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БРАЌА ГИНОСКИ БР. 150 ГОСТИВАР 649163 ЗЕЌИР ХАВЗИЈИ 11.12.2014 31.12.2026 СЕЈХАН ХАНЏИУ 639826 ХАКИ АДИЛИ ПЗУ ЛЕГЕ АРТИС УЛ. БРАЌА ГИНОСКИ БР. 150 ГОСТИВАР  
604. 10-22270/2 4007006135691 7007601 ПЗУ НОВА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БОРИС КИДРИЧ -БР.ЛОК.37/Ц ГОСТИВАР ГОСТИВАР 151335 КЛАУДИЈА ЃИНОСКА 25.03.2022 31.12.2026 СЛОБОДАНКА ИЛИЕСКА 164232 ЕЛМЕДИНА ВЕСЕЛИ ПЗУ НОВА МЕДИКА БОРИС КИДРИЧ -БР.ЛОК.37/Ц ГОСТИВАР ГОСТИВАР  
605. 10-22270/2 4007006135691 7007601 ПЗУ НОВА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БОРИС КИДРИЧ -БР.ЛОК.37/Ц ГОСТИВАР ГОСТИВАР 164232 ЕЛМЕДИНА ВЕСЕЛИ 01.06.2022 31.12.2026 НИКОЛИНА МИЛОШЕСКА 151335 КЛАУДИЈА ЃИНОСКА ПЗУ НОВА МЕДИКА БОРИС КИДРИЧ -БР.ЛОК.37/Ц ГОСТИВАР ГОСТИВАР  
606. 10-22902/2 4007006136647 7008701 ПЗУ Д-Р МУЈДИН ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р МУЈДИН ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С. ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ 117188 МЕЈДИН ЈАКУПИ 15.01.2007 31.12.2026 СЕИДЕ ИДРИЗИ 130303 САДРИ ОЛОМАНИ ПЗУ ОРДИН.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р САДРИ С ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ  
607. 10-21414/2 4007006136698 7010801 ПЗУ ПРИМА МЕД ОРД.ПО ОПШТА МЕД.ПРИМА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ДОБРИДОЛ-ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ 117226 ХАЛИТ ЈАКУПИ 15.01.2007 31.12.2026 НЕРМИН ЉИМАНИ 131423 МУХАРЕМ САЛИУ ПЗУ НЕОНАТУС С. ДОБРИ ДОЛ ДОБРИ ДОЛ - ГОСТИВАР  
608. 10-23610/2 4007006136752 7008201 ПЗУ АРБ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЧАЈЛЕ ЧАЈЛЕ 117323 РАМИЗЕ АЛИЈИ 04.03.2008 31.12.2026 ЛИРИДОНА КУРТИШИ 159654 ЏЕНЕТА ИСЛАМИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ГУГИ БЛУ ГОСТИВАР УЛ.БРАЌА ЃИНОСКИ БР.300 Б ГОСТИВАР  
609. 10-21417/2 4007006136760 7008502 ПЗУ ДР. Н. ОСМАНИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 101 ББ (КП1191) ГРАДЕЦ - ГОСТИВАР 101362 НУРЕДИН ОСМАНИ 15.01.2007 31.12.2026 БЕСИМЕ ВЕЉИУ 162680 АЗИЗЕ СУЛЕЈМАНИ МУСТАФА ПЗУ ДР. Н. ОСМАНИ УЛ. 101 ББ (КП1191) ГРАДЕЦ - ГОСТИВАР  
610. 10-21417/2 4007006136760 7008502 ПЗУ ДР. Н. ОСМАНИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 101 ББ (КП1191) ГРАДЕЦ - ГОСТИВАР 162680 АЗИЗЕ СУЛЕЈМАНИ МУСТАФА 30.07.2021 31.12.2026 101362 НУРЕДИН ОСМАНИ ПЗУ ДР. Н. ОСМАНИ УЛ. 101 ББ (КП1191) ГРАДЕЦ - ГОСТИВАР  
611. 10-22261/2 4007006136779 7009702 ПЗУ ЦАНА МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ 162710 СЕАРЕ МЕХМЕДИ 02.07.2021 31.12.2026 ДРИТА МУСЛИУ 117323 РАМИЗЕ АЛИЈИ ПЗУ АРБ-МЕДИКА С. ЧАЈЛЕ ЧАЈЛЕ  
612. 10-22271/2 4007006136787 7009001 ПЗУ ХАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. СРБИНОВО СРБИНОВО 116114 ХАМЗИ ЗЕНДЕЛИ 15.01.2007 31.12.2026 ФАТЛУМЕ АЛИУ 147141 ЗЕЌИЈЕ СЕЛАМИ ПЗУ ДР ХАСИМ САЛИУ- ОРД.ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН ПЕПОСКИ БР.35 ГОСТИВАР  
613. 10-22560/2 4007006136795 7009901 ПЗУ МЕДИКА ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 101 ББ ДЕБРЕШТЕ - ГОСТИВАР 101443 ВЕСНА ЛАЗАРЕСКА 15.01.2007 31.12.2026 АЈШЕ СУЛЕЈМАНИ 159913 ШУКРИ ФАЗЛИЈИ ПЗУ РОЈАЛ МЕДИКА УЛ.БРАЌА ЃИНОВСКИ БР.25 ГОСТИВАР  
614. 10-22476/2 4007006136841 7010001 ПЗУ ЛЕКАСВЕТ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ 101370 ГАЛИНА ВИХРОВА 15.01.2007 31.12.2026 ВИОЛЕТА ДОЈЧИНОВА 146331 ЕРОЛ АБДУРАИМИ ПЗУ МЕДИКО ПРИМА С.ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ  
615. 10-21993/2 4007006136876 7009101 ПЗУ ГИНЕКО МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. М. ЧЕДО ФИЛИПОВСКИ ГОСТИВАР 530670 МАРГАРИТА ГАВРИЛОВСКА 15.01.2007 31.12.2026 ЈАСМИНА ЗАФИРОСКА 530611 ЛЕНДИТА ТАРАВАРИ-ВЕЛИУ ПЗУ БЛЕНДА МЕДИКА УЛ.ПАВЛЕ АВРАМОВСКИ БР.54 ЛОК.1 ГОСТИВАР  
616. 10-22383/2 4007006136914 7008101 ПЗУ ДР ИВИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ . МАРА УГРИНОВА ББ ГОСТИВАР 400050 ИВИЦА БОГДАНОСКИ 15.01.2007 31.12.2026 МИРОСЛАВА ТРИПУНОСКА 135429 ДУБРАВКА НОВАКОСКА ПЗУ ДР ДУБРАВКА УЛ. БЕЛИЧИЦА БР. 37 ГОСТИВАР  
617. 10-23873/2 4007006136922 7010901 ПЗУ ЕУРО-МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЕУРО-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРА УГРИНОСКА ББ ГОСТИВАР 400424 СВЕТЛАНА МАТЕСКА 15.01.2007 31.12.2026 ТАТИЈАНА МАРКОВСКА 402079 АНЕТА ЌИРОСКА ПЗУ Д-Р АНЕТА УЛ.БЕЛИЧИЦА БР.27 ГОСТИВАР  
618. 10-23017/2 4007006136981 7011901 ПЗУ ДР ВЕЛО Т.ТАНЕСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С РОСТУШЕ РОСТУША 101460 ВЕЛО ТАНЕСКИ 14.01.2007 31.12.2026 МИРИТА РАШИТИ 117145 АРБЕН МИРТО ПЗУ ПУЛС МЕДИКА ДР АРБЕН МИРТО ЖИРОВНИЦА ЖИРОВНИЦА  
619. 10-23629/2 4007006137066 7012001 ПЗУ ПУЛС МЕДИКА ДР АРБЕН МИРТО ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ЖИРОВНИЦА ЖИРОВНИЦА 117145 АРБЕН МИРТО 13.01.2007 31.12.2026 АДМИРА РАВМАНИ 101460 ВЕЛО ТАНЕСКИ ПЗУ ДР ВЕЛО Т.ТАНЕСКИ С РОСТУШЕ РОСТУША  
620. 10-23396/2 4007006137201 7010701 ПЗУ САРАМЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МАРА УГРИНОВА ГОСТИВАР 101435 ГОРАН СТЕВЧЕВСКИ 15.01.2007 31.12.2026 БРАНКА НИКОЛОСКА 164135 САБИХА  РУШИТИ  
621. 10-22489/2 4007007137000 7009301 ПЗУ СОМИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. МАВРОВИ АНОВИ МАВРОВИ АНОВИ 101508 СОЛЕ ШОТАРОСКИ 11.01.2007 31.12.2026 МИЦА ЃОРЃЕВСКА 400050 ИВИЦА БОГДАНОСКИ ПЗУ ДР ИВИЦА УЛ . МАРА УГРИНОВА ББ ГОСТИВАР  
622. 10-23609/2 4007007137191 7011401 ПЗУ СИГА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СИГА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.М.ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 200441 ИВАНКА БИЛБИЛОСКА 15.01.2007 31.12.2026 ИЗМА АМЕТИ 142646 АЛИ ЗЕНДЕЛИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
623. 10-22080/2 4007007137248 7010201 ПЗУ МИЛЕНА МЕДИКА ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МАЈОР ЧЕДО ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР 300292 МИЛЕНА СИМОВИЌ 15.01.2007 31.12.2026 ЈАСМИНКА ЈАЌИМОВСКА 146692 ЛИНДИТА РАХМАНИ ПЗУ Д-Р ЛИНДА ГОСТИВАР УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
624. 10-24231/2 4007007137310 7011101 ПЗУ Д-Р АГИМ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АГИМ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.НЕГОТИНО ГОСТИВАР 116130 АГИМ САЛАИ 15.01.2007 31.12.2026 АМИРЕ САЛАИ 161870 МЕРИТА АБДУЛАИ ПЗУ Д-Р АГИМ САЛАИ УЛ.101 ББ,С.НЕГОТИНО,ПОЛОШКО(ЗАКУП ЗД ГОСТИВАР) НЕГОТИНО - ПОЛОШКО  
625. 10-15628/2 4007007137329 7011202 ПЗУ Д-Р АГИМ САЛАИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АГИМ САЛАИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 ББ,С.НЕГОТИНО,ПОЛОШКО(ЗАКУП ЗД ГОСТИВАР) НЕГОТИНО - ПОЛОШКО 161870 МЕРИТА АБДУЛАИ 05.01.2021 31.12.2026 СЕМИАРЕ РАМАДАНИ 116130 АГИМ САЛАИ ПЗУ Д-Р АГИМ С.НЕГОТИНО ГОСТИВАР  
626. 10-15628/2 4007007137329 7011202 ПЗУ Д-Р АГИМ САЛАИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АГИМ САЛАИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 ББ,С.НЕГОТИНО,ПОЛОШКО(ЗАКУП ЗД ГОСТИВАР) НЕГОТИНО - ПОЛОШКО 162671 АРДИТА ХАЛИЛИ 15.07.2021 31.12.2026 ВЈОЛЦА САЛАИ 116130 АГИМ САЛАИ ПЗУ Д-Р АГИМ С.НЕГОТИНО ГОСТИВАР  
627. 10-22565/2 4007007137540 7010601 ПЗУ МЕЛ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ М.Ч. ФИЛИПОВСКИ ГОСТИВАР 101290 ВИОЛЕТА З.НИКОЛОВСКА 15.01.2007 31.12.2026 ЛУБИЦА МАТЕСКА 137839 БРАНИСЛАВ НОФИТОСКИ ПЗУ ДР БРАНЕ УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
628. 10-22407/2 4007007138350 7012401 ПЗУ Д-Р АНЕТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР АНЕТА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЕЛИЧИЦА БР.27 ГОСТИВАР 402079 АНЕТА ЌИРОСКА 01.06.2007 31.12.2026 ДАНИЕЛА МИЦКОВСКА 400424 СВЕТЛАНА МАТЕСКА ПЗУ ЕУРО-МЕДИКА УЛ.МАРА УГРИНОСКА ББ ГОСТИВАР  
629. 10-22882/2 4007007138414 7018001 ПЗУ АПТЕКА МЕД ФАРМ ПЗУ АПТЕКА МЕД ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ С. ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ 911674 СУАДЕ ИСЕИНИ 01.04.2011 31.12.2026 АРБЕН ИСЕИНИ  
630. 10-22861/2 4007007138554 7014801 ПЗУ АПТЕКА САРАЧ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА САРАЧ ФАРМ ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.56 ГОСТИВАР 917737 ТУНЏАЈ САРАЧ 07.08.2017 31.12.2026 САДИЈЕ САРАЧИ  
631. 10-23252/2 4007007139232 7012901 ПЗУ Д-Р БЕСА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР БЕСА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 141240 БЕСА МЕМЕДИ 01.08.2007 31.12.2026 ДЕНИРА САДИКУ МИСЛИМИ 146994 ФАТМИРЕ ЈОНУЗИ ЛИСИ ПЗУ ЏАН МЕДИКА ГОСТИВАР МАРОЈ ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ 29 ГОСТИВАР  
632. 10-22888/2 4007007139283 7013001 ПЗУ ДР ДУБРАВКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БЕЛИЧИЦА БР. 37 ГОСТИВАР 135429 ДУБРАВКА НОВАКОСКА 01.09.2007 31.12.2026 ОЛИВЕРА ПАВЛОВСКА 400050 ИВИЦА БОГДАНОСКИ ПЗУ ДР ИВИЦА УЛ . МАРА УГРИНОВА ББ ГОСТИВАР  
633. 10-22741/2 4007007139453 7013201 ПЗУ МЕДИКО ПРИМА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКО ПРИМА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ 141585 ФАРУК АЈДИНИ 01.10.2007 31.12.2026 ИДАФЕТ ЈАКУПИ 146331 ЕРОЛ АБДУРАИМИ ПЗУ МЕДИКО ПРИМА С.ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ  
634. 10-22741/2 4007007139453 7013201 ПЗУ МЕДИКО ПРИМА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКО ПРИМА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ 146331 ЕРОЛ АБДУРАИМИ 01.10.2007 31.12.2026 НЕСРИНЕ АЈДИНИ 141585 ФАРУК АЈДИНИ ПЗУ МЕДИКО ПРИМА С.ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ  
635. 10-24017/2 4007007139526 7013101 ПЗУ МЕДИКА ЛОКУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ 141518 ЗЕЈНЕП ИСЕИНИ 01.10.2007 31.12.2026 ХУМИЈЕ АБАЗИ 117188 МЕЈДИН ЈАКУПИ ПЗУ Д-Р МУЈДИН С. ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ  
636. 10-24017/2 4007007139526 7013102 ПЗУ МЕДИКА ЛОКУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. КОРИТО КОРИТО 142794 АБДУЛА ИСЕИНИ 01.10.2007 31.12.2026 141518 ЗЕЈНЕП ИСЕИНИ ПЗУ МЕДИКА ЛОКУ С ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ  
637. 10-18363/2 4007007139569 7016502 ПЗУ АПТЕКА ХЕМО-ФАРМ ГОСТИВАР С.ГРАДЕЦ ПЗУ АПТЕКА ХЕМО-ФАРМ С.ГРАДЕЦ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.101 БР.56 С.ГРАДЕЦ ГРАДЕЦ - ГОСТИВАР 921785 ЕЉИФ АБДУРАМАНИ 10.02.2022 31.12.2026 ШПРЕСА КУРТИШИ ШАБАНИ  
638. 10-22472/2 4007007139801 7013302 ПЗУ ДР БРАНЕ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 137839 БРАНИСЛАВ НОФИТОСКИ 01.11.2007 31.12.2026 КРИСТИНА МИЛОШЕСКА 101290 ВИОЛЕТА З.НИКОЛОВСКА ПЗУ МЕЛ-МЕДИКА УЛ М.Ч. ФИЛИПОВСКИ ГОСТИВАР  
639. 10-22126/2 4007007500245 7013401 ПЗУ ЕЉИТЕ ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.102 ББ С.ВРАПЧИШТЕ ГОСТИВАР 639052 БЕЌИР АРУЧИ 01.12.2007 31.12.2026 НУРАЈ АРУЧИ 641995 ГАЈУР ШАБАНИ ПЗУ ДР ГАЈУР ШАБАНИ УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.45 ГОСТИВАР  
640. 10-23132/2 4007007500741 7014001 ПЗУ ДЕНС ИМПАКТА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.СВЕТОЗАР ПЕПОСКИ БР.25 ГОСТИВАР 642754 ДАИЛОСКИ МИТКО 01.05.2008 31.12.2026 АРБЕН ДЕМИРИ    
641. 10-18927/2 4007008502136 7027501 ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИА С.НЕГОТИНО, ВРАПЧИШТЕ ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИА С.НЕГОТИНО, ВРАПЧИШТЕ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ НЕГОТИНО - ПОЛОШКО 921262 ХИРИЈЕ ДАЉИПИ 20.01.2022 31.12.2026 ЛИНДИТА ЌЕРИМИ  
642. 10-22935/2 4007008502411 7014501 ПЗУ А - Р ДЕНТАЛ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.101 ББ ГРАДЕЦ, ВРАПЧИШТЕ ГОСТИВАР 643041 БЕСИМ ИМЕРИ 29.09.2008 31.12.2026 МИРЕМЕ ЌАЗИМИ 653101 ШПЕТИМ РЕДЖЕПИ  
643. 10-22940/2 4007008502462 7014101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 142646 АЛИ ЗЕНДЕЛИ 01.07.2008 31.12.2026 ФАТИМЕ АЛИЈИ 163775 НАИМЕ АСАНИ АМЕТИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
644. 10-22940/2 4007008502462 7014101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 163775 НАИМЕ АСАНИ АМЕТИ 15.03.2022 31.12.2026 БЕЈСАНА СУЛЕЈМАНИ 142646 АЛИ ЗЕНДЕЛИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
645. 10-18773/2 4007008502586 8276001 ПЗУ АПТЕКА ШИФА С.ВРАПЧИШТЕ ГОСТИВАР ПЗУ АПТЕКА ШИФА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ 102 ББ,ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ 921467 СЕМИХА ХАСИПИ-СУЛЕЈМАНИ 14.01.2022 31.12.2026 МЕЛЕК КУЛАКУ  
646. 10-23996/2 4007008502969 7017201 ПЗУ ДР ГАЗИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ДЕБРЕШТЕ ДЕБРЕШТЕ - ГОСТИВАР 153770 АФРДИТА ХАЈРУЛАИ 14.08.2019 31.12.2026 ХИКМЕТЕ ЏЕЛАДИНИ 146617 ТЕУТА НЕЗИРИ ПЗУ САТ МЕДИКА УЛ. ПАНЧЕ ПОПОСКИ ЗГР.1,ВЛЕЗ1,СТАН 1 ГОСТИВАР  
647. 10-24384/2 4007008503019 7014703 ПЗУ АПТЕКА РОМЕДИКА ФАРМ 3 ПЗУ АПТЕКА РОМЕДИКА ФАРМ 3 ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БЕЛАЧИЦА БР.41 ГОСТИВАР 910953 ГОЈАРЕ ЌАМИЛИ 25.10.2022 31.12.2026 СИХАНА РИЗВАНЧЕ  
648. 10-23568/2 4007009504973 7015501 ПЗУ Д-Р СРЕТЕН ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ДУШКО ПОПОВИЌ БР.29 ГОСТИВАР 652997 РЕНАТА КАРАФИЛОСКА 06.11.2019 31.12.2026 МИРОСЛАВА КАРАФИЛОСКА 636169 СОЊА ЈАЌИМОСКА ПЗУ ЕС - ДЕНТ УЛ.МАЈОР Ч. ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР  
649. 10-24436/2 4007009505252 7016001 ПЗУ Д-Р ФЛОРИН ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.18-ти НОЕМВРИ БР.102 ГОСТИВАР 643777 ФЛОРИН АЛИУ 18.11.2009 31.12.2026 АЉБУЉЕНА ТАИРИ 639826 ХАКИ АДИЛИ ПЗУ ЛЕГЕ АРТИС УЛ. БРАЌА ГИНОСКИ БР. 150 ГОСТИВАР  
650. 10-24240/2 4007009506607 7015901 ПЗУ Д-Р ГАШИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.СРЕТКО КРСТЕВСКИ БР.65/А ГОСТИВАР 643769 ШПЕНД ГАШИ 16.11.2009 31.12.2026 АЛБИНА ИБРАИМИ 632864 НАЗМИ ФЕРАТИ ПЗУ ВИТА - ДЕНТАЛ УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. 46 ГОСТИВАР  
651. 10-24180/2 4007010508273 7016901 ПЗУ ДИАМЕД ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР.3/2-1 ГОСТИВАР 160148 АГНЕСА БИЉАЉИ 01.11.2019 31.12.2026 ЕМИЛИЈА ЛАЗАРЕСКА 154288 ЏАФЕР ЏАФЕРИ ПЗУ ПРАКСИС УЛ.ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР. 4-2/3 ГОСТИВАР  
652. 10-23439/2 4007010508435 7018401 ПЗУ АПТЕКА ХУМАНА Е-М ПЗУ АПТЕКА ХУМАНА Е-М БАЈРАМИ МЕРИТА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ С.ФОРИНО ГОСТИВАР 913510 НАДИЦА СЕРАФИМОВСКА 17.03.2015 31.12.2026 МЕРИТА БАЈРАМИ  
653. 10-24375/2 4007010508583 7016601 ПЗУ АПТЕКА П.Р. ФАРМ ПЗУ АПТЕКА П.Р. ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.242 ГОСТИВАР 900699 ПАВЛЕ РИСТОСКИ 01.04.2010 31.12.2026 АНДРИЈАНА КРСТЕСКА ПАВЛОСКА  
654. 10-24375/2 4007010508583 7016601 ПЗУ АПТЕКА П.Р. ФАРМ ПЗУ АПТЕКА П.Р. ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.242 ГОСТИВАР 900699 ПАВЛЕ РИСТОСКИ 01.04.2010 31.12.2026 ИНДИРЕ ЗАИМИ  
655. 10-24375/2 4007010508583 7016601 ПЗУ АПТЕКА П.Р. ФАРМ ПЗУ АПТЕКА П.Р. ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.242 ГОСТИВАР 900699 ПАВЛЕ РИСТОСКИ 01.04.2010 31.12.2026 ЉЕОНИДА САЛИЈИ  
656. 10-23697/2 4007010509091 7018101 ПЗУ АПТЕКА БОТАНИК ПЗУ АПТЕКА БОТАНИК ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.НИКОЛА ПАРАПУНОВ БР.1А ГОСТИВАР 909661 ЕРТАН ШУАИБ 01.04.2011 31.12.2026 СУМЕЈРА РИЗВАНЧЕ  
657. 10-23312/2 4007010510154 7017701 ПЗУ САТ МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНЧЕ ПОПОСКИ ЗГР.1,ВЛЕЗ1,СТАН 1 ГОСТИВАР 146617 ТЕУТА НЕЗИРИ 27.01.2011 31.12.2026 МИРЕМ ФЕЈЗУЛАИ 146994 ФАТМИРЕ ЈОНУЗИ ЛИСИ ПЗУ ЏАН МЕДИКА ГОСТИВАР МАРОЈ ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ 29 ГОСТИВАР  
658. 10-24028/2 4007010510162 7017901 ПЗУ АПТЕКА МЕНТИ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА МЕНТИ ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ С. ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ 911682 ЛИНДИТА САЛИУ 01.04.2011 31.12.2026 МЕРСИЈЕ АБДУРАИМИ-ИДРИЗИ  
659. 10-21991/2 4007011510832 7018701 ПЗУ АПТЕКА ДИТИ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ДИТИ-ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 909467 ВЈОЛЦА АКИКУ 01.01.2012 31.12.2026 АРТА КАДРИЈА  
660. 10-21991/2 4007011510832 7018701 ПЗУ АПТЕКА ДИТИ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ДИТИ-ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 909467 ВЈОЛЦА АКИКУ 01.01.2012 31.12.2026 ЕЛМЕДИНА АМЕТИ  
661. 10-21991/2 4007011510832 7018701 ПЗУ АПТЕКА ДИТИ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ДИТИ-ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 909467 ВЈОЛЦА АКИКУ 01.01.2012 31.12.2026 СЕРХАТ АСАНИ  
662. 10-21991/2 4007011510832 7018702 ПЗУ АПТЕКА ДИТИ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ДИТИ ФАРМ 3 ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.СЕДЕК КОСТОСКИ БР.49 ГОСТИВАР 921122 ЕЛМЕДИНА АБДУЛАИ 20.01.2022 31.12.2026 МАРИЈАНА ЈАНКОСКА  
663. 10-21991/2 4007011510832 7018702 ПЗУ АПТЕКА ДИТИ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ДИТИ ФАРМ 3 ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.СЕДЕК КОСТОСКИ БР.49 ГОСТИВАР 921122 ЕЛМЕДИНА АБДУЛАИ 20.01.2022 31.12.2026 ТЕУТА ИЛАЗИ  
664. 10-22225/2 4007011511367 7018901 ПЗУ ЕДЕНТА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 1-2/2 ГОСТИВАР 647268 НАТАЛИЈА БЛАЖЕВСКА 26.03.2013 31.10.2022    
665. 10-24186/2 4007011511715 7018801 ПЗУ МЕДИЦИНЕ ПЗУ СПЕЦ.ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА МЕДИЦИНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СРЕТКО КРСТЕСКИ БР.47 Б ГОСТИВАР 146986 АХМЕТ САЛМАНИ 26.09.2014 31.12.2026 ВАЛДЕТА КАДРИЈА 330604 БАКИ ТАРАВАРИ ПЗУ МЕДИЦИНЕ СРЕТКО КРСТЕСКИ БР.47 Б ГОСТИВАР  
666. 10-24186/2 4007011511715 7018801 ПЗУ МЕДИЦИНЕ ПЗУ СПЕЦ.ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА МЕДИЦИНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР СРЕТКО КРСТЕСКИ БР.47 Б ГОСТИВАР 330604 БАКИ ТАРАВАРИ 24.01.2012 31.12.2026 ХУРИЈЕ КУРТИШИ 146986 АХМЕТ САЛМАНИ ПЗУ МЕДИЦИНЕ СРЕТКО КРСТЕСКИ БР.47 Б ГОСТИВАР  
667. 10-24320/2 4007012513940 7019100 ПЗУ М-ДЕНТАЛ ГРОУП ПЗУ М-ДЕНТАЛ ГРОУП ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА СТОМАТОЛОГ КЕЈ БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР. 75/1-3 ГОСТИВАР 647390 МЕФАИЛ СУЛЕЈМАНИ 02.05.2013 31.12.2026 МЕЛЕКИЈЕ ЏАБИРИ 638056 ЕСМА КАСАМИ ПЗУ ДР НЕДИМ КАСО УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.230 ГОСТИВАР ГОСТИВАР  
668. 10-23118/2 4007013515025 7019800 ПЗУ ГИН & ОБС МЕДИКА ГОСТИВАР ПЗУ ГИН & ОБС МЕДИКА ГОСТИВАР ГИНЕКОЛОГИЈА СЕДЕК КОСТОСКИ 52 ГОСТИВАР 531103 ЛЕЈЛА ИБРАИМИ 06.09.2013 31.12.2026 СУМЕЈЕ СУЛЕЈМАН 530670 МАРГАРИТА ГАВРИЛОВСКА ПЗУ ГИНЕКО МЕД УЛ. М. ЧЕДО ФИЛИПОВСКИ ГОСТИВАР  
669. 10-23273/2 4007013515939 7020200 Д-Р КАТЕРИНА ГОСТИВАР Д-Р КАТЕРИНА ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БЕЛИЧИЦА 39 ГОСТИВАР 147745 КАТЕРИНА БОГОЈЕСКА 01.01.2014 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА ЛАЗАРЕСКА 200433 ЃУРЃА СТЕФАНОСКА  
670. 10-23667/2 4007013515947 7020300 ПЗУ-OРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА КУЛА ДЕНТ ГОСТИВАР ПЗУ-OРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА КУЛА ДЕНТ ГОСТИВАР ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ПАНЧЕ ПОПОСКИ 6/2-1 ГОСТИВАР 648230 БАЈРАМ АЛИУ 03.02.2014 31.12.2026 ЗАРИЈЕ ДЕАРИ-АЛИУ 648957 ФАТОН БАЈРАМИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ЛЕГЕАРТ ДЕНТ ГОСТИВАР УЛ.БРАЌА ЃИНОСКИ БР.81 ГОСТИВАР  
671. 10-22411/2 4007014516084 7020400 ПЗУ-Д-Р САФЕТ АМЗИ ГОСТИВАР ПЗУ-Д-Р САФЕТ АМЗИ ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БЕЛИЧИЦА 39 ГОСТИВАР 131547 САФЕТ АМЗИ 27.02.2014 31.12.2026 ШПРЕСА ЌАЗИМИ 400424 СВЕТЛАНА МАТЕСКА ПЗУ ЕУРО-МЕДИКА УЛ.МАРА УГРИНОСКА ББ ГОСТИВАР  
672. 10-22431/2 4007014516750 7020501 ПЗУ ЏАН МЕДИКА ГОСТИВАР ПЗУ ЏАН МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРОЈ ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ 29 ГОСТИВАР 146994 ФАТМИРЕ ЈОНУЗИ ЛИСИ 14.05.2014 31.12.2026 АЗРА МЕРСИНИ 141240 БЕСА МЕМЕДИ ПЗУ Д-Р БЕСА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
673. 10-22368/2 4007014516823 7020601 ПЗУ Д-Р БАШКИМ & ЦО ГОСТИВАР ПЗУ Д-Р БАШКИМ & ЦО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 643912 БАШКИМ САИТИ 05.06.2014 31.12.2026 ХАТИДЖЕ НЕСИМИ 643777 ФЛОРИН АЛИУ ПЗУ Д-Р ФЛОРИН УЛ.18-ти НОЕМВРИ БР.102 ГОСТИВАР  
674. 10-21962/2 4007014517536 7021101 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ЛЕГЕАРТ ДЕНТ ГОСТИВАР ПЗУ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ЛЕГЕАРТ ДЕНТ ГОСТИВАР ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БРАЌА ЃИНОСКИ БР.81 ГОСТИВАР 648957 ФАТОН БАЈРАМИ 16.10.2014 31.12.2026 ВАЛДЕТЕ ДАЛИПИ 648230 БАЈРАМ АЛИУ ПЗУ-OРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА КУЛА ДЕНТ ГОСТИВАР ПАНЧЕ ПОПОСКИ 6/2-1 ГОСТИВАР  
675. 10-24197/2 4007014517790 7021301 ПЗУ ВИТАЛ МЕДИКАЛ ГОСТИВАР ПЗУ ВИТАЛ МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КОЧО ЗОЗИ БР.63 ГОСТИВАР 151785 СЕНИЈА КАХВЕЏИ 10.10.2014 09.12.2019 ЕЛИФ НУРЕДИН 157287 ЃУЛЏАН ХАСИПИ-АМЕТИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПУЛС МЕДИКА ГОСТИВАР УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР ГОСТИВАР АЛБИНА БИЛАЛИ 159832 Замена za специјализација со втор тим 01.12.2020 16.09.2024
676. 10-24197/2 4007014517790 7021301 ПЗУ ВИТАЛ МЕДИКАЛ ГОСТИВАР ПЗУ ВИТАЛ МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КОЧО ЗОЗИ БР.63 ГОСТИВАР 159832 АЛБИНА БИЛАЛИ 11.09.2019 31.12.2026 ЏЕЈДА ЕСТИУ    
677. 10-22794/2 4007014518044 7021700 ПЗУ Д-Р НИДА ГОСТИВАР ПЗУ Д-Р НИДА ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БЕЛИЧИЦА 36 ГОСТИВАР 151947 НИДА ХАНЏИУ БАКИУ 11.12.2014 31.12.2026 ЌУБРА МЕЛАНИ 147745 КАТЕРИНА БОГОЈЕСКА Д-Р КАТЕРИНА ГОСТИВАР БЕЛИЧИЦА 39 ГОСТИВАР  
678. 10-21458/2 4007014518079 7021601 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЊУ МЕДИКА ГОСТИВАР ПЗУ-ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЊУ МЕДИКА ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 151998 БЉЕРИМ МУСТАФАИ 30.12.2014 31.12.2026 ИМБРАНЕ МИФТАРИ 147141 ЗЕЌИЈЕ СЕЛАМИ ПЗУ ДР ХАСИМ САЛИУ- ОРД.ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН ПЕПОСКИ БР.35 ГОСТИВАР  
679. 10-18475/2 4007014518117 7022001 ПЗУ АПТЕКА ЕРМАЛ-ФАРМ ГОСТИВАР ПЗУ АПТЕКА ЕРМАЛ ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.1 ГОСТИВАР 909688 МЕРИТА ЉИМАНИ 25.01.2022 31.12.2026 УЗДЕН ЛИСИ  
680. 10-24015/2 4007014518184 7021801 ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД М2 ГОСТИВАР ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД М2 ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ 1 ГОСТИВАР 912212 АНДРИЈАНА АРСОСКА-МАРЕНКОСКА 01.12.2014 31.12.2026 ЕСРА ЗУБЕРИ  
681. 10-24015/2 4007014518184 7021801 ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД М2 ГОСТИВАР ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД М2 ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ 1 ГОСТИВАР 912212 АНДРИЈАНА АРСОСКА-МАРЕНКОСКА 01.12.2014 31.12.2026 ЈАШАР СУЛЕЈМАНИ  
682. 10-19270/2 4007014518281 7021901 ПЗУ АПТЕКА МЕЛАНИ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА МЕЛАНИ ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БРАЌА ЃИНОСКИ БР.207 ГОСТИВАР 921459 ИСРА РАМАДАНИ 17.01.2022 31.12.2026 СИБРА БЕЌИРИ  
683. 10-19270/2 4007014518281 7021901 ПЗУ АПТЕКА МЕЛАНИ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА МЕЛАНИ ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БРАЌА ЃИНОСКИ БР.207 ГОСТИВАР 921459 ИСРА РАМАДАНИ 17.01.2022 31.12.2026 ФЛОРА ЌАМИЛИ СЕЛМАНИ  
684. 10-21850/2 4007014518397 7022101 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ПРО 2 ДЕНТ ГОСТИВАР ПЗУ ПРО 2 ДЕНТ ГОСТИВАР - ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.180 ГОСТИВАР 643564 ТУРГАЈ МАЗЛАМИ 26.03.2018 31.12.2026 НАДИЈЕ БЕЌИРИ 638056 ЕСМА КАСАМИ ПЗУ ДР НЕДИМ КАСО УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.230 ГОСТИВАР ГОСТИВАР  
685. 10-19079/2 4007015519400 7022701 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА -АПТЕКА МАКС МЕДИКА ГОСТИВАР ПЗУ АПТЕКА МАКС МЕДИКА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БЕЛИЧИЦА БР.135 ГОСТИВАР 906034 СИЛВАНА НИКОЛОСКА-ГЛИГОРОВСКА 18.05.2022 31.12.2026 КАТЕРИНА ЦВЕТКОВСКА  
686. 10-19079/2 4007015519400 7022701 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА -АПТЕКА МАКС МЕДИКА ГОСТИВАР ПЗУ АПТЕКА МАКС МЕДИКА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БЕЛИЧИЦА БР.135 ГОСТИВАР 906034 СИЛВАНА НИКОЛОСКА-ГЛИГОРОВСКА 18.05.2022 31.12.2026 СЕВИМА СЕЛМАНИ  
687. 10-19079/2 4007015519400 7022701 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА -АПТЕКА МАКС МЕДИКА ГОСТИВАР ПЗУ АПТЕКА МАКС МЕДИКА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БЕЛИЧИЦА БР.135 ГОСТИВАР 906034 СИЛВАНА НИКОЛОСКА-ГЛИГОРОВСКА 18.05.2022 31.12.2026 СУНЧИЦА ЕФТОСКА  
688. 10-24203/2 4007015519699 7022901 ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРА УГРИНОВА 41 А ГОСТИВАР 156426 БЛЕРТА СЕЈДИНИ 05.06.2017 31.12.2026 БЕСНИКЕ НЕЗИРИ 158283 САМИЈЕ ИДРИЗИ ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР 200 ББ,ФОРИНО,ГОСТИВАР ФОРИНО  
689. 10-24203/2 4007015519699 7022902 ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ФОРИНО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 200 ББ,ФОРИНО,ГОСТИВАР ФОРИНО 158283 САМИЈЕ ИДРИЗИ 16.10.2018 31.12.2026 МАХМУДЕ ЃУЛАЈИ ВРЕСКАЛА 156426 БЛЕРТА СЕЈДИНИ ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР МАРА УГРИНОВА 41 А ГОСТИВАР  
690. 10-21317/2 4007016521247 7023501 ПЗУ Д-ДЕНТ ГОСТИВАР ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА Д-ДЕНТ ГОСТИВАР ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.204 БР.14 ГОСТИВАР 650315 ДАРКО АНТЕСКИ 26.05.2016 31.12.2026 АНЕТА АВРАМОСКА 637700 БАШКИМ ИСМАИЛИ ПЗУ ДР БАШКИМ ИСМАИЛИ БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ГОСТИВАР  
691. 10-24195/2 4007016521450 7023601 ПЗУ БАКИ АЛИУ-2 ГОСТИВАР ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА БАКИ АЛИУ-2 ГОСТИВАР ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.СЕДЕК КОСТОСКИ БР.6А ГОСТИВАР 650340 ВАЛОН АЛИУ 27.05.2016 31.12.2026 ДУШКА ЈАНЧЕСКА 648957 ФАТОН БАЈРАМИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ЛЕГЕАРТ ДЕНТ ГОСТИВАР УЛ.БРАЌА ЃИНОСКИ БР.81 ГОСТИВАР  
692. 10-23261/2 4007016521875 7023801 ПЗУ Д-Р ЛИНДА ГОСТИВАР ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЛИНДА ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 146692 ЛИНДИТА РАХМАНИ 27.06.2016 31.12.2026 ДИЛЕК НЕЗИРИ 157287 ЃУЛЏАН ХАСИПИ-АМЕТИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПУЛС МЕДИКА ГОСТИВАР УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР ГОСТИВАР  
693. 10-19271/2 4007016522650 7024101 ПЗУ-АПТЕКА АЛИ ФАРМ ГОСТИВАР ПЗУ АПТЕКА АЛИ ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЈНА БР.1 ГОСТИВАР 916293 АФАН АЛИ 31.01.2022 31.12.2026 СЕЛЕН АДЕМ  
694. 10-22897/2 4007017522956 7024401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ГУГИ БЛУ ГОСТИВАР ПЗУ ГУГИ БЛУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА ЃИНОСКИ БР.300 Б ГОСТИВАР 159654 ЏЕНЕТА ИСЛАМИ 24.07.2019 31.12.2026 АДИЛЕ ЈУСУФИ 144681 ЕМЕЛ ДАУТИ ЈАХЈА ПЗУ КАРДИОМЕД ФС УЛ. БРАЌА ГИНОСКИ БР.227 ГОСТИВАР  
695. 10-23599/2 4007017523715 7024501 ПЗУ ХАНА ДЕНТ ГОСТИВАР ПЗУ ХАНА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БРАЌА БЛАЖЕСКИ БР. 20Ц ГОСТИВАР ГОСТИВАР 651460 ДРИТА ОСМАНИ-ЌАЗИМИ 15.09.2017 31.12.2026 ЕМИНЕ НУРЕДИНИ 639664 ИМРАН ЖУПАНИ ПЗУ ПРОТЕКТ-ДЕНТ УЛ. БЕЛИЧИЦА БР.87 ГОСТИВАР  
696. 10-22715/2 4007017524312 7024701 ПЗУ МАРИНА ДЕНТ ГОСТИВАР ПЗУ МАРИНА ДЕНТ ГОСТИВАР -ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.СРЕТКО КРСТЕСКИ БР.49 ГОСТИВАР 643599 МАРИНА БОШКОВСКА УГРИНОСКА 12.12.2017 31.12.2026 ИВОНА ДИМОСКА    
697. 10-22658/2 4007018524693 7024902 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПУЛС МЕДИКА ГОСТИВАР ПЗУ ПУЛС МЕДИКА - ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА - ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР ГОСТИВАР 157287 ЃУЛЏАН ХАСИПИ-АМЕТИ 14.02.2018 31.12.2026 ШЕЈМА КАСАМИ 146692 ЛИНДИТА РАХМАНИ ПЗУ Д-Р ЛИНДА ГОСТИВАР УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
698. 10-19098/2 4007019527262 7025601 ПЗУ АПТЕКА ФЛОБЕК ФАРМ ГОСТИВАР ПЗУ АПТЕКА ФЛОБЕК ФАРМ ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.18-ТИ НОЕМВРИ БР.456/А ГОСТИВАР 921505 САРАНДА МЕХМЕДИ 24.01.2022 31.12.2026 ФЛОРА САИТИ  
699. 10-19194/2 4007019527530 7025901 ПЗУ АПТЕКА П.Р.ФАРМ ДВА ГОСТИВАР ПЗУ АПТЕКА П.Р.ФАРМ ДВА ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.СРЕТКО КРСТЕВСКИ БР.3 ГОСТИВАР 921343 ЕЛИЗАБЕТА КИПРОСКА 20.01.2022 31.12.2026 ДАВОР БОЖИНОСКИ  
700. 10-19194/2 4007019527530 7025901 ПЗУ АПТЕКА П.Р.ФАРМ ДВА ГОСТИВАР ПЗУ АПТЕКА П.Р.ФАРМ ДВА ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.СРЕТКО КРСТЕВСКИ БР.3 ГОСТИВАР 921343 ЕЛИЗАБЕТА КИПРОСКА 20.01.2022 31.12.2026 ЗЛАТА КОСТОСКА  
701. 10-9689/2 4007019528420 7026201 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА БИО ДЕНТ - ГОСТИВАР ПЗУ БИО ДЕНТ - ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.3 А ГОСТИВАР 653446 ЛИРИДОН БАЈРАМИ 20.08.2020 31.12.2026 647390 МЕФАИЛ СУЛЕЈМАНИ ПЗУ М-ДЕНТАЛ ГРОУП КЕЈ БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР. 75/1-3 ГОСТИВАР  
702. 10-12776/1 4007020528760 7026401 ПЗУ Д-Р СЕМИ ГОСТИВАР ПЗУ Д-Р СЕМИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.18-ТИ НОЕМВРИ БР.60 ГОСТИВАР 653586 СЕМИ ДАУТИ 23.11.2020 31.12.2026 ШЌИПЕ ДАУТИ 653446 ЛИРИДОН БАЈРАМИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА БИО ДЕНТ - ГОСТИВАР УЛ.БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.3 А ГОСТИВАР  
703. 10-15500/2 4007021531943 7027201 ПЗУ Д-Р ВУЛНЕТ АМЗИ - ОРД ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ГОСТИВАР ПЗУ Д-Р ВУЛНЕТ АМЗИ - ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МЛАДЕН СИМОНОСКИ БР.53 ВЛЕЗ2 ГОСТИВАР 654264 ВУЛНЕТ АМЗИ 04.11.2021 31.12.2026 ГАБРИЕЛА ПЕТРЕСКА 644102 СЕАД ОСМАНИ ПЗУ ДЕНДИА ЕСТЕТИКА УЛ. БЕЛИЧИЦА БР 4 ГОСТИВАР  
704. 10-10236/2 4007022533443 7028701 ПЗУ СИНА МЕДИКА ГОСТИВАР ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СИНА МЕДИКА ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.СЕДЕК КОСТОСКИ БР.117 ГОСТИВАР 164445 НУРЏАН АБАЗИ 11.07.2022 31.12.2026 АРЛИНДА ТАИРИ 146986 АХМЕТ САЛМАНИ ПЗУ МЕДИЦИНЕ СРЕТКО КРСТЕСКИ БР.47 Б ГОСТИВАР  
705. 10-2182/2 4007992101031 7028101 ПЗУ АПТЕКА КЕНАН ФАРМАЦИЈА ГОСТИВАР ПЗУ АПТЕКА КЕНАН ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.29 ГОСТИВАР 900621 СУНЧИЦА СОФРЕСКА 16.02.2022 31.12.2026 ЕБРУ ВЕЈСЕЛИ  
706. 10-2182/2 4007992101031 7028101 ПЗУ АПТЕКА КЕНАН ФАРМАЦИЈА ГОСТИВАР ПЗУ АПТЕКА КЕНАН ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.29 ГОСТИВАР 921807 ГОЦЕ ЈАНЧЕСКИ 16.02.2022 31.12.2026 АЛБЕРТ СЕЛИМИ  
707. 10-2182/2 4007992101031 7028101 ПЗУ АПТЕКА КЕНАН ФАРМАЦИЈА ГОСТИВАР ПЗУ АПТЕКА КЕНАН ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.29 ГОСТИВАР 921815 БАШКИМ КАСО 16.02.2022 31.12.2026  
708. 10-22853/2 4007992102933 7002901 ПЗУ ДЕНТАЛ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ПАНЧЕ ПОПОСКИ БР.5-1/3 ГОСТИВАР 653764 ЕМРУЛА НЕЗИРИ 23.12.2020 31.12.2026 ЏЕМИЛЕ ЛИМАНИ 647390 МЕФАИЛ СУЛЕЈМАНИ ПЗУ М-ДЕНТАЛ ГРОУП КЕЈ БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР. 75/1-3 ГОСТИВАР  
709. 10-23378/2 4007992105878 7000701 ПЗУ ХУМАНА ОПШТА М. ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ХУМАНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.244 ГОСТИВАР 131466 АЛАЕДИН НУРЕДИНИ 03.09.2001 31.12.2026 АРЗУ РЕШИТИ 148040 СУМЕЈА НУРЕДИНИ-ЉУШИ ПЗУ ХУМАНА ОПШТА М. УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.244 ГОСТИВАР  
710. 10-23378/2 4007992105878 7000701 ПЗУ ХУМАНА ОПШТА М. ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ХУМАНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.244 ГОСТИВАР 148040 СУМЕЈА НУРЕДИНИ-ЉУШИ 18.01.2012 31.12.2026 СЕВДА ЕМИНИ 131466 АЛАЕДИН НУРЕДИНИ ПЗУ ХУМАНА ОПШТА М. УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.244 ГОСТИВАР  
711. 10-23608/2 4007992106351 7001300 ПЗУ ДР ХАСИМ САЛИУ- ОРД.ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ДР. ХАСИМ САЛИУ-ОРД.ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН ПЕПОСКИ БР.35 ГОСТИВАР 147141 ЗЕЌИЈЕ СЕЛАМИ 01.06.2016 31.12.2026 ГАНИМЕТЕ ХОЏА 151998 БЉЕРИМ МУСТАФАИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЊУ МЕДИКА ГОСТИВАР УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
712. 10-24020/2 4007992106971 7007101 ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД-М ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД-М ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БРАЌА ЃИНОВСКИ БР. ББ ГОСТИВАР 915092 НАЗИМ БЕБА 02.07.2018 31.12.2026 ЕРДУАН ЧУЛЕЗИ  
713. 10-24020/2 4007992106971 7007101 ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД-М ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД-М ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БРАЌА ЃИНОВСКИ БР. ББ ГОСТИВАР 915092 НАЗИМ БЕБА 02.07.2018 31.12.2026 НАРИН ДЕРВИШИ  
714. 10-24020/2 4007992106971 7007101 ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД-М ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД-М ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БРАЌА ЃИНОВСКИ БР. ББ ГОСТИВАР 921106 ТАТЈАНА АНЃЕЛКОСКА 29.12.2021 31.12.2026 ЕСМА ЗУБЕРИ  
715. 10-24020/2 4007992106971 7007101 ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД-М ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД-М ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БРАЌА ЃИНОВСКИ БР. ББ ГОСТИВАР 921904 НАЏИЈЕ ЈАХЈАИ 01.03.2022 31.12.2026  
716. 10-24020/2 4007992106971 7007103 ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД-М ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД-М ГОСТИВАР-ПОДРУЖНИЦА ФАРМЕД-М3 ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ЈНА БР. 294-ЛОКАЛ 1 ГОСТИВАР 919659 ТУРНА УКА 27.12.2021 31.12.2026 НУРДАН ЉОЧИ ШАБАНОГЛУ  
717. 10-23509/2 4007993103224 7002801 ПЗУ ПОРЦЕЛАН - ДЕНС ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА СТОМАТОЛОГ С.ЧЕГРАНЕ - ГОСТИВАР ЧЕГРАНЕ 650030 ВАЛБОНА ЗАИМИ 01.06.2017 31.12.2026 СУЛТАНЕ АСАНИ 632791 ЈУСУФ ИЉАЗИ ПЗУ ПОРЦЕЛАН ДЕНТ УЛ. БРАЌА ЃИНОСКИ БР 44 ГОСТИВАР  
718. 10-24382/2 4007993103356 7000601 ПЗУ САНАТРИКС НЌ ПЗО САНАТРИКС НЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ПАРАПУНОВ БР.254 ГОСТИВАР 131520 НИЗАМЕДИН ЌАМИЛИ 03.09.2001 31.12.2026 БАЈРАМИ ЛИРИЈЕ 400424 СВЕТЛАНА МАТЕСКА ПЗУ ЕУРО-МЕДИКА УЛ.МАРА УГРИНОСКА ББ ГОСТИВАР  
719. 10-23016/2 4007993108676 7000501 ПЗУ ХЕРА ПЗУ ХЕРА ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ул. БОРИС КИДРИЧ бр.120 ГОСТИВАР 530131 ГОРДАНА МИРКОВСКА 03.09.2001 31.12.2026 ДАНИЕЛА ДАИЛОСКА 530115 АНИФЕ РЕЏЕПИ СЕЈФУЛАИ ПЗУ ДР АНИФЕ УЛ. 203 ББ ГОСТИВАР  
720. 10-23022/2 4007993108676 7000502 ПЗУ ХЕРА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ИЛИНДЕНСКА 120/поранешна-Б.КИДРИЧ ГОСТИВАР 638862 ГОЈКО МИРКОВСКИ 01.01.2006 31.12.2026 632937 САБЕТИМ ЧЕРКЕЗИ ПЗУ ВИВА ДЕНТ УЛ БОРИС КИДРИЧ БР 113/2-2 ГОСТИВАР  
721. 10-24373/2 4007994107509 7003401 ПЗУ САНОДЕНТ ПЗУ САНОДЕНТ СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА СТОМАТОЛОГ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БР.35/1-4, ГОСТИВАР ГОСТИВАР 647888 АГРОН АРИФИ 14.10.2013 31.12.2026 ЕЛМА СЕЛМАНИ 632864 НАЗМИ ФЕРАТИ ПЗУ ВИТА - ДЕНТАЛ УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. 46 ГОСТИВАР  
722. 10-24196/2 4007994113100 7003601 ПЗУ ПРОДЕНТАЛ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ЈНА БР 69 ГОСТИВАР 638919 БЕСА МУХАРЕМИ 01.01.2006 31.12.2026 ФЕРИДЕ АЛИЛИ 638056 ЕСМА КАСАМИ ПЗУ ДР НЕДИМ КАСО УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.230 ГОСТИВАР ГОСТИВАР  
723. 10-22214/2 4007995102837 7001201 ПЗУ ПРАКСИС ПЗО ПРАКСИС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР. 4-2/3 ГОСТИВАР 154288 ЏАФЕР ЏАФЕРИ 12.04.2016 31.12.2026 ЃИЛАСФИЈЕ ЏАФЕРИ 146617 ТЕУТА НЕЗИРИ ПЗУ САТ МЕДИКА УЛ. ПАНЧЕ ПОПОСКИ ЗГР.1,ВЛЕЗ1,СТАН 1 ГОСТИВАР  
724. 10-20614/2 4007995108690 7011301 ПЗУ АПТЕКА АЛМА ПЗУ АПТЕКА АЛМА ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ С.ЖИРОВНИЦА ГОСТИВАР 900460 ИМРАН МИФТАРИ 01.01.2008 31.12.2026  
725. 10-20869/2 4007995110643 7000903 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ЕХОМЕД-ГОСТИВАР ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ЕХОМЕД ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.СЕДЕК КОСТОСКИ БР 52 ГОСТИВАР 330051 БЕЌИР АДЕМИ 01.02.2012 31.12.2026 НАТАША АНЃЕЛКОСКА 154288 ЏАФЕР ЏАФЕРИ ПЗУ ПРАКСИС УЛ.ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР. 4-2/3 ГОСТИВАР  
726. 10-24237/2 4007996102075 7002201 ПЗУ КАРДИОМЕД ФС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРАЌА ГИНОСКИ БР.227 ГОСТИВАР 144681 ЕМЕЛ ДАУТИ ЈАХЈА 24.12.2013 31.12.2026 КАТЕРИНА ИГНЕСКА    
727. 10-21034/2 4007996110949 7001001 ПЗУ НЕОНАТУС ПЗО НЕОНАТУС ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С. ДОБРИ ДОЛ ДОБРИ ДОЛ - ГОСТИВАР 131423 МУХАРЕМ САЛИУ 03.09.2001 31.12.2026 ВАЛДЕТА ХАЛИЛИ 117226 ХАЛИТ ЈАКУПИ ПЗУ ПРИМА МЕД С.ДОБРИДОЛ-ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ  
728. 10-23338/2 4007999114708 7007001 ПЗУ АПТЕКА БОНИ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА БОНИ ФАРМ ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. КОЧО ЗОЗИ БР. 31 ГОСТИВАР 900958 БЕСА МУХАРЕМИ 01.01.2008 31.12.2026 ДАРДАН СНОПЧЕ  
729. 10-23684/2 4007999117855 7002701 ПЗУ ВИВА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ БОРИС КИДРИЧ БР 113/2-2 ГОСТИВАР 632937 САБЕТИМ ЧЕРКЕЗИ 01.06.2005 31.12.2026 АЈШЕ АЛИУ 632864 НАЗМИ ФЕРАТИ ПЗУ ВИТА - ДЕНТАЛ УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. 46 ГОСТИВАР  
730. 10-22880/2 4008000102160 8002601 ПЗУ АПТЕКА ВЕ-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ВЕ-ФАРМ ДЕБАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.39 ДЕБАР 911461 СИЕЛА ГОРЕНЦА 01.01.2008 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА СИЉАНОСКА  
731. 10-22641/2 4008001102660 8003502 ПЗУ ХЕАРТ - ДИЈАГНОСТИКА ДЕБАР ПЗУ - ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ХЕАРТ-ДИЈАГНОСТИКА, ДЕБАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.АМДИ ЛЕШИ БР.51 ДЕБАР 131288 ИЛБЕР ЈАНИ 10.07.2017 31.12.2026 РИГОНА КРКУТИ 131296 ФЕРИЗАТ ХАЏИРЕЏА ПЗУ АЛБА МЕД УЛ БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР 10 ДЕБАР  
732. 10-22103/2 4008002102736 8000800 ПЗУ БЕЛ БЕК ДЕНТ БЕЛ-БЕК-ДЕНТ-ЕМРУЛИ ИСМЕТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА СТОМАТОЛОГ Б.ЕДИНСТВО ББ ДЕБАР 648868 АРЛИНД ШАИНИ 14.10.2014 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА КУРТИШИ 600520 САФИЈЕ ХАЏИАЛИЛИ ПЗУ ТИРОН-ДЕНТ УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР.51 ДЕБАР  
733. 10-23673/2 4008003103094 8003001 ПЗУ СТОМАТОЛОГ - З.С. ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. АТАНАСИЕ ИЛИЌ БР.109 ДЕБАР 641570 ЗУЛФИ СЕЛА 01.04.2007 31.12.2026 ГЕНТИАНА МУХАЏИРИ 639907 АТЛИ МАРКУ ПЗУ АРБ-ДЕНТ УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9-1/3 ДЕБАР  
734. 10-22399/2 4008003103124 8003301 ПЗУ АПТЕКА ДО-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ДО-ФАРМ ДЕБАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ул.БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.57 ДЕБАР 900303 ИЛИР ДОВОЛАНИ 01.04.2010 31.12.2026 АДЕЛИНА ДОВОЛАНИ  
735. 10-22399/2 4008003103124 8003301 ПЗУ АПТЕКА ДО-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ДО-ФАРМ ДЕБАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ул.БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.57 ДЕБАР 920525 МЕРИТОН ДОВОЛАНИ 09.03.2021 31.12.2026  
736. 10-21910/2 4008003104210 8001801 ПЗУ АЛ-МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. МОГОРЧЕ - ДЕБАР МОГОРЧЕ 101710 МЕДАТ АЛИОСКИ 01.01.2007 31.12.2026 ЛИДИЈА АЛИОСКА 101702 САДРЕДИН АЈРОСКИ ПЗУ МЕДИ-САЛ С. ДОЛНО КОСОВРАСТИ ДОЛНО КОСОВРАСТИ  
737. 10-21418/2 4008004103152 8000501 ПЗУ ПЕДИЈАТРИЈА Д ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ХАМДИ ЛЕШИ ББ ДЕБАР 330353 ИЛБЕР КОКАЛЕ 08.07.2015 31.12.2026 МАЈЛИНДА ЃЕРЃИ 330361 АРБЕН АГОЛИ ПЗУ ПЕДИЈАТРИЈА Д УЛ.ХАМДИ ЛЕШИ ББ ДЕБАР  
738. 10-21418/2 4008004103152 8000501 ПЗУ ПЕДИЈАТРИЈА Д ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ХАМДИ ЛЕШИ ББ ДЕБАР 330361 АРБЕН АГОЛИ 29.03.2004 31.12.2026 АНИФА ЛЕШИ 330353 ИЛБЕР КОКАЛЕ ПЗУ ПЕДИЈАТРИЈА Д УЛ.ХАМДИ ЛЕШИ ББ ДЕБАР  
739. 10-23695/2 4008005103580 8001201 ПЗУ АРБ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9-1/3 ДЕБАР 639907 АТЛИ МАРКУ 01.10.2006 31.12.2026 МИРАНДА ЛЕШИ 600512 ТАЊА САВЕСКА ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ДЕНТ УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР.51 ДЕБАР  
740. 10-23695/2 4008005103580 8001201 ПЗУ АРБ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9-1/3 ДЕБАР 653560 БЛЕРОН ДЕМА 06.11.2020 31.12.2026 РЕДИФЕ ЛАЗРИ 639907 АТЛИ МАРКУ ПЗУ АРБ-ДЕНТ УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9-1/3 ДЕБАР  
741. 10-24450/2 4008006103940 8002501 ПЗУ АПТЕКА ВАЛ-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ВАЛ-ФАРМ ДЕБАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР.39 ДЕБАР 900168 ВАЛБОНА КРЛУКУ 01.01.2008 31.12.2026 НЕРТИЛА АБДУЛАИ  
742. 10-24449/2 4008006104199 8001901 ПЗУ ВИТА-ГИН ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР. 51 ДЕБАР 530735 ЕДЛИРА ПИПЕРКУ 01.01.2007 31.12.2026 СЕРВЕТКА МАЛОВСКА 531243 АРГЕТИМ ФИДА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО Д-Р ФИДА ДЕБАР УЛ.АМДИ ЛЕШИ БР.168 ДЕБАР  
743. 10-20804/2 4008006104202 8002001 ПЗУ МЕДИ-САЛ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ДОЛНО КОСОВРАСТИ ДОЛНО КОСОВРАСТИ 101702 САДРЕДИН АЈРОСКИ 01.01.2007 31.12.2026 ЃУНЕРА ЕЛЕЗОСКА 101710 МЕДАТ АЛИОСКИ ПЗУ АЛ-МЕД С. МОГОРЧЕ - ДЕБАР МОГОРЧЕ  
744. 10-22440/2 4008006104229 8001601 ПЗУ ГЕНТА-МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР 201804 АФРИМ МАЌЕЛАРА 01.01.2007 31.12.2026 ЛАБИНЕТА КОСОВРАСТИ 117854 МЕМНУНЕ УШТЕЛЕНЦА ПЗУ ИЛКА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР  
745. 10-22077/2 4008006104237 8002401 ПЗУ ТИРОН-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР.51 ДЕБАР 600520 САФИЈЕ ХАЏИАЛИЛИ 01.01.2007 31.12.2026 ЗИНЕТЕ ЈЕГЕНИ 646687 АГРОН ПАШОЛИ ПЗУ РЕДЕНТ УЛ.100 БР.ЗГРАДА 1/1-КАТ ПР ДЕБАР ДЕБАР ДЕБАР  
746. 10-20641/2 4008006104245 8001701 ПЗУ НОВА-МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.НОВАК НОВАК 116297 АЈРЕДИН ЌАМИЛОВСКИ 01.01.2007 31.12.2026 САБАХЕТА ЌАМИЛОВСКА 101630 ФЕРЗИ ИСЛАМОВСКИ ПЗУ МЕДИНА-МЕД ЦЕНТАР ЖУПА ЦЕНТАР ЖУПА  
747. 10-22563/2 4008006104253 8001501 ПЗУ ИЛКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР 117854 МЕМНУНЕ УШТЕЛЕНЦА 01.01.2007 31.12.2026 201804 АФРИМ МАЌЕЛАРА ПЗУ ГЕНТА-МЕД УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР  
748. 10-24341/2 4008006104296 8002301 ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР.51 ДЕБАР 600512 ТАЊА САВЕСКА 01.01.2007 31.12.2026 АЛЕКСАНДАР САВЕВСКИ 649902 ВАЛМИР СЕЛА ПЗУ ПЛУС ДЕНТ ДЕБАР УЛ. АТАНАСИЕ ИЛИЌ БР.38 ДЕБАР  
749. 10-21047/2 4008006104300 8001401 ПЗУ МЕДИНА-МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ЦЕНТАР ЖУПА ЦЕНТАР ЖУПА 101630 ФЕРЗИ ИСЛАМОВСКИ 01.01.2007 31.12.2026 АДЕЛА ВЕЈСЕЛОВСКА 116297 АЈРЕДИН ЌАМИЛОВСКИ ПЗУ НОВА-МЕД С.НОВАК НОВАК  
750. 10-21098/2 4008006104326 8003101 ПЗУ АВИЦЕНА МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АВИЦЕНА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЏЕПИШТЕ ЏЕПИШТЕ 139378 ИСЕЊ ЈАКУПОВСКИ 05.01.2007 31.12.2026 АРФИЈЕ ЈАКУПОВСКА 117854 МЕМНУНЕ УШТЕЛЕНЦА ПЗУ ИЛКА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР  
751. 10-21416/2 4008008500288 8003401 ПЗУ НИЗО МЕД ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО БРОШТИЦА БРОШТИЦА 143243 НИЗАМЕДИН МЕМЕДОВСКИ 01.04.2012 31.12.2026 ЕЛВИРА МЕРСИМОВСКА 101630 ФЕРЗИ ИСЛАМОВСКИ ПЗУ МЕДИНА-МЕД ЦЕНТАР ЖУПА ЦЕНТАР ЖУПА  
752. 10-21870/2 4008009500877 8004001 ПЗУ МЕЛА ДЕНТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. АМДИ ЛЕШИ ББ ДЕБАР 640484 СУЛЕЈМАН МЕЛА 01.01.2012 31.12.2026 ГЕНТИЈАНА МЕЛА 641570 ЗУЛФИ СЕЛА ПЗУ СТОМАТОЛОГ - З.С. УЛ. АТАНАСИЕ ИЛИЌ БР.109 ДЕБАР  
753. 10-21078/2 4008011104660 8005101 ПЗУ АС ДЕНТ-ДОКТОР ЌЕНАН ДЕБАР ПЗУ АС-ДЕНТ-ДОКТОР ЌЕНАН ДЕБАР-ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БЕЉКО ВЛАХОВИЌ ББ-ЛОКАЛ 5/ДЕБАР ДЕБАР 649899 АРМИН НЕЗИРОВСКИ 30.11.2015 31.12.2026 МАКСУДЕ НЕЗИРОВСКА 640484 СУЛЕЈМАН МЕЛА ПЗУ МЕЛА ДЕНТ УЛ. АМДИ ЛЕШИ ББ ДЕБАР  
754. 10-21337/2 4008011501147 8003702 ПЗУ МИС - ДЕНТ ПЗУ МИС-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА АТАНАСИЕ ИЛИЌ ББ(КП 10030) ДЕБАР 645400 МЕЏИТ ЃУЛИОВСКИ 01.04.2011 31.12.2026 САДМИРА ЃУЛИОВСКА 646687 АГРОН ПАШОЛИ ПЗУ РЕДЕНТ УЛ.100 БР.ЗГРАДА 1/1-КАТ ПР ДЕБАР ДЕБАР ДЕБАР  
755. 10-24451/2 4008011501228 8003902 ПЗУ ТЕУТА ПЗУ-ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА - ТЕУТА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.8-МИ СЕПТЕМВРИ ББ ДЕБАР 646270 ТЕУТА ДОВОЛЈАНИ 18.01.2017 31.12.2026 МИРЈЕТА ЧИЧЕ 649562 ЕМИН ВРЗИВОЛИ ПЗУ ЕМИН-ДЕНТ ДЕБАР УЛ.АТАНАСИЕ ИЛИЌ БР.9 ДЕБАР  
756. 10-21847/2 4008011501252 8003802 ПЗУ МЕДИ-ДЕНТ ПЗУ МЕДИ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.8-МИ СЕПТЕМВРИ ЗГР.БР.1,ВЛЕЗ БР.7 ДЕБАР 645990 АЗИЗ РУСТЕМОСКИ 28.01.2017 31.12.2026 645400 МЕЏИТ ЃУЛИОВСКИ ПЗУ МИС - ДЕНТ АТАНАСИЕ ИЛИЌ ББ(КП 10030) ДЕБАР  
757. 10-21223/2 4008012501450 8004201 ПЗУ РЕДЕНТ ПЗУ-СТОМАТОЛОГИЈА РЕДЕНТ-ДЕБАР ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.100 БР.ЗГРАДА 1/1-КАТ ПР ДЕБАР ДЕБАР ДЕБАР 646687 АГРОН ПАШОЛИ 25.06.2012 31.12.2026 МИРЈЕТА БАЛАНЦА 600520 САФИЈЕ ХАЏИАЛИЛИ ПЗУ ТИРОН-ДЕНТ УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР.51 ДЕБАР  
758. 10-18751/2 4008013501730 8004301 ПЗУ-АПТЕКА ВЛЕР-ФАРМ ДЕБАР ПЗУ АПТЕКА ВЛЕР-ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.8-МИ СЕПТЕМВРИ БР.1 ДЕБАР 912409 АРТИНА ТОРТЕ 14.01.2022 31.12.2026 АФЕРДИТА ИСЕНИ  
759. 10-24285/2 4008014502438 8004601 ПЗУ ЕМИН-ДЕНТ ДЕБАР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.АТАНАСИЕ ИЛИЌ БР.9 ДЕБАР 649562 ЕМИН ВРЗИВОЛИ 26.05.2015 31.12.2026 ЛАРГИМЕ БЕЌИРИ 645400 МЕЏИТ ЃУЛИОВСКИ ПЗУ МИС - ДЕНТ АТАНАСИЕ ИЛИЌ ББ(КП 10030) ДЕБАР  
760. 10-23821/2 4008015503063 8004801 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО Д-Р ФИДА ДЕБАР ПЗУ Д-Р ФИДА ДЕБАР ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.АМДИ ЛЕШИ БР.168 ДЕБАР 531243 АРГЕТИМ ФИДА 01.12.2015 31.12.2026 РАЈМОНДА МИРЗО 530735 ЕДЛИРА ПИПЕРКУ ПЗУ ВИТА-ГИН УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР. 51 ДЕБАР  
761. 10-21230/2 4008015503071 8004901 ПЗУ ПЛУС ДЕНТ ДЕБАР ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ПЛУС ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА СТОМАТОЛОГ УЛ. АТАНАСИЕ ИЛИЌ БР.38 ДЕБАР 649902 ВАЛМИР СЕЛА 10.12.2015 31.12.2026 МЕРАЛ ЏАФА 648868 АРЛИНД ШАИНИ ПЗУ БЕЛ БЕК ДЕНТ Б.ЕДИНСТВО ББ ДЕБАР  
762. 10-18914/2 4008018503986 8005701 ПЗУ АПТЕКА ЕНФИ ФАРМ ДЕБАР ПЗУ-АПТЕКА ЕНФИ ФАРМ ДЕБАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.66 ЗГРАДА 1-2/1 ДЕБАР 912468 ЕНЃЕЛ ЈАЈАГА 13.01.2022 31.12.2026 ДАЛУНДИШЕ ЈАЈАГА  
763. 10-6829/2 4008022505152 8005901 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА МАЌЕЛАРА ДЕНТ-ДЕБАР ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА МАЌЕЛАРА ДЕНТ ДЕБАР ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА У.БЕТОН ББ ДЕБАР 654612 ФЛАКРОН МАЌЕЛАРА 19.05.2022 31.12.2026 АРБЕР МУФТИЈУ 646687 АГРОН ПАШОЛИ ПЗУ РЕДЕНТ УЛ.100 БР.ЗГРАДА 1/1-КАТ ПР ДЕБАР ДЕБАР ДЕБАР  
764. 10-18693/2 4008992100473 26181201 ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКОН ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКОН ДЕБАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.8-МИ СЕПТЕМВРИ ББ ДЕБАР 908746 МАРИЈА ЃОРЃИЕВСКА 13.01.2022 30.06.2022 ДРИЛОН ЌАТИПИ  
765. 10-21564/2 4008993100590 8001101 ПЗУ АПТЕКА АР-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА АР-ФАРМ ДЕБАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.АМДИ ЛЕШИ ББ ДЕБАР 908258 АРЛИНДА ЛЕШИ 01.01.2009 31.12.2026 ЗАМИРЕ МЕРСОВСКА  
766. 10-21564/2 4008993100590 8001101 ПЗУ АПТЕКА АР-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА АР-ФАРМ ДЕБАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.АМДИ ЛЕШИ ББ ДЕБАР 919195 ДАФИНА ГОРЕНЦА 18.05.2021 31.12.2026  
767. 10-21952/2 4008995100482 8000202 ПЗУ МЕДИ БЛЕР СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР.148/1 ДЕБАР 132772 АБИБ МУЛАИ 14.09.2011 31.12.2026 АЛМА ЦАПА 131296 ФЕРИЗАТ ХАЏИРЕЏА ПЗУ АЛБА МЕД УЛ БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР 10 ДЕБАР  
768. 10-21669/2 4008999101742 8000301 ПЗУ АЛБА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР 10 ДЕБАР 131296 ФЕРИЗАТ ХАЏИРЕЏА 03.09.2001 31.12.2026 ФЛАЗА ДИКА 132772 АБИБ МУЛАИ ПЗУ МЕДИ БЛЕР УЛ.ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР.148/1 ДЕБАР  
769. 10-23052/2 4009000104290 9001601 ПЗУ АПТЕКА ДЕЛ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ДЕЛ ФАРМ ДЕЛЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ М.М.БРИЦО ББ ДЕЛЧЕВО 900214 ТАТЈАНА ЛАЗАРОВА 01.01.2008 31.12.2026 ИВАНКА ЈОВАНОВСКА  
770. 10-23052/2 4009000104290 9001601 ПЗУ АПТЕКА ДЕЛ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ДЕЛ ФАРМ ДЕЛЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ М.М.БРИЦО ББ ДЕЛЧЕВО 900214 ТАТЈАНА ЛАЗАРОВА 01.01.2008 31.12.2026 ЈАСМИНКА СТАМЕНКОВСКА  
771. 10-22857/2 4009004107731 9004501 ПЗУ АПТЕКА ВАЛЕРИЈАНА ПЗУ АПТЕКА ВАЛЕРИЈАНА ДЕЛЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. 4-ТИ ЈУЛИ БР.6 ДЕЛЧЕВО 900133 ВИОЛЕТА Ѓ ВИРЧАНСКА 01.01.2008 31.12.2026 ГОРАН ГЕОРГИЕВСКИ  
772. 10-22960/2 4009004107979 5003601 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЧИПИДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ БР.3 ВИНИЦА 634719 ДРАГИЦА ЧИПИШКОВА 01.01.2009 31.12.2026 ЛЕНЧЕ НИКОЛОВА 631892 ГОРАН ЧИПИШКОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЧИПИДЕНТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.5/2-2 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
773. 10-22960/2 4009004107979 5003602 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЧИПИДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.5/2-2 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 631892 ГОРАН ЧИПИШКОВ 01.01.2009 31.12.2026 ДРАГИЦА МИТРЕВСКА 634719 ДРАГИЦА ЧИПИШКОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЧИПИДЕНТ УЛ. НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ БР.3 ВИНИЦА  
774. 10-23694/2 4009005108154 9003901 ПЗУ АПТЕКА БИОЛА ПЗУ АПТЕКА БИОЛА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МАРШАЛ ТИТО 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 900052 ОЛГА АНДОНОВСКА 01.01.2008 31.12.2026 ВЕСНА ВЕЛИНОВСКА  
775. 10-22895/2 4009005108162 9001001 ПЗУ ДР ДУЛЕ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. М.М. БРИЦО 44 ДЕЛЧЕВО 634891 ДУШАН АТАНАСОВ 01.05.2005 31.12.2026 ТАМАРА КОВАЧКА 654841 САРА ТРАЈАНОВА  
776. 10-22895/2 4009005108162 9001001 ПЗУ ДР ДУЛЕ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. М.М. БРИЦО 44 ДЕЛЧЕВО 641758 СТОЈАН ПЕТРОВСКИ 01.05.2005 31.12.2026 РАДМИЛА СИМЕВСКА 634891 ДУШАН АТАНАСОВ ПЗУ ДР ДУЛЕ УЛ. М.М. БРИЦО 44 ДЕЛЧЕВО  
777. 10-21010/2 4009005108200 9000801 ПЗУ Д-Р МАЛЕШЕВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА М.М.БРИЦО 44 ДЕЛЧЕВО 633640 ДИМИТАР МАЛЕШЕВСКИ 01.05.2005 31.12.2026 СУЗАНА НАЏЕНСКА 640930 ЈАГОТКА ПЕТРОВСКА ПЗУ ДР ЈАГОТКА ПЕТРОВСКА УЛ. МЕТОДИЈА МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО  
778. 10-21010/2 4009005108200 9000801 ПЗУ Д-Р МАЛЕШЕВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА М.М.БРИЦО 44 ДЕЛЧЕВО 641707 БИЉАНА К МАЛЕШЕВСКИ 01.05.2005 31.12.2026 МАРА ГОЦЕВСКА 641758 СТОЈАН ПЕТРОВСКИ ПЗУ ДР ДУЛЕ УЛ. М.М. БРИЦО 44 ДЕЛЧЕВО  
779. 10-21215/2 4009005108308 9000301 ПЗУ ЈОДИ ПЗУ ЈОДИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 67 ДЕЛЧЕВО 631906 АНЕТА СИМОНОВСКА 28.01.2014 31.12.2026 ХРИСТИНА БОГДАНОВСКА 642592 АНЕТКА РИСТОВА ПЗУ ВИВА ДЕНТ ДЕЛЧЕВО МАРШАЛ ТИТО 79 ДЕЛЧЕВО  
780. 10-20965/2 4009005108375 9000501 ПЗУ ВИТАДЕНТ ПЗУ ВИТАДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ОСОГОВСКА БР.24 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 637386 ЛЕНЧЕ МИТРЕВСКА-ДОНЕВСКА 01.08.2005 31.12.2026 ТАЊА ИЛИЕВСКА 642223 ДРАГАН ЈОВАНОВСКИ ПЗУ ДЕМЕТРА ДЕНТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
781. 10-22799/2 4009005108421 9001201 ПЗУ ЕЛИДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КИРИЛ ИМЕТОДИ 3 ДЕЛЧЕВО 635278 ЕЛЕНА ПЕТРОВСКА АНГЕЛОВА 01.07.2005 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА МИШЕВА 642592 АНЕТКА РИСТОВА ПЗУ ВИВА ДЕНТ ДЕЛЧЕВО МАРШАЛ ТИТО 79 ДЕЛЧЕВО  
782. 10-23101/2 4009005108880 9001401 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА 8-МИ МАРТ ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА 8-МИ МАРТ ДЕЛЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР.13 ДЕЛЧЕВО 900320 ВИОЛЕТА ЈОВАНОВСКА 01.01.2008 31.12.2026 ДРАГАНА СТОЈЧЕВСКА  
783. 10-23101/2 4009005108880 9001401 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА 8-МИ МАРТ ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА 8-МИ МАРТ ДЕЛЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР.13 ДЕЛЧЕВО 900320 ВИОЛЕТА ЈОВАНОВСКА 01.01.2008 31.12.2026 ЈОРДАНКА АНГЕЛОВСКА  
784. 10-23101/2 4009005108880 9001401 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА 8-МИ МАРТ ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА 8-МИ МАРТ ДЕЛЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР.13 ДЕЛЧЕВО 900320 ВИОЛЕТА ЈОВАНОВСКА 01.01.2008 31.12.2026 МИРЈАНА БОГДАНОВСКА  
785. 10-22007/2 4009006109260 9001301 ПЗУ ФРОСИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. 4ти ЈУЛИ БР.19 ДЕЛЧЕВО 138789 ИГОР ЈОВАНОВСКИ 01.04.2006 31.12.2026 ЕЛИСАВЕТА СТОИЛОВСКА 140147 ЕЛЕНА АНАСТАСОВСКА ПЗУ ЕЛ-АН МЕДИКА УЛ.4-ТИ ЈУЛИ БР.16 ДЕЛЧЕВО  
786. 10-22506/2 4009006109626 9003301 ПЗУ Д-Р ОЛИВЕРА СИМОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р ОЛИВЕРА СИМОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО 117587 ОЛИВЕРА СИМОВА 01.01.2007 31.12.2026 БИЛЈАНА КРСТЕВСКА 116882 АНА ЦОНЕВА СТАНОЕВСКА ПЗУ Д-Р АНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44, ОРДИНАЦИЈА БР.24 ДЕЛЧЕВО  
787. 10-21839/2 4009006109677 9004301 ПЗУ Д-Р АТАНАСОВ ОРД.ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ДР АТАНАСОВ ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ - БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО 500348 ВОЈЧО АТАНАСОВ 01.04.2007 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА ЃОРЃИЕВСКА 500356 ЛИЛЈАНА ТРИЧКОВСКА ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА УЛ. МЕТОДИЈА МИТЕВСКИ БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО  
788. 10-20798/2 4009006109707 9004001 ПЗУ ДР ЈАГОТКА ПЕТРОВСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ. МЕТОДИЈА МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО 640930 ЈАГОТКА ПЕТРОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 МАГДАЛЕНА СПАСЕВСКИ 633640 ДИМИТАР МАЛЕШЕВСКИ ПЗУ Д-Р МАЛЕШЕВСКИ М.М.БРИЦО 44 ДЕЛЧЕВО  
789. 10-22210/2 4009006109863 9002701 ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. МЕТОДИЈА МИТЕВСКИ БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО 500356 ЛИЛЈАНА ТРИЧКОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 БИЉАНА ЗЛАТКОВА 500348 ВОЈЧО АТАНАСОВ ПЗУ Д-Р АТАНАСОВ УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ - БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО  
790. 10-22910/2 4009006109880 9002401 ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 201693 МИРЈАНА КАРАЃОЗОВА 06.12.2006 31.12.2026 НЕВЕНКА РАНОВА 152595 КИРЕ КАРАЃОЗОВ ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО УЛ.НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.САСА, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА САСА  
791. 10-22910/2 4009006109880 9002402 ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-С.САСА, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.САСА, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА САСА 152595 КИРЕ КАРАЃОЗОВ 26.05.2015 31.12.2026 БИЛЈАНА ИВАНОВА 114049 ВАСКА ГАВРИЛОВА ГОЦЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДИБ-ХЕЛТ УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
792. 10-22910/2 4009006109880 9002402 ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-С.САСА, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.САСА, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА САСА 152595 КИРЕ КАРАЃОЗОВ 26.05.2015 31.12.2026 ГОРДАНА ГОЦЕВСКА 114049 ВАСКА ГАВРИЛОВА ГОЦЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДИБ-ХЕЛТ УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
793. 10-23205/2 4009006109936 9002501 ПЗУ Д-Р САШКО АРСОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р САШКО АРСОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО 116874 САШКО АРСОВ 01.01.2007 31.12.2026 СНЕЖАНА МАНАСИЕВА 115029 СУЗАНА ЦУРЕВА ПЗУ Д-Р СУЗАНА ЦУРЕВА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО  
794. 10-23214/2 4009006109944 9002201 ПЗУ ПОЛИКЛ.ДР ДРАГИ ФАМИЛИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 115622 ДРАГИ СТОЈКОВСКИ 06.12.2006 31.12.2026 УБАВКА НИКОЛОВСКА 161071 ДЕСПИНА ЈОВАНОВСКА ВЕЛИНОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛ.ДР ДРАГИ ФАМИЛИ МЕДИКА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
795. 10-23214/2 4009006109944 9002201 ПЗУ ПОЛИКЛ.ДР ДРАГИ ФАМИЛИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 161071 ДЕСПИНА ЈОВАНОВСКА ВЕЛИНОВСКА 27.04.2020 31.12.2026 БРАНКО МИТРОВСКИ 115622 ДРАГИ СТОЈКОВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛ.ДР ДРАГИ ФАМИЛИ МЕДИКА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
796. 10-22474/2 4009006109952 9003102 ПЗУ Д-Р АНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р АНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44, ОРДИНАЦИЈА БР.24 ДЕЛЧЕВО 116882 АНА ЦОНЕВА СТАНОЕВСКА 01.04.2009 31.12.2026 МАРИЈА КАЛАЏИСКА 115614 СЛАВИЦА КОСТАДИНОВСКА ПЗУ Д-Р СЛАВИЦА ВИТА МЕДИКА УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО  
797. 10-22211/2 4009006109960 9003201 ПЗУ Д-Р СУЗАНА ЦУРЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р СУЗАНА ЦУРЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО 115029 СУЗАНА ЦУРЕВА 01.01.2007 31.12.2026 МАЈА ПЕШОВСКА 162329 ЉУПКА МИЛЕНОВСКА ВЕЛИЧКОВСКИ ПЗУ Д-Р СУЗАНА ЦУРЕВА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО  
798. 10-22211/2 4009006109960 9003201 ПЗУ Д-Р СУЗАНА ЦУРЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р СУЗАНА ЦУРЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО 162329 ЉУПКА МИЛЕНОВСКА ВЕЛИЧКОВСКИ 06.04.2021 31.12.2026 АНТИЦА С ИВАНОВСКА 116874 САШКО АРСОВ ПЗУ Д-Р САШКО АРСОВ УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО  
799. 10-22052/2 4009006110004 9003402 ПЗУ МУЛТИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ МУЛТИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44 (ОРДИНАЦИЈА БР.22) ДЕЛЧЕВО 116050 СОЊА МАВРОДИЕВА ГЕОРГИЕВСКА 01.01.2007 31.12.2026 ЈАГОДА БОЈАНОВИЌ 139068 ДЕЈАН ЗЛАТКОВСКИ ПЗУ АКУС МЕДИКА-ДЕЛЧЕВО 4-ТИ ЈУЛИ БР.4 ДЕЛЧЕВО  
800. 10-22052/2 4009006110004 9003402 ПЗУ МУЛТИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ МУЛТИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44 (ОРДИНАЦИЈА БР.22) ДЕЛЧЕВО 116050 СОЊА МАВРОДИЕВА ГЕОРГИЕВСКА 01.01.2007 31.12.2026 ЈОВАНА СПАСЕВА 139068 ДЕЈАН ЗЛАТКОВСКИ ПЗУ АКУС МЕДИКА-ДЕЛЧЕВО 4-ТИ ЈУЛИ БР.4 ДЕЛЧЕВО  
801. 10-22317/2 4009006110020 9004101 ПЗУ Д-Р СЛАВИЦА ВИТА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕД.Д-Р СЛАВИЦА ВИТА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО 115614 СЛАВИЦА КОСТАДИНОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 ЈАСМИНКА ИВАНОВСКА БРНДЕВСКИ 117587 ОЛИВЕРА СИМОВА ПЗУ Д-Р ОЛИВЕРА СИМОВА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО  
802. 10-23253/2 4009006110063 9002301 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДИБ-ХЕЛТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 114049 ВАСКА ГАВРИЛОВА ГОЦЕВСКА 12.12.2006 31.12.2026 БУДИМКА РИСТОВСКА 201693 МИРЈАНА КАРАЃОЗОВА ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
803. 10-23253/2 4009006110063 9002301 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДИБ-ХЕЛТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 114049 ВАСКА ГАВРИЛОВА ГОЦЕВСКА 12.12.2006 31.12.2026 СУЗАНА ВЕСЕЛИНОВСКА 201693 МИРЈАНА КАРАЃОЗОВА ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
804. 10-22710/2 4009006110152 9002102 ПЗУ ЕЛ-АН МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.4-ТИ ЈУЛИ БР.16 ДЕЛЧЕВО 140147 ЕЛЕНА АНАСТАСОВСКА 12.02.2010 31.12.2026 ТАТЈАНКА ТЕМЕЛКОВА 138789 ИГОР ЈОВАНОВСКИ ПЗУ ФРОСИ МЕДИКА УЛ. 4ти ЈУЛИ БР.19 ДЕЛЧЕВО  
805. 10-20969/2 4009007111004 9004401 ПЗУ ДЕМЕТРА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 642223 ДРАГАН ЈОВАНОВСКИ 01.10.2007 31.12.2026 СУНЧИЦА СИМОНОВСКА 637386 ЛЕНЧЕ МИТРЕВСКА-ДОНЕВСКА ПЗУ ВИТАДЕНТ УЛ.ОСОГОВСКА БР.24 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
806. 10-20986/2 4009008500675 9004601 ПЗУ МАРИЈА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.8-МИ СЕПТЕМВРИ БР.7 ДЕЛЧЕВО 642843 МАРИЈА ГЛИНЏАРСКА ТАСЕВА 01.07.2008 31.12.2026 ВИОЛЕТКА АНДОНОВА 645419 ЗДРАВКО МИЛЕНКОВСКИ ПЗУ СТОМАТОЛОГ Д-Р ЗДРАВКО УЛ.МАКЕДОНСКА БР.30 А ДЕЛЧЕВО  
807. 10-21464/2 4009010502685 9005001 ПЗУ СТОМАТОЛОГ Д-Р ЗДРАВКО ПЗУ СТОМАТОЛОГ Д-Р ЗДРАВКО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАКЕДОНСКА БР.30 А ДЕЛЧЕВО 645419 ЗДРАВКО МИЛЕНКОВСКИ 01.04.2011 31.12.2026 КАТЕРИНА ФИЛИПОВСКА 642843 МАРИЈА ГЛИНЏАРСКА ТАСЕВА ПЗУ МАРИЈА ДЕНТ УЛ.8-МИ СЕПТЕМВРИ БР.7 ДЕЛЧЕВО  
808. 10-21286/2 4009013504263 9005200 ПЗУ АНЕ-МЕДИКА ДЕЛЧЕВО ПЗУ АНЕ-МЕДИКА ДЕЛЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МЕТОДИ МИТЕВСКИ - БРИЦО 44 ДЕЛЧЕВО 143456 АНЕТА СПИРОСКА МИЛЕНКОВСКА 27.01.2014 31.12.2026 БИЛЈАНА ТОДОРОВСКА 140147 ЕЛЕНА АНАСТАСОВСКА ПЗУ ЕЛ-АН МЕДИКА УЛ.4-ТИ ЈУЛИ БР.16 ДЕЛЧЕВО  
809. 10-22843/2 4009014504356 9005300 ПЗУ ВИВА ДЕНТ ДЕЛЧЕВО ПЗУ ВИВА ДЕНТ ДЕЛЧЕВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА МАРШАЛ ТИТО 79 ДЕЛЧЕВО 642592 АНЕТКА РИСТОВА 30.04.2014 31.12.2026 АНАМАРИЈА МАТИЌ 631906 АНЕТА СИМОНОВСКА ПЗУ ЈОДИ УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 67 ДЕЛЧЕВО  
810. 10-20822/2 4009015505364 9005401 ПЗУ ДЕНИ-ДЕНТАЛ ДЕЛЧЕВО ПЗУ ДЕНИ - ДЕНТАЛ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА СТОМАТОЛОГ УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.1-2/10 НАС.НОВО ДЕЛЧЕВО ДЕЛЧЕВО 650099 ДЕЈАНЧО ЃЕОРГИЕВСКИ 22.02.2016 31.12.2026 АНГЕЛА НАЧОВА 641758 СТОЈАН ПЕТРОВСКИ ПЗУ ДР ДУЛЕ УЛ. М.М. БРИЦО 44 ДЕЛЧЕВО  
811. 10-20569/1 4009019506900 9005601 ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ДР-ЦОНЕВСКА ДЕЛЧЕВО ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ДР-ЦОНЕВСКА ДЕЛЧЕВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.4-ТИ ЈУЛИ БР. 4 ДЕЛЧЕВО 653128 КРИСТИНА ЦОНЕВСКА 14.01.2020 31.12.2026 ЈОНКА ВАНГЕЛОВА 650099 ДЕЈАНЧО ЃЕОРГИЕВСКИ ПЗУ ДЕНИ-ДЕНТАЛ ДЕЛЧЕВО УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.1-2/10 НАС.НОВО ДЕЛЧЕВО ДЕЛЧЕВО  
812. 10-4744/1 4009020506948 9005701 ПЗУ Д-Р ДРАГАНА - ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ДЕЛЧЕВО ПЗУ Д-Р ДРАГАНА - ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.4 ДЕЛЧЕВО ДЕЛЧЕВО 653250 ДРАГАНА КАЛАЏИСКА ЗАХАРИЕВ 05.03.2020 18.09.2022 МОНИКА ПЕТКОВСКА 634891 ДУШАН АТАНАСОВ ПЗУ ДР ДУЛЕ УЛ. М.М. БРИЦО 44 ДЕЛЧЕВО САРА ТРАЈАНОВА 654841 Замена за породилно 21.09.2022 15.06.2023
813. 10-4542/2 4009021507360 9005801 ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ДЕНТАЛ ХАУС-Д-Р ЗОРАН СТОИМЕНОВСКИ ПЗУ ДЕНТАЛ ХАУС - Д-Р ЗОРАН СТОИМЕНОВСКИ -ОРД.ПО ОПШТА СТОПМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.НИКОЛА ЈОНКОВ ВАПЦАРОВ БР.12 ДЕЛЧЕВО ДЕЛЧЕВО 654019 ЗОРАН СТОИМЕНОВСКИ 13.04.2021 31.12.2026 СУЗАНА СИМОНОВСКА 654841 САРА ТРАЈАНОВА  
814. 10-10281/2 4009022508050 9005901 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА НАТАЛИЈА ДЕНТ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА НАТАЛИЈА ДЕНТ ДЕЛЧЕВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.СОЛУНСКА БР.1 ДЕЛЧЕВО 652253 НАТАЛИЈА ДИМИТРОВСКА 07.07.2022 31.12.2026 САРА ЦВЕТКОВСКА 654019 ЗОРАН СТОИМЕНОВСКИ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ДЕНТАЛ ХАУС-Д-Р ЗОРАН СТОИМЕНОВСКИ УЛ.НИКОЛА ЈОНКОВ ВАПЦАРОВ БР.12 ДЕЛЧЕВО ДЕЛЧЕВО  
815. 10-23641/2 4009994100256 9001701 ПЗУ АПТЕКА КЕТРИН ПЗУ АПТЕКА КЕТРИН ДЕЛЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.0119 ДЕЛЧЕВО 900095 ЖАКЛИНА ПЕТРОВСКА 01.01.2008 31.12.2026 ВИОЛЕТА ДИМИТРОВСКА  
816. 10-22292/2 4009996101667 9003801 ПЗУ АПТЕКА ВИВА ПЗУ АПТЕКА ВИВА МАК.КАМЕНИЦА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ОСОГОВСКА БР.30 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 900290 ВИОЛЕТА МИРЧЕВСКА 01.01.2008 31.12.2026 САЊИЦА ЈАНЕВСКА  
817. 10-22292/2 4009996101667 9003802 ПЗУ АПТЕКА ВИВА ПЗУ АПТЕКА ВИВА 2 МАК.КАМЕНИЦА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МАРШАЛ ТИТО БР.16 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 913022 ИВАНА КАРАЃОЗОВА 01.01.2008 31.12.2026 КАТЕРИНА РОБИНСОН  
818. 10-22292/2 4009996101667 9003803 ПЗУ АПТЕКА ВИВА ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА ВИВА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ПОДРУЖНИЦА-АПТЕКАРСКА СТАНИЦА ВИВА 3 С.ИСТИБАЊА ВИНИЦА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 1/1 ИСТИБАЊА 900290 ВИОЛЕТА МИРЧЕВСКА 21.04.2015 31.12.2026 БИЉАНА ПОСТОЛОВА  
819. 10-22723/2 4009998103233 9000201 ПЗУ АКУС МЕДИКА-ДЕЛЧЕВО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 4-ТИ ЈУЛИ БР.4 ДЕЛЧЕВО 139068 ДЕЈАН ЗЛАТКОВСКИ 03.09.2001 31.12.2026 БЛАГИЦА СТОИЛОВСКА 116050 СОЊА МАВРОДИЕВА ГЕОРГИЕВСКА ПЗУ МУЛТИ МЕДИКА УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44 (ОРДИНАЦИЈА БР.22) ДЕЛЧЕВО  
820. 10-21040/2 4010002102730 10070601 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР НАЈДОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БИТОЛСКА БР.36 ДЕМИР ХИСАР 148652 МАРИЈА ГРОЗДАНОВСКА 04.02.2014 31.12.2026 МИЛЕНА АНГЕЛЕСКА 163422 ПЕТАР АНАСТАСОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР НАЈДОВСКА ДЕМИР ХИСАР СЛОЕШТИЦА  
821. 10-21040/2 4010002102730 10070602 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР НАЈДОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДЕМИР ХИСАР СЛОЕШТИЦА 163422 ПЕТАР АНАСТАСОВ 10.12.2021 31.12.2026 МАРИЈА МИЦКОВА 148652 МАРИЈА ГРОЗДАНОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР НАЈДОВСКА УЛ.БИТОЛСКА БР.36 ДЕМИР ХИСАР  
822. 10-22245/2 4010005103533 10073701 ПЗУ ДЕНТИНА ПЗУ ДЕНТИНА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 637246 ИРЕНА ГАШОВСКИ 01.05.2005 31.12.2026 ДАРКО ИВАНОВСКИ 638285 ЖАНЕТА ТОМЕВСКА ПЗУ ДР ТОМЕВСКА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ С. МУРГАШЕВО ДЕМИР ХИСАР  
823. 10-23147/2 4010005103541 10074001 ПЗУ АПТЕКА ДЕХИ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ДЕХИ ФАРМ Д.ХИСАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 900141 СУЗАНА ЏУМКОВСКА 01.01.2008 31.12.2026 ЈАСМИНА ЈОВАНОВСКА  
824. 10-23147/2 4010005103541 10074001 ПЗУ АПТЕКА ДЕХИ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ДЕХИ ФАРМ Д.ХИСАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 900150 РАДА ТАЛЕВСКА 01.01.2008 31.12.2026  
825. 10-21645/2 4010005103584 10073801 ПЗУ ДР ТОМЕВСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ С. МУРГАШЕВО ДЕМИР ХИСАР 638285 ЖАНЕТА ТОМЕВСКА 01.10.2005 31.12.2026 ГАБРИЕЛА ЈОСИФОСКА 637246 ИРЕНА ГАШОВСКИ ПЗУ ДЕНТИНА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР  
826. 10-21745/2 4010006103995 10074101 ПЗУ Д-Р РОЗА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 402060 РОЗИЦА НАЛОВСКА 09.06.2006 31.12.2026 АНА СПАСЕВСКА 164275 ПЕТАР КОСТОВСКИ ПЗУ МЕДИКА УНА ДЕМИР ХИСАР УЛ. БИТОЛСКА ББ(ЗАКУП ЗД ДЕМИР ХИСАР) ДЕМИР ХИСАР  
827. 10-22054/2 4010006104002 10074201 ПЗУ СВ ПАНТЕЛЕЈМОН ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 101982 ДРАГАН ЈОВАНОВСКИ 14.11.2006 31.12.2026 МАГДАЛЕНА ЃОРЃИЕВСКА 116831 ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА ПЗУ Д-Р ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР  
828. 10-21813/2 4010006104142 10074401 ПЗУ Д-Р ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА ОРД.ПО ОПШТА.МЕД.ДР ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 116831 ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА 29.12.2006 31.12.2026 ИВАНА ПЕЈКОВСКА СПИРОВСКА 101982 ДРАГАН ЈОВАНОВСКИ ПЗУ СВ ПАНТЕЛЕЈМОН УЛ БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР  
829. 10-22090/2 4010006104185 10074302 ПЗУ Д-Р СУЗАНА ОГНЕНОВСКА ОРД.ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. 20 БР. 97 САРАЈ - СКОПЈЕ 502189 СУЗАНА ОГНЕНОВСКА 10.02.2012 31.12.2026 ШЕНАЈ ИБРАИМИ 531260 ЃУЛХАНА ПУПЕ ХОЏА ПЗУ А-Е МЕДИКА ГОРЃИ ПОП ХРИСТОВ 4 -А СКОПЈЕ - ЧАИР  
830. 10-20998/2 4010015502479 10075602 ПЗУ Д-Р ИЛИЈОВСКА ДЕМИР ХИСАР ПЗУ Д-Р ИЛИЈОВСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 646148 ИРЕНА НЕДЕЛКОВСКА-ИЛИЈОВСКА 28.12.2015 31.12.2026 МАГДАЛЕНА КИРКОВСКА 638285 ЖАНЕТА ТОМЕВСКА ПЗУ ДР ТОМЕВСКА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ С. МУРГАШЕВО ДЕМИР ХИСАР  
831. 10-20837/2 4010018503026 10075801 ПЗУ Д-Р ЗИНГОВСКИ ДЕМИР ХИСАР ПЗУ ЗИНГОВСКИ-ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БИТОЛСКА БР.24 А ДЕМИР ХИСАР ДЕМИР ХИСАР 652296 МИРОСЛАВ ЗИНГОВСКИ 04.03.2019 31.12.2026 СУЗАНА ЗИНГОВСКА 646148 ИРЕНА НЕДЕЛКОВСКА-ИЛИЈОВСКА ПЗУ Д-Р ИЛИЈОВСКА ДЕМИР ХИСАР УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР  
832. 10-8213/2 4010022503723 10076001 ПЗУ МЕДИКА УНА ДЕМИР ХИСАР ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКА УНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БИТОЛСКА ББ(ЗАКУП ЗД ДЕМИР ХИСАР) ДЕМИР ХИСАР 164275 ПЕТАР КОСТОВСКИ 07.06.2022 31.12.2026 СУЗАНА ВАНЧОВСКА 402060 РОЗИЦА НАЛОВСКА ПЗУ Д-Р РОЗА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР  
833. 10-22765/2 4010997101294 20050001 ПЗУ АПТЕКА ОЛИМПИЈА ПЗУ АПТЕКА ОЛИМПИЈА ПРИЛЕП ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ГЕНЕРАЛ ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ 54 ПРИЛЕП 900117 ОЛИВЕРА НОЧЕСКА 13.11.2019 31.12.2026  
834. 10-22765/2 4010997101294 20050001 ПЗУ АПТЕКА ОЛИМПИЈА ПЗУ АПТЕКА ОЛИМПИЈА ПРИЛЕП ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ГЕНЕРАЛ ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ 54 ПРИЛЕП 903566 ЦВЕТЕ ПРОДАНОСКА 22.08.2009 31.12.2026  
835. 10-22765/2 4010997101294 20050001 ПЗУ АПТЕКА ОЛИМПИЈА ПЗУ АПТЕКА ОЛИМПИЈА ПРИЛЕП ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ГЕНЕРАЛ ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ 54 ПРИЛЕП 915777 БИЛЈАНА ИЛИОВСКА 26.06.2015 31.12.2026  
836. 10-22765/2 4010997101294 20050002 ПЗУ АПТЕКА ОЛИМПИЈА ПЗУ АПТЕКА ОЛИМПИЈА ДЕМИР ХИСАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 916820 КАТЕРИНА АЛЕКСОВСКА 22.08.2016 31.12.2026 ВИОЛЕТА СТЕВАНОСКА  
837. 10-22765/2 4010997101294 20050002 ПЗУ АПТЕКА ОЛИМПИЈА ПЗУ АПТЕКА ОЛИМПИЈА ДЕМИР ХИСАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 916820 КАТЕРИНА АЛЕКСОВСКА 22.08.2016 31.12.2026 ХРИСТИНА ШУРБЕВСКА  
838. 10-22765/2 4010997101294 20050003 ПЗУ АПТЕКА ОЛИМПИЈА ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА ОЛИМПИЈА ДЕМИР ХИСАР-ПОДРУЖНИЦА ПОДВИЖНА АПТЕКА ОЛИМПИЈА 3 ДЕМИР ХИСАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 900117 ОЛИВЕРА НОЧЕСКА 13.11.2019 31.12.2026 ЗЛАТКО НОЧЕСКИ  
839. 10-22893/2 4011001116378 11000801 ПЗУ БИО МЕДИКУС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР 10 КАВАДАРЦИ 133175 АНЕТА ЈОВАНОВСКА ИЛОВА 01.02.2002 31.12.2026 ЖИВКА НИКОЛОВСКА 133990 ИРЕНА НИКОЛОВА ПЗУ БИО МЕДИКУС УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР 10 КАВАДАРЦИ  
840. 10-22893/2 4011001116378 11000801 ПЗУ БИО МЕДИКУС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР 10 КАВАДАРЦИ 133990 ИРЕНА НИКОЛОВА 01.02.2002 31.12.2026 ДАНИЕЛА ЛАЗОВСКА 133175 АНЕТА ЈОВАНОВСКА ИЛОВА ПЗУ БИО МЕДИКУС УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР 10 КАВАДАРЦИ  
841. 10-21186/2 4011001116670 11003101 ПЗУ АЛЕКСАНДАР - ДЕНТ ПЗУ АЛЕКСАНДАР - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.9/10 КАВАДАРЦИ 637351 АЛЕКСАНДАР СТЕФАНОВСКИ 01.08.2005 31.12.2026 КЛАРА БАЏОВА 633054 БОЖАНА НИКОЛОВА ПЗУ НИ-ДЕНТ УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР.68/1-2 КАВАДАРЦИ  
842. 10-21164/2 4011002118722 11001701 ПЗУ ЕКСКЛУЗИВ-ДЕНТ ПЗУ ЕКСКЛУЗИВ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ РОСОМАН 632015 САШКО ДИМОВ 01.06.2005 31.12.2026 РАТКА ДИМОВА 642266 НАДЕ ГОШЕВСКА ПЗУ Д-Р НАДЕ ГОШЕВСКА РОСОМАН УЛ.ПРОЛЕТЕРСКА БР.8 РОСОМАН  
843. 10-22790/2 4011002126490 11005401 ПЗУ ИВАДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА НИКОЛА КАРЕВ 13 КАВАДАРЦИ 640280 КРИСТИНА ПОПОВСКА 01.11.2008 31.12.2026 ДАНИЕЛА АНДРЕЕВА 646865 МИЛАН ЛАМЕСКИ ПЗУ АПОЛОНИЈА - ДЕНТ УЛ.ШИШКА БР.2 КАВАДАРЦИ  
844. 10-21303/2 4011003119323 11002302 ПЗУ АЛ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БЛАЖО АЛЕКСОВ БР.54 КАВАДАРЦИ 650161 ЕЛЕНА МИТЕВСКИ 05.07.2017 31.12.2026 БЛАГИЦА ТАШЕВА 634220 ПАВЛИНЧЕ ДИМОВА ПЗУ ДИМОВ - ДЕНТ УЛ. СЛОВЕНСКА БР 42 КАВАДАРЦИ  
845. 10-20782/2 4011003122596 11002901 ПЗУ ДИМОВ - ДЕНТ ОПШТА САТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. СЛОВЕНСКА БР 42 КАВАДАРЦИ 634220 ПАВЛИНЧЕ ДИМОВА 01.07.2005 31.12.2026 НАТАЛИЈА НИКОЛОВА 650161 ЕЛЕНА МИТЕВСКИ ПЗУ АЛ-ДЕНТ УЛ.БЛАЖО АЛЕКСОВ БР.54 КАВАДАРЦИ  
846. 10-21438/2 4011004122476 11001601 ПЗУ НЕА-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗО МИЦЕВ БР 40 КАВАДАРЦИ 641952 ЕЛИЗАБЕТА МИТРЕВА 17.05.2014 31.12.2026 ЛЕНЧА ДАВЧЕВА 640050 МАРИНА АНГЕЛКОВА ПЗУ ОРТОДЕНТ - М УЛ. ЕГЕЈСКА БР.16 КАВАДАРЦИ  
847. 10-20704/2 4011005122810 11002401 ПЗУ КОЛИ - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.СТРАШО ПИНЏУР БР.98 КАВАДАРЦИ 654256 РАДИЦА ЈАКИМОВСКА 27.10.2021 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА НАУМОВСКИ 633054 БОЖАНА НИКОЛОВА ПЗУ НИ-ДЕНТ УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР.68/1-2 КАВАДАРЦИ  
848. 10-21170/2 4011005122917 11003301 ПЗУ НЕНА-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БУЛ. МАКЕДОНИЈА 72/1 КАВАДАРЦИ 637882 НЕВЕНКА ТРАЈКОВА 01.09.2005 31.12.2026 ЈАНА СТОЈАНОВА 652431 ЉУБИЦА ТРИЧКОВСКА ПЗУ НЕНА-ДЕНТ УЛ. БУЛ. МАКЕДОНИЈА 72/1 КАВАДАРЦИ  
849. 10-21170/2 4011005122917 11003301 ПЗУ НЕНА-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БУЛ. МАКЕДОНИЈА 72/1 КАВАДАРЦИ 652431 ЉУБИЦА ТРИЧКОВСКА 01.04.2019 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВСКА 637882 НЕВЕНКА ТРАЈКОВА ПЗУ НЕНА-ДЕНТ УЛ. БУЛ. МАКЕДОНИЈА 72/1 КАВАДАРЦИ  
850. 10-22634/2 4011005122933 11002601 ПЗУ АРС - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА БРАЌА МИЛАДИНОВИ 11 КАВАДАРЦИ 633003 ВАНЧО АРСОВ 01.05.2005 31.12.2026 ЈОВАНКА ТАШЕВА 650323 ИВАНА ПАНЧЕВСКА ПЗУ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ИВАНА ВИВА - ДЕНТ КАВАДАРЦИ УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ  
851. 10-22287/2 4011005122941 ПЗУ АПОЛОНИЈА - ДЕНТ ПЗУ АПОЛОНИЈА ДЕНТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.2 КАВАДАРЦИ 646865 МИЛАН ЛАМЕСКИ 01.09.2014 31.12.2026 ЕЛЕНА КАМЧЕВА 640280 КРИСТИНА ПОПОВСКА ПЗУ ИВАДЕНТ НИКОЛА КАРЕВ 13 КАВАДАРЦИ  
852. 10-21778/2 4011005122984 11003000 ПЗУ ФУЏИ-ДЕНТ ФУЏИ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА СТОМАТОЛОГ УЛ 7-МИ СЕПТЕМВРИ БР.51А/3 КАВАДАРЦИ 650196 ДАМЈАНКА МАРИНКОВИЌ ПЕТРОВ 13.02.2017 31.12.2026 МЕНЧА БОШКОВА 638331 ВЕРИЦА АНДОВА ПАРИЗОВ ПЗУ ДР АНДОВА УЛ.8-МИ МАРТ БР.10 КАВАДАРЦИ  
853. 10-21517/2 4011005123140 11003502 ПЗУ ДР АНДОВА ПЗУ-ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ДР АНДОВА КАВАДАРЦИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.8-МИ МАРТ БР.10 КАВАДАРЦИ 638331 ВЕРИЦА АНДОВА ПАРИЗОВ 07.06.2017 31.12.2026 СВЕТЛАНА КЕРОВА 650196 ДАМЈАНКА МАРИНКОВИЌ ПЕТРОВ ПЗУ ФУЏИ-ДЕНТ УЛ 7-МИ СЕПТЕМВРИ БР.51А/3 КАВАДАРЦИ  
854. 10-23552/2 4011005123263 11007102 ПЗУ ИНТЕРМЕДИКУС ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА РЕСАВСКА 13 ЛОК.3 КАВАДАРЦИ 160377 ЕЛЕНА СИМОНОВСКА НИКОЛОВСКА 16.12.2019 31.12.2026 ТЕОДОРА ЈОВАНОВА 142735 САВКА ВЕЛКОВА ПЗУ ВИТАЛИА МЕДИКУС УЛ.БЛАЖО АЛЕКСОВ БР.1/3, КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ  
855. 10-22226/2 4011005123719 11003202 ПЗУ ДАНИЕЛА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ПАНО МУДАРОВ БР.9 ЗГРАДА 1 КАТ ПРИЗЕМЈЕ КАВАДАРЦИ 654388 МАГДАЛЕНА ЈОСИФОВА 25.01.2022 07.09.2022 642274 СТАВРЕ ГАЛЕВ ПЗУ ДР ГАЛЕВ УЛ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 15 КАВАДАРЦИ ДАНИЕЛА МАРКОВСКА ГРКОВА 637718 Замена за породилно 08.09.2022 03.06.2023
856. 10-23295/2 4011006125499 11005301 ПЗУ ОРТОДЕНТ - М ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ЕГЕЈСКА БР.16 КАВАДАРЦИ 640050 МАРИНА АНГЕЛКОВА 01.02.2011 31.12.2026 ЕЛЕНА АТАНАСОВА 638390 ЖАРКО ЃОРЃИЕВ ПЗУ МАКСИДЕНТ УЛ.МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ БР.2/1-1-1 КАВАДАРЦИ  
857. 10-21995/2 4011006125685 11006301 ПЗУ МАР-МEДИК ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПРОЛЕТЕРСКА БР.3 КАВАДАРЦИ 117471 ГОРДАНА ЈОВАНОВСКА 08.09.2007 31.12.2026 МИЛИЦА ДИМИТРИОВА 132861 ЕЛИЗАБЕТА АДАМОВА ПЗУ ТАМАРА РОСОМАН ПРОЛЕТЕРСКА 1/Г РОСОМАН  
858. 10-21712/2 4011006125707 11006801 ПЗУ ГИНЕКОМЕДИКА ОРД. ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. ШИШКА ББ КАВАДАРЦИ 500372 МИЛЕНА АНГЕЛОВСКА 01.12.2006 31.12.2026 ТОДОРА МИШЕВА 531014 ЦВЕТАНКА РИСТОВСКА ГИНЕВА ПЗУ ВЕНУС УЛ.ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.17/5 КАВАДАРЦИ  
859. 10-22342/2 4011006125715 11006001 ПЗУ Д-Р ЈАНЕВ ОРДИНАЦИЈА .ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЈАНЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ 115819 ТОНИ ЈАНЕВ 01.12.2006 31.12.2026 АНИТА КАМЧЕВСКА 164372 ЃОРЃИ ЧИРКОВ ПЗУ Д-Р ЧИРКОВ УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ  
860. 10-22698/2 4011006125731 11006401 ПЗУ ДР ШЕМОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ Б.МИЛАДИНОВЦИ БР 11 КАВАДАРЦИ 300403 РОДНА ШЕМОВСКА 01.12.2006 31.12.2026 ИВАНА КОРУНОВСКА 102164 МИЛЕНКА РИСТОВСКА ПЗУ СИТИЦЕМ МЕДИКАЛ УЛ.СТРАШО ПИНЏУР БР.89 ВАТАША  
861. 10-22344/2 4011006125758 11006901 ПЗУ ВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ Б.МИЛАДИНОВЦИ БР 11 КАВАДАРЦИ 116610 МАРИЧКА ЃОРЧЕВА 01.12.2006 31.12.2026 ГОРИЦА СТОЈАНОВА 115819 ТОНИ ЈАНЕВ ПЗУ Д-Р ЈАНЕВ УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ  
862. 10-23803/2 4011006125774 11005501 ПЗУ АГАПЕ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР 11 КАВАДАРЦИ 113859 СНЕЖАНА ЈОВАНОВА 01.01.2007 31.12.2026 СЛАВИЦА РИСТОВА 102130 ДУШКО ТЕМЕЛКОВ ПЗУ ДР ТЕМЕЛКОВ УЛ БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР 11 КАВАДАРЦИ  
863. 10-22345/2 4011006125790 11005801 ПЗУ ДР ТЕМЕЛКОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР 11 КАВАДАРЦИ 102130 ДУШКО ТЕМЕЛКОВ 01.12.2006 31.12.2026 БЛАГА ДИМИТРОВА 113859 СНЕЖАНА ЈОВАНОВА ПЗУ АГАПЕ МЕДИКА УЛ БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР 11 КАВАДАРЦИ  
864. 10-21602/2 4011006125804 11007202 ПЗУ Д-Р ЧИРКОВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ 164372 ЃОРЃИ ЧИРКОВ 16.06.2022 31.12.2026 ГОРДАНА ХАЏИЌ 115819 ТОНИ ЈАНЕВ ПЗУ Д-Р ЈАНЕВ УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ  
865. 10-21982/2 4011006125847 11006101 ПЗУ СИТИЦЕМ МЕДИКАЛ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СИТИЦЕМ МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СТРАШО ПИНЏУР БР.89 ВАТАША 102164 МИЛЕНКА РИСТОВСКА 01.12.2006 31.12.2026 СНЕЖАНА ЧЕКОРОВА 300403 РОДНА ШЕМОВСКА ПЗУ ДР ШЕМОВСКА УЛ Б.МИЛАДИНОВЦИ БР 11 КАВАДАРЦИ  
866. 10-21832/2 4011006126517 11008001 ПЗУ НИ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР.68/1-2 КАВАДАРЦИ 633054 БОЖАНА НИКОЛОВА 01.03.2007 31.12.2026 МИРЈАНА ТОДОРЧЕВА 637351 АЛЕКСАНДАР СТЕФАНОВСКИ ПЗУ АЛЕКСАНДАР - ДЕНТ УЛ.ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.9/10 КАВАДАРЦИ  
867. 10-23457/2 4011006126746 11008701 ПЗУ ДР ДАНИЦА ЈОВАНОВА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ПАНО МУДАРОВ ББ КАВАДАРЦИ 632023 ЛИДИЈА ЛЕОВСКА 01.04.2010 31.12.2026 СПАСИЈКА БАКЕВА 644293 ТРАЈЧЕ КАРАМАЗОВ ПЗУ КАРАМАЗОВ-ДЕНТ БУЛ. МАКЕДОНИЈА 11А КАВАДАРЦИ  
868. 10-21746/2 4011006126797 11008302 ПЗУ ФИНЕСА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.СЛОВЕНСКА БР.2 КАВАДАРЦИ 652709 ВЛАТКО ИЛФИЈАДЕВ 26.06.2019 31.12.2026 МАЈА МИШКОВА 633046 ЛИЛЈАНА ПЛАЧКОВА ПЗУ КАПИТЕЛ ДЕНТ УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ  
869. 10-21998/2 4011006126819 11007801 ПЗУ АПТЕКА ДИАНА ПЗУ АПТЕКА ДИАНА КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ИЛИНДЕНСКА 22 КАВАДАРЦИ 901105 ДИАНА МИЛКОВА 01.01.2008 31.12.2026 МАРИЈАНА НИКОЛОВА  
870. 10-21998/2 4011006126819 11007801 ПЗУ АПТЕКА ДИАНА ПЗУ АПТЕКА ДИАНА КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ИЛИНДЕНСКА 22 КАВАДАРЦИ 901105 ДИАНА МИЛКОВА 01.01.2008 31.12.2026 ТАТЈАНА ПЕТРОВА  
871. 10-21998/2 4011006126819 11007801 ПЗУ АПТЕКА ДИАНА ПЗУ АПТЕКА ДИАНА КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ИЛИНДЕНСКА 22 КАВАДАРЦИ 920975 СОФИЈА АНДОВА 08.11.2021 31.12.2026 КАТЕРИНА СИРМЕВА  
872. 10-24062/2 4011007126901 11011101 ПЗУ АПТЕКА КИАНА КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА КИАНА КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.СТРАШО ПИНЏУР БР.188 ВАТАША 901776 ЦВЕТАНКА ШЕМОВА 02.09.2019 15.11.2022  
873. 10-21030/2 4011007127886 11008202 ПЗУ КАПИТЕЛ ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ 633046 ЛИЛЈАНА ПЛАЧКОВА 12.05.2007 31.12.2026 СОЊА ПОПОВА 652709 ВЛАТКО ИЛФИЈАДЕВ ПЗУ ФИНЕСА ДЕНТ УЛ.СЛОВЕНСКА БР.2 КАВАДАРЦИ  
874. 10-22947/2 4011007128637 11008801 ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-МЕДИКА ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-МЕДИКА КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ 914789 ЕЛЕНА КЕРОСКА КАМЧЕВСКА 15.07.2019 31.12.2026  
875. 10-22947/2 4011007128637 11008801 ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-МЕДИКА ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-МЕДИКА КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ 916277 ВЛАДИМИР КЕРОСКИ 09.12.2015 31.12.2026 ПАВЛИНКА ЧУЛЕВА  
876. 10-22947/2 4011007128637 11008802 ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-МЕДИКА ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА ФАРМА-МЕДИКА КАВАДАРЦИ ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ФАРМА МЕДИКА 2 РОСОМАН ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ПРОЛЕТЕРСКА 3 РОСОМАН 901261 МИЛАН КЕРОСКИ 26.09.2018 31.12.2026 НАТАША КОСТОВА  
877. 10-21948/2 4011007500021 11008601 ПЗУ МЕДИКА ПЕЊУШКОВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. СТРАШО ПИНЏУР ББ КАВАДАРЦИ 142948 ЈАСМИНКА СТОЈАНОВА ПЕЊУШКОВА 01.11.2011 31.12.2026 162094 ВАСКА ТАШЕВА ПЗУ МЕДИКА ПЕЊУШКОВИ УЛ. СТРАШО ПИНЏУР ББ КАВАДАРЦИ  
878. 10-21948/2 4011007500021 11008601 ПЗУ МЕДИКА ПЕЊУШКОВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СТРАШО ПИНЏУР ББ КАВАДАРЦИ 162094 ВАСКА ТАШЕВА 10.02.2021 31.12.2026 БОЈАНА АТАНАСОВ 142948 ЈАСМИНКА СТОЈАНОВА ПЕЊУШКОВА ПЗУ МЕДИКА ПЕЊУШКОВИ УЛ. СТРАШО ПИНЏУР ББ КАВАДАРЦИ  
879. 10-22493/2 4011008502206 11009901 ПЗУ ДР ВЕРЧЕ АНГЕЛОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С. СИРКОВО СИРКОВО 111716 ВЕРЧЕ АНГЕЛОВСКА 31.10.2008 31.12.2026 ЈАДРАНКА СОКОЛОВА 113859 СНЕЖАНА ЈОВАНОВА ПЗУ АГАПЕ МЕДИКА УЛ БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР 11 КАВАДАРЦИ  
880. 10-20908/2 4011008502699 11009702 ПЗУ ДР КАТЕРИНА ПЗУ ДР КАТЕРИНА - ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ЗАДРУГАРСКА БР.11 ВЛЕЗ 1 ( ПРИЗЕМЈЕ ) КАВАДАРЦИ 531294 МАКЕДОНКА НАУМОВСКА 06.05.2019 10.10.2022    
881. 10-20908/2 4011008502699 11009702 ПЗУ ДР КАТЕРИНА ПЗУ ДР КАТЕРИНА - ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ЗАДРУГАРСКА БР.11 ВЛЕЗ 1 ( ПРИЗЕМЈЕ ) КАВАДАРЦИ 531740 САЊА БОЈЧЕВА-ДОНЕВА 20.10.2022 31.12.2026 КЕТИ ЛАЗОВА 531014 ЦВЕТАНКА РИСТОВСКА ГИНЕВА ПЗУ ВЕНУС УЛ.ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.17/5 КАВАДАРЦИ  
882. 10-22427/2 4011008503229 11010103 ПЗУ ВИТАЛИА МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖО АЛЕКСОВ БР.1/3, КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 142735 САВКА ВЕЛКОВА 01.03.2012 31.12.2026 ИРЕНА ЈОВАНОВА 163562 СТЕФАНИЈА МИНЕВСКИ ПЗУ ВИТАЛИА МЕДИКУС УЛ.БЛАЖО АЛЕКСОВ БР.1/3, КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ  
883. 10-22427/2 4011008503229 11010103 ПЗУ ВИТАЛИА МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖО АЛЕКСОВ БР.1/3, КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 163562 СТЕФАНИЈА МИНЕВСКИ 17.01.2022 31.12.2026 ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА 142735 САВКА ВЕЛКОВА ПЗУ ВИТАЛИА МЕДИКУС УЛ.БЛАЖО АЛЕКСОВ БР.1/3, КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ  
884. 10-22946/2 4011009503796 11010301 ПЗУ АПТЕКА СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН ПЗУ АПТЕКА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ ЈНА БР.50 КАВАДАРЦИ 906964 ЕМИЛИЈА ВАСИЛЕВА ИВАНОСКА 01.04.2010 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА БУЛУКОВА  
885. 10-22946/2 4011009503796 11010301 ПЗУ АПТЕКА СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН ПЗУ АПТЕКА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ ЈНА БР.50 КАВАДАРЦИ 906964 ЕМИЛИЈА ВАСИЛЕВА ИВАНОСКА 01.04.2010 31.12.2026 ГОРДАНА ЃОШЕВА  
886. 10-22946/2 4011009503796 11010301 ПЗУ АПТЕКА СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН ПЗУ АПТЕКА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ ЈНА БР.50 КАВАДАРЦИ 906964 ЕМИЛИЈА ВАСИЛЕВА ИВАНОСКА 01.04.2010 31.12.2026 СОФИЈА КОЈЧЕВА  
887. 10-23533/2 4011009504547 11010401 ПЗУ АПТЕКА ФАРМАНЕА ПЗУ АПТЕКА ФАРМАНЕА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МИТО ХАЏИ ВАСИЛЕВ БР.7 КАВАДАРЦИ 908215 МАРИЈА МУКАЕТОВА 01.04.2010 31.12.2026 БЛАГИЦА ТРИКИЌ  
888. 10-23533/2 4011009504547 11010401 ПЗУ АПТЕКА ФАРМАНЕА ПЗУ АПТЕКА ФАРМАНЕА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МИТО ХАЏИ ВАСИЛЕВ БР.7 КАВАДАРЦИ 908215 МАРИЈА МУКАЕТОВА 01.04.2010 31.12.2026 БЛАГОРОДНА ЃОРЧЕВА  
889. 10-22087/2 4011010506600 11010601 ПЗУ АПТЕКА АПИДО ФАРМ АПТЕКА АПИДО ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БУЛ. ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.2 КАВАДАРЦИ 911739 ДИМИТАР ТЕМКОВ 01.04.2011 31.12.2026 АНА МАРИЈА МЕШКОВА  
890. 10-22087/2 4011010506600 11010601 ПЗУ АПТЕКА АПИДО ФАРМ АПТЕКА АПИДО ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БУЛ. ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.2 КАВАДАРЦИ 911739 ДИМИТАР ТЕМКОВ 01.04.2011 31.12.2026 БОЈАНА МУКАЕТОВА  
891. 10-22087/2 4011010506600 11010601 ПЗУ АПТЕКА АПИДО ФАРМ АПТЕКА АПИДО ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БУЛ. ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.2 КАВАДАРЦИ 911739 ДИМИТАР ТЕМКОВ 01.04.2011 31.12.2026 ГАБРИЕЛА АТАНАСОВА  
892. 10-22087/2 4011010506600 11010601 ПЗУ АПТЕКА АПИДО ФАРМ АПТЕКА АПИДО ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БУЛ. ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.2 КАВАДАРЦИ 911739 ДИМИТАР ТЕМКОВ 01.04.2011 31.12.2026 МИЛЕНА НЕСТОРОВА  
893. 10-22087/2 4011010506600 11010601 ПЗУ АПТЕКА АПИДО ФАРМ АПТЕКА АПИДО ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БУЛ. ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.2 КАВАДАРЦИ 911739 ДИМИТАР ТЕМКОВ 01.04.2011 31.12.2026 МИЛКА ВЕЛКОВА  
894. 10-22087/2 4011010506600 11010602 ПЗУ АПТЕКА АПИДО ФАРМ ПЗУ АПТЕКА АПИДО ФАРМ 2 КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ЛАЗО МИЦЕВ БР1/1-1 КАВАДАРЦИ 901784 СЛАВИЦА МЕШКОВА 11.05.2020 31.12.2026 МИЛКА АРГИЕВА  
895. 10-21678/2 4011011507510 11011300 ВЕНУС-ДЕНТАЛ ЕСТЕТИК КАВАДАРЦИ ВЕНУС-ДЕНТАЛ ЕСТЕТИК ПЗУ КАВАДАРЦИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА БУЛ.ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.17-4 КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 645168 ЉУПЧЕ ГИНЕВ 27.06.2013 31.12.2026 ВИКТОРИЈА ПЕНДЕВА 633046 ЛИЛЈАНА ПЛАЧКОВА ПЗУ КАПИТЕЛ ДЕНТ УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ  
896. 10-21346/2 4011012509339 11011001 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ЦАНО ПОПРИСТОВ 44/1-2 КАВАДАРЦИ 145122 ЗОРИЦА ДАФКОВ 01.01.2013 31.12.2026 МИЛКА РИЗОВА 149365 ЕЛИЦА РЕСАВСКА МИЦЕВА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ЦАНО ПОПРИСТОВ 44/1-2 КАВАДАРЦИ  
897. 10-21346/2 4011012509339 11011001 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ЦАНО ПОПРИСТОВ 44/1-2 КАВАДАРЦИ 149365 ЕЛИЦА РЕСАВСКА МИЦЕВА 09.12.2015 31.12.2026 САВИЦА ЈАНКУЛОВА 145122 ЗОРИЦА ДАФКОВ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ЦАНО ПОПРИСТОВ 44/1-2 КАВАДАРЦИ  
898. 10-23664/2 4011012509517 11011200 ПЗУ КАРАМАЗОВ-ДЕНТ ПЗУ КАРАМАЗОВ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА БУЛ. МАКЕДОНИЈА 11А КАВАДАРЦИ 644293 ТРАЈЧЕ КАРАМАЗОВ 14.02.2013 31.12.2026 ЗОЈА ПЕТРОВСКА 647977 САШКО КОСТОВ ПЗУ ДЕНТАЛ СМАЈЛ КАВАДАРЦИ 7-МИ СЕПТЕМВРИ 7Б КАВАДАРЦИ  
899. 10-20872/2 4011013510500 11011500 ПЗУ ДЕНТАЛ СМАЈЛ КАВАДАРЦИ ПЗУ ДЕНТАЛ СМАЈЛ КАВАДАРЦИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА 7-МИ СЕПТЕМВРИ 7Б КАВАДАРЦИ 647977 САШКО КОСТОВ 26.11.2013 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА МАТАКОВА 632023 ЛИДИЈА ЛЕОВСКА ПЗУ ДР ДАНИЦА ЈОВАНОВА УЛ.ПАНО МУДАРОВ ББ КАВАДАРЦИ  
900. 10-22543/2 4011014511390 11011801 ПЗУ АФРОДИТА ПЛУС КАВАДАРЦИ ПЗУ АФРОДИТА ПЛУС КАВАДАРЦИ ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ИЛИНДЕНСКА БР.57А КАВАДАРЦИ 531162 КАМКА КОЦЕВА 29.05.2014 31.12.2026 МЕНЧЕ НЕДЕВА КАМЧЕВА 531081 РОЗЈАНА НИКОЛОВА ЈАНЕВА ПЗУ ОВА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.13/1-5 НЕГОТИНО  
901. 10-23296/2 4011015512799 11012201 ПЗУ ВИВА СТАР КАВАДАРЦИ ПЗУ- ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ВИВА СТАР КАВАДАРЦИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА СТОМАТОЛОГ УЛ.БУЛЕВ.МАКЕДОНИЈА БР.3-Ж КАВАДАРЦИ 648728 НАДИЦА ГАНЧЕВА 25.11.2015 31.12.2026 АНГЕЛИНКА БОШКОВА 644293 ТРАЈЧЕ КАРАМАЗОВ ПЗУ КАРАМАЗОВ-ДЕНТ БУЛ. МАКЕДОНИЈА 11А КАВАДАРЦИ  
902. 10-22549/2 4011016513292 11012301 ПЗУ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ИВАНА ВИВА - ДЕНТ КАВАДАРЦИ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ИВАНА ВИВА - ДЕНТ КАВАДАРЦИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ 650323 ИВАНА ПАНЧЕВСКА 18.05.2016 31.12.2026 ВАСКА АНГЕЛОВА 633003 ВАНЧО АРСОВ ПЗУ АРС - ДЕНТ БРАЌА МИЛАДИНОВИ 11 КАВАДАРЦИ  
903. 10-22264/2 4011018516140 11012801 ПЗУ МАДЕНТА ПЗУ МАДЕНТА -ОРД. ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.27 КАВАДАРЦИ 652164 МАРТИНА ПОП-АНГЕЛОВА НОЈКОВА 05.12.2018 31.12.2026 СВЕТЛАНА ИЛОВА 637882 НЕВЕНКА ТРАЈКОВА ПЗУ НЕНА-ДЕНТ УЛ. БУЛ. МАКЕДОНИЈА 72/1 КАВАДАРЦИ  
904. 10-23013/2 4011019516594 11013001 ПЗУ-ВЕНЕРА-ОРД. ПО ГИНЕК. И АКУШЕРСТВО КАВАДАРЦИ ПЗУ ВЕНЕРА - ОРД.ПО ГИНЕКОЛ. И АКУШЕРС - КАВАДАРСЦИ ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ 531464 НАДИЦА ГУРЕВА ЃОРГИЕВСКА 08.05.2019 31.12.2026 531413 СОЊА ДИМОВА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО Д-Р СОЊА ДИМОВА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
905. 10-18921/2 4011020518479 11013401 ПЗУ АПТЕКА ФЕМИЛИ ФАРМ КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ФЕМИЛИ ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.7-МИ СЕПТЕМВРИ БР.1/1 КАВАДАРЦИ 912387 ЛЕНЧЕ КОЛОСКА 11.01.2022 31.12.2026 ДРАГАНА СТАМЕНКОВСКА  
906. 10-18921/2 4011020518479 11013401 ПЗУ АПТЕКА ФЕМИЛИ ФАРМ КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ФЕМИЛИ ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.7-МИ СЕПТЕМВРИ БР.1/1 КАВАДАРЦИ 912387 ЛЕНЧЕ КОЛОСКА 11.01.2022 31.12.2026 ТЕОДОРА ДИМКОВА  
907. 10-23440/2 4011992105433 11004101 ПЗУ АПТЕКА ЛЕК ЕКСКЛУЗИВ. ПЗУ АПТЕКА ЛЕК ЕКСКЛУЗИВ КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. КИРО КРСТЕВ БР.1 КАВАДАРЦИ 901547 СОЊА НЕДЕВСКА ГАЛЕВА 01.01.2008 31.12.2026 ИРИНА КОЦЕВА  
908. 10-23440/2 4011992105433 11004101 ПЗУ АПТЕКА ЛЕК ЕКСКЛУЗИВ. ПЗУ АПТЕКА ЛЕК ЕКСКЛУЗИВ КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. КИРО КРСТЕВ БР.1 КАВАДАРЦИ 901547 СОЊА НЕДЕВСКА ГАЛЕВА 01.01.2008 31.12.2026 НАТАЛИЈА СМИЛЕВСКА  
909. 10-22659/2 4011994102350 11001001 ПЗУ ВЕНУС ОРД. ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.17/5 КАВАДАРЦИ 531014 ЦВЕТАНКА РИСТОВСКА ГИНЕВА 01.08.2013 31.12.2026 АНКА ЈОВАНОВА 500372 МИЛЕНА АНГЕЛОВСКА ПЗУ ГИНЕКОМЕДИКА УЛ. ШИШКА ББ КАВАДАРЦИ  
910. 10-23087/2 4011994103160 11004001 ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА М ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА М КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.7 МИ СЕПТЕМВРИ ББ КАВАДАРЦИ 901059 БИЛЈАНА МУКАЕТОВА 01.01.2008 31.12.2026 АНГЕЛА ПЕТРОВА  
911. 10-23087/2 4011994103160 11004001 ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА М ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА М КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.7 МИ СЕПТЕМВРИ ББ КАВАДАРЦИ 901059 БИЛЈАНА МУКАЕТОВА 01.01.2008 31.12.2026 ДАНИЕЛА ПЕТРОВА  
912. 10-24065/2 4011994103608 11003901 ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.12 КАВАДАРЦИ 901709 БЛАГОРОДНА ЈОСИФОВА 01.01.2008 31.12.2026 БИЛЈАНА НАУМОВ  
913. 10-24065/2 4011994103608 11003901 ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.12 КАВАДАРЦИ 901709 БЛАГОРОДНА ЈОСИФОВА 01.01.2008 31.12.2026 БОЖАНКА ОРЕШКОВА  
914. 10-24065/2 4011994103608 11003902 ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА 2 КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ПРОЛЕТЕРСКА ББ С.РОСОМАН РОСОМАН 919551 АЛЕКСАНДРА МИЛАДИНОВСКА 18.11.2019 31.12.2026 ЦВЕТАНКА ЃУРОВА ЃЕЛОВА  
915. 10-24065/2 4011994103608 11003902 ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА 2 КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ПРОЛЕТЕРСКА ББ С.РОСОМАН РОСОМАН 922374 НАТАША ТРАЈКОВ 16.09.2022 31.12.2026 САНЕЛА АНДРИЌ  
916. 10-22859/2 4011994103900 11004201 ПЗУ АПТЕКА КАМЕЛИЈА ПЗУ АПТЕКА КАМЕЛИЈА КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЈНА БР.56 КАВАДАРЦИ 901768 КАМКА КОСТАДИНОВА 01.01.2008 31.12.2026 ДАНИЕЛА МИТРОВА  
917. 10-22859/2 4011994103900 11004201 ПЗУ АПТЕКА КАМЕЛИЈА ПЗУ АПТЕКА КАМЕЛИЈА КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЈНА БР.56 КАВАДАРЦИ 901768 КАМКА КОСТАДИНОВА 01.01.2008 31.12.2026 ИЛИЈА ТАШЕВ  
918. 10-23002/2 4011995102346 11000401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ СО БИОХ.ЛАБ.МЕДИКУС 92 КАВАДАРЦИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКУС 92 ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ 138576 БИЛЈАНА ВОЛЧЕВА 01.03.2006 31.12.2026 НАДА НИКОЛОВА 145726 ЈАНА ГУРЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ СО БИОХ.ЛАБ.МЕДИКУС 92 КАВАДАРЦИ УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ  
919. 10-23002/2 4011995102346 11000401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ СО БИОХ.ЛАБ.МЕДИКУС 92 КАВАДАРЦИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКУС 92 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ 145726 ЈАНА ГУРЕВА 13.03.2014 31.12.2026 СОЊА ГУРЕВА 138576 БИЛЈАНА ВОЛЧЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ СО БИОХ.ЛАБ.МЕДИКУС 92 КАВАДАРЦИ УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ  
920. 10-23002/2 4011995102346 11000401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ СО БИОХ.ЛАБ.МЕДИКУС 92 КАВАДАРЦИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКУС 92 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ 152633 НАДИЦА НАЈДОВ 25.09.2020 31.12.2026 МАРИНА ТОДЕВА 161497 НАТАША ИВАНОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ СО БИОХ.ЛАБ.МЕДИКУС 92 КАВАДАРЦИ ИНДУСТРИСКА ЗОНА ТЕЛОТ БР.1 ФАБРИКА ЗА КАБЛИ ДРЕКСЛМАЈЕР КАВАДАРЦИ  
921. 10-23002/2 4011995102346 11000403 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ СО БИОХ.ЛАБ.МЕДИКУС 92 КАВАДАРЦИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ СО БИОХ.ЛАБ.МЕДИКУС 92 КАВАДАРЦИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА ТЕЛОТ БР.1 ФАБРИКА ЗА КАБЛИ ДРЕКСЛМАЈЕР КАВАДАРЦИ 161497 НАТАША ИВАНОВСКА 01.09.2020 31.12.2026 РОЗА НИКОЛОВА 152633 НАДИЦА НАЈДОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ СО БИОХ.ЛАБ.МЕДИКУС 92 КАВАДАРЦИ УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ  
922. 10-23276/2 4011995108247 11004501 ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКОН-ЛЕК ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКОН-ЛЕК КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.60 КАВАДАРЦИ 901008 ВАЛЕНТИНА ТЕМЕЛКОВА САЗДОВА 01.01.2008 31.12.2026 ТОДОРКА ДЕЛОВА  
923. 10-21482/2 4011995108743 11000501 ПЗУ РИЈА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА БУЛ.МАКЕДОНИЈА БР.7-3/1 КАВАДАРЦИ 132934 АНГЕЛ ПОП АНГЕЛОВ 03.09.2001 31.12.2026 СМИЛЈА БОШЕВА 157627 МАРИНА ДИМИТРОВА ЈАНКОВА ПЗУ РИЈА МЕДИКА БУЛ.МАКЕДОНИЈА БР.7-3/1 КАВАДАРЦИ  
924. 10-21482/2 4011995108743 11000501 ПЗУ РИЈА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.МАКЕДОНИЈА БР.7-3/1 КАВАДАРЦИ 157627 МАРИНА ДИМИТРОВА ЈАНКОВА 03.05.2018 31.12.2026 ЦАНКА МАНЧЕВА 132934 АНГЕЛ ПОП АНГЕЛОВ ПЗУ РИЈА МЕДИКА БУЛ.МАКЕДОНИЈА БР.7-3/1 КАВАДАРЦИ  
925. 10-21459/2 4011998111044 11000901 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЦЕЛЗУС СПЕЦ.ОРД ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ЛЕНИНОВА БР.24 КАВАДАРЦИ 330183 ЛЕНЧЕ ВРАНГАЛОВА 03.09.2001 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА НАСТОВА 144886 ИРЕНА ЧКАТРОСКА СТАНОЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЦЕЛЗУС УЛ.ЛЕНИНОВА БР.24 КАВАДАРЦИ  
926. 10-21459/2 4011998111044 11000902 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЦЕЛЗУС ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.24 КАВАДАРЦИ 144886 ИРЕНА ЧКАТРОСКА СТАНОЕВА 03.09.2001 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА ТАШЕВА 330183 ЛЕНЧЕ ВРАНГАЛОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЦЕЛЗУС УЛ.ЛЕНИНОВА БР.24 КАВАДАРЦИ  
927. 10-23454/2 4011999113245 11000701 ПЗУ СИМБИМЕД ОПШТА ОРДИНАЦИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ 115827 ИФТИМЧО ГЛИГОРОВ 30.10.2019 31.12.2026 ЉУБА КОЛЕВА 160539 АНДРИЈАНА ПЕЦОВА ПЗУ СИМБИМЕД УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ  
928. 10-23454/2 4011999113245 11000701 ПЗУ СИМБИМЕД ОПШТА ОРДИНАЦИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ 130109 РАТКА ДАМЈАНОСКА 07.09.2001 31.12.2026 РОДНА АЈТОВА 115827 ИФТИМЧО ГЛИГОРОВ ПЗУ СИМБИМЕД УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ  
929. 10-23454/2 4011999113245 11000701 ПЗУ СИМБИМЕД ОПШТА ОРДИНАЦИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ 160539 АНДРИЈАНА ПЕЦОВА 21.02.2020 31.12.2026 СУЗАНА КОЦЕВА 130109 РАТКА ДАМЈАНОСКА ПЗУ СИМБИМЕД УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ  
930. 10-22620/2 4011999113296 11004401 ПЗУ АПТЕКА ГЛОРИЈА ПЗУ АПТЕКА ГЛОРИЈА КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.115 КАВАДАРЦИ 901644 ЦВЕТА АНДОВА 01.01.2008 31.12.2026 ЛЕНЧЕ СИМОНОВСКА  
931. 10-22620/2 4011999113296 11004401 ПЗУ АПТЕКА ГЛОРИЈА ПЗУ АПТЕКА ГЛОРИЈА КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.115 КАВАДАРЦИ 908193 ГОРДАНА ГАВРИЛОСКА 07.10.2016 31.12.2026  
932. 10-21234/2 4011999115400 11002001 ПЗУ ПАРОДОНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.СТРАШО ПИНЏУР КАВАДАРЦИ 632996 ИЛИЈА ИВАНОВ 11.07.2013 31.12.2026 КРИСТИНА СТОЈИЛКОВА 633003 ВАНЧО АРСОВ ПЗУ АРС - ДЕНТ БРАЌА МИЛАДИНОВИ 11 КАВАДАРЦИ  
933. 10-21105/2 4012002113581 12003301 ПЗУ АПТЕКА АРТЕИНА ПЗУ АПТЕКА АРТЕИНА КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.19 КИЧЕВО 910627 НЕНАД СПАСЕСКИ 20.09.2019 31.12.2026 АЗРА РАМАЗАНИ  
934. 10-21105/2 4012002113581 12003301 ПЗУ АПТЕКА АРТЕИНА ПЗУ АПТЕКА АРТЕИНА КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.19 КИЧЕВО 910627 НЕНАД СПАСЕСКИ 20.09.2019 31.12.2026 СЕЛВИЈА ДЕМИР  
935. 10-21105/2 4012002113581 12003302 ПЗУ АПТЕКА АРТЕИНА ПЗУ АПТЕКА АРТЕИНА 2 КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ОСЛОМЕЈ ОСЛОМЕЈ 911836 БЕСИМЕ БАЛАЖИ 01.01.2009 31.12.2026 РАБИЈЕ НУРЕДИНИ  
936. 10-21105/2 4012002113581 12003303 ПЗУ АПТЕКА АРТЕИНА ПЗУ АПТЕКА АРТЕИНА 3 ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ, ЗАЈАС ЗАЈАС 913120 АФИЈЕ СЕЛМАНИ 01.01.2009 31.12.2026 ЛИНДИТА БУОСКА  
937. 10-23392/2 4012003115227 12000401 ПЗУ ЕРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО 135631 АМДИН АХМЕДИ 22.07.2003 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА БОЖИНОСКА 153605 ЦЛИРИМ ЛИМАНИ ПЗУ ЕРА МЕДИКА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО  
938. 10-23392/2 4012003115227 12000401 ПЗУ ЕРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО 151815 ИМИЈАНА ЕЃУПОСКА 30.10.2014 31.12.2026 ЕНДРИТА АБДИУ 152790 БЕДРИЈЕ МЕЏДИ ПЗУ ЕРА МЕДИКА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО  
939. 10-23392/2 4012003115227 12000401 ПЗУ ЕРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО 152790 БЕДРИЈЕ МЕЏДИ 14.03.2018 31.12.2026 ШПТИМЕ ЧЕЛИКУ 230065 ФИКРЕТ ЕЈЈУБ ПЗУ ЕРА МЕДИКА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО  
940. 10-23392/2 4012003115227 12000401 ПЗУ ЕРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО 153605 ЦЛИРИМ ЛИМАНИ 05.01.2016 31.12.2026 АЛИСЕН ГИЖА 135631 АМДИН АХМЕДИ ПЗУ ЕРА МЕДИКА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО  
941. 10-23392/2 4012003115227 12000401 ПЗУ ЕРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО 230065 ФИКРЕТ ЕЈЈУБ 22.07.2003 31.12.2026 МОНИКА ИЛИЕВСКА 151815 ИМИЈАНА ЕЃУПОСКА ПЗУ ЕРА МЕДИКА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО  
942. 10-22266/2 4012004116901 12003601 ПЗУ АПТЕКА АПЛЕК КИЧЕВО ПЗУ АПТЕКА АПЛЕК КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МАРА УГРИНОВА-ГИНА БР.2 КИЧЕВО 900273 ЗЛАТКО МОЈСОСКИ 01.01.2008 31.12.2026 ЖАКЛИНА ДОЈЧИНОСКА  
943. 10-23369/2 4012004117487 12000606 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ОРГ.ЕДИНИЦА БР.2 ОДР.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИЧО ВОЈВОДА БР.4А КИЧЕВО 164739 ХРИСТИЈАН БИЛЕСКИ 16.09.2022 31.12.2026 ЈУЛИЈАНА КОСТЕВСКА 300535 СЛАВИЦА КИТАНОСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА УЛ.ДИЧО ВОЈВОДА БР.4А КИЧЕВО  
944. 10-23369/2 4012004117487 12000606 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ОРГ.ЕДИНИЦА БР.2 ОДР.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.ДИЧО ВОЈВОДА БР.4А КИЧЕВО 300535 СЛАВИЦА КИТАНОСКА 20.04.2016 31.12.2026 ЖАКЛИНА ЃОРЃИОСКА 164739 ХРИСТИЈАН БИЛЕСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА УЛ.ДИЧО ВОЈВОДА БР.4А КИЧЕВО  
945. 10-23265/2 4012004117754 12000701 ПЗУ ЕРА-ДЕНТ ПЗУ ЕРА - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОСКИ ББ КИЧЕВО 637645 ХАЈРИЈЕ ЗЕНКУ 01.09.2005 31.12.2026 ЕЛИЗАБЕТА ЈАНЕСКИ 633992 ВАЛЕНТИНА МИЛОШЕСКА ПЗУ ДЕНТИВА М.ТИТО ББ КИЧЕВО  
946. 10-22726/2 4012005118274 12001401 ПЗУ ДР ЏИНИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ОСЛОМЕЈ КИЧЕВО 633984 ХАЈРАДИН СУЛЕЈМАНИ 01.05.2005 31.12.2026 ШЕИЛА ДАУТОСКА 647241 НАТАША ПЕТРЕСКА ПЗУ Д-Р НАТАША ПЕТРЕСКА КИЧЕВО 4-ТИ ЈУЛИ/БЛОК 1-ЛАМЕЛА 1 КИЧЕВО  
947. 10-22726/2 4012005118274 12001402 ПЗУ ДР ЏИНИ ПЗУ ЏИНИ-ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА КИЧЕВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.166 Г КИЧЕВО 651486 ГОЈАРТ СУЛЕЈМАНИ 02.10.2017 31.12.2026 ЛЕУНИТА БАЛАЖИ 633984 ХАЈРАДИН СУЛЕЈМАНИ ПЗУ ДР ЏИНИ ОСЛОМЕЈ КИЧЕВО  
948. 10-20830/2 4012005118282 12001501 ПЗУ ДЕНТИВА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА М.ТИТО ББ КИЧЕВО 633992 ВАЛЕНТИНА МИЛОШЕСКА 01.04.2012 31.12.2026 МАРИЈА КОТЕВСКА 640093 РАБИЈЕ ЕЛЕЗИ-ИБРАИМИ ПЗУ Д-Р РАБИЈЕ ЕЛЕЗИ - ИБРАИМИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
949. 10-22038/2 4012005118355 12001701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПАРАДИЗО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 634018 ЗОРАН АНЃЕЛЕСКИ 01.08.2005 31.12.2026 МУНЕВЕРА ИМЕРОСКА 637424 ВЕСНА ИЛИЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПАРАДИЗО УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
950. 10-22038/2 4012005118355 12001701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПАРАДИЗО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 637424 ВЕСНА ИЛИЕВСКА 01.08.2005 31.12.2026 ЈУЛИЈА АЛЕКСОСКА 634018 ЗОРАН АНЃЕЛЕСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПАРАДИЗО УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
951. 10-22038/2 4012005118355 12001701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПАРАДИЗО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 648221 АЛЕКСАНДАР АНЃЕЛЕСКИ 13.02.2014 31.12.2026 634018 ЗОРАН АНЃЕЛЕСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПАРАДИЗО УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
952. 10-21608/2 4012005118363 12002002 ПЗУ ЈЕ - ФА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.220-А КИЧЕВО 636339 САЏИДЕ МЕХМЕДИ 01.05.2005 31.12.2026 АРИФЕ СЕФЕРИ 634018 ЗОРАН АНЃЕЛЕСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПАРАДИЗО УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
953. 10-21399/2 4012005118592 12003401 ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА ФАРМАЦИЈА ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА ФАРМАЦИЈА КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.123 КИЧЕВО 900915 АРЛИНДА ИДРИЗИ 01.01.2008 31.12.2026 АЈШЕ ЛИМКООГЛУ  
954. 10-21399/2 4012005118592 12003401 ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА ФАРМАЦИЈА ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА ФАРМАЦИЈА КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.123 КИЧЕВО 900915 АРЛИНДА ИДРИЗИ 01.01.2008 31.12.2026 БЕЛЕЗИЈЕ РАМАДАНИ  
955. 10-21399/2 4012005118592 12003401 ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА ФАРМАЦИЈА ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА ФАРМАЦИЈА КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.123 КИЧЕВО 900915 АРЛИНДА ИДРИЗИ 01.01.2008 31.12.2026 ЕДУАРТА ЗЕНКУ  
956. 10-21399/2 4012005118592 12003401 ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА ФАРМАЦИЈА ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА ФАРМАЦИЈА КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.123 КИЧЕВО 900915 АРЛИНДА ИДРИЗИ 01.01.2008 31.12.2026 ИВАНА ВАНЧОСКА  
957. 10-20884/2 4012005119157 12002204 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА АЛТЕА МЕДИКА КИЧЕВО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА АЛТЕА МЕДИКА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 123/1 КИЧЕВО 300500 ТЕЛАТ ДАЛИПИ 31.08.2015 31.12.2026 ХРИСТИНА МАТЕСКА 157490 ГЗИМ НЕБИУ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО АЛТЕА- СИ МАРШАЛ ТИТО БР.109/2-2 КИЧЕВО  
958. 10-21036/2 4012006119606 12002301 ПЗУ Д-Р МАЈА ДИМИТРИЕСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ПИРИНСКА ББ КИЧЕВО 642380 ТАШЕ ДИМИТРИЕСКИ 01.01.2008 31.12.2026 ВЕСНА КУЗМАНОВСКА 647241 НАТАША ПЕТРЕСКА ПЗУ Д-Р НАТАША ПЕТРЕСКА КИЧЕВО 4-ТИ ЈУЛИ/БЛОК 1-ЛАМЕЛА 1 КИЧЕВО  
959. 10-22277/2 4012006120000 12002702 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО СУПРА МЕДИКА КИЧЕВО ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РУДНИЧКА БР.44А-10 КИЧЕВО КИЧЕВО 157899 ДАРКО ДАНИЛОСКИ 02.07.2018 09.01.2022 МАРИНА АНДОНОСКА 141194 АНЕТА САРАФИЛОСКА САВЕСКА ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО СУПРА МЕДИКА КИЧЕВО УЛ.РУДНИЧКА БР.44А-10 КИЧЕВО КИЧЕВО ЈАНА ГРОЗДАНОСКА 163546 Замена за специјализација 10.01.2022 30.09.2026
960. 10-22277/2 4012006120000 12002702 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО СУПРА МЕДИКА КИЧЕВО ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РУДНИЧКА БР.44А-10 КИЧЕВО КИЧЕВО 141194 АНЕТА САРАФИЛОСКА САВЕСКА 01.01.2009 31.12.2026 ДАНИЕЛА НАЈДЕСКА 163546 ЈАНА ГРОЗДАНОСКА  
961. 10-23327/2 4012006120655 12003701 ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА КИЧЕВО ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.11-ТИ СЕПТЕМВРИ БР.130 КИЧЕВО 900664 МЕТИ БАФТИРИ 01.01.2008 31.12.2026 ЕГЗОНА ЛЕТНИКУ  
962. 10-23327/2 4012006120655 12003701 ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА КИЧЕВО ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.11-ТИ СЕПТЕМВРИ БР.130 КИЧЕВО 900664 МЕТИ БАФТИРИ 01.01.2008 31.12.2026 МЕРИТА ЏЕЛАДИНИ  
963. 10-23327/2 4012006120655 12003702 ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА КИЧЕВО ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА ХЕРБА КИЧЕВО, ОЕ АПТЕКАРСКА СТАНИЦА ХЕРБА 3 С.ЦРВИВЦИ, КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ С.ЦРВИВЦИ,КИЧЕВО ЦРВИВЦИ 900664 МЕТИ БАФТИРИ 30.08.2016 31.12.2026 ФЛУТУРИМ ЏАФЕРИ  
964. 10-22838/2 4012006121090 12004502 ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ КИЧЕВО ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО БР.105-А КИЧЕВО 145777 КРСТЕ ТРАЈКОВСКИ 05.03.2016 31.12.2026 СОЊА СОФРОНИЕВСКА 400513 ГОЦЕ ПЕЈОСКИ ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ КИЧЕВО МАРШАЛ ТИТО БР.105-А КИЧЕВО  
965. 10-22838/2 4012006121090 12004502 ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ КИЧЕВО ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО БР.105-А КИЧЕВО 400513 ГОЦЕ ПЕЈОСКИ 05.03.2016 31.12.2026 ВИОЛЕТА БЕЖОСКА 145777 КРСТЕ ТРАЈКОВСКИ ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ КИЧЕВО МАРШАЛ ТИТО БР.105-А КИЧЕВО  
966. 10-23540/2 4012006121112 12005301 ПЗУ ЛМ-МЕДИКА КИЧЕВО ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЛМ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 114600 МАЛИНКА АЦЕСКА 01.01.2007 31.12.2026 АНТОНЕТА ЗЕРДЕСКА-СТОЈАНОВСКА 148253 КИМЕТЕ МЕХМЕДИ ПЗУ КИМ-САНТИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
967. 10-23567/2 4012006121120 12004101 ПЗУ Д-Р ЃУЛША ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЃУЛША ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 139394 ЃУЛША ЕЈУБ 01.01.2009 31.12.2026 ХАНИФЕ ЛАЧОСКА 331023 ВАЉБОНА АДИЛИ ЕМИНИ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ГЕТОАРИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.42, СОБА БР.2 КИЧЕВО  
968. 10-22495/2 4012006121171 12004401 ПЗУ Д-Р РИСТО КОЦЕВСКИ ОРД.ПО ГИНЕК.И АКУШЕРСТВО Д-Р РИСТО КОЦЕВСКИ ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 500429 РИСТО КОЦЕВСКИ 10.01.2007 31.12.2026 АНА ПЕТРЕВСКА 531472 ВЕНЦИСЛАВ БОЖИНОСКИ ПЗУ ЕРА ЊУ ЛАЈФ-ОРД. ПО ГЕНОКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО КИЧЕВО УЛ.ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ БР.19 ВЛЕЗ 2 КИЧЕВО  
969. 10-22662/2 4012006121180 12004201 ПЗУ КИМ-САНТИНА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА КИМ-САНТИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 148253 КИМЕТЕ МЕХМЕДИ 01.06.2012 31.12.2026 ЈАГОДА КОСТОСКА 113530 АФРДИТА ФЕЈЗА ПЗУ АВА-МЕД УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
970. 10-21315/2 4012006121198 12004801 ПЗУ Д-Р ИБРАИМ РАМАДАНИ ОРД.ПО ОПШТА МЕД.Д-Р ИБРАИМ РАМАДАНИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЗАЈАС ЗАЈАС 102393 АТЛИЈЕ ТИКА 21.11.2018 31.12.2026 ЛИНДИТА ЧЕЛИКУ 102415 ИБРАИМ РАМАДАНИ ПЗУ Д-Р ИБРАИМ РАМАДАНИ С.ЗАЈАС ЗАЈАС  
971. 10-21315/2 4012006121198 12004801 ПЗУ Д-Р ИБРАИМ РАМАДАНИ ОРД.ПО ОПШТА МЕД.Д-Р ИБРАИМ РАМАДАНИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ЗАЈАС ЗАЈАС 102415 ИБРАИМ РАМАДАНИ 09.01.2007 31.12.2026 ЏЕВРИЈЕ БАЈРАМИ 102393 АТЛИЈЕ ТИКА ПЗУ Д-Р ИБРАИМ РАМАДАНИ С.ЗАЈАС ЗАЈАС  
972. 10-22925/2 4012006121295 12003801 ПЗУ АВА-МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 113530 АФРДИТА ФЕЈЗА 17.01.2007 31.12.2026 МИРЈАНА БОЖИНОСКА 148253 КИМЕТЕ МЕХМЕДИ ПЗУ КИМ-САНТИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
973. 10-20832/2 4012006121309 12005103 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО АЛТЕА- СИ ПЗУ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИНА АЛТЕА-СИ-ОРДИНАЦИЈА БР.1 ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.109/2-2 КИЧЕВО 139718 ИДРИЗ ИДРИЗИ 09.10.2008 31.12.2026 СВЕТЛАНА КОСТАДИНОСКА 157490 ГЗИМ НЕБИУ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО АЛТЕА- СИ МАРШАЛ ТИТО БР.109/2-2 КИЧЕВО  
974. 10-20832/2 4012006121309 12005104 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО АЛТЕА- СИ ПЗУ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА АЛТЕА-СИ-ОРДИНАЦИЈА БР.2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО БР.109/2-2 КИЧЕВО 157490 ГЗИМ НЕБИУ 13.04.2018 31.12.2026 ЕМОНА ДЕВИЧ 139718 ИДРИЗ ИДРИЗИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО АЛТЕА- СИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.109/2-2 КИЧЕВО  
975. 10-20832/2 4012006121309 12005105 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО АЛТЕА- СИ ПЗУ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА АЛТЕА-СИ-ОРДИНАЦИЈА БР.3 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.109/2-2 КИЧЕВО КИЧЕВО 159964 НИКОЛИНА МИНОСКА 09.09.2022 31.12.2026 ШПРЕСИМЕ ЗЕЌИРИ ДЕВА 139718 ИДРИЗ ИДРИЗИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО АЛТЕА- СИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.109/2-2 КИЧЕВО  
976. 10-20832/2 4012006121309 12005105 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО АЛТЕА- СИ ПЗУ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА АЛТЕА-СИ-ОРДИНАЦИЈА БР.3 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.109/2-2 КИЧЕВО КИЧЕВО 163988 ГЕНТИЈАНА ЛИКА 05.04.2022 31.12.2026 АРДИТА АЛИМИ 159964 НИКОЛИНА МИНОСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО АЛТЕА- СИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.109/2-2 КИЧЕВО КИЧЕВО  
977. 10-23125/2 4012006121317 12005201 ПЗУ Д-Р АФРДИТА-РАЏА ОРД.ПО ГИНЕК.И АКУШЕРСТВО Д-Р АФРДИТА-РАЏА ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 502499 АФРДИТА БАЛАЖИ 17.01.2007 31.12.2026 СИЛВАНА ГРОЗДАНОСКА 530964 АЛЕКСАНДАР МАТЕСКИ ПЗУ МАТЕ УЛ. КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ ББ КИЧЕВО  
978. 10-21495/2 4012006121333 12003902 ПЗУ Д-Р ДИЧОСКА КИЧЕВО ПЗУ Д-Р ДИЧОСКА-ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.95 КИЧЕВО 304018 ЛИЉАНА ДИЧОСКА 31.08.2015 31.12.2026 АНДРИЈАНА КРСТЕСКА 330990 ВЕСНА ДИЧОСКА ТРПЕСКА ПЗУ Д-Р ДИЧОСКА КИЧЕВО УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.95 КИЧЕВО  
979. 10-21495/2 4012006121333 12003902 ПЗУ Д-Р ДИЧОСКА КИЧЕВО ПЗУ Д-Р ДИЧОСКА-ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.95 КИЧЕВО 330990 ВЕСНА ДИЧОСКА ТРПЕСКА 15.10.2020 31.12.2026 МАРТИНА СРБИНОСКА 304018 ЛИЉАНА ДИЧОСКА ПЗУ Д-Р ДИЧОСКА КИЧЕВО УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.95 КИЧЕВО  
980. 10-23015/2 4012006121350 12005001 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ГЕТОАРИ ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ГЕТОАРИ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.42, СОБА БР.2 КИЧЕВО 331023 ВАЉБОНА АДИЛИ ЕМИНИ 06.09.2021 31.12.2026 ШЕНЃУЛА ДАУТОСКА 139394 ЃУЛША ЕЈУБ ПЗУ Д-Р ЃУЛША УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
981. 10-23248/2 4012006121392 12006101 ПЗУ БЕСА-МЕДИОР ОСЛОМЕЈ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БЕСА-МЕДИОР ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ОСЛОМЕЈ ОСЛОМЕЈ 117161 БЛЕРИМ ЧУПИ 29.01.2007 31.12.2026 АРДИТА РАХМАНИ 142310 ЕРАН АЛИМОСКИ ПЗУ ДР ЕРАН АЛИМОВСКИ УЛ.С.ЧЕЛОПЕЦИ ЧЕЛОПЕЦИ  
982. 10-21157/2 4012007121507 12006201 ПЗУ ДР ИРЕНА - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 641669 ИРЕНА БУРЕСКА БЕЛЕСКА 14.02.2007 31.12.2026 МАРИЈАНА ДЕСПОТОСКА 637424 ВЕСНА ИЛИЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПАРАДИЗО УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
983. 10-21925/2 4012007121787 12005501 ПЗУ ДР ЛЕПА ГАВРИЛОСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 641464 ЛЕПА ГАВРИЛОСКА 02.03.2007 31.12.2026 БИЛЈАНА ТЕПШИЌ 651044 ВЕСНА ЈОВАНОСКА ПЗУ ДР ЛЕПА ГАВРИЛОСКА УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
984. 10-21925/2 4012007121787 12005501 ПЗУ ДР ЛЕПА ГАВРИЛОСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 651044 ВЕСНА ЈОВАНОСКА 15.03.2017 31.12.2026 ЕЛЕНА СИМЈАНОСКА 641464 ЛЕПА ГАВРИЛОСКА ПЗУ ДР ЛЕПА ГАВРИЛОСКА УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
985. 10-23712/2 4012007122660 12006301 ПЗУ АПТЕКА ЛИНОВА ПЗУ АПТЕЛА ЛИНОВА КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. М. ТИТО БР.121 КИЧЕВО 900710 ЛИЛЈАНА ИЛИЈОСКА ЦВЕТКОСКА 01.01.2009 31.12.2026 ВАСКА КИТАНОСКА  
986. 10-23712/2 4012007122660 12006301 ПЗУ АПТЕКА ЛИНОВА ПЗУ АПТЕЛА ЛИНОВА КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. М. ТИТО БР.121 КИЧЕВО 900710 ЛИЛЈАНА ИЛИЈОСКА ЦВЕТКОСКА 01.01.2009 31.12.2026 МЕНКА МИТРЕСКА  
987. 10-23712/2 4012007122660 12006301 ПЗУ АПТЕКА ЛИНОВА ПЗУ АПТЕЛА ЛИНОВА КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. М. ТИТО БР.121 КИЧЕВО 900710 ЛИЛЈАНА ИЛИЈОСКА ЦВЕТКОСКА 01.01.2009 31.12.2026 НАДА КУЗМАНОСКИ  
988. 10-21070/2 4012007500265 12006501 ПЗУ Д-Р РАБИЈЕ ЕЛЕЗИ - ИБРАИМИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 640093 РАБИЈЕ ЕЛЕЗИ-ИБРАИМИ 01.03.2008 31.12.2026 АЈША ЕШТРЕФОСКА 641669 ИРЕНА БУРЕСКА БЕЛЕСКА ПЗУ ДР ИРЕНА - ДЕНТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
989. 10-22643/2 4012007500613 12006401 ПЗУ ОРТОДЕНТ - СЛ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.74 - А КИЧЕВО 634050 СТОЈЧЕ ЛАЗЕСКИ 01.02.2008 31.12.2026 ГОРДАНА ЛАЗЕСКА 641669 ИРЕНА БУРЕСКА БЕЛЕСКА ПЗУ ДР ИРЕНА - ДЕНТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
990. 10-22471/2 4012008502261 12009601 ПЗУ ГИЧИ-ДЕНТ- ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА КИЧЕВО ПЗУ ГИЧИ ДЕНТ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МЕХМЕД МЕХМЕДИ ББ КИЧЕВО КИЧЕВО 652415 ЕЛЕНА МИТУШЕВСКА- ЈОВАНОСКА 20.05.2019 31.12.2026 БЕХАРЕ ЗЕНКУ 639370 БЕСИМ ЕЛМАЗИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА САРА ДЕНТ КИЧЕВО 11-ТИ ОКТОМВРИ 53Б КИЧЕВО  
991. 10-23340/2 4012008502938 12006701 ПЗУ ДР ЕРАН АЛИМОВСКИ ОПШТА ОРДИНАЦИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.С.ЧЕЛОПЕЦИ ЧЕЛОПЕЦИ 142310 ЕРАН АЛИМОСКИ 15.01.2009 31.12.2026 ЕРМИНА ЏЕМАИЛОСКА 139394 ЃУЛША ЕЈУБ ПЗУ Д-Р ЃУЛША УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
992. 10-24506/2 4012009503687 12007001 ПЗУ МАТЕ СПЕЦ.ОРД.ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ ББ КИЧЕВО 530964 АЛЕКСАНДАР МАТЕСКИ 17.08.2010 31.12.2026 ДЕСКА РЕЧАНОСКА 502499 АФРДИТА БАЛАЖИ ПЗУ Д-Р АФРДИТА-РАЏА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
993. 10-21456/2 4012009504241 12007102 ПЗУ КРАЈКОДЕНТ - Б ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА КРАЈКОДЕНТ-Б ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.11-ТИ ОКТОМВРИ БР.51 Б КИЧЕВО 647586 БЛЕРИНА АЗИЗИ 04.10.2019 31.12.2026 МЕРИТА ЧЕЛИКУ 636924 ЌЕРИМ БЕЌИРИ ПЗУ МЕЗОДЕНТ УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР 8 КИЧЕВО  
994. 10-22786/2 4012010505995 12007701 ПЗУ АПТЕКА БЛИНА ПЗУ АПТЕКА БЛИНА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БУЛ. ОСЛОБОДУВАЊЕ БР.38 КИЧЕВО 911844 МИМОЗА МИФТАРИ 01.04.2011 31.12.2026 ВИОЛЕТА ЦВЕТКОСКА  
995. 10-23884/2 4012011507240 12008800 МД-ДЕНТАЛ П.З.У.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА КИЧЕВО ПЗУ МД-ДЕНТАЛ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА Г.ДЕЛЧЕВ 20 КИЧЕВО 643343 МУСА ЏАМБАЗИ 21.03.2013 31.12.2026 АЛИЈЕ ЛИМАНИ 636924 ЌЕРИМ БЕЌИРИ ПЗУ МЕЗОДЕНТ УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР 8 КИЧЕВО  
996. 10-21370/2 4012012508061 12008300 ПЗУ Д-Р БЕЖОСКИ ПЗУ Д-Р БЕЖОСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 79 КИЧЕВО 652857 МИЛЕНА ПЕТРЕСКА 23.08.2019 31.12.2026 МАРИЈАНА ЈАНКУЛОСКА 648736 МЕТИН ТРБУШОСКИ ПЗУ МЕТИН ДЕНТ КИЧЕВО УЛ ОСЛОБОДУВАЊЕ БР. 48 А КИЧЕВО  
997. 10-20977/2 4012013508499 12008700 ПЗУ Д-Р НАТАША ПЕТРЕСКА КИЧЕВО ПЗУ Д-Р НАТАША ПЕТРЕСКА КИЧЕВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА 4-ТИ ЈУЛИ/БЛОК 1-ЛАМЕЛА 1 КИЧЕВО 647241 НАТАША ПЕТРЕСКА 12.03.2013 31.12.2026 ИРЕНА МИЛАДИНОСКА 641669 ИРЕНА БУРЕСКА БЕЛЕСКА ПЗУ ДР ИРЕНА - ДЕНТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
998. 10-20703/2 4012013508634 12008900 ПЗУ Д-Р НАУМОСКИ-ДЕНТАЛ КИЧЕВО ПЗУ Д-Р НАУМОСКИ-ДЕНТАЛ КИЧЕВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА 4-ТИ ЈУЛИ 190/3-1 КИЧЕВО 646490 СЛОБОДАН НАУМОСКИ 05.04.2013 31.12.2026 ЕЛЕНА МИШКОСКА ПАВЛЕСКИ 633992 ВАЛЕНТИНА МИЛОШЕСКА ПЗУ ДЕНТИВА М.ТИТО ББ КИЧЕВО  
999. 10-22322/2 4012013508669 12009000 ПЗУ ДРАГА-МЕДИКА ПЛУС КИЧЕВО ПЗУ ДРАГА-МЕДИКА ПЛУС КИЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО БР.95 КИЧЕВО 149713 АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВСКИ 28.05.2013 31.12.2026 БИЛЈАНА ЈАНКУЛОВСКА 145777 КРСТЕ ТРАЈКОВСКИ ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ КИЧЕВО МАРШАЛ ТИТО БР.105-А КИЧЕВО  
1000. 10-21253/2 4012013508987 12009100 ПЗУ Д-Р СТОЈАН ПЗУ Д-Р СТОЈАН ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ДИМЕ СТЕФАНОСКИ 29 КИЧЕВО 647730 СТОЈАН МАКСИМОСКИ 27.08.2013 31.12.2026 ЛУЛИЈЕ МЕХМЕДИ 634018 ЗОРАН АНЃЕЛЕСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПАРАДИЗО УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
1001. 10-23028/2 4012013509541 12009200 П З У -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА,,-БИОДЕНТ 1 КИЧЕВО П З У -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА,,-БИОДЕНТ 1 КИЧЕВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.Д. СТОЈАНОСКИ-20-КИЧЕВО КИЧЕВО 648167 ВАНЕ СПИРОСКИ 15.01.2014 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА СПИРОСКИ 639680 БИЛЈАНА ДЕЈАНОСКА ПЗУ ДАРДАН-ДЕНТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 200 КИЧЕВО  
1002. 10-24027/2 4012014510128 12009301 ПЗУ МЕТИН ДЕНТ КИЧЕВО ПЗУ МЕТИН ДЕНТ КИЧЕВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА СТОМАТОЛОГ УЛ ОСЛОБОДУВАЊЕ БР. 48 А КИЧЕВО 648736 МЕТИН ТРБУШОСКИ 15.07.2014 31.12.2026 БЕИЈА МИРТОСКА 652857 МИЛЕНА ПЕТРЕСКА ПЗУ Д-Р БЕЖОСКИ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 79 КИЧЕВО  
1003. 10-23336/2 4012014510276 12009400 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА САРА ДЕНТ КИЧЕВО ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА САРА ДЕНТ КИЧЕВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА 11-ТИ ОКТОМВРИ 53Б КИЧЕВО 639370 БЕСИМ ЕЛМАЗИ 17.09.2014 31.12.2026 АРЛИНДА АЛИУ 633984 ХАЈРАДИН СУЛЕЈМАНИ ПЗУ ДР ЏИНИ ОСЛОМЕЈ КИЧЕВО  
1004. 10-23875/2 4012014510306 12009500 ПЗУ ТРПЕСКИ -1 КИЧЕВО ПЗУ ТРПЕСКИ -1 КИЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА МАРА УГРИНОВА-ГИНА БР.12/4 КИЧЕВО КИЧЕВО 138878 СЛАЃАНА ТРПЕСКА БОЖИНОСКА 06.08.2014 31.12.2026 РЕНАТА ЃОРЕСКИ 141194 АНЕТА САРАФИЛОСКА САВЕСКА ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО СУПРА МЕДИКА КИЧЕВО УЛ.РУДНИЧКА БР.44А-10 КИЧЕВО КИЧЕВО  
1005. 10-23103/2 4012015511314 12009701 ПЗУ ФА-ДЕНТ КИЧЕВО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.42 ЗАКУП/ЈЗУ ЗД.ДОМ КИЧЕВО КИЧЕВО 649597 ФАТОН АЛИУ 19.06.2015 31.12.2026 МИРЈАНА САРАФИМОСКА 640093 РАБИЈЕ ЕЛЕЗИ-ИБРАИМИ ПЗУ Д-Р РАБИЈЕ ЕЛЕЗИ - ИБРАИМИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
1006. 10-23890/2 4012016512764 12009801 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ПРОТЕКТА-ДЕНТ КИЧЕВО ПЗУ ПРОТЕКТА-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА БОРИС КИДРИЧ БР.43 КИЧЕВО КИЧЕВО 650277 ХРИСТИЈАН ЗОРЕСКИ 06.05.2016 31.12.2026 МАРИНА СТОЈАНОВА 652857 МИЛЕНА ПЕТРЕСКА ПЗУ Д-Р БЕЖОСКИ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 79 КИЧЕВО  
1007. 10-23888/2 4012018515990 12010101 ПЗУ Д-Р МЕНДИ КИЧЕВО ПЗУ Д-Р МЕНДИ - ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.11 ТИ ОКТОМВРИ БР.48 КИЧЕВО КИЧЕВО 649465 АРМЕНД СЕЛИМИ 28.02.2019 31.12.2026 639680 БИЛЈАНА ДЕЈАНОСКА ПЗУ ДАРДАН-ДЕНТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 200 КИЧЕВО  
1008. 10-23284/2 4012019516442 12010200 ПЗУ ЕРА ЊУ ЛАЈФ-ОРД. ПО ГЕНОКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО КИЧЕВО ПЗУ ЕРА ЊУ ЛАЈФ ОРД. ПО ГЕНОКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО КИЧЕВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВЕЛЕ ЗМЕЈКОСКИ БР. 19/ВЛЕЗ 2 КИЧЕВО 531545 ЕРХАН ДЕВИЧ 30.08.2019 31.12.2026 ШПТИМЕ СУЛА 531472 ВЕНЦИСЛАВ БОЖИНОСКИ ПЗУ ЕРА ЊУ ЛАЈФ-ОРД. ПО ГЕНОКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО КИЧЕВО УЛ.ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ БР.19 ВЛЕЗ 2 КИЧЕВО  
1009. 10-23284/2 4012019516442 12010201 ПЗУ ЕРА ЊУ ЛАЈФ-ОРД. ПО ГЕНОКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО КИЧЕВО ПЗУ ЕРА ЊУ ЛАЈФ -ОРД.ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ БР.19 ВЛЕЗ 2 КИЧЕВО 531472 ВЕНЦИСЛАВ БОЖИНОСКИ 22.05.2019 31.12.2026 ГОРДАНА НАУМОСКА 500429 РИСТО КОЦЕВСКИ ПЗУ Д-Р РИСТО КОЦЕВСКИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
1010. 10-23284/2 4012019516442 12010202 ПЗУ ЕРА ЊУ ЛАЈФ-ОРД. ПО ГЕНОКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО КИЧЕВО ПЗУ ЕРА ЊУ ЛАЈФ ОРД.ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО- О.Е 3 ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ВЕЛЕ ЗМЕЈКОСКИ БР.19/2 ( ПРИЗЕМЈЕ ) КИЧЕВО 531634 ЛУЛЈЕТА ОСМАНИ РЕЏЕПИ 18.01.2021 31.12.2026 АРБИАНА БАЛАЖИ 531545 ЕРХАН ДЕВИЧ ПЗУ ЕРА ЊУ ЛАЈФ-ОРД. ПО ГЕНОКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО КИЧЕВО ВЕЛЕ ЗМЕЈКОСКИ БР. 19/ВЛЕЗ 2 КИЧЕВО  
1011. 10-24319/2 4012019516698 12010301 ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ИДЕАЛ ДЕНТ КИЧЕВО ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ИДЕАЛ ДЕНТ КИЧЕВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА СТОМАТОЛОГ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.253 А-2/1 КИЧЕВО 652920 АРДИТА АЛИЛИ 25.09.2019 31.12.2026 МУНИСА СЕЛИМ 652415 ЕЛЕНА МИТУШЕВСКА- ЈОВАНОСКА ПЗУ ГИЧИ-ДЕНТ- ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА КИЧЕВО УЛ.МЕХМЕД МЕХМЕДИ ББ КИЧЕВО КИЧЕВО  
1012. 10-3849/1 4012020517479 12010401 ПЗУ- ОРД. ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА МИЧИ-ДЕНТ КИЧЕВО ПЗУ- ОРД. ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА МИЧИ-ДЕНТ КИЧЕВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.42 КИЧЕВО 653233 МИРСАД ИСЕИН 26.02.2020 31.12.2026 ЕРМИНА ШЕЈДОСКА 640093 РАБИЈЕ ЕЛЕЗИ-ИБРАИМИ ПЗУ Д-Р РАБИЈЕ ЕЛЕЗИ - ИБРАИМИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
1013. 10-23306/2 4012992101078 12002901 ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ КИЧЕВО ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БУЛ.ОСЛОБОДУВАЊЕ БР.60-V/1 КИЧЕВО КИЧЕВО 919993 ФЛОРИДА ВЕЛИУ 17.06.2020 31.12.2026 ЈАСМИНА СПИРОВСКА  
1014. 10-23306/2 4012992101078 12002901 ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ КИЧЕВО ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БУЛ.ОСЛОБОДУВАЊЕ БР.60-V/1 КИЧЕВО КИЧЕВО 920509 ШАБАН МИФТАРИ 12.02.2021 31.12.2026  
1015. 10-21385/2 4012992102171 12000301 ПЗУ УЛТРАМЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДУШАН ЈОВЕСКИ БР.34 КИЧЕВО 158348 АРБЕР МУРАТИ 01.11.2018 08.03.2020 ЕМИНЕ АЛИУ 148130 ГЕНЦ СЕЛМАНИ ПЗУ УЛТРАМЕД УЛ. ДУШАН ЈОВЕСКИ БР.34 КИЧЕВО ГЕНЦ СЕЛМАНИ 148130 Замена za специјализација со втор тим 01.05.2021 01.03.2026
1016. 10-21385/2 4012992102171 12000301 ПЗУ УЛТРАМЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДУШАН ЈОВЕСКИ БР.34 КИЧЕВО 148130 ГЕНЦ СЕЛМАНИ 03.09.2001 31.12.2026 ШУКРИЈЕ ОСМАНИ 133027 АСАН БЕКТЕШИ ПЗУ ГЕНТИАНА УЛ 11 СЕПТЕМВРИ ББ КАЛЕНДА/ II КИЧЕВО  
1017. 10-24127/2 4012992104336 12003001 ПЗУ АПТЕКА Б-1 КИЧЕВО АПТЕКА Б-1 ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ М.ТИТО 115 КИЧЕВО 918580 МАРТИН ЦВЕТАНОСКИ 13.07.2018 31.12.2026 БИНАС ДУРМИШОСКА  
1018. 10-24127/2 4012992104336 12003001 ПЗУ АПТЕКА Б-1 КИЧЕВО АПТЕКА Б-1 ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ М.ТИТО 115 КИЧЕВО 918580 МАРТИН ЦВЕТАНОСКИ 13.07.2018 31.12.2026 ВЕСНА ЛАЗАРЕСКА  
1019. 10-24127/2 4012992104336 12003001 ПЗУ АПТЕКА Б-1 КИЧЕВО АПТЕКА Б-1 ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ М.ТИТО 115 КИЧЕВО 918580 МАРТИН ЦВЕТАНОСКИ 13.07.2018 31.12.2026 ЛЕОНОРА ЈУСУФИ ХАЛИМИ  
1020. 10-24127/2 4012992104336 12003001 ПЗУ АПТЕКА Б-1 КИЧЕВО АПТЕКА Б-1 ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ М.ТИТО 115 КИЧЕВО 918580 МАРТИН ЦВЕТАНОСКИ 13.07.2018 31.12.2026 ЉУПЧЕ ЦВЕТКОСКИ  
1021. 10-24127/2 4012992104336 12003001 ПЗУ АПТЕКА Б-1 КИЧЕВО АПТЕКА Б-1 ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ М.ТИТО 115 КИЧЕВО 922137 МАРИЈА ТРАЈКОСКА 13.06.2022 31.12.2026  
1022. 10-24127/2 4012992104336 12003002 ПЗУ АПТЕКА Б-1 КИЧЕВО ПЗУ АПТЕКА Б-3 КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БОРИС КИДРИЧ ББ КИЧЕВО 912140 СЛАВИЦА ПАВЛЕСКА 15.04.2011 31.12.2026 ДЕСПИНА ПАЧОСКА ТОДОРОВСКА  
1023. 10-24127/2 4012992104336 12003002 ПЗУ АПТЕКА Б-1 КИЧЕВО ПЗУ АПТЕКА Б-3 КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БОРИС КИДРИЧ ББ КИЧЕВО 912140 СЛАВИЦА ПАВЛЕСКА 15.04.2011 31.12.2026 ЈАНА ЦВЕТКОСКА ДИМИТРИЈОСКА  
1024. 10-24127/2 4012992104336 12003002 ПЗУ АПТЕКА Б-1 КИЧЕВО ПЗУ АПТЕКА Б-3 КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БОРИС КИДРИЧ ББ КИЧЕВО 912140 СЛАВИЦА ПАВЛЕСКА 15.04.2011 31.12.2026 СВЕТЛАНА МАГДЕНОСКА  
1025. 10-24127/2 4012992104336 12003003 ПЗУ АПТЕКА Б-1 КИЧЕВО ПЗУ АПТЕКА Б-3 КИЧЕВО-ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА АПТЕКА Б-5 КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЦВЕТКО ЈАКОВЛЕСКИ БР.3А- КИЧЕВО 913529 МЕНТОР МУСЛИУ 17.01.2022 31.12.2026 АДЕЛИНА АЛИМИ  
1026. 10-24127/2 4012992104336 12003003 ПЗУ АПТЕКА Б-1 КИЧЕВО ПЗУ АПТЕКА Б-3 КИЧЕВО-ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА АПТЕКА Б-5 КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЦВЕТКО ЈАКОВЛЕСКИ БР.3А- КИЧЕВО 913529 МЕНТОР МУСЛИУ 17.01.2022 31.12.2026 ГЕНТИАНА ДУМИ  
1027. 10-24127/2 4012992104336 12003003 ПЗУ АПТЕКА Б-1 КИЧЕВО ПЗУ АПТЕКА Б-3 КИЧЕВО-ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА АПТЕКА Б-5 КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЦВЕТКО ЈАКОВЛЕСКИ БР.3А- КИЧЕВО 922129 КУЈТИМЕ РУСТЕМИ 13.06.2022 31.12.2026  
1028. 10-23091/2 4012993100237 12001201 ПЗУ ДАРДАН-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 200 КИЧЕВО 639680 БИЛЈАНА ДЕЈАНОСКА 01.06.2008 31.12.2026 АДВИЈЕ СЕЛИМИ 649465 АРМЕНД СЕЛИМИ ПЗУ Д-Р МЕНДИ КИЧЕВО УЛ.11 ТИ ОКТОМВРИ БР.48 КИЧЕВО КИЧЕВО  
1029. 10-23670/2 4012993100245 12000801 ПЗУ МЕЗОДЕНТ ОПШТА СЅОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР 8 КИЧЕВО 636924 ЌЕРИМ БЕЌИРИ 01.07.2005 31.12.2026 ЕНВЕР УСЕИНИ 647586 БЛЕРИНА АЗИЗИ ПЗУ КРАЈКОДЕНТ - Б УЛ.11-ТИ ОКТОМВРИ БР.51 Б КИЧЕВО  
1030. 10-23019/2 4012993106049 12000201 ПЗУ ГЕНТИАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ 11 СЕПТЕМВРИ ББ КАЛЕНДА/ II КИЧЕВО 133027 АСАН БЕКТЕШИ 03.09.2001 31.12.2026 ЉУЉЗИМЕ ПИЊОЛИ 148130 ГЕНЦ СЕЛМАНИ ПЗУ УЛТРАМЕД УЛ. ДУШАН ЈОВЕСКИ БР.34 КИЧЕВО  
1031. 10-24234/2 4012993107851 12001901 ПЗУ БЕГО ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИСЕИН АКИОСКИ БР 105 КИЧЕВО 647365 ИЛБЕР БАЛАЖИ 09.05.2013 31.12.2026 ЛЕУНОРА ИСМАИЛИ 650994 ЛЕУНИТА МЕХМЕДИ ПЗУ БЕГО ДЕНТ УЛ. ИСЕИН АКИОСКИ БР 105 КИЧЕВО  
1032. 10-24234/2 4012993107851 12001901 ПЗУ БЕГО ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ. ИСЕИН АКИОСКИ БР 105 КИЧЕВО 650153 ГОНЏЕ БАЛАЖИ 25.02.2016 30.09.2022    
1033. 10-24234/2 4012993107851 12001901 ПЗУ БЕГО ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИСЕИН АКИОСКИ БР 105 КИЧЕВО 650994 ЛЕУНИТА МЕХМЕДИ 04.10.2022 31.12.2026 ШАСИМЕ ДАЛИПИ 647365 ИЛБЕР БАЛАЖИ ПЗУ БЕГО ДЕНТ УЛ. ИСЕИН АКИОСКИ БР 105 КИЧЕВО  
1034. 10-21045/2 4012995102547 12003201 ПЗУ АПТЕКА БЕЛ ЛЕК ПЗУ АПТЕКА БЕЛ ЛЕК КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.115 КИЧЕВО 915351 РИЗА ШЕЈДОСКИ 02.02.2015 31.12.2026 ЕМЕЛ ТУФЕКЧИОСКА  
1035. 10-21045/2 4012995102547 12003201 ПЗУ АПТЕКА БЕЛ ЛЕК ПЗУ АПТЕКА БЕЛ ЛЕК КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.115 КИЧЕВО 915351 РИЗА ШЕЈДОСКИ 02.02.2015 31.12.2026 ЈАСМИНА ДАМЈАНОВСКА САВЕСКА  
1036. 10-21045/2 4012995102547 12003201 ПЗУ АПТЕКА БЕЛ ЛЕК ПЗУ АПТЕКА БЕЛ ЛЕК КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.115 КИЧЕВО 915351 РИЗА ШЕЈДОСКИ 02.02.2015 31.12.2026 НУРТЕН АБДИУ  
1037. 10-21045/2 4012995102547 12003201 ПЗУ АПТЕКА БЕЛ ЛЕК ПЗУ АПТЕКА БЕЛ ЛЕК КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.115 КИЧЕВО 915351 РИЗА ШЕЈДОСКИ 02.02.2015 31.12.2026 ЏЕНИТА АЈРАДИНОСКА  
1038. 10-18908/2 4012996100700 12010601 ПЗУ - АПТЕКА ФАРМАЦО КИЧЕВО ПЗУ - АПТЕКА ФАРМАЦО КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.11-ТИ СЕПТЕМВРИ БР.146Б КИЧЕВО 921203 БОБАН МИТРЕСКИ 13.01.2022 31.12.2026 БИЛЈАНА СТОЈАНОСКА  
1039. 10-18908/2 4012996100700 12010601 ПЗУ - АПТЕКА ФАРМАЦО КИЧЕВО ПЗУ - АПТЕКА ФАРМАЦО КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.11-ТИ СЕПТЕМВРИ БР.146Б КИЧЕВО 921203 БОБАН МИТРЕСКИ 13.01.2022 31.12.2026 МЛАДЕНКА ЈОВАНОСКА  
1040. 10-23387/2 4012996101587 12003101 ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ЕРА ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ЕРА КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.106 КИЧЕВО 919519 СИАРТА ЧЕЛИКУ 24.09.2019 31.12.2026 НИКОЛИНА ЛИЧОСКА  
1041. 10-23387/2 4012996101587 12003101 ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ЕРА ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ЕРА КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.106 КИЧЕВО 919519 СИАРТА ЧЕЛИКУ 24.09.2019 31.12.2026 ХАМДИЈЕ РУШАЈ  
1042. 10-23387/2 4012996101587 12003102 ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ЕРА ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА -AПТЕКА ФАРМАЦИЈА ЕРА КИЧЕВО -ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ЕРА 2 КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МАРШАЛ ТИТО ББ/ДО КАСАРНА- НА АРМ КИЧЕВО 909424 ВЕСНА ЈАЌИМОСКИ 02.07.2015 31.12.2026 ЈЕХОНА ОСМАНИ МЕХМЕТИ  
1043. 10-23387/2 4012996101587 12003103 ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ЕРА ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ЕРА 3 ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БУЛ.ОСЛОБОДУВАЊЕ БР.44 КИЧЕВО 911810 АЛЕКСАНДРА АЛЕКСОСКА 01.04.2011 31.12.2026 ВАЉБОНА ИМЕРИ  
1044. 10-23387/2 4012996101587 12003103 ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ЕРА ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ЕРА 3 ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БУЛ.ОСЛОБОДУВАЊЕ БР.44 КИЧЕВО 911810 АЛЕКСАНДРА АЛЕКСОСКА 01.04.2011 31.12.2026 ЛУМНИЈЕ НЕБИУ  
1045. 10-23387/2 4012996101587 12003104 ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ЕРА ФАРМАЦИЈА ЕРА 4 С. ДРУГОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ С ДРУГОВО ДРУГОВО 911810 АЛЕКСАНДРА АЛЕКСОСКА 28.11.2016 31.12.2026  
1046. 10-23026/2 4013001113606 13074601 ПЗУ АПТЕКА ГАЛЕНИУМ ПЗУ АПТЕКА ГАЛЕНИУМ КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.29-ТИ НОЕМВРИ БР.9 КОЧАНИ 901326 МАРИЈА ГАЦОВА 01.01.2008 31.12.2026 ЕЛИЗАБЕТА ВЕЛИЧКОВСКА  
1047. 10-21641/2 4013001113754 13072101 ПЗУ БИ - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.72 КОЧАНИ 632147 БИЛЈАНА НАКОВА 01.06.2005 31.12.2026 МАРИЈА ЈОВАНОВА 644170 БИЛЈАНА КАРАЈАНКОВА ПЗУ НОВА ДЕНТ УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈАТА БР. 10 КОЧАНИ  
1048. 10-22652/2 4013001113797 13071802 ПЗУ ДР ЕКИ ПЗУ Д-Р ЕКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈАТА БР.2 КОЧАНИ КОЧАНИ 631973 ЕКРЕМ КОВАЧЕВИЌ 28.07.2015 31.12.2026 СЕНАД КОВАЧЕВИЌ 649961 ВИКТОР ИВАНОВСКИ ПЗУ МЕДИКО УЛ. РОЗА ПЕТРОВА БР 63 КОЧАНИ  
1049. 10-23046/2 4013001114262 13080701 ПЗУ ДР ВАЛЕНТИНА ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА, КОЧАНИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЉУПЧО САНТОВ БР.6 КОЧАНИ 650820 КРСТЕ АТАНАСОВ 03.01.2017 31.12.2026 645702 НАДИЦА САПУНЏИСКИ ПЗУ НИГОНА-ДЕНТ УЛ. НИКОЛА КАРЕВ БР.31/2 КОЧАНИ  
1050. 10-21800/2 4013002116510 13070101 ПЗУ АНА МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ЧЕШИНОВО ЧЕШИНОВО 135283 ЈАСМИНКА АЈТОВСКА 29.09.2014 31.12.2026 ЛИЛЈАНА ЈАНЕВА 330124 ЦВЕТА МОГИЛЕВСКА ПЗУ МОГИ МЕДИКА УЛ.СРЕМСКА БР.19 КОЧАНИ  
1051. 10-22736/2 4013004119079 13071701 ПЗУ ВИВАДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ 29 НОЕМВРИ БР 3 КОЧАНИ 631965 ДАРКО ЦЕКОВ 01.06.2005 31.12.2026 КАТЕРИНА ДОНЕВА 636665 МИМИЦА АРСОВСКА МИЛОСОВА ПЗУ ДР МИМИЦА АРСОВСКА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 114 КОЧАНИ  
1052. 10-20910/2 4013004120301 13073303 ПЗУ ЈО-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ТОДОСИЈА ПАУНОВ БР.83,ВЛЕЗ 5 КОЧАНИ 634514 ВЕСНА БЕЛИЧЕВА 01.05.2005 31.12.2026 ИВАНА ДЕМЕРЏИЕВА ПЕШОВА 638668 МИТКО ГАВРИЛОВ ПЗУ ИРИС - ДЕНТ ДР МИТКО УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.65 КОЧАНИ  
1053. 10-20769/2 4013005119960 13073201 ПЗУ ДР ЗОРАН ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МИЛАН ЗЕЧЕВИЌ БР 21 КОЧАНИ 634182 ЗОРАН ИЛИЕВ 01.05.2005 31.12.2026 ГОРДАНА ЦВЕТАНОВА 634042 СУЗАНА КУЗМАНОВА ПЗУ ДР СУЗАНА КУЗМАНОВА УЛ.МИЛАН ЗЕЧЕВИЌ БР.21 КОЧАНИ  
1054. 10-20645/2 4013005120070 13072703 ПЗУ СТОМА-ДЕНТ-ДР МЕНЧЕ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ПЛАЧКОВИЦА БР.16 КОЧАНИ 639559 ГОРАН МАЛУМОВ 20.08.2013 31.12.2026 ИВАН МИТЕВ 650056 САШКО ЈОРДАНОВ ПЗУ - ДЕНТАЛ С КОЧАНИ МАРШАЛ ТИТО БР.97 КОЧАНИ  
1055. 10-21767/2 4013005120097 13073601 ПЗУ ИРИС - ДЕНТ ДР МИТКО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.65 КОЧАНИ 652652 АЛЕКСАНДАР ГАВРИЛОВ 24.06.2019 30.09.2021 КРИСТИНА ГЛИГОРОВА 634514 ВЕСНА БЕЛИЧЕВА ПЗУ ЈО-ДЕНТ УЛ.ТОДОСИЈА ПАУНОВ БР.83,ВЛЕЗ 5 КОЧАНИ МИТКО ГАВРИЛОВ 638668 Замена za специјализација со втор тим 01.10.2021 01.10.2024
1056. 10-21767/2 4013005120097 13073601 ПЗУ ИРИС - ДЕНТ ДР МИТКО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.65 КОЧАНИ 638668 МИТКО ГАВРИЛОВ 01.01.2006 31.12.2026 ТАТЈАНА СТАМЕНОВА 634514 ВЕСНА БЕЛИЧЕВА ПЗУ ЈО-ДЕНТ УЛ.ТОДОСИЈА ПАУНОВ БР.83,ВЛЕЗ 5 КОЧАНИ  
1057. 10-21865/2 4013005120151 13071501 ПЗУ ЕУРОМЕДИКА 05 ПЗУ ЕУРОМЕДИКА 05 ОПШТА МЕДИЦИНА АНГЕЛ ДОНЕВ 1 КОЧАНИ 137367 ЛАЗО МИТЕВ 01.04.2011 31.12.2026 БИЛЈАНА МИЛЦОВА 146080 БИЛЈАНА СТОЈАНОСКА ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ 1 УЛ. РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ  
1058. 10-20983/2 4013005120160 13072901 ПЗУ ДР СУЗАНА КУЗМАНОВА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МИЛАН ЗЕЧЕВИЌ БР.21 КОЧАНИ 634042 СУЗАНА КУЗМАНОВА 01.05.2005 31.12.2026 КАТЕРИНА КУЗМАНОВ 634182 ЗОРАН ИЛИЕВ ПЗУ ДР ЗОРАН УЛ. МИЛАН ЗЕЧЕВИЌ БР 21 КОЧАНИ  
1059. 10-21752/2 4013005120607 13072402 ПЗУ ДР МИМИЦА АРСОВСКА ПЗУ ДР. МИМИЦА АРСОВСКА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 114 КОЧАНИ 636665 МИМИЦА АРСОВСКА МИЛОСОВА 05.01.2015 31.12.2026 МАРИНА МИЛЕВА 631965 ДАРКО ЦЕКОВ ПЗУ ВИВАДЕНТ УЛ 29 НОЕМВРИ БР 3 КОЧАНИ  
1060. 10-23155/2 4013005120810 13073503 ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА О.Е.1 ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.84/2 КОЧАНИ 138010 ИГОР ТОДОСИЕВ 30.11.2015 31.12.2026 ЛЕНЧЕ АПОСТОЛОВА 138517 ВАНЧО АПОСТОЛОВСКИ ПЗУ Д-Р АПОСТОЛОВСКИ УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ БР.8-1/4 КОЧАНИ  
1061. 10-23155/2 4013005120810 13073504 ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА О.Е.2 ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.84/2 КОЧАНИ 135739 НАТАША ТОДОСИЕВ 30.11.2015 31.12.2026 ВАСКА ГОРГИЕВА 138517 ВАНЧО АПОСТОЛОВСКИ ПЗУ Д-Р АПОСТОЛОВСКИ УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ БР.8-1/4 КОЧАНИ  
1062. 10-23813/2 4013005121255 13074410 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ПЗУ АПТЕКА ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈА БР.3 КОЧАНИ 900826 АЛЕКСАНДАР ЈОРДАНОВСКИ 01.10.2010 31.12.2026 АНИТА ПЕТРУШЕВА  
1063. 10-23813/2 4013005121255 13074410 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ПЗУ АПТЕКА ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈА БР.3 КОЧАНИ 901083 БИЉАНА ДРОЗДОВСКА 14.10.2014 31.12.2026 ЛИДИЈА ЈАНЕВА  
1064. 10-23813/2 4013005121255 13074410 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ПЗУ АПТЕКА ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈА БР.3 КОЧАНИ 901121 ДУШКО МИНОВ 01.05.2021 31.12.2026  
1065. 10-23813/2 4013005121255 13074411 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ПЗУ АПТЕКА ГРАДСКА АПТЕКА 8 МИ МАРТ КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ КОЧАНИ 909769 МАРИНА ЈОВАНОВА АНГЕЛОВ 18.04.2017 31.12.2026 АНАСТАСИЈА МОНЕВА  
1066. 10-23813/2 4013005121255 13074411 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ПЗУ АПТЕКА ГРАДСКА АПТЕКА 8 МИ МАРТ КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ КОЧАНИ 911160 АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОВА РАШКОВА 01.11.2013 31.12.2026 САНДА ПАРАКЛИЕВА  
1067. 10-23813/2 4013005121255 13074412 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ПЗУ АПТЕКА ГРАДСКА АПТЕКА ТРГОВСКИ КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.А КОЧАНИ 918342 МАРИЈА ГОРГИЕВ 01.09.2022 31.12.2026 ТАЊА АНГЕЛОВА  
1068. 10-23813/2 4013005121255 13074413 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ПЗУ АПТЕКА ГРАДСКА АПТЕКА ЧЕШИНОВО КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.А ЧЕШИНОВО 901121 ДУШКО МИНОВ 01.05.2021 31.12.2026 КАТЕРИНА ЈАКИМОВА  
1069. 10-23813/2 4013005121255 13074414 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ПЗУ АПТЕКА ГРАДСКА АПТЕКА ЗРНОВЦИ КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ЗРНОВЦИ 901083 БИЉАНА ДРОЗДОВСКА 14.10.2014 31.12.2026 МАРИЈА ГАВРИЛОВА  
1070. 10-23813/2 4013005121255 13074415 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ПЗУ АПТЕКА ГРАДСКА АПТЕКА 5 КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. РОЗА ПЕТРОВА БР.101 КОЧАНИ 901229 ТАЊА КОЦЕВА 01.10.2010 31.12.2026 МАРИЈА ЧАКАРЕВА  
1071. 10-23813/2 4013005121255 13074416 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ П.О.КОЧАНИ ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ПЛОШТАД ИЛИНДЕН П.О.СВЕТИ НИКОЛЕ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ПЛОШТАД ИЛИНДЕН 22 СВЕТИ НИКОЛЕ 900770 ВАСИЛКА ПАУЖИНКОВА 20.06.2015 31.12.2026 ВИКТОРИЈА МИТРУШЕВА  
1072. 10-23813/2 4013005121255 13074416 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ П.О.КОЧАНИ ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ПЛОШТАД ИЛИНДЕН П.О.СВЕТИ НИКОЛЕ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ПЛОШТАД ИЛИНДЕН 22 СВЕТИ НИКОЛЕ 900770 ВАСИЛКА ПАУЖИНКОВА 20.06.2015 31.12.2026 СТЕФАНИЈА САЛТИРОВ  
1073. 10-23813/2 4013005121255 13074416 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ П.О.КОЧАНИ ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ПЛОШТАД ИЛИНДЕН П.О.СВЕТИ НИКОЛЕ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ПЛОШТАД ИЛИНДЕН 22 СВЕТИ НИКОЛЕ 913685 МАРИЈАНА СЛАВКОВА 20.06.2015 31.12.2026 МИЛЕНА ИЛИЕВСКА  
1074. 10-23813/2 4013005121255 13074416 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ П.О.КОЧАНИ ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ПЛОШТАД ИЛИНДЕН П.О.СВЕТИ НИКОЛЕ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ПЛОШТАД ИЛИНДЕН 22 СВЕТИ НИКОЛЕ 913685 МАРИЈАНА СЛАВКОВА 20.06.2015 31.12.2026 ТАМАРА ЛАЗАРЕВСКА  
1075. 10-23813/2 4013005121255 13074417 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ П.О.КОЧАНИ - ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА 16 - ТИ ЈУНИ П.О. КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.60 КАВАДАРЦИ 901296 ЉУБИЦА ДИМОВА 30.06.2022 31.12.2026 БОРКА АТАНАСОВА  
1076. 10-21171/2 4013006121810 13073801 ПЗУ Д-Р АПОСТОЛОВСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АПОСТОЛОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ БР.8-1/4 КОЧАНИ 138517 ВАНЧО АПОСТОЛОВСКИ 01.02.2006 31.12.2026 АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВСКИ 135739 НАТАША ТОДОСИЕВ ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.84/2 КОЧАНИ  
1077. 10-21171/2 4013006121810 13073801 ПЗУ Д-Р АПОСТОЛОВСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АПОСТОЛОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ БР.8-1/4 КОЧАНИ 138649 МАРИЈА АПОСТОЛОВСКА 01.02.2006 31.12.2026 АНГЕЛА КОСТАДИНОВА 138010 ИГОР ТОДОСИЕВ ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.84/2 КОЧАНИ  
1078. 10-22705/2 4013006122255 13077101 ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА ФАРМ КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.СКОПСКА БР.10/6 КОЧАНИ 902055 КАТЕРИНА АПОСТОЛОВА 01.01.2008 31.12.2026 ДАНИЦА ВАСЕВСКА  
1079. 10-22705/2 4013006122255 13077101 ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА ФАРМ КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.СКОПСКА БР.10/6 КОЧАНИ 902055 КАТЕРИНА АПОСТОЛОВА 01.01.2008 31.12.2026 НАТАЛИЈА ЕФТИМОВА  
1080. 10-21999/2 4013006122840 13075001 ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СТРАШО ЕРБАПЧЕ БР.143 КОЧАНИ 117102 СВЕТЛАНА КРСТОВА 01.09.2006 31.12.2026 БИЉАНА ДАНИЛОВА-ВУЧЕВА 116378 ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА ПЗУ Д-Р ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ  
1081. 10-21999/2 4013006122840 13075001 ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СТРАШО ЕРБАПЧЕ БР.143 КОЧАНИ 117102 СВЕТЛАНА КРСТОВА 01.09.2006 31.12.2026 СВЕТЛАНА НАКОВА 116378 ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА ПЗУ Д-Р ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ  
1082. 10-22140/2 4013006122921 13075901 ПЗУ Д-Р МАРИНА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р МАРИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 400556 МАРИНА ДИМИТРОВА 01.08.2006 31.12.2026 ЕЛЕНА АНЧОВА 114421 ЛИЛЈАНА КОЦЕВА-ИЛИЈЕВА ПЗУ Д-Р ЛИЛЕ УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ  
1083. 10-23328/2 4013006122930 13075201 ПЗУ Д-Р ЛИЛЕ ПЗУ ординација по општа медицина Д-Р ЛИЛЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ 114421 ЛИЛЈАНА КОЦЕВА-ИЛИЈЕВА 01.08.2006 31.12.2026 СУЗА ЈОРДАНОВА 400556 МАРИНА ДИМИТРОВА ПЗУ Д-Р МАРИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ  
1084. 10-23995/2 4013006122948 13076301 ПЗУ Д-Р КОСТАНДА ПЗУ ОРД.ПО ГИН.И АКУШЕРСТВО Д-Р КОСТАНДА ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 501549 КОСТАНДА КОСТАДИНОВА 01.08.2006 31.12.2026 РОЗЕТА ПЕТРОВА 531596 ЈАДРАНКА КОЦЕВА ПЗУ ГИННЕА ВИНИЦА УЛ.ПАРТИЗАНСКА БР.7 ВИНИЦА  
1085. 10-21038/2 4013006122999 13076401 ПЗУ Д-Р СУЗАНА СЛИШКОВИЌ ПЗУ ОРД. ГИН.И АКУШЕР. Д-Р СУЗАНА СЛИШКОВИЌ ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.1-ВИ МАЈ БР.114/1-2 КОЧАНИ 502472 СУЗАНА СЛИШКОВИЌ 01.08.2006 31.12.2026 ДРАГАНА РИСТОВА 530204 БИЉАНА АНГЕЛОВА ПЗУ ГИНОМЕДИКА УЛ.ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.20 КОЧАНИ  
1086. 10-22178/2 4013006123022 13075301 ПЗУ ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА ПЗУ ординација по општа медицина ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ 303151 ЛЕНА БОГДАНОВА 01.08.2006 31.12.2026 ИВАНА ЈАНОВСКА 400556 МАРИНА ДИМИТРОВА ПЗУ Д-Р МАРИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ  
1087. 10-22002/2 4013006123065 13075401 ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДРА ГАЦОВА - МИТЕВА ПЗУ орд. општа мед.Д-Р АЛЕКСАНДРА ГАЦОВА-МИТЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА ББ ЗРНОВЦИ 112437 АЛЕКСАНДРА ГАЦОВА-МИТЕВА 01.08.2006 31.12.2026 ВЕРЧЕ КОКЕВ 152781 БОРЈАНКА ПЕШЕВСКА МИТЕВ ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО УЛ.ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА  
1088. 10-22173/2 4013006123120 13075501 ПЗУ Д-Р ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА ПЗУ орд. општа мед.Д-Р ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ 116378 ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА 01.08.2006 31.12.2026 ДАНИЕЛА СТОЈКОВА 117102 СВЕТЛАНА КРСТОВА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА УЛ.СТРАШО ЕРБАПЧЕ БР.143 КОЧАНИ  
1089. 10-21205/2 4013006123138 13075801 ПЗУ МЕДИ ПЛУС ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИ ПЛУС ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 102571 РАЈНА РАШКОВА 01.08.2006 31.12.2026 СТЕФАНИ БАЛТОВА СТЕФАНОВА 114430 СУЗАНА ЃОРЃИЕВСКА ПЗУ МЕДИ ПЛУС УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ  
1090. 10-21205/2 4013006123138 13075801 ПЗУ МЕДИ ПЛУС ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИ ПЛУС ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 114430 СУЗАНА ЃОРЃИЕВСКА 01.08.2006 31.12.2026 АНЕТА АЛЕКСОВ 102571 РАЈНА РАШКОВА ПЗУ МЕДИ ПЛУС УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ  
1091. 10-22288/2 4013006123286 13077401 ПЗУ АПТЕКА ЛЕК ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЛЕК ФАРМ КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.15 КОЧАНИ 901814 ДУШКО ДОНЕВ 01.01.2008 31.12.2026 КАТИЦА ДОНЕВА  
1092. 10-22288/2 4013006123286 13077401 ПЗУ АПТЕКА ЛЕК ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЛЕК ФАРМ КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.15 КОЧАНИ 918598 ВЕНЕТА ЗДРАВКОВА 13.07.2018 31.10.2022  
1093. 10-23366/2 4013006123340 13077201 ПЗУ АПТЕКА ФИТОМЕД ПЗУ АПТЕКА ФИТОМЕД КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.29 НОЕМВРИ Б.Б КОЧАНИ 901512 ЈОРДАНКА ДИМИТРОВА 01.01.2008 31.12.2026 НАТАША СТОЈАНОВА  
1094. 10-23366/2 4013006123340 13077201 ПЗУ АПТЕКА ФИТОМЕД ПЗУ АПТЕКА ФИТОМЕД КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.29 НОЕМВРИ Б.Б КОЧАНИ 920533 АНА ТРАЈАНОВСКА 09.03.2021 31.12.2026  
1095. 10-21891/2 4013006123553 13076501 ПЗУ ДР ЈОВАНКА АЛЕКСОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЈОВАНКА АЛЕКСОВА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ БР 91 КОЧАНИ 134929 ЈОВАНКА АЛЕКСОВА 01.01.2007 31.12.2026 БЛАГИЦА КОСТОВА 146340 МАРИЈА ТОДОРОВ ПЗУ Д-Р ТОДОРОВ КОЧАНИ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.5/3-М.ЛОКАЛ 3 КОЧАНИ  
1096. 10-23783/2 4013006124371 13077501 ПЗУ МЕДИКА-ЕС ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКА-ЕС ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.СКОПСКА БР.6 КОЧАНИ 140619 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВА-ТАСОВА 01.04.2011 31.12.2026 РОЗЕТКА МАНАСИЈЕВА 135119 ДЕЈАН АПОСТОЛОВСКИ ПЗУ НИРВАНА РИСТО СИМЕОНОВ 17 КОЧАНИ  
1097. 10-22968/2 4013007500229 13078601 ПЗУ АПТЕКА БОСИЛЕК ПЗУ АПТЕКА БОСИЛЕК КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.78 КОЧАНИ 908673 ОЛИВЕР ЈОВАНОВ 01.01.2009 31.12.2026 САРА КРУМОВА  
1098. 10-20718/2 4013009503284 13078701 ПЗУ МИКИ - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈАТА БР.20 КОЧАНИ 643483 ДИМИТАР АНДОВ 18.05.2009 31.12.2026 АНИТА ПЕТРУШОВ 644340 САШО ПАНОВ ПЗУ Д-Р САШО ПАНОВ УЛ.БРАЌА СТАВРЕВИ БР.15 КОЧАНИ  
1099. 10-23462/2 4013009504574 13079001 ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ 1 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ 146080 БИЛЈАНА СТОЈАНОСКА 18.05.2010 31.12.2026 КРИСТИНА ТАСОВА 161608 САШЕ АПОСТОЛОВ ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ 1 УЛ. РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ  
1100. 10-23462/2 4013009504574 13079001 ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ 1 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ 160083 КРИСТИНА ПЕШЕВСКА 25.10.2019 31.12.2026 АНЃЕЛА АНГЕЛОВ 146080 БИЛЈАНА СТОЈАНОСКА ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ 1 УЛ. РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ  
1101. 10-23462/2 4013009504574 13079001 ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ 1 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ 161608 САШЕ АПОСТОЛОВ 08.10.2021 31.12.2026 ЛЕПА ЈОРДАНОВА 160083 КРИСТИНА ПЕШЕВСКА ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ 1 УЛ. РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ  
1102. 10-21403/2 4013010505037 13079101 ПЗУ Д-Р САШО ПАНОВ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БРАЌА СТАВРЕВИ БР.15 КОЧАНИ 644340 САШО ПАНОВ 08.07.2010 31.12.2026 САРА АРСОВА 643483 ДИМИТАР АНДОВ ПЗУ МИКИ - ДЕНТ УЛ.КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈАТА БР.20 КОЧАНИ  
1103. 10-21787/2 4013011506592 13079501 ПЗУ НИГОНА-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. НИКОЛА КАРЕВ БР.31/2 КОЧАНИ 645702 НАДИЦА САПУНЏИСКИ 21.06.2011 31.12.2026 ГОРАН НИКОЛОВ 644340 САШО ПАНОВ ПЗУ Д-Р САШО ПАНОВ УЛ.БРАЌА СТАВРЕВИ БР.15 КОЧАНИ  
1104. 10-21559/2 4013012507851 13079601 ПЗУ НОВА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈАТА БР. 10 КОЧАНИ 644170 БИЛЈАНА КАРАЈАНКОВА 15.03.2012 31.12.2026 МАРИНЕЛА МИХАЈЛОВИЌ АНДОВ 632147 БИЛЈАНА НАКОВА ПЗУ БИ - ДЕНТ УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.72 КОЧАНИ  
1105. 10-22779/2 4013012509099 13079700 Д-Р НАТАША СТОЈАНОВА-КОЧАНИ ,Д-Р НАТАША СТОЈАНОВА\"КОЧАНИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА МИЛАН ЗЕЧАР 3 КОЧАНИ 647187 НАТАША СТОЈАНОВА 28.02.2013 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА САЛТИРОВА 631965 ДАРКО ЦЕКОВ ПЗУ ВИВАДЕНТ УЛ 29 НОЕМВРИ БР 3 КОЧАНИ  
1106. 10-22653/2 4013013509270 13079800 ПЗУ-Д-Р ЛЕНЧЕ КОЧАНИ ПЗУ-Д-Р ЛЕНЧЕ КОЧАНИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА 29-ТИ НОЕМВРИ 21 КОЧАНИ 647225 ЛЕНЧЕ ЗАКОВА 06.03.2013 31.12.2026 СЛАВИЦА ТАСЕВА 632147 БИЛЈАНА НАКОВА ПЗУ БИ - ДЕНТ УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.72 КОЧАНИ  
1107. 10-23789/2 4013013510600 13079901 ПЗУ ОРТОСМАЈЛ-СМ КОЧАНИ ПЗУ ОРТОСМАЈЛ-СМ КОЧАНИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.13 ВЛЕЗ 1/КАТ 2-ЛОКАЛИ 5 И 6 КОЧАНИ 648094 МАЈА ДЕНКОВА 27.01.2014 31.12.2026 СЛАЏАНА НАЦЕВА 639559 ГОРАН МАЛУМОВ ПЗУ СТОМА-ДЕНТ-ДР МЕНЧЕ УЛ. ПЛАЧКОВИЦА БР.16 КОЧАНИ  
1108. 10-22197/2 4013015513240 13080402 ПЗУ - МАЈ ДЕНТИСТ КОЧАНИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА МАЈ ДЕНТИСТ КОЧАНИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА СТОМАТОЛОГ УЛ.СТЕВО ТЕОДОСИЕВСКИ БР.23/1-1 КОЧАНИ 649937 СУНЧИЦА ТРАЈКОВА-СТОЈМЕНОВА 16.12.2015 31.12.2026 МЕЛИСА ШАИНОВА 647225 ЛЕНЧЕ ЗАКОВА ПЗУ-Д-Р ЛЕНЧЕ КОЧАНИ 29-ТИ НОЕМВРИ 21 КОЧАНИ  
1109. 10-22630/2 4013015513356 13080501 ПЗУ - ДЕНТАЛ С КОЧАНИ ПЗУ ДЕНТАЛ С ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА МАРШАЛ ТИТО БР.97 КОЧАНИ 650056 САШКО ЈОРДАНОВ 22.01.2016 31.12.2026 ЕЛИ МИТЕВА 631965 ДАРКО ЦЕКОВ ПЗУ ВИВАДЕНТ УЛ 29 НОЕМВРИ БР 3 КОЧАНИ  
1110. 10-20889/2 4013016514747 13080601 ПЗУ ЛИ-ДЕНТ КОЧАНИ ПЗУ ЛИ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА СТЕВО ТЕОДОСИЕВСКИ 3/3-ПРИЗЕМЈЕ КОЧАНИ 650803 ЛИДИЈА СТОЈАНОВА ЈОВАНОВА 28.12.2016 07.09.2021 КАРОЛИНА ЗАОВА 644340 САШО ПАНОВ ПЗУ Д-Р САШО ПАНОВ УЛ.БРАЌА СТАВРЕВИ БР.15 КОЧАНИ ЉУПКА ЦЕКОВА 652202 Замена за породилно 22.10.2022 01.12.2022
1111. 10-20889/2 4013016514747 13080601 ПЗУ ЛИ-ДЕНТ КОЧАНИ ПЗУ ЛИ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА СТЕВО ТЕОДОСИЕВСКИ 3/3-ПРИЗЕМЈЕ КОЧАНИ 650803 ЛИДИЈА СТОЈАНОВА ЈОВАНОВА 28.12.2016 07.09.2021 КАРОЛИНА ЗАОВА 644340 САШО ПАНОВ ПЗУ Д-Р САШО ПАНОВ УЛ.БРАЌА СТАВРЕВИ БР.15 КОЧАНИ ЉУПКА ЦЕКОВА 652202 Замена за породилно 08.09.2021 21.10.2022
1112. 10-16868/2 4013021519862 13081501 ПЗУ ОПТИМУС ДЕНТАЛ КОЧАНИ ПЗУ ОПТМУС ДЕНТАЛ - ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.55/1-4 КОЧАНИ 648671 АНДОН АРСОВСКИ 13.12.2021 31.12.2026 ЕЛЕНА АЦОВА 650579 ЛАЗАР АНГЕЛОВСКИ ПЗУ ДР АНГЕЛ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.А1-ЗГРАДА 1/2-МЕЗАНИН КОЧАНИ КОЧАНИ  
1113. 10-22284/2 4013993103658 13072201 ПЗУ МЕДИКО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. РОЗА ПЕТРОВА БР 63 КОЧАНИ 649961 ВИКТОР ИВАНОВСКИ 22.12.2015 31.12.2026 ВЕСНА БОГДАНОСКА 650579 ЛАЗАР АНГЕЛОВСКИ ПЗУ ДР АНГЕЛ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.А1-ЗГРАДА 1/2-МЕЗАНИН КОЧАНИ КОЧАНИ  
1114. 10-22196/2 4013993104832 13074801 ПЗУ АПТЕКА ИРИС ПЗУ АПТЕКА ИРИС 2 КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.65 КОЧАНИ 901989 ТАЊА ПЕТРОВА 27.08.2013 31.12.2026  
1115. 10-22196/2 4013993104832 13074801 ПЗУ АПТЕКА ИРИС ПЗУ АПТЕКА ИРИС 2 КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.65 КОЧАНИ 916927 ДАНИЕЛА ТОДОСИЕВА 23.08.2016 31.12.2026  
1116. 10-22196/2 4013993104832 13074802 ПЗУ АПТЕКА ИРИС ПЗУ АПТЕКА ИРИС КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.10 КОЧАНИ 901920 ЛЕНКА ГАВРИЛОВА 01.01.2008 31.12.2026 ЛИДИЈА АНАКИЕВА  
1117. 10-22196/2 4013993104832 13074803 ПЗУ АПТЕКА ИРИС ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА ИРИС П. О. КОЧАНИ ПОДРУЖНИЦА - АПТЕКАРСКА СТАНИЦА ИРИС 3 С.ТРКАЊЕ КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 31 ТРКАЊЕ 901920 ЛЕНКА ГАВРИЛОВА 11.07.2017 31.12.2026 ЛУЈЗА ПАНТЕВА БОГДАНОВ  
1118. 10-24135/2 4013994100202 13070801 ПЗУ САНИ МЕД ПЗО САНИ МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈА БР. 2/6 КОЧАНИ 134180 АЛЕКСАНДРА ИГНАТОВА 15.07.2011 31.12.2026 ЖАКЛИНА КОВАЧЕВИЌ 149136 АНЕТА МИНОВА ПЗУ САНИ МЕД УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈА БР. 2/6 КОЧАНИ  
1119. 10-24135/2 4013994100202 13070801 ПЗУ САНИ МЕД ПЗО САНИ МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈА БР. 2/6 КОЧАНИ 149136 АНЕТА МИНОВА 28.01.2013 31.12.2026 ВЕСНА МАКСИМОВА 134180 АЛЕКСАНДРА ИГНАТОВА ПЗУ САНИ МЕД УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈА БР. 2/6 КОЧАНИ  
1120. 10-21474/2 4013994102515 13071201 ПЗУ ЕХОМЕДИКА ПЗО ЕХОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РОЗА ПЕТРОВА БР.97 КОЧАНИ 158216 МАРЈАНА СЕРАФИМОВА 15.08.2019 31.12.2026 СУЗАНА АЛЕКСОВСКА 162701 ЛЕНЧЕ ДИМИТРОВА ПЗУ ЕХОМЕДИКА УЛ.РОЗА ПЕТРОВА БР.97 КОЧАНИ  
1121. 10-21474/2 4013994102515 13071201 ПЗУ ЕХОМЕДИКА ПЗО ЕХОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РОЗА ПЕТРОВА БР.97 КОЧАНИ 162701 ЛЕНЧЕ ДИМИТРОВА 02.07.2021 31.12.2026 ВАСКА БАНОВА 158216 МАРЈАНА СЕРАФИМОВА ПЗУ ЕХОМЕДИКА УЛ.РОЗА ПЕТРОВА БР.97 КОЧАНИ  
1122. 10-23011/2 4013994103112 13074701 ПЗУ АПТЕКА РОСИЦА ПЗУ АПТЕКА РОСИЦА КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ТОДОСИЈА ПАУНОВ БР.18 КОЧАНИ 901733 ТАТЈАНА ЈАНЕВА 01.01.2008 31.12.2026  
1123. 10-23011/2 4013994103112 13074701 ПЗУ АПТЕКА РОСИЦА ПЗУ АПТЕКА РОСИЦА КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ТОДОСИЈА ПАУНОВ БР.18 КОЧАНИ 920797 ЈУЛИЈА КОСТАДИНОВА 24.08.2021 25.10.2022 РАДМИЛА МИТЕВСКА  
1124. 10-21804/2 4013994104283 13070701 ПЗУ ДР АЦО ДОНЕВСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР АЦО ДОНЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.9-ТИ МАЈ БР.19 КОЧАНИ 149420 КРИСТИНА ЕФРЕМОВСКА-ДОНЕВСКИ 08.04.2013 06.10.2019 МАРИЈА СТОИЛОВА 139602 ЕВА ПОПОВА ПЗУ ДИЈАГНОСТИКА М УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ. КОЧАНИ ВЕСНА МЛАДЕНОВА-АРСОВА 151173 Замена за специјализација 18.04.2021 01.09.2023
1125. 10-21127/2 4013994105700 13071401 ПЗУ НИРВАНА НИРВАНА ПЗУ ОПШТА МЕДИЦИНА РИСТО СИМЕОНОВ 17 КОЧАНИ 135119 ДЕЈАН АПОСТОЛОВСКИ 01.04.2011 31.12.2026 ЈУЛИЈАНА ЈОВАНОВА 140619 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВА-ТАСОВА ПЗУ МЕДИКА-ЕС УЛ.СКОПСКА БР.6 КОЧАНИ  
1126. 10-21835/2 4013995100273 13072802 ПЗУ ДР АНГЕЛ ПЗУ Д-Р АНГЕЛ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.А1-ЗГРАДА 1/2-МЕЗАНИН КОЧАНИ КОЧАНИ 650579 ЛАЗАР АНГЕЛОВСКИ 31.10.2016 31.12.2026 АНА ГАЦОВА 649961 ВИКТОР ИВАНОВСКИ ПЗУ МЕДИКО УЛ. РОЗА ПЕТРОВА БР 63 КОЧАНИ  
1127. 10-22024/2 4013995104570 13070401 ПЗУ ГИНОМЕДИКА ПЗО ГИНОМЕДИКА ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.20 КОЧАНИ 530204 БИЉАНА АНГЕЛОВА 03.09.2001 31.12.2026 НАДИЦА ЃОРЃИЕВА 502472 СУЗАНА СЛИШКОВИЌ ПЗУ Д-Р СУЗАНА СЛИШКОВИЌ УЛ.1-ВИ МАЈ БР.114/1-2 КОЧАНИ  
1128. 10-21939/2 4013996104981 13070301 ПЗУ ПРОМЕДИКА ПЗО ПРОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР БР.5 КОЧАНИ 330205 БЛАГИЦА ПАШОСКА 03.09.2001 31.12.2026 ТАМАРА ИВАНОВА 139602 ЕВА ПОПОВА ПЗУ ДИЈАГНОСТИКА М УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ. КОЧАНИ  
1129. 10-21940/2 4013996104981 13070302 ПЗУ ПРОМЕДИКА ПЗУ ОРД.ПО ГИНЕКОЛОГИЈА ПРО-МЕДИКА ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА МИЛАН ЗЕЧАР БР.21,КОЧАНИ(ЗАКУП ЗД КОЧАНИ) КОЧАНИ 531405 ИВАНА ГАЛАЧЕВ 10.04.2018 31.12.2026 ЗДЕНКА ПЕТРУШЕВА 501964 ВЛАДО ЈОВАНОВ ПЗУ Д-Р ВЛАДО ЈОВАНОВ УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
1130. 10-22175/2 4013996105759 13070501 ПЗУ МОГИ МЕДИКА ПЗО МОГИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.СРЕМСКА БР.19 КОЧАНИ 330124 ЦВЕТА МОГИЛЕВСКА 03.09.2001 31.12.2026 ВЕСНА САРАФИМОВА 140619 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВА-ТАСОВА ПЗУ МЕДИКА-ЕС УЛ.СКОПСКА БР.6 КОЧАНИ  
1131. 10-23347/2 4013998107554 13070601 ПЗУ Д-Р ТОДОРОВ КОЧАНИ ПЗРУ-ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ТОДОРОВ КОЧАНИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.5/3-М.ЛОКАЛ 3 КОЧАНИ 146340 МАРИЈА ТОДОРОВ 06.06.2018 31.12.2026 СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВА 134929 ЈОВАНКА АЛЕКСОВА ПЗУ ДР ЈОВАНКА АЛЕКСОВА УЛ. 29 НОЕМВРИ БР 91 КОЧАНИ  
1132. 10-21176/2 4013998108321 13071601 ПЗУ ПРО - ДЕНТ ОРД. ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ 32 КОЧАНИ 653241 МАЈА ПАНОВА 04.03.2020 31.12.2026 ДАНЧЕ СТАНОЈЕВА 644170 БИЛЈАНА КАРАЈАНКОВА ПЗУ НОВА ДЕНТ УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈАТА БР. 10 КОЧАНИ  
1133. 10-23511/2 4013999109992 13071002 ПЗУ ДИЈАГНОСТИКА М ПЗО ДИЈАГНОСТИКА М ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ. КОЧАНИ 139602 ЕВА ПОПОВА 01.11.2006 31.12.2026 РУЖА СПАСЕВСКА 330205 БЛАГИЦА ПАШОСКА ПЗУ ПРОМЕДИКА УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР БР.5 КОЧАНИ  
1134. 10-22551/2 4014004103160 14000401 ПЗУ ДР ЖАКЛИНА МИТЕВСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР 42 КРАТОВО 631809 ЖАКЛИНА МИТЕВСКА 01.06.2005 31.12.2026 ЈУЛИЈА ИГНАТОВСКИ 634670 ЗОРИЦА ИВАНОВА ПЗУ ВИВА - ДЕНТ УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР 4 КРАТОВО  
1135. 10-23577/2 4014005103288 14000601 ПЗУ ВИВА - ДЕНТ ПЗУ ВИВА - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР 4 КРАТОВО 634670 ЗОРИЦА ИВАНОВА 01.06.2005 31.12.2026 РАДА ЃОРЃИЕВСКА 644030 ТРАЈЧЕ АРИТОНОВ ПЗУ Д-Р АРИТОНОВ УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО  
1136. 10-23359/2 4014005103296 14000801 ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ КРАТОВО ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ КРАТОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 900389 СЛАВИЦА ПЕШЕВСКА 01.01.2008 31.12.2026 АДРИЈАНА НАЧКОВСКА  
1137. 10-23359/2 4014005103296 14000801 ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ КРАТОВО ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ КРАТОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 900389 СЛАВИЦА ПЕШЕВСКА 01.01.2008 31.12.2026 ИВАНА СТОЈАНОВСКА  
1138. 10-21779/2 4014006103915 14001101 ПЗУ ДР МАГДАЛЕНА БОЈАЏИЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ НИКОЛА ТЕСЛА БР 4 КРАТОВО 400564 МАГДЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА 01.12.2006 31.12.2026 ЗОРКА КИТАНОВСКА 111244 ЈАСМИНА ПЕТРУШЕВСКА ПЗУ АНИ-МЕДИКА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО  
1139. 10-22369/2 4014006103958 14001001 ПЗУ АНИ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 111244 ЈАСМИНА ПЕТРУШЕВСКА 22.09.2006 31.12.2026 ЃОРГИ ПАВЛОВСКИ 400564 МАГДЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА ПЗУ ДР МАГДАЛЕНА БОЈАЏИЕВА УЛ НИКОЛА ТЕСЛА БР 4 КРАТОВО  
1140. 10-22369/2 4014006103958 14001001 ПЗУ АНИ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 111244 ЈАСМИНА ПЕТРУШЕВСКА 22.09.2006 31.12.2026 СИМЕОН ПЕТРУШЕВСКИ 400564 МАГДЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА ПЗУ ДР МАГДАЛЕНА БОЈАЏИЕВА УЛ НИКОЛА ТЕСЛА БР 4 КРАТОВО  
1141. 10-22448/2 4014009500842 14001601 ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО КРАТОВО 144738 ДАНИЕЛА НИКОЛОВСКА 07.12.2009 31.12.2026 СНЕЖАНА АНГЕЛОВА 163716 МАРИО ТАЧЕВСКИ ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО КРАТОВО  
1142. 10-22448/2 4014009500842 14001601 ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО КРАТОВО 163716 МАРИО ТАЧЕВСКИ 18.02.2022 31.12.2026 ГОРДАНА МАКСИМОВА 144738 ДАНИЕЛА НИКОЛОВСКА ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО КРАТОВО  
1143. 10-23575/2 4014010500872 14001701 ПЗУ Д-Р АРИТОНОВ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 644030 ТРАЈЧЕ АРИТОНОВ 01.04.2010 31.12.2026 МАЈА АРСОВСКА 634670 ЗОРИЦА ИВАНОВА ПЗУ ВИВА - ДЕНТ УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР 4 КРАТОВО  
1144. 10-22993/2 4014016502346 14001801 ПЗУ МИЛА ПРИМА МЕДИКА - КРАТОВО ПЗУ МИЛА ПРИМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.СТРАЦИН,КРАТОВО СТРАЦИН 150843 ЈОВАНКА ТАСЕВА - СТОЈКОВСКА 26.08.2016 31.12.2026 ТАЊА ДОДЕВСКА 141623 НИКОЛИНА ЛАЗАРОВА КОЛЕВ ПЗУ БЕБИ МЕДИКА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО  
1145. 10-22954/2 4014994100616 14000201 ПЗУ БЕБИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 141623 НИКОЛИНА ЛАЗАРОВА КОЛЕВ 03.09.2001 31.12.2026 КОСТАДИНКА БОШКОВСКА 144738 ДАНИЕЛА НИКОЛОВСКА ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО КРАТОВО  
1146. 10-23561/2 4014995100768 14000302 ПЗУ ДР КАКАШЕВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 530328 ВАНЧЕ КАКАШЕВСКИ 01.04.2012 31.12.2026 ЉУБИНКА СТОЈАНОВСКА 501808 АЦО МЛАДЕНОВСКИ ПЗУ Д-Р АЦО МЛАДЕНОВСКИ УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
1147. 10-23014/2 4014998101340 25076701 ПЗУ АПТЕКА ФИТОФАРМ ПЗУ АПТЕКА ФИТОФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.6 БР.6А, С.СТАЈКОВЦИ,ГАЗИ БАБА СТАЈКОВЦИ 905623 ЗАПРИНА КАЛИНОВА 14.10.2021 31.12.2026  
1148. 10-23014/2 4014998101340 25076701 ПЗУ АПТЕКА ФИТОФАРМ ПЗУ АПТЕКА ФИТОФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.6 БР.6А, С.СТАЈКОВЦИ,ГАЗИ БАБА СТАЈКОВЦИ 920894 АНДРИЈАНА ТОМЕВСКА 14.10.2021 31.12.2026 СНЕЖАНА МИЛОШОСКА  
1149. 10-23380/2 4015003103880 15000402 ПЗУ ГОКО ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.СВ ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР. 162 КРИВА ПАЛАНКА 632139 ГОРАНЧО КОЛЕВСКИ 01.06.2005 31.12.2026 ЕЛИЦА МИНЕВСКА 640255 ГОРДАНА ПАВЛОВСКА ПЗУ ДР ГОРДАНА ПАВЛОВСКА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР.25 КРИВА ПАЛАНКА  
1150. 10-23807/2 4015005104809 15000801 ПЗУ ЕУРОДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.37 КРИВА ПАЛАНКА 635260 БРАНКО МЛАДЕНОВСКИ 01.07.2005 31.12.2026 СЛАВИЦА ТРИЧКОВСКА 650919 МАРИЈА ГОГОВСКА ПЗУ ЕУРОДЕНТ СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.37 КРИВА ПАЛАНКА  
1151. 10-23807/2 4015005104809 15000801 ПЗУ ЕУРОДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.37 КРИВА ПАЛАНКА 650919 МАРИЈА ГОГОВСКА 07.08.2018 31.12.2026 БИЛЈАНА МИТОВСКА 652601 СРЕЌКО СТОЈЧЕВСКИ ПЗУ ЕУРОДЕНТ СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.37 КРИВА ПАЛАНКА  
1152. 10-23807/2 4015005104809 15000801 ПЗУ ЕУРОДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.37 КРИВА ПАЛАНКА 652601 СРЕЌКО СТОЈЧЕВСКИ 27.01.2021 31.12.2026 ГОРАН ПАВЛОВСКИ 635260 БРАНКО МЛАДЕНОВСКИ ПЗУ ЕУРОДЕНТ СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.37 КРИВА ПАЛАНКА  
1153. 10-23438/2 4015005104825 15000301 ПЗУ ДР СТОЈНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР. 159 КРИВА ПАЛАНКА 330906 ВЕСНА ВЕЛИЧКОВСКА 06.02.2017 31.12.2026 ЖАКЛИНА АЛЕКСОВСКА 330078 СТОЈНЕ ВЕЛИЧКОВСКИ ПЗУ ДР СТОЈНЕ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.159 КРИВА ПАЛАНКА  
1154. 10-23438/2 4015005104825 15000302 ПЗУ ДР СТОЈНЕ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА-ДР СТОЈНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.159 КРИВА ПАЛАНКА 330078 СТОЈНЕ ВЕЛИЧКОВСКИ 03.09.2001 31.12.2026 ГОРКА ЈАКИМОВСКА 330906 ВЕСНА ВЕЛИЧКОВСКА ПЗУ ДР СТОЈНЕ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР. 159 КРИВА ПАЛАНКА  
1155. 10-23270/2 4015005105066 15001001 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КРИВА ПАЛАНКА ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КРИВА ПАЛАНКА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ ББ КРИВА ПАЛАНКА 900257 ТАТЈАНА СТОИЛКОВСКА 01.01.2008 31.12.2026 ВЕСНА ПОЦЕВА  
1156. 10-23270/2 4015005105066 15001001 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КРИВА ПАЛАНКА ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КРИВА ПАЛАНКА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ ББ КРИВА ПАЛАНКА 900257 ТАТЈАНА СТОИЛКОВСКА 01.01.2008 31.12.2026 КАТЕРИНА ЦВЕТКОВСКА  
1157. 10-23270/2 4015005105066 15001001 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КРИВА ПАЛАНКА ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КРИВА ПАЛАНКА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ ББ КРИВА ПАЛАНКА 900257 ТАТЈАНА СТОИЛКОВСКА 01.01.2008 31.12.2026 ЧЕДО РАДЕВСКИ  
1158. 10-21064/2 4015006105515 15001201 ПЗУ Д-Р ТОМЧЕ ДОДЕВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ГЕРМАН ББ РАНКОВЦЕ ГЕРМАН 139084 ТОМЧЕ ДОДЕВСКИ 01.07.2006 31.12.2026 ДАЛИБОР МИТКОВСКИ 330078 СТОЈНЕ ВЕЛИЧКОВСКИ ПЗУ ДР СТОЈНЕ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.159 КРИВА ПАЛАНКА  
1159. 10-21840/2 4015006105582 15001701 ПЗУ Д-Р ТРАЈКА ОРДИНАЦИЈА ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА 200492 ТРАЈКА СТОЈКОВСКА 01.09.2006 31.12.2026 МАЈА ПЕТКОВСКА 115703 ИЛЕ СТАМЕНКОВСКИ ПЗУ Д-Р ИЛЕ СТАМЕНКОВСКИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
1160. 10-22588/2 4015006105590 15002101 ПЗУ Д-Р ЉУПЧО ПЗУ ординација по педијатрија Д-Р ЉУПЧО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА 303348 ЉУПЧО ГЕОРГИЕВ 01.09.2006 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА ТОНЕВСКА 148229 ЕЛЕНА ВУЧКОВСКА ЈОСИМОВСКА ПЗУ Д-Р ТРАЈЧЕ ЕВ КРИВА ПАЛАНКА СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ 28Л КРИВА ПАЛАНКА  
1161. 10-22141/2 4015006105604 15001801 ПЗУ Д-Р ГОРАН МЛАДЕНОВСКИ ПЗУ ОРД.ПО ГИН.И АКУШ. Д-Р ГОРАН МЛАДЕНОВСКИ ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА 501816 ГОРАНЧО МЛАДЕНОВСКИ 01.09.2006 31.12.2026 ЈАГОТКА КОСТАДИНОВСКА 501808 АЦО МЛАДЕНОВСКИ ПЗУ Д-Р АЦО МЛАДЕНОВСКИ УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
1162. 10-22079/2 4015006105612 15001901 ПЗУ Д-Р АЦО МЛАДЕНОВСКИ ПЗУ орд. по гин. и акушерство Д-Р АЦО МЛАДЕНОВСКИ ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА 501808 АЦО МЛАДЕНОВСКИ 01.09.2006 31.12.2026 ИВОНА СТАНКОВСКА 501816 ГОРАНЧО МЛАДЕНОВСКИ ПЗУ Д-Р ГОРАН МЛАДЕНОВСКИ УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
1163. 10-22581/2 4015006105647 15002201 ПЗУ ЕВРОМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА 114464 ДАНИЕЛА ВЕЛКОВСКА 01.11.2006 31.12.2026 СЛОБОДАНКА АНГЕЛОВСКА 115681 РОДНА ЈАКИМОВСКА ПЗУ Д-Р РОДНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
1164. 10-22944/2 4015006105671 15001603 ПЗУ ДР КРСТЕВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-ПЗУ ДР КРСТЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРИВА ПАЛАНКА 117722 ГОРАН КРСТЕВСКИ 01.05.2008 31.12.2026 ДАНИЕЛА ИЛИЕВСКА 136395 АНГЕЛЧО ЈОВАНЧЕВ ПЗУ ДР МАЏОВСКИ УЛ.ХЕРОЈ КАРПОШ БР.11 КРИВА ПАЛАНКА  
1165. 10-22944/2 4015006105671 15001603 ПЗУ ДР КРСТЕВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-ПЗУ ДР КРСТЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРИВА ПАЛАНКА 117722 ГОРАН КРСТЕВСКИ 01.05.2008 31.12.2026 ДРАГИЦА ЈАНКОВСКА 136395 АНГЕЛЧО ЈОВАНЧЕВ ПЗУ ДР МАЏОВСКИ УЛ.ХЕРОЈ КАРПОШ БР.11 КРИВА ПАЛАНКА  
1166. 10-22185/2 4015006105680 15002601 ПЗУ Д-Р ИЛЕ СТАМЕНКОВСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ИЛЕ СТАМЕНКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА 115703 ИЛЕ СТАМЕНКОВСКИ 01.11.2006 31.12.2026 МАРИНА БОШКОВСКА 200492 ТРАЈКА СТОЈКОВСКА ПЗУ Д-Р ТРАЈКА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
1167. 10-21480/2 4015006105698 15002501 ПЗУ Д-Р РОДНА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР РОДНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА 115681 РОДНА ЈАКИМОВСКА 01.11.2006 31.12.2026 МИЛЕНА ТОДОРОВСКА 114464 ДАНИЕЛА ВЕЛКОВСКА ПЗУ ЕВРОМЕДИКА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
1168. 10-23383/2 4015006105957 15002301 ПЗУ ДР ГОРДАНА ПАВЛОВСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР.25 КРИВА ПАЛАНКА 640255 ГОРДАНА ПАВЛОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 632139 ГОРАНЧО КОЛЕВСКИ ПЗУ ГОКО ДЕНТ УЛ.СВ ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР. 162 КРИВА ПАЛАНКА  
1169. 10-23325/2 4015007105969 15002801 ПЗУ АПТЕКА МЕЛИСА ПЗУ АПТЕКА МЕЛИСА-КРИВА ПАЛАНКА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.28-Д КРИВА ПАЛАНКА 909696 ЕЛПИДА ПОЦЕВСКА 01.04.2010 31.12.2026 СЛАЃАНА СТАМБОЛИСКА  
1170. 10-24123/2 4015008500977 15003301 ПЗУ ДР МАЏОВСКИ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ХЕРОЈ КАРПОШ БР.11 КРИВА ПАЛАНКА 136395 АНГЕЛЧО ЈОВАНЧЕВ 06.12.2011 31.12.2026 ЖАКЛИНА ПАВЛОВСКА 117722 ГОРАН КРСТЕВСКИ ПЗУ ДР КРСТЕВСКИ УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРИВА ПАЛАНКА  
1171. 10-21761/2 4015012502852 15003700 ПЗУ Д-Р ТРАЈЧЕ ЕВ КРИВА ПАЛАНКА ПЗУ Д-Р ТРАЈЧЕ ЕВ КРИВА ПАЛАНКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ 28Л КРИВА ПАЛАНКА 148229 ЕЛЕНА ВУЧКОВСКА ЈОСИМОВСКА 01.02.2013 31.12.2026 ВИОЛЕТА ТРИЧКОВСКА 303348 ЉУПЧО ГЕОРГИЕВ ПЗУ Д-Р ЉУПЧО УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
1172. 10-23689/2 4015016504370 15004001 ПЗУ Д-Р ПЕТКОВСКИ МЕД КРИВА ПАЛАНКА ПЗУ Д-Р ПЕТКОВСКИ МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ХЕРОИ КАРПОШ БР.110 КРИВА ПАЛАНКА 117480 ЉУПЧО ПЕТКОВСКИ 11.05.2016 31.12.2026 БОЈАНА СТОЕВСКИ 150304 МАРИЈАНА СПАСОВСКИ ПЗУ Д-Р ПЕТКОВСКИ МЕД КРИВА ПАЛАНКА ХЕРОИ КАРПОШ БР.110 КРИВА ПАЛАНКА  
1173. 10-23689/2 4015016504370 15004001 ПЗУ Д-Р ПЕТКОВСКИ МЕД КРИВА ПАЛАНКА ПЗУ Д-Р ПЕТКОВСКИ МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ХЕРОИ КАРПОШ БР.110 КРИВА ПАЛАНКА 150304 МАРИЈАНА СПАСОВСКИ 28.10.2019 31.12.2026 ДАРКО СПАСОВСКИ 117480 ЉУПЧО ПЕТКОВСКИ ПЗУ Д-Р ПЕТКОВСКИ МЕД КРИВА ПАЛАНКА ХЕРОИ КАРПОШ БР.110 КРИВА ПАЛАНКА  
1174. 10-9343/2 4015022507437 15004401 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА МЕДИКАДЕНТ КРИВА ПАЛАНКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА МЕДИКАДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.49-5/1 КРИВА ПАЛАНКА 645664 ДЕЈАН ТОДОРОВСКИ 21.06.2022 31.12.2026 СУНЧИЦА ЈОВАНОВА 650919 МАРИЈА ГОГОВСКА ПЗУ ЕУРОДЕНТ СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.37 КРИВА ПАЛАНКА  
1175. 10-23298/2 4015992100593 15001301 ПЗУ АПТЕКА МЕЛИСА-ЦЕНТАР ПЗУ АПТЕКА МЕЛИСА ЦЕНТАР КРИВА ПАЛАНКА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БОРИС ТРАЈКОВСКИ БР.2-А КРИВА ПАЛАНКА 900311 КРИСТИНА МЛАДЕНОВСКА 01.01.2008 31.12.2026 ВЕСНА СТОЈАНОВСКА  
1176. 10-23298/2 4015992100593 15001301 ПЗУ АПТЕКА МЕЛИСА-ЦЕНТАР ПЗУ АПТЕКА МЕЛИСА ЦЕНТАР КРИВА ПАЛАНКА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БОРИС ТРАЈКОВСКИ БР.2-А КРИВА ПАЛАНКА 900311 КРИСТИНА МЛАДЕНОВСКА 01.01.2008 31.12.2026 СНЕЖАНА ЦВИЈОВИЌ  
1177. 10-20887/2 4016001102646 16000201 ПЗУ КРУШЕВО ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 109/а КРУШЕВО 630942 РУЖИЦА МАРКОСКА МАЈА 01.06.2005 31.12.2026 СУЗАНА СОТИРОСКА 649392 ВЕЛКО ПАПАКОЧА ПЗУ БЕЛА-ДЕНТ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.13 КРУШЕВО  
1178. 10-21408/2 4016005104236 20057802 ПЗУ Д-Р НИНА ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР С.ЖИТОШЕ ЖИТОШЕ 330400 НЕВЕНКА ХРИСТОСКА 22.10.2010 31.12.2026 ХАЛИМЕ МЕТЉИКУ-АСАНОСКА 102946 ЛИДИЈА МАРКОСКА КАРДУЛА ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА КАРДУЛА УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО  
1179. 10-23254/2 4016005104333 16000702 ПЗУ ВЛАДО ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ВЛАДО КРУШЕВО-ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА С.ЖИТОШЕ, ДОЛНЕНИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ЖИТОШЕ 647926 ОЛИВЕРА КУРЕТОСКА 12.11.2013 31.12.2026 ОЛИВЕРА ЃОРГИЕСКА 649392 ВЕЛКО ПАПАКОЧА ПЗУ БЕЛА-ДЕНТ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.13 КРУШЕВО  
1180. 10-21648/2 4016006104442 16001501 ПЗУ МЕДИКУС Г ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКУС Г ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО 102938 ГЛИГОР СТЕВАНОСКИ 01.01.2007 31.12.2026 НАТАША СТЕВАНОСКА 102946 ЛИДИЈА МАРКОСКА КАРДУЛА ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА КАРДУЛА УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО  
1181. 10-22364/2 4016006104582 16001301 ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА КАРДУЛА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЛИДИЈА КАРДУЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО 102946 ЛИДИЈА МАРКОСКА КАРДУЛА 01.01.2007 31.12.2026 ВЕРКА ЗЛАТЕСКА 102938 ГЛИГОР СТЕВАНОСКИ ПЗУ МЕДИКУС Г УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО  
1182. 10-22608/2 4016006104604 16001101 ПЗУ ДР ЛУЛИ ПРЕШ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО 640948 ЗАХАРИЈА ПРЕШЕСКА ДИМОСКА 01.01.2007 31.12.2026 МАРГАРИТА НИНЕВСКА 647926 ОЛИВЕРА КУРЕТОСКА ПЗУ ВЛАДО НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ЖИТОШЕ  
1183. 10-22771/2 4016014502279 16002601 ПЗУ БЕЛА-ДЕНТ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА БЕЛА-ДЕНТ КРУШЕВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.13 КРУШЕВО 649392 ВЕЛКО ПАПАКОЧА 02.03.2015 31.12.2026 ТАТЈАНА ТРЦА ПАПАКОЧА 640948 ЗАХАРИЈА ПРЕШЕСКА ДИМОСКА ПЗУ ДР ЛУЛИ ПРЕШ УЛ. ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО  
1184. 10-24070/2 4017000133072 17021601 ПЗУ АПТЕКА ПРО ВИТАЛИС ПЗУ АПТЕКА ПРО ВИТАЛИС КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.11-ТИ ОКТОМВРИ БР.45 КУМАНОВО 902675 СУЗАНА АТАНАСОВИЌ 01.01.2008 31.12.2026 ЗУМБУЛА ИСМАИЉОВСКА  
1185. 10-24070/2 4017000133072 17021601 ПЗУ АПТЕКА ПРО ВИТАЛИС ПЗУ АПТЕКА ПРО ВИТАЛИС КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.11-ТИ ОКТОМВРИ БР.45 КУМАНОВО 902675 СУЗАНА АТАНАСОВИЌ 01.01.2008 31.12.2026 ЛЕОНОРА СУЉЕЈМАНИ  
1186. 10-24070/2 4017000133072 17021601 ПЗУ АПТЕКА ПРО ВИТАЛИС ПЗУ АПТЕКА ПРО ВИТАЛИС КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.11-ТИ ОКТОМВРИ БР.45 КУМАНОВО 902675 СУЗАНА АТАНАСОВИЌ 01.01.2008 31.12.2026 РАДМИЛА ПЕТРЕВА  
1187. 10-23357/2 4017000134443 17012701 ПЗУ МЕДИКАЦИО Ф ПЗУ МЕДИКАЦИО Ф ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЛОПАТЕ ЛОПАТЕ 159581 ФЕРДИ ЈАХИУ 08.07.2019 31.12.2026 ЗЕЛИХА ЈАХИУ 103098 ФИКРЕТ ЈАХИУ ПЗУ Д-Р ЈАХИУ УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.65/2 КУМАНОВО  
1188. 10-23574/2 4017001136547 17011601 ПЗУ ПОЛИМЕДИКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПОЛИМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР.55 КУМАНОВО 148318 САЊА ГОСПОДИНОВИЌ 22.09.2015 31.12.2026 НАТАЛИ БОШКОВСКА 142344 ГАБРИЕЛА МИШЕВСКА-ДИМКОВСКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ГАБРИЕЛА КУМАНОВО УЛ.ЛЕСКОВАЧКА 55 А КУМАНОВО КУМАНОВО  
1189. 10-22304/2 4017001137071 17013901 ПЗУ ДР БАЈРАМИ ПЗУ ДР БАЈРАМИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ВАРДАРСКА БР 43 КУМАНОВО 130460 АДНАН БАЈРАМИ 28.07.2008 31.12.2026 КАДИМЕ СЕЛИМИ 159581 ФЕРДИ ЈАХИУ ПЗУ МЕДИКАЦИО Ф С. ЛОПАТЕ ЛОПАТЕ  
1190. 10-22501/2 4017001137446 17011801 ПЗУ ДР ВЕРГО ПЗУ ВЕРГО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВАРАЖДИНСКА БР.14 КУМАНОВО 134759 БОБАН БОГАТИНОВСКИ 01.08.2022 31.12.2026 АНА ФУРТУЛА 116742 БАЈРАМ ИМЕРИ ПЗУ Д-Р БАЈРАМ ИМЕРИ УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
1191. 10-24036/2 4017001137470 17011201 ПЗУ ВИТА МЕДИКА ДР ПАВКА ПЗУ ВИТАМЕДИКА ДР ПАВКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 11 ОКТОМВРИ БР 76 КУМАНОВО 160920 САНДРА НИКОЛОВСКА 26.04.2021 31.12.2026 БОЈАНА НИКОЛИЌ 156892 БОЈАНА ПОПОВИЌ СПАСОВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА-МЕДИКУС УЛ.БРАНКО БОГДАНСКИ-ГУЦМАН БР.8 КУМАНОВО  
1192. 10-21239/2 4017001137853 17010202 ПЗУ ДР ТОМЕ ПЗУ ДР ТОМЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БУЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.62 КУМАНОВО 133663 ТОМИСЛАВ КИТАНОВСКИ 01.07.2010 31.12.2026 МАРГАРИТА КОСТАДИНОВСКА 164704 КРИСТИНА АРСИЌ СТОЈАНОВСКИ ПЗУ ДР ТОМЕ УЛ.БУЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.62 КУМАНОВО  
1193. 10-21239/2 4017001137853 17010202 ПЗУ ДР ТОМЕ ПЗУ ДР ТОМЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БУЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.62 КУМАНОВО 164704 КРИСТИНА АРСИЌ СТОЈАНОВСКИ 13.09.2022 31.12.2026 КРИСТИНА КОЛЕВСКА 133663 ТОМИСЛАВ КИТАНОВСКИ ПЗУ ДР ТОМЕ УЛ.БУЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.62 КУМАНОВО  
1194. 10-22248/2 4017001139058 17022601 ПЗУ АПТЕКА АХИЛЕА ПЗУ АПТЕКА АХИЛЕА КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ КАРПОШ БР.34 КУМАНОВО 903132 ТАТЈАНА КЕНИЌ ЦОНИЌ 01.04.2011 31.12.2026 НАТАША КРАЉЕВСКА  
1195. 10-21986/2 4017001147190 17017701 ПЗУ ДЕНТАЛ - Б ПЗУ ДЕНТАЛ Б ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР 58 КУМАНОВО 633186 БУРХАН КАМБЕРИ 01.06.2005 31.12.2026 АРЉИНДА КАМБЕРИ 637467 АРБЕН АСАНИ ПЗУ АР - ДЕНТ УЛ.КРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ КАРПОШ БР.4 КУМАНОВО  
1196. 10-20708/2 4017001153476 17019802 ПЗУ ИЛКА - ДЕНТ ПЗУ ИЛКА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ДОЈРАНСКА БР.6 КУМАНОВО 648523 ЏЕЉАЛ ЗЕЈНУЛАХИ 29.04.2014 31.12.2026 ВАЉДЕТЕ БЕКИРИ 632422 ШЕХАТ РЕЏЕПИ ПЗУ ЈЕВЕАЉ - ДЕНТ УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР 13 - 3 /2 КУМАНОВО  
1197. 10-22806/2 4017002139965 17027301 ПЗУ АПТЕКА ИСИДОРА ПЗУ АПТЕКА ИСИДОРА КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ БОРИС КИДРИЧ БР. 10 КУМАНОВО 907600 БИЛЈАНА МУРГОСКА 06.12.2019 31.12.2026 АНИЦА ДОДЕВСКА МИЛОШЕВСКА  
1198. 10-22806/2 4017002139965 17027301 ПЗУ АПТЕКА ИСИДОРА ПЗУ АПТЕКА ИСИДОРА КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ БОРИС КИДРИЧ БР. 10 КУМАНОВО 907600 БИЛЈАНА МУРГОСКА 06.12.2019 31.12.2026 ЛЕНЧЕ ДАВИТКОВСКА  
1199. 10-21852/2 4017002140394 17023301 ПЗУ АПТЕКА ВАВИЛОН ПЗУ АПТЕКА ВАВИЛОН КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЗЕЛЕН ПАЗАР ББ КУМАНОВО 902691 ЕЛВИРА СТОЈАНОВСКА 01.01.2008 31.12.2026 ЃОКИЦА ГЕОРГИЕВСКИ  
1200. 10-23161/2 4017002140505 17013501 ПЗУ ДР.СЛАЃАНА ПЗУ ДР СЛАЃАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДОНЕ БОЖИНОВ 62 КУМАНОВО 131180 СЛАЃАНА ПОПОВИЌ СТАНКОВСКА 03.09.2001 31.12.2026 ДУШИЦА СПАСОВСКА 133663 ТОМИСЛАВ КИТАНОВСКИ ПЗУ ДР ТОМЕ УЛ.БУЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.62 КУМАНОВО  
1201. 10-20660/2 4017002140769 17028102 ПЗУ ЦД - МЕДИКУС ПЗУ ЦД МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР 27 КУМАНОВО 134430 ЦВЕТАН ДИМКОВИЌ 12.04.2007 31.12.2026 МАРИНА ЗАФИРОВСКА 132403 ЈАДРАНКА МЛАДЕНОВСКА ПЗУ ДР.ДРАГАН С.ДОБРОШАНЕ ДОБРОШАНЕ  
1202. 10-21236/2 4017002141307 17016501 ПЗУ ДЕНТИСТ ДЕНТИСТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР. 47 КУМАНОВО 640123 СКЕНДЕР РУШИТИ 01.01.2007 31.12.2026 БЕХИЈЕ НУХИЈИ 645338 ФАРУК МУСЛИЈА ПЗУ БЛЕДЕНТ УЛ.11-ТИ ОКТОМВРИ БР.39-3 ЛОК.2 КУМАНОВО  
1203. 10-20811/2 4017002143016 17017601 ПЗУ ДР ФУАТИ ПЗУ ДР.ФУАТИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА БОРИС КИДРИЧ 49 КУМАНОВО 649481 АНДРЕА АЛЕКСОВСКА 24.07.2019 31.12.2026 НЕРМИНЕ АЈВАЗИ 653616 ЉИРИ АЌИФИ ПЗУ МЕИДА-ДЕНТ УЛ. СРБО ТОМОВИЌ БР.22 КУМАНОВО  
1204. 10-22095/2 4017002144390 17017203 ПЗУ БЛУДЕНТ ПЗУ БЛУДЕНТ-ОРД. ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.22А КУМАНОВО 632430 БОБАН ЈАЌИМОВИЌ 31.08.2015 31.12.2026 ИРЕНА ТОДОРОВИЌ 632457 ЛИДИЈА ДАМЈАНОВСКА ПЗУ ДР ЛИДИЈА УЛ. ИВО ЛОЛА РИБАР БР.18 КУМАНОВО  
1205. 10-22067/2 4017003144490 17018301 ПЗУ ДР ЏЕМО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КАРЛ МАРКС БР 4 Б КУМАНОВО 632465 ИБРАИМАЛИ АЛИЛИ 01.06.2005 31.12.2026 ГЗИМЕ АЛИЛИ 630640 МИРВЕТЕ ИСЕНИ ПЗУ НАРТА ДЕНТ С.МАТЕЈЧЕ МАТЕЈЧЕ  
1206. 10-22067/2 4017003144490 17018301 ПЗУ ДР ЏЕМО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КАРЛ МАРКС БР 4 Б КУМАНОВО 654531 ФЉОРИЈЕ АЛИЛИ 22.03.2022 31.12.2026 АИДА САБЕДИНИ 632465 ИБРАИМАЛИ АЛИЛИ ПЗУ ДР ЏЕМО УЛ. КАРЛ МАРКС БР 4 Б КУМАНОВО  
1207. 10-23797/2 4017003144750 17017901 ПЗУ ЕКОДЕНТ ЕКОДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЛОК. СЕРАВА ЗГР.5/16 КУМАНОВО 632520 РЕСМИЈЕ ЗУЛБЕАРИ 01.06.2005 31.12.2026 АИДА РАИМИ 636703 ВЈОЛЦА ЈУСУФИ -САЛИЈУ ПЗУ ВИТАДЕНТ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.76/1-1 КУМАНОВО  
1208. 10-22358/2 4017003146310 17013003 ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃУРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО 158836 АНГЕЛ ТАСЕВСКИ 06.06.2019 16.09.2021 ТИНА ПЕТКОВСКА 131555 САЊА КРСТЕВСКА ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ УЛ.ЃУРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО БЕСАРТА КАДРИЈА 156540 Замена за специјализација 26.05.2022 31.12.2026
1209. 10-22358/2 4017003146310 17013003 ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃУРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО 131555 САЊА КРСТЕВСКА 12.11.2020 31.12.2026 ЕМРИЈЕ ШАБАНИ 156540 БЕСАРТА КАДРИЈА  
1210. 10-22354/2 4017003146310 17013004 ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЃУРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО 638021 ВЕЛКО ЃОРГИЕВСКИ 18.08.2014 31.12.2026 АЗРА ИСМАИЛИ 638900 БИЉАНА ЈАНАЧКОВСКА ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО  
1211. 10-22356/2 4017003146310 17013005 ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ ПЗУ Д-Р ТАСЕВСКИ-ОРД.ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ЃОРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО 531251 БОРЈАНКА БОНГУРОВА-СТАНКОВСКА 26.01.2016 31.12.2026 ВАЉДРИНА ШАКИРИ 502332 СТОЛЕ ТАСЕВСКИ ПЗУ ФЕМИБОНА КУМАНОВО 11-ТИ ОКТОМВРИ Б.Б. КУМАНОВО  
1212. 10-23099/2 4017004148775 17023801 ПЗУ АПТЕКА МАРК ФАРМ ПЗУ АПТЕКА МАРК ФАРМ КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ДОНЕ БОЖИНОВ БР.48 КУМАНОВО 902780 НАДЕЖДА КЕЛЕШОВА-ТИМЧЕВСКА 01.01.2008 31.12.2026 НИКИЦА САВОВСКА  
1213. 10-23099/2 4017004148775 17023801 ПЗУ АПТЕКА МАРК ФАРМ ПЗУ АПТЕКА МАРК ФАРМ КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ДОНЕ БОЖИНОВ БР.48 КУМАНОВО 902780 НАДЕЖДА КЕЛЕШОВА-ТИМЧЕВСКА 01.01.2008 31.12.2026 НИКОЛА КЕЛЕШОВ  
1214. 10-23165/2 4017004149879 17017300 ПЗУ ДР ЗОРАН ДИМКОВСКИ - КАЗАК ДР.ЗОРАН ДИМКОВСКИ-КАЗАК ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА МИЛЕ КИПРА 40 КУМАНОВО 632490 ЗОРАН ДИМКОВСКИ 12.09.2018 31.12.2026 ГАБРИЕЛА СТОЈКОВСКА 644323 БОЈАНА СИМОНОВСКА ПЗУ ДЕНТИСТИКА КУМАНОВО УЛ.БРАЌА РИБАР БР.1 ВЛЕЗ 1 К 2 КУМАНОВО  
1215. 10-22128/2 4017004150443 17010701 ПЗУ УНИМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО 142859 БИЛЈАНА СТОШЕВСКА 26.02.2016 31.12.2026 ТЕОДОРА МАКРЕШАНСКА 153923 СЛАВКА ТАСЕВСКА ПЗУ УНИМЕДИКА ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО  
1216. 10-22128/2 4017004150443 17010701 ПЗУ УНИМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО 153923 СЛАВКА ТАСЕВСКА 22.05.2018 31.12.2026 МАЈА СТОЈМАНОВСКА 142859 БИЛЈАНА СТОШЕВСКА ПЗУ УНИМЕДИКА ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО  
1217. 10-22725/2 4017004150621 17017001 ПЗУ ДР.ДРАГАН ПЗУ ДР.ДРАГАН ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА С.ДОБРОШАНЕ ДОБРОШАНЕ 654701 СИМОНА ДИКОВСКА 04.07.2022 31.12.2026 АНКИЦА ПЕТКОВСКА 654060 АНА ТРАЈКОВСКА ПЗУ ДР СОЊА УЛ.ДРАГАН СТОПАРЕВИЌ БР.56 КУМАНОВО  
1218. 10-22728/2 4017004150621 17017002 ПЗУ ДР.ДРАГАН ПЗУ ДР.ДРАГАН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ДОБРОШАНЕ ДОБРОШАНЕ 132403 ЈАДРАНКА МЛАДЕНОВСКА 17.10.2013 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА ТРАЈКОВСКА 162230 ИВАН КРСТЕВСКИ ПЗУ ДР.ДРАГАН С.ДОБРОШАНЕ ДОБРОШАНЕ  
1219. 10-22728/2 4017004150621 17017002 ПЗУ ДР.ДРАГАН ПЗУ ДР.ДРАГАН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ДОБРОШАНЕ ДОБРОШАНЕ 162230 ИВАН КРСТЕВСКИ 08.03.2021 31.12.2026 АНТОНИО ЈОЦЕВСКИ 132403 ЈАДРАНКА МЛАДЕНОВСКА ПЗУ ДР.ДРАГАН С.ДОБРОШАНЕ ДОБРОШАНЕ  
1220. 10-21115/2 4017004150974 17019902 ПЗУ ВИТАДЕНТ ПЗУ ВИТАДЕНТ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.76/1-1 КУМАНОВО 636703 ВЈОЛЦА ЈУСУФИ -САЛИЈУ 31.01.2015 31.12.2026 ФРОСИНА ТАСЕВСКИ 632520 РЕСМИЈЕ ЗУЛБЕАРИ ПЗУ ЕКОДЕНТ ЛОК. СЕРАВА ЗГР.5/16 КУМАНОВО  
1221. 10-21884/2 4017004151121 17020101 ПЗУ ГИНОЛАБОР ПЗУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНОЛАБОР ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.48-А КУМАНОВО 530603 ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ 01.04.2008 31.12.2026 КАТЕРИНА ОЦЕПЕК 500062 СРЃАН ЃОРЃЕВИЌ ПЗУ ДР СРЃАН УЛ. 3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.124 КУМАНОВО  
1222. 10-21753/2 4017004152098 17017801 ПЗУ ДР ФРОСИНА ПЗУ ДР.ФРОСИНА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БРАНКО БОГДАНСКИ ББ КУМАНОВО 630195 ФРОСИНА ЈОВАНОВСКА 01.04.2005 31.12.2026 КАРОЛИНА СИМОНОСКА 632562 ВИКТОР КУЗМАНОВСКИ ПЗУ ДЕНТИКУМ ЃУРО ЃАКОВИЌ БР.30/1-5 КУМАНОВО  
1223. 10-22386/2 4017004152586 17019001 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПЛИМАДЕНТ ПОЛИКЛИНИКА ПЛИМАДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ВЕСЕЛИН МАСЛЕША ББ КУМАНОВО 630489 ЛИЛЈАНА АНДОНОВИЌ 01.04.2005 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВСКА 654248 ИРЕНА АНДОНОВИЌ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПЛИМАДЕНТ УЛ. 1 БР.14 НАС. КАРПОШ КУМАНОВО  
1224. 10-22386/2 4017004152586 17019002 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПЛИМАДЕНТ ПОЛИКЛИНИКА ПЛИМАДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 1 БР.14 НАС. КАРПОШ КУМАНОВО 654248 ИРЕНА АНДОНОВИЌ 27.10.2021 31.12.2026 САЊА ВЕЛИЧКОВСКА 630489 ЛИЛЈАНА АНДОНОВИЌ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПЛИМАДЕНТ УЛ. ВЕСЕЛИН МАСЛЕША ББ КУМАНОВО  
1225. 10-22155/2 4017005151540 17021201 ПЗУ АПТЕКА МЕДИ-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА МЕДИ-ФАРМ КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БРАЌА РИБАР БР.61/3 КУМАНОВО 902136 МИРЈАНА ТОДОРОВСКА 01.01.2008 31.12.2026  
1226. 10-22155/2 4017005151540 17021201 ПЗУ АПТЕКА МЕДИ-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА МЕДИ-ФАРМ КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БРАЌА РИБАР БР.61/3 КУМАНОВО 903434 ЈЕЛЕНА МИТЕВСКА 29.10.2021 31.12.2026 ДАНИЈЕЛА РИСТЕВСКА  
1227. 10-23236/2 4017005151990 17017501 ПЗУ ДР МАРИЈАН ДЕНКОВСКИ ПЗУ ДР МАРИЈАН ДЕНКОВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР 5А КУМАНОВО 630047 МАРИЈАН ДЕНКОВСКИ 01.06.2005 31.12.2026 АНДРИЈАНА ПОПОВИЌ 630195 ФРОСИНА ЈОВАНОВСКА ПЗУ ДР ФРОСИНА УЛ. БРАНКО БОГДАНСКИ ББ КУМАНОВО  
1228. 10-20643/2 4017005152059 17018501 ПЗУ ДР СОЊА С. ТРЕНДАФИЛОВСКА ПЗУ ДР.СОЊА ТРЕНДАФИЛОВСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР 11 КУМАНОВО 630390 СОЊА ТРЕНДАФИЛОВСКА 01.04.2005 31.12.2026 ФРОСИНА СТЕФАНОВСКА 631558 ПАНДОРА ЈОВАНОВСКА ПЗУ ДР П. ЈОВАНОВСКА И ДР Љ. КУЗМАНОВСКА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР 11 КУМАНОВО  
1229. 10-22867/2 4017005152202 17023501 ПЗУ АПТЕКА АЛФАЛЕК ПЗУ АПТЕКА АЛФАЛЕК КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.45 КУМАНОВО 902446 МАЈА ТАСИЌ ЗДРАВКОВСКА 01.01.2008 31.12.2026 СОФИЈА ВЕЛИЧКОВСКА  
1230. 10-22867/2 4017005152202 17023501 ПЗУ АПТЕКА АЛФАЛЕК ПЗУ АПТЕКА АЛФАЛЕК КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.45 КУМАНОВО 902446 МАЈА ТАСИЌ ЗДРАВКОВСКА 01.01.2008 31.12.2026 ЏЕЈЉАНЕ ЗУМБЕРИ-РАМАДАНИ  
1231. 10-20770/2 4017005152440 17016701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЕЛИЗАБЕТА САРЕВСКА И ДР СУЗАНА ПАВЛОВСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР 11 КУМАНОВО 631566 ЕЛИЗАБЕТА СТЕФАНОВСКА 01.04.2005 31.12.2026 ЕЛЕНА ЧОРОБЕНСКА 631558 ПАНДОРА ЈОВАНОВСКА ПЗУ ДР П. ЈОВАНОВСКА И ДР Љ. КУЗМАНОВСКА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР 11 КУМАНОВО  
1232. 10-20770/2 4017005152440 17016702 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЕЛИЗАБЕТА САРЕВСКА И ДР СУЗАНА ПАВЛОВСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА ББ КУМАНОВО 631574 СУЗАНА ПАВЛОВСКА 01.04.2005 31.12.2026 ИРЕНА МИХАЈЛОВИЌ-ТРАЈКОВИЌ 631566 ЕЛИЗАБЕТА СТЕФАНОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЕЛИЗАБЕТА САРЕВСКА И ДР СУЗАНА ПАВЛОВСКА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР 11 КУМАНОВО  
1233. 10-21088/2 4017005152539 17016802 ПЗУ ДЕНТИКУМ ПЗУ ДЕНТИКУМ КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЃУРО ЃАКОВИЌ БР.30/1-5 КУМАНОВО 632562 ВИКТОР КУЗМАНОВСКИ 06.07.2015 31.12.2026 АНГЕЛА СТОШЕВСКА 630195 ФРОСИНА ЈОВАНОВСКА ПЗУ ДР ФРОСИНА УЛ. БРАНКО БОГДАНСКИ ББ КУМАНОВО  
1234. 10-21025/2 4017005152849 17018201 ПЗУ ДР ЛИДИЈА ПЗУ ДР.ЛИДИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИВО ЛОЛА РИБАР БР.18 КУМАНОВО 632457 ЛИДИЈА ДАМЈАНОВСКА 01.06.2005 31.12.2026 АНГЕЛА ЃОРЃИЈЕВСКИ 631566 ЕЛИЗАБЕТА СТЕФАНОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЕЛИЗАБЕТА САРЕВСКА И ДР СУЗАНА ПАВЛОВСКА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР 11 КУМАНОВО  
1235. 10-21025/2 4017005152849 17018201 ПЗУ ДР ЛИДИЈА ПЗУ ДР.ЛИДИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИВО ЛОЛА РИБАР БР.18 КУМАНОВО 653357 НАТАЛИЈА КОПЕВСКА ПЕРКОВСКА 15.06.2020 31.12.2026 649813 АНТОНИО МИТЕВСКИ ПЗУД-Р МИТЕВСКИ КУМАНОВО УЛ.3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.30 КУМАНОВО  
1236. 10-20639/2 4017005152997 17019401 ПЗУ ДР П. ЈОВАНОВСКА И ДР Љ. КУЗМАНОВСКА ПЗУ ДР.ПАНДОРА И ДР.ЉИЉАНА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР 11 КУМАНОВО 631558 ПАНДОРА ЈОВАНОВСКА 01.05.2005 31.12.2026 ЖАКЛИНА НЕШЕВСКА 630390 СОЊА ТРЕНДАФИЛОВСКА ПЗУ ДР СОЊА С. ТРЕНДАФИЛОВСКА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР 11 КУМАНОВО  
1237. 10-20756/2 4017005153160 17020002 ПЗУ АР - ДЕНТ ПЗУ АР ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.КРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ КАРПОШ БР.4 КУМАНОВО 637467 АРБЕН АСАНИ 01.01.2009 31.12.2026 САЊА ГИЕВСКА МИЛКОВСКА 633186 БУРХАН КАМБЕРИ ПЗУ ДЕНТАЛ - Б УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР 58 КУМАНОВО  
1238. 10-22193/2 4017005153616 17019701 ПЗУ БЛЕНДИ - ДЕНТ ПЗУ БЛЕНДИ - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ 3 КУМАНОВО 637475 СУАТ ЕМИНИ 01.09.2005 31.12.2026 ДРИТА ЕМИНИ 637467 АРБЕН АСАНИ ПЗУ АР - ДЕНТ УЛ.КРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ КАРПОШ БР.4 КУМАНОВО  
1239. 10-22430/2 4017005154299 17023701 ПЗУ АПТЕКА ДАФИНА ПЗУ АПТЕКА ДАФИНА КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.11-ТИ ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 902942 ЌАЗИМ ХАЉИМИ 01.01.2008 31.12.2026 ВЉОРА ЗИМБЕРИ  
1240. 10-22430/2 4017005154299 17023701 ПЗУ АПТЕКА ДАФИНА ПЗУ АПТЕКА ДАФИНА КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.11-ТИ ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 902942 ЌАЗИМ ХАЉИМИ 01.01.2008 31.12.2026 ЉИРИЈА ОСМАНИ  
1241. 10-22914/2 4017005154477 17020201 ПЗУ ДЕНТИЦИЈА М-А ПЗУ ДЕНТИЦИЈА МА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ТРЕТА МУБ БР. 31/1-6 КУМАНОВО 638595 АЛЕКСАНДАР ВЕЛИЧКОВСКИ 25.06.2012 31.12.2026 МАРИЈАНА Џ.ВЕЛИЧКОВСКА 632562 ВИКТОР КУЗМАНОВСКИ ПЗУ ДЕНТИКУМ ЃУРО ЃАКОВИЌ БР.30/1-5 КУМАНОВО  
1242. 10-21075/2 4017005154671 17020301 ПЗУ МЕИДА-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. СРБО ТОМОВИЌ БР.22 КУМАНОВО 653616 ЉИРИ АЌИФИ 16.07.2021 31.12.2026 МЕЉИНДА СУЉЕЈМАНИ 639141 ИДРИЗ АЗЕМИ ПЗУ ДР ИДРИЗ АЗЕМИ УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР. 39/1-2 КУМАНОВО  
1243. 10-23613/2 4017005155015 17020501 ПЗУ ДР ИДРИЗ АЗЕМИ ПЗУ ДР.ИДРИЗ АЗЕМИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР. 39/1-2 КУМАНОВО 639141 ИДРИЗ АЗЕМИ 01.03.2006 31.12.2026 ФЉАКРИНА АЛИЈА    
1244. 10-23613/2 4017005155015 17020501 ПЗУ ДР ИДРИЗ АЗЕМИ ПЗУ ДР.ИДРИЗ АЗЕМИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР. 39/1-2 КУМАНОВО 650366 ФАТМИР АЗЕМИ 16.12.2020 28.10.2022    
1245. 10-5771/1 4017006157984 17021302 ПЗУ ДР СОЊА ПЗУ ДР СОЊА - ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ДРАГАН СТОПАРЕВИЌ БР.56 КУМАНОВО 654060 АНА ТРАЈКОВСКА 28.05.2021 31.12.2026 МИРЈАНА НАСКОВСКА 653357 НАТАЛИЈА КОПЕВСКА ПЕРКОВСКА ПЗУ ДР ЛИДИЈА УЛ. ИВО ЛОЛА РИБАР БР.18 КУМАНОВО  
1246. 10-21272/2 4017006159111 17026401 ПЗУ БИЛЈАНА ДЕЈАНОВСКА ПЗУ ДР БИЉАНА ДЕЈАНОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРОС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 103233 БИЛЈАНА ДЕЈАНОВСКА 01.09.2006 31.12.2026 ИВАНА БАНЧОКОВСКА 103179 СВЕТЛАНА ЈАНЕВИЌ ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ЈАНЕВИЌ УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
1247. 10-21435/2 4017006159120 17024502 ПЗУ Д-Р ЈАХИУ ПЗУ ДР ЈАХИУ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.65/2 КУМАНОВО 103098 ФИКРЕТ ЈАХИУ 01.09.2006 31.12.2026 ЗДЕНКА НАУМОВСКА 116734 ИСМАИЛ КУРТИШИ ПЗУ ДР ИСМАИЛ КУРТИШИ УЛ. ТОДЕ МЕНДОЛ БР.67 КУМАНОВО  
1248. 10-23148/2 4017006159146 17024301 ПЗУ Д-Р БАЈРАМ ИМЕРИ ПЗУ ДР БАЈРАМ ИМЕРИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 116742 БАЈРАМ ИМЕРИ 01.09.2006 31.12.2026 ДАНИЕЛА СТОЈАНОВСКА 200530 ЉУБИЦА ГАЧЕВИЌ ПЗУ ПРИМАМЕДИКА УЛ.БОРИСК КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
1249. 10-24004/2 4017006159235 17024701 ПЗУ ДР ЉИЉАНА МАКСИМОВСКА-БЛИЗНАКОВСКА ПЗУ ДР ЉИЉАНА МАКСИМОВСКА БЛИЗНАКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. ПЕРО ЧИЧО БР.7 КУМАНОВО 401838 ЉИЉАНА МАКСИМ.БЛИЗНАКОВСКА 01.09.2006 31.12.2026 БОЈАНА МИХАЈЛОВИЌ 153389 НАТАША СТОЈАНОВСКА ПЗУ ЌОШАР МЕДИКА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ КУМАНОВО  
1250. 10-21146/2 4017006159260 17024401 ПЗУ Д-Р АНИТА АЛЕКСОВА-ВЕЛИЧКОВСКА ПЗУ ДР АНИТА АЛЕКСОВА ВЕЛИЧКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 116238 АНИТА АЛЕКСОВА ВЕЛИЧКОВСКА 01.09.2006 31.12.2026 ТАТЈАНА НИКОЛОВСКА 200530 ЉУБИЦА ГАЧЕВИЌ ПЗУ ПРИМАМЕДИКА УЛ.БОРИСК КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
1251. 10-21006/2 4017006159286 17025601 ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ЈАНЕВИЌ ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ЈАНЕВИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 103179 СВЕТЛАНА ЈАНЕВИЌ 01.09.2006 31.12.2026 АНЕТА Б. ДИМИТРИЕВСКА 103233 БИЛЈАНА ДЕЈАНОВСКА ПЗУ БИЛЈАНА ДЕЈАНОВСКА УЛ.БОРОС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
1252. 10-22091/2 4017006159375 17024902 ПЗУ ДР ИСМАИЛ КУРТИШИ ПЗУ ДР ИСМАИЛ КУРТИШИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ТОДЕ МЕНДОЛ БР.67 КУМАНОВО 116734 ИСМАИЛ КУРТИШИ 01.09.2006 31.12.2026 МЕНСУРЕ ЈОНУЗИ 103098 ФИКРЕТ ЈАХИУ ПЗУ Д-Р ЈАХИУ УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.65/2 КУМАНОВО  
1253. 10-22377/2 4017006159499 17025901 ПЗУ ФЕМИБОНА КУМАНОВО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ФЕМИБОНА ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА 11-ТИ ОКТОМВРИ Б.Б. КУМАНОВО 502332 СТОЛЕ ТАСЕВСКИ 23.08.2010 31.12.2026 САЊА ТАСЕВСКА 531251 БОРЈАНКА БОНГУРОВА-СТАНКОВСКА ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ УЛ.ЃОРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО  
1254. 10-22377/2 4017006159499 17025901 ПЗУ ФЕМИБОНА КУМАНОВО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ФЕМИБОНА ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА 11-ТИ ОКТОМВРИ Б.Б. КУМАНОВО 502332 СТОЛЕ ТАСЕВСКИ 23.08.2010 31.12.2026 ХРИСТИНА ПЕТРУШЕВСКА 531251 БОРЈАНКА БОНГУРОВА-СТАНКОВСКА ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ УЛ.ЃОРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО  
1255. 10-21580/2 4017006159804 17026301 ПЗУ ПРИМАМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИСК КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 200530 ЉУБИЦА ГАЧЕВИЌ 01.09.2006 31.12.2026 САШКА МИШЕВСКА 116238 АНИТА АЛЕКСОВА ВЕЛИЧКОВСКА ПЗУ Д-Р АНИТА АЛЕКСОВА-ВЕЛИЧКОВСКА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
1256. 10-23182/2 4017006159987 17026201 ПЗУ КОСМАМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.КЛЕЧЕВЦЕ КЛЕЧЕВЦЕ 112631 МИЛЕ ДАВИТКОВСКИ 01.09.2006 31.12.2026 ЕМИЛИЈА ЈАКИМОВСКА 146064 ИГОР ПЕТРОВИЌ ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА УЛ. ЛЕСКОВАЧКА БР.20 КУМАНОВО  
1257. 10-22246/2 4017007161659 17028201 ПЗУ ЕУРОМЕДИКА - И ПЗУ ЕУРОМЕДИКА - И ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.МАТЕЈЧЕ МАТЕЈЧЕ 147311 БУРИМ ШАБАНИ 05.07.2011 31.12.2026 ВЕРИМЕ АРИФИ 141801 АГРОН ЈУСУФИ ПЗУ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА И БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИ РЕС С.ЛИПКОВО ЛИПКОВО  
1258. 10-22823/2 4017007162035 17028301 ПЗУ ГЕММИНИ-ДЕНТ ПЗУ ГЕММИНИ ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 3ТА МУБ БР.1 КУМАНОВО 641766 ДУШИЦА СЕРАФИМОВСКА 01.06.2007 31.12.2026 КРИСТИНА ЃОРЃИЕВСКА 642606 БИЉАНА ТРАЈКОВСКА ДЕНКОВСКА ПЗУ ДЕБИ ДЕНТ УЛ.ПЕРО ШВАРЦ БР.2 КУМАНОВО  
1259. 10-23506/2 4017007162140 17027901 ПЗУ АПТЕКА НОВАЛЕК НОВАЛЕК ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ДОНЕ БОЖИНОВ 36 КУМАНОВО 908614 ДИЈАНА РАДЕВСКА 15.12.2017 31.12.2026 ХРИСТИНА ЈАНЕВСКИ  
1260. 10-23506/2 4017007162140 17027901 ПЗУ АПТЕКА НОВАЛЕК НОВАЛЕК ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ДОНЕ БОЖИНОВ 36 КУМАНОВО 920851 СОФИЈА ДИМИТРИЈЕВИЌ 16.12.2021 31.12.2026  
1261. 10-22454/2 4017007164208 17029901 ПЗУ АПТЕКА ФИЛИЗ ПЗУ АПТЕКА ФИЛИЗ КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 1/ТАБАКАНА 2 КУМАНОВО 909289 ЕМИЛИЈА ЈОВЧЕВСКИ 02.01.2014 31.12.2026 ВЕСНА ВАСИЉКОВСКА  
1262. 10-21420/2 4017007500321 17030401 ПЗУ АПТЕКА КАРПОШ ПЗУ АПТЕКА КАРПОШ КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. 1 БР.2 КУМАНОВО 909777 ДАНИЈЕЛА АЛЕКСИЌ 12.09.2017 31.12.2026 СИМОНА ЗДРАВКОВСКА  
1263. 10-21309/2 4017007501190 17029603 ПЗУ ДР ГИЕВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.300, БР.12, КУМАНОВО КУМАНОВО 140821 ИГОР СТОШЕВСКИ 20.11.2020 31.12.2026 ИВАНА АПОСТОЛОВСКА 153923 СЛАВКА ТАСЕВСКА ПЗУ УНИМЕДИКА ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО  
1264. 10-22866/2 4017008501909 17030801 ПЗУ НАРТА ДЕНТ ПЗУ НАРТА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА С.МАТЕЈЧЕ МАТЕЈЧЕ 630640 МИРВЕТЕ ИСЕНИ 01.04.2008 31.12.2026 ШПРЕСА ЈАШАРИ 654531 ФЉОРИЈЕ АЛИЛИ ПЗУ ДР ЏЕМО УЛ. КАРЛ МАРКС БР 4 Б КУМАНОВО  
1265. 10-22371/2 4017008501917 17030701 ПЗУ ДЕНТАЛУКС ДЕНТАЛУКС ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.70 КУМАНОВО 649171 КАТЕРИНА ВЕЛИЧКОВСКА 18.12.2014 12.02.2022 БОЈАНА ДАВИДОВСКА 630390 СОЊА ТРЕНДАФИЛОВСКА ПЗУ ДР СОЊА С. ТРЕНДАФИЛОВСКА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР 11 КУМАНОВО МАРТИНА ЦОНКИНСКА АРСОВСКИ 654507 Замена за породилно 13.02.2022 09.05.2023
1266. 10-22744/2 4017008503600 17031502 ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ВИТА ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ВИТА КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.23 КУМАНОВО 915041 ИВИЦА ПЕТКОВСКИ 03.07.2014 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА СТАНИШКОВСКА  
1267. 10-22744/2 4017008503600 17031502 ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ВИТА ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ВИТА КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.23 КУМАНОВО 915041 ИВИЦА ПЕТКОВСКИ 03.07.2014 31.12.2026 ДАФИНА СТОЈАНОВСКА  
1268. 10-22744/2 4017008503600 17031502 ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ВИТА ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ВИТА КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.23 КУМАНОВО 915041 ИВИЦА ПЕТКОВСКИ 03.07.2014 31.12.2026 МИЛИЦА АРСОВСКА  
1269. 10-22744/2 4017008503600 17031503 ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ВИТА ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ВИТА 3 -АПТЕКАРСКА СТАНИЦА С.БИЉАНОВЦЕ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ С.БИЉАНОВЦЕ М.В.БАБИН ДОЛ ББ КУМАНОВО БИЉАНОВЦЕ 915041 ИВИЦА ПЕТКОВСКИ 03.03.2020 31.12.2026 САЊА ЉУБЕНОВСКА  
1270. 10-22744/2 4017008503600 17031505 ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ВИТА ПЗУ АПТЕКА КАИСЕР ФАРМ ФАРМАЦИЈА УЛ.НАРОДНА РЕВОЛУЦИЈА БР.89 КУМАНОВО 914274 САШКА ДЕНКОВСКА ПЕТКОВСКА 20.01.2022 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВСКА  
1271. 10-23218/2 4017008503731 17031401 ПЗУ АПТЕКА Ж-АНА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА Ж-АНА ФАРМ КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.61 КУМАНОВО 908533 СНЕЖАНА МИТЕВСКА 01.01.2009 31.12.2026 МИЛОРАД МИТЕВСКИ  
1272. 10-23218/2 4017008503731 17031401 ПЗУ АПТЕКА Ж-АНА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА Ж-АНА ФАРМ КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.61 КУМАНОВО 913570 АНА ТОМИЌ 01.01.2009 31.12.2026  
1273. 10-21977/2 4017008504916 17031307 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА-МЕДИКУС ПЗУ ПРИМА-МЕДИКУС КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАНКО БОГДАНСКИ-ГУЦМАН БР.8 КУМАНОВО 156892 БОЈАНА ПОПОВИЌ СПАСОВСКИ 02.11.2017 31.10.2022 МИМОЗА СИМОНОВСКА 160920 САНДРА НИКОЛОВСКА ПЗУ ВИТА МЕДИКА ДР ПАВКА УЛ 11 ОКТОМВРИ БР 76 КУМАНОВО СНЕЖАНА ЦВЕТКОВСКА 165026 Замена за породилно 05.11.2022 28.07.2023
1274. 10-23309/2 4017008506820 17032301 ПЗУ РИДЕНТ РИДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.18 КУМАНОВО 638153 РИДВАН ЏЕМАИЉИ 26.02.2014 31.12.2026 ЉУМНИЈЕ ИБРАИМИ 649481 АНДРЕА АЛЕКСОВСКА ПЗУ ДР ФУАТИ БОРИС КИДРИЧ 49 КУМАНОВО  
1275. 10-21918/2 4017009508532 17032502 ПЗУ ДР СРЃАН СПЕЦ.ОРД. ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ДР СРЃАН ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. 3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.124 КУМАНОВО 500062 СРЃАН ЃОРЃЕВИЌ 10.04.2009 31.12.2026 МАГДАЛЕНА ЈАКИМОВСКА 530603 ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ПЗУ ГИНОЛАБОР УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.48-А КУМАНОВО  
1276. 10-23443/2 4017009510278 17032703 ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ ДР.НУХИ ЈУСУФИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО 149926 КАТЕРИНА ПЕТКОВСКА 28.03.2014 14.11.2021 ЗАНА АЈДИНИ 161772 СИДОРЕЛА СЕИТЛЛИ ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО ЕРДИН ЈУСУФИ 163376 Замена за специјализација 15.11.2021 01.09.2026
1277. 10-23443/2 4017009510278 17032703 ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ ДР.НУХИ ЈУСУФИ ОПШТА МЕДИЦИНА НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО 153796 ВИКТОРИЈА МИТРОВСКА 29.11.2016 31.12.2026 ЉАУРА ХИСЕЈИНИ ЈУСУФИ 161772 СИДОРЕЛА СЕИТЛЛИ ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО  
1278. 10-23443/2 4017009510278 17032703 ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ ДР.НУХИ ЈУСУФИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО 161772 СИДОРЕЛА СЕИТЛЛИ 21.07.2022 31.12.2026 ВАЉМИРА НУХИЈА 153796 ВИКТОРИЈА МИТРОВСКА ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО  
1279. 10-23467/2 4017009510278 17032704 ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ ДР.НУХИ ЈУСУФИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО 638900 БИЉАНА ЈАНАЧКОВСКА 04.11.2011 31.12.2026 ЏЕЈЉАН РЕЏЕПИ 638021 ВЕЛКО ЃОРГИЕВСКИ ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ УЛ.ЃУРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО  
1280. 10-22071/2 4017009511428 17032901 ПЗУ АПТЕКА ЕДА-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЕДА-ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР.11 КУМАНОВО 909947 ОРХАН СЕФЕРИ 01.04.2010 31.12.2026 ХАЏЕРЕ СЕФЕРИ  
1281. 10-21686/2 4017010512934 17033501 ПЗУ ДР МИНУРИ ПЗУ ДР МИНУРИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО РОМАНОВЦЕ РОМАНОВЦЕ 156671 БИЛЈАНА УТЕВСКА 13.06.2018 31.12.2026 ФИРИХАН АБАЗИ 154890 АЗЕМ СЕЛМАНИ ПЗУ РРЕЗА-МЕД ВАКСИНЦЕ ЛИПКОВО С.ВАКСИНЦЕ ВАКСИНЦЕ  
1282. 10-22072/2 4017010515089 17034201 ПЗУ РОЈАЛ - ДЕНТ ПЗУ РОЈАЛ - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.2-2 КУМАНОВО 636843 БИЉАНА СОКОЛОВСКА-МИТРОВИЌ 27.11.2014 31.12.2026 БОЖИДАРКА ЦВЕТКОВСКА 643262 ВЛАДИМИР СТОЈЧЕВИЌ ПЗУ РОЈАЛ - ДЕНТ УЛ.ЛЕНИНОВА БР.2-2 КУМАНОВО  
1283. 10-22072/2 4017010515089 17034201 ПЗУ РОЈАЛ - ДЕНТ ПЗУ РОЈАЛ - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.2-2 КУМАНОВО 643262 ВЛАДИМИР СТОЈЧЕВИЌ 18.01.2011 31.12.2026 КАТЕРИНА СПАСОВСКА 636843 БИЉАНА СОКОЛОВСКА-МИТРОВИЌ ПЗУ РОЈАЛ - ДЕНТ УЛ.ЛЕНИНОВА БР.2-2 КУМАНОВО  
1284. 10-23666/2 4017010515330 17034102 ПЗУ РИВА ДЕНТ ПЗУ РИВА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.11 ТИ ОКТОМВРИ БР.81-3 КУМАНОВО КУМАНОВО 649546 ФЉОРИЈЕ ИСУФИ 18.05.2015 03.10.2022    
1285. 10-23666/2 4017010515330 17034102 ПЗУ РИВА ДЕНТ ПЗУ РИВА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.11 ТИ ОКТОМВРИ БР.81-3 КУМАНОВО КУМАНОВО 651885 СОЊА АРСОВСКА 30.12.2018 31.12.2026 АДИЛЕ АМЕТИ 654868 ВАЉМИРЕ АЛИЈА ПЗУ РИВА ДЕНТ УЛ.11 ТИ ОКТОМВРИ БР.81-3 КУМАНОВО КУМАНОВО  
1286. 10-23666/2 4017010515330 17034102 ПЗУ РИВА ДЕНТ ПЗУ РИВА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.11 ТИ ОКТОМВРИ БР.81-3 КУМАНОВО КУМАНОВО 654868 ВАЉМИРЕ АЛИЈА 05.10.2022 31.12.2026 ШЕНОЛ ЈАШАРИ 651885 СОЊА АРСОВСКА ПЗУ РИВА ДЕНТ УЛ.11 ТИ ОКТОМВРИ БР.81-3 КУМАНОВО КУМАНОВО  
1287. 10-23346/2 4017010515534 17034501 ПЗУ ДЕБИ ДЕНТ ПЗУ ДЕБИ ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ПЕРО ШВАРЦ БР.2 КУМАНОВО 642606 БИЉАНА ТРАЈКОВСКА ДЕНКОВСКА 08.02.2011 31.12.2026 ЕЛЕНА СТАНКОВСКА 649694 МАГДАЛЕНА ИЛИЕВСКА ПЗУ ДЕНТАЛ ЛЕНД КУМАНОВО НАРОДНА РЕВОЛУЦИЈА БР.70/1-2 КУМАНОВО  
1288. 10-21391/2 4017010515550 17034402 ПЗУ БЛЕДЕНТ ПЗУ БЛЕДЕНТ - ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.11-ТИ ОКТОМВРИ БР.39-3 ЛОК.2 КУМАНОВО 645338 ФАРУК МУСЛИЈА 08.02.2011 31.12.2026 ЉИРИЈЕ ДАУТИ 643602 БЕКИМ ЗУМБЕРИ ПЗУ БЛИНА - ДЕНТ УЛ.МАВРОВСКА БР. 11 КУМАНОВО  
1289. 10-23671/2 4017010515593 17034302 ПЗУ ЕМ - ДЕНТАЛ ЕМ - ДЕНТАЛ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.КАРЛ МАРКС БР.60 КУМАНОВО 654299 ИЛИР САЛИИ 16.11.2021 31.12.2026 НЕБЕХАТ АЛИЈИ 651885 СОЊА АРСОВСКА ПЗУ РИВА ДЕНТ УЛ.11 ТИ ОКТОМВРИ БР.81-3 КУМАНОВО КУМАНОВО  
1290. 10-22406/2 4017011517794 17035501 ПЗУ АПТЕКА КАМИЛИЦА ПЗУ АПТЕКА КАМИЛИЦА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО 908622 ЉУБИЦА ЈАКИМОВСКА 01.01.2012 31.12.2026 СИНИША СТОИЛЕВСКИ  
1291. 10-22406/2 4017011517794 17035501 ПЗУ АПТЕКА КАМИЛИЦА ПЗУ АПТЕКА КАМИЛИЦА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО 920924 КРИСТИНА АРСОВСКА-СПАСЕВСКА 03.11.2021 31.12.2026  
1292. 10-22896/2 4017011517913 17035102 ПЗУ ДЕНТО-М ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ДЕНТО-М КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.56 КУМАНОВО 643173 МИРОЉУБ МЛАДЕНОВИЌ 11.05.2016 31.12.2026 РУЖИЦА ВЕЛИЧКОВИЌ 642606 БИЉАНА ТРАЈКОВСКА ДЕНКОВСКА ПЗУ ДЕБИ ДЕНТ УЛ.ПЕРО ШВАРЦ БР.2 КУМАНОВО  
1293. 10-21871/2 4017011517980 17035301 ПЗУ КОРОНА-ДЕНТ КОРОНА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.69/1-2 КУМАНОВО 641715 ЕМИЛИЈА АНГЕЛОВСКА 01.12.2011 31.12.2026 САЊА НЕДЕЉКОВИЌ 644374 ЕМИЦА МЛАДЕНОВСКА-СПАСИЌ ПЗУ УЛТРАДЕНТ КУМАНОВО БОРИС КИДРИЧ 11 КУМАНОВО  
1294. 10-22908/2 4017011518030 17035201 ПЗУ Д-Р НАТАЛИЈА ПЗУ ДР.НАТАЛИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.20/5 КУМАНОВО 632414 НАТАЛИЈА БОГДАНОВСКА-СТОЈАНОВИЌ 29.11.2011 31.12.2026 ИРЕНА ЗАФИРОВСКА 645974 ДАРКО ГЕОРГИЕВСКИ ПЗУ Д-Р ДАРКО ГЕОРГИЕВСКИ КУМАНОВО ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 28-ЛОКАЛ 9 КУМАНОВО  
1295. 10-23767/2 4017011518120 17035601 ПЗУ АПТЕКА АРДИ ФАРМ ЛЕА ПЗУ АПТЕКА АРДИ ФАРМ ЛЕА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ДР.РИБАР БР.2 КУМАНОВО 902349 ОЛИВЕРА НАКЕВСКА 01.02.2019 31.12.2026 МАЈА СТАНКОВСКА  
1296. 10-23922/2 4017012519430 17036001 ПЗУ БЛИНА - ДЕНТ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА БЛИНА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАВРОВСКА БР. 11 КУМАНОВО 643602 БЕКИМ ЗУМБЕРИ 20.06.2012 31.12.2026 ЕГЗОНА АЗИРИ 645338 ФАРУК МУСЛИЈА ПЗУ БЛЕДЕНТ УЛ.11-ТИ ОКТОМВРИ БР.39-3 ЛОК.2 КУМАНОВО  
1297. 10-53/2 4017012521205 17036201 ПЗУ ДРИТА ФАРМ ПЗУ ДРИТА ФАРМ - КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.9 КУМАНОВО 912522 ЉУЉЗИМ СЕЛМАНИ 11.01.2022 31.12.2026 БАРИЈЕ ИЉЈАЗИ  
1298. 10-21449/2 4017012521426 17036300 ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 19 А КУМАНОВО 149179 РОЗИНА СТОЈКОВСКА 27.01.2013 31.12.2026 МАРИНА МИЛЕНКОВСКА ДИМИТРИЈЕВСКИ 150789 САЊА ЦВЕТКОВСКА ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 19 А КУМАНОВО  
1299. 10-21449/2 4017012521426 17036300 ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 19 А КУМАНОВО 150789 САЊА ЦВЕТКОВСКА 12.03.2014 31.12.2026 ЛИДИЈА МЛАДЕНОВСКА 149179 РОЗИНА СТОЈКОВСКА ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 19 А КУМАНОВО  
1300. 10-21659/2 4017012521450 17036500 Д-Р МАРИЈА ЈОВАНОВСКА-ТГ П.З.У. КУМАНОВО ПЗУ ДР МАРИЈА ЈОВАНОВСКА-ТГ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА МОША ПИЈАДЕ 174 А КУМАНОВО 146366 ТАЊА ГЕОРГИЕВСКА 11.02.2013 31.12.2026 АНИТА НИКОЛОВСКА 142344 ГАБРИЕЛА МИШЕВСКА-ДИМКОВСКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ГАБРИЕЛА КУМАНОВО УЛ.ЛЕСКОВАЧКА 55 А КУМАНОВО КУМАНОВО  
1301. 10-21569/2 4017013524160 17037601 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ММ-МЕДИКА КУМАНОВО ПЗУ ММ-МЕДИКА КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 (ЈЗУ ЗДРВ.ДОП -ЗАКУП) КУМАНОВО КУМАНОВО 150665 МАЛИНКА АНТЕВСКА 13.02.2014 31.12.2026 ФРОСИНА СПАСОВСКА 163953 СЛАВИЦА СТОШИЌ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ММ-МЕДИКА КУМАНОВО УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 (ЈЗУ ЗДРВ.ДОП -ЗАКУП) КУМАНОВО КУМАНОВО  
1302. 10-21569/2 4017013524160 17037601 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ММ-МЕДИКА КУМАНОВО ПЗУ ММ-МЕДИКА КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 (ЈЗУ ЗДРВ.ДОП -ЗАКУП) КУМАНОВО КУМАНОВО 163953 СЛАВИЦА СТОШИЌ 01.04.2022 31.12.2026 ВЕРИЦА МИЛОШЕВСКА 150665 МАЛИНКА АНТЕВСКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ММ-МЕДИКА КУМАНОВО УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 (ЈЗУ ЗДРВ.ДОП -ЗАКУП) КУМАНОВО КУМАНОВО  
1303. 10-21577/2 4017014524619 17037800 ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р ЛИДИЈА КУМАНОВО ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р ЛИДИЈА КУМАНОВО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР БОРИС КИДРИЧ 11-ОРД.14 КУМАНОВО 330680 ЛИДИЈА НЕШКОВСКА 22.04.2014 31.12.2026 ДАНИЕЛА ЛАЗОВСКА 150665 МАЛИНКА АНТЕВСКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ММ-МЕДИКА КУМАНОВО УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 (ЈЗУ ЗДРВ.ДОП -ЗАКУП) КУМАНОВО КУМАНОВО  
1304. 10-24206/2 4017014524805 17037901 ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ КУМАНОВО ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛЕСКОВАЧКА 22 КУМАНОВО 158542 МИРЈАНА ПРОКИЌ-МЛАДЕНОВИЌ 20.12.2018 03.10.2022 САРА ГИЧЕВСКИ 151246 ГОРДАНА КИМЕВСКА ТОДОРОВСКА ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ КУМАНОВО ЛЕСКОВАЧКА 22 КУМАНОВО МИЛОШ МАКСИМОВСКИ 163023 Замeна за породилно (со преземање на сестра) 04.10.2022 30.06.2023
1305. 10-24206/2 4017014524805 17037901 ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ КУМАНОВО ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ЛЕСКОВАЧКА 22 КУМАНОВО 151246 ГОРДАНА КИМЕВСКА ТОДОРОВСКА 15.05.2014 31.12.2026 ФИЛИМЕНА ТРЕНДАФИЛОВСКА 158542 МИРЈАНА ПРОКИЌ-МЛАДЕНОВИЌ ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ КУМАНОВО ЛЕСКОВАЧКА 22 КУМАНОВО  
1306. 10-24206/2 4017014524805 17037902 ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ КУМАНОВО ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ -ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА КУМАНОВО О.Е.2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕСКОВАЧКА БР.22 КУМАНОВО 163023 МИЛОШ МАКСИМОВСКИ 23.08.2022 31.12.2026 ХРИСТИНА КРСТЕВСКА 151246 ГОРДАНА КИМЕВСКА ТОДОРОВСКА ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ КУМАНОВО ЛЕСКОВАЧКА 22 КУМАНОВО  
1307. 10-22094/2 4017014525615 17038100 ПЗУ-Д-Р МИЛЕНА ГЕОРГИЕВСКА КУМАНОВО ПЗУ-Д-Р МИЛЕНА ГЕОРГИЕВСКА КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА БОРИС КИДРИЧ 11 ЈЗУ/ЗДРАВСТВЕН-ДОМ КУМАНОВО 646733 МИЛЕНА ГЕОРГИЕВСКА ЗЛАТАНОВСКА 09.09.2014 31.12.2026 СОЊА АНГЕЛОВСКА 638900 БИЉАНА ЈАНАЧКОВСКА ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО  
1308. 10-23115/2 4017014526123 17038500 ПЗУ УЛТРАДЕНТ КУМАНОВО ПЗУ УЛТРАДЕНТ КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА БОРИС КИДРИЧ 11 КУМАНОВО 644374 ЕМИЦА МЛАДЕНОВСКА-СПАСИЌ 22.10.2014 31.12.2026 САЊА ЛАЗАРЕВСКА 654507 МАРТИНА ЦОНКИНСКА АРСОВСКИ  
1309. 10-22730/2 4017014526131 17038600 ПЗУ Д-Р ДАРКО ГЕОРГИЕВСКИ КУМАНОВО ПЗУ Д-Р ДАРКО ГЕОРГИЕВСКИ КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 28-ЛОКАЛ 9 КУМАНОВО 645974 ДАРКО ГЕОРГИЕВСКИ 20.10.2014 31.12.2026 МИЛЕНА МИЛОШЕВСКИ 632414 НАТАЛИЈА БОГДАНОВСКА-СТОЈАНОВИЌ ПЗУ Д-Р НАТАЛИЈА УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.20/5 КУМАНОВО  
1310. 10-23795/2 4017014526530 17038903 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ВИТАМЕДИКА Д-Р КРСТЕВСКИ КУМАНОВО ПЗ УПОЛИКЛИНИКА ВИТАМЕДИКА Д-Р КРСТЕВСКИ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА БР.13-1/1 КУМАНОВО 645001 ГОРАН БУРНАЗОВСКИ 25.12.2014 31.12.2026 СИМОНА МИЛУТИНОВИЌ 649210 ДАРКО КРСТЕВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ВИТАМЕДИКА Д-Р КРСТЕВСКИ КУМАНОВО УЛ.ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА БР.13-1/1 КУМАНОВО  
1311. 10-23795/2 4017014526530 17038903 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ВИТАМЕДИКА Д-Р КРСТЕВСКИ КУМАНОВО ПЗ УПОЛИКЛИНИКА ВИТАМЕДИКА Д-Р КРСТЕВСКИ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА БР.13-1/1 КУМАНОВО 649210 ДАРКО КРСТЕВСКИ 25.12.2014 31.12.2026 ЈАСМИНА СТОЈАНОВСКА 645001 ГОРАН БУРНАЗОВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ВИТАМЕДИКА Д-Р КРСТЕВСКИ КУМАНОВО УЛ.ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА БР.13-1/1 КУМАНОВО  
1312. 10-22735/2 4017014526557 17038802 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ИВАДЕНТ КУМАНОВО ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ИВАДЕНТ КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА БУЛ.ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.26Б КУМАНОВО КУМАНОВО 649139 ИВАНА  ТРЕНДАФИЛОВИЌ КОСТИЌ 04.12.2014 31.12.2026 КЕТИ ЈОВАНОВСКА 641766 ДУШИЦА СЕРАФИМОВСКА ПЗУ ГЕММИНИ-ДЕНТ УЛ. 3ТА МУБ БР.1 КУМАНОВО  
1313. 10-21791/2 4017015526925 17039101 ПЗУ АБ ДЕНТАЛ КУМАНОВО ПЗУ АБ ДЕНТАЛ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.3 ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.46 КУМАНОВО КУМАНОВО 642037 БРАНИСЛАВА АРСОВСКА 18.03.2015 31.12.2026 ХРИСТИНА ЈОВЧЕВСКА 652261 МОНИКА ПАНДИЛОВСКА ПЗУ МАРКОНИ ДЕНТ ЕСТЕТИК КУМАНОВО УЛ.3 ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.52/1-2 КУМАНОВО  
1314. 10-23106/2 4017015527239 17039201 ПЗУ-ОРБИТ-ДЕНТ Д-Р КРАЉЕВСКИ КУМАНОВО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ТРСТ БР.9 КУМАНОВО 632805 ЗОРАН КРАЉЕВСКИ 29.04.2015 31.12.2026 ВАЊА СПАСОВСКА 632520 РЕСМИЈЕ ЗУЛБЕАРИ ПЗУ ЕКОДЕНТ ЛОК. СЕРАВА ЗГР.5/16 КУМАНОВО  
1315. 10-23185/2 4017015528553 17039301 ПЗУ ДЕНТАЛ ЛЕНД КУМАНОВО ПЗУ ДЕНТАЛ ЛЕНД ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА НАРОДНА РЕВОЛУЦИЈА БР.70/1-2 КУМАНОВО 649694 МАГДАЛЕНА ИЛИЕВСКА 18.08.2015 31.12.2026 АНДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА 649813 АНТОНИО МИТЕВСКИ ПЗУД-Р МИТЕВСКИ КУМАНОВО УЛ.3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.30 КУМАНОВО  
1316. 10-23176/2 4017015528669 17039401 ПЗУД-Р МИТЕВСКИ КУМАНОВО ПЗУ Д-Р МИТЕВСКИ - ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.30 КУМАНОВО 649813 АНТОНИО МИТЕВСКИ 09.10.2015 31.12.2026 МАЈА АНГЕЛОВСКА 632457 ЛИДИЈА ДАМЈАНОВСКА ПЗУ ДР ЛИДИЈА УЛ. ИВО ЛОЛА РИБАР БР.18 КУМАНОВО  
1317. 10-23781/2 4017015528871 17039601 ПЗУ ТЕО МЕДИКА КУМАНОВО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ТЕО МЕДИКА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР. 22 А КУМАНОВО КУМАНОВО 330809 ВИОЛЕТА ИГЊАТОВА-БОЈКОВСКА 28.10.2015 31.12.2026 МАРИНЕЛА СТАНКОВИЌ 161829 ДРАГАНА СЕРЧЕВСКА ПЗУ ТЕО МЕДИКА КУМАНОВО УЛ.ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.22А КУМАНОВО  
1318. 10-23781/2 4017015528871 17039602 ПЗУ ТЕО МЕДИКА КУМАНОВО ПЗУ ТЕО МЕДИКА - ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.22А КУМАНОВО 161829 ДРАГАНА СЕРЧЕВСКА 22.12.2021 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА ПАВЛИЧИЌ 330809 ВИОЛЕТА ИГЊАТОВА-БОЈКОВСКА ПЗУ ТЕО МЕДИКА КУМАНОВО УЛ ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР. 22 А КУМАНОВО КУМАНОВО  
1319. 10-23163/2 4017015529347 17040001 ПЗУ Д-Р ЦВЕТКОВСКИ КУМАНОВО ПЗУ Д-Р ЦВЕТКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 43/5 КУМАНОВО КУМАНОВО 138215 ДЕЈАН ЦВЕТКОВСКИ 16.12.2015 31.12.2026 ТАТЈАНА КОСТОВСКА 146366 ТАЊА ГЕОРГИЕВСКА Д-Р МАРИЈА ЈОВАНОВСКА-ТГ П.З.У. КУМАНОВО МОША ПИЈАДЕ 174 А КУМАНОВО  
1320. 10-23991/2 4017016529944 17040303 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО - ЗДРАВЕЦ КУМАНОВО ПЗУ ПОЛ.НА ПРИМ.НИВО ЗДРАВЕЦ - КУМАНОВО - ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДРАГАН СТОПАРЕВИЌ БР.10/2 ПРИЗЕМЈЕ КУМАНОВО 157589 ЕМСАЛ МУРТЕЗАНИ 10.06.2020 31.12.2026 156671 БИЛЈАНА УТЕВСКА ПЗУ ДР МИНУРИ СЕЛО РОМАНОВЦЕ РОМАНОВЦЕ  
1321. 10-23754/2 4017017532361 17040501 ПЗУ ТРИО ДЕНТ-НМА КУМАНОВО ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ТРИО ДЕНТ-НМА КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.5/3-1 (МЕЗАНИН) КУМАНОВО 651257 БИСЕРА МИЛЕНКОВСКА 08.06.2017 31.12.2026 ШЕРИФ РАМАДАНИ 632805 ЗОРАН КРАЉЕВСКИ ПЗУ-ОРБИТ-ДЕНТ Д-Р КРАЉЕВСКИ КУМАНОВО УЛ.ТРСТ БР.9 КУМАНОВО  
1322. 10-23909/2 4017017532469 17040601 ПЗУ ЌОШАР МЕДИКА ПЗУ ЌОШАР МЕДИКА КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ КУМАНОВО 153389 НАТАША СТОЈАНОВСКА 02.08.2021 31.12.2026 ГАБРИЕЛА ДОДИЌ 401838 ЉИЉАНА МАКСИМ.БЛИЗНАКОВСКА ПЗУ ДР ЉИЉАНА МАКСИМОВСКА-БЛИЗНАКОВСКА УЛ. ПЕРО ЧИЧО БР.7 КУМАНОВО  
1323. 10-21209/2 4017017532930 17040701 ПЗУ БАРДХИЉ КУМАНОВО ПЗУ БАРДХИЉ- ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.1 КУМАНОВО 652873 БАРДХИЉ АБДУЛАХИ 02.09.2019 31.12.2026 РЕДИФЕ САИТИ 654191 ВЕТОН ЛИМАНИ ПЗУ Д-Р ВЕТОН - ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА -КУМАНОВО УЛ.3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.52 КУМАНОВО  
1324. 10-21245/2 4017017533953 17040901 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ГАБРИЕЛА КУМАНОВО ПЗУ Д-Р ГАБРИЕЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕСКОВАЧКА 55 А КУМАНОВО КУМАНОВО 142344 ГАБРИЕЛА МИШЕВСКА-ДИМКОВСКА 29.12.2017 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА СТАМЧЕВСКА 146366 ТАЊА ГЕОРГИЕВСКА Д-Р МАРИЈА ЈОВАНОВСКА-ТГ П.З.У. КУМАНОВО МОША ПИЈАДЕ 174 А КУМАНОВО  
1325. 10-21201/2 4017018535852 17041401 ПЗУ Д-Р ДРАГАНА Ѓ.АРСОВСКА- ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА КУМАНОВО ПЗУ Д-Р ДРАГАНА Ѓ.АРСОВСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО КУМАНОВО 652083 ДРАГАНА АРСОВСКА 01.11.2018 31.12.2026 ИВАНА ПЕТКОВСКА 641715 ЕМИЛИЈА АНГЕЛОВСКА ПЗУ КОРОНА-ДЕНТ УЛ. 3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.69/1-2 КУМАНОВО  
1326. 10-22174/2 4017018536387 17041501 ПЗУ МАРКОНИ ДЕНТ ЕСТЕТИК КУМАНОВО ПЗУ МАРКОНИ ДЕНТ ЕСТЕТИК - ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.3 ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.52/1-2 КУМАНОВО 632473 СТЕВЧЕ НИКОЛОВСКИ 17.05.2019 31.12.2026 МИРЈАНА АНТОВСКА-КАРАНФИЛОВСКА 652261 МОНИКА ПАНДИЛОВСКА ПЗУ МАРКОНИ ДЕНТ ЕСТЕТИК КУМАНОВО УЛ.3 ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.52/1-2 КУМАНОВО  
1327. 10-22174/2 4017018536387 17041501 ПЗУ МАРКОНИ ДЕНТ ЕСТЕТИК КУМАНОВО ПЗУ МАРКОНИ ДЕНТ ЕСТЕТИК - ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.3 ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.52/1-2 КУМАНОВО 652261 МОНИКА ПАНДИЛОВСКА 28.01.2019 31.12.2026 МОНИКА РИСТЕВСКА 632473 СТЕВЧЕ НИКОЛОВСКИ ПЗУ МАРКОНИ ДЕНТ ЕСТЕТИК КУМАНОВО УЛ.3 ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.52/1-2 КУМАНОВО  
1328. 10-24083/2 4017019536950 17041701 ПЗУ ДЕНТАЛ МЕДИКА КУМАНОВО ПЗУ ДЕНТАЛ МЕДИКА - ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.32 КУМАНОВО 648795 ИВАН ПЕТКОВСКИ 18.07.2019 31.12.2026 ИВАНА ДИМИТРИЈЕВСКА 631590 МИРЈАНА МИШЕВСКА  
1329. 10-24083/2 4017019536950 17041701 ПЗУ ДЕНТАЛ МЕДИКА КУМАНОВО ПЗУ ДЕНТАЛ МЕДИКА - ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.32 КУМАНОВО 653578 МАРТИНА ДИМИТРИЕВСКА 17.12.2021 31.12.2026 ДРАГАНА ВЕЉКОВИЌ 648795 ИВАН ПЕТКОВСКИ ПЗУ ДЕНТАЛ МЕДИКА КУМАНОВО УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.32 КУМАНОВО  
1330. 10-21783/2 4017019537298 17041801 ПЗУ ЛАБИ ДЕНТАЛ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА КУМАНОВО ПЗУ ЛАБИ ДЕНТАЛ-ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ КАРПОШ БР.85 КУМАНОВО 652806 ЉАБИНОТ АЗЕМИ 22.08.2019 31.12.2026 АЉБИНА АЗЕМИ 639141 ИДРИЗ АЗЕМИ ПЗУ ДР ИДРИЗ АЗЕМИ УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР. 39/1-2 КУМАНОВО  
1331. 10-13473/2 4017020539288 17042401 ПЗУ Д-Р АРИАНИТ -ОРД. ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА КУМАНОВО ПЗУ Д-Р АРИАНИТ - ОРД. ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.37 КУМАНОВО 653624 ЉЕЈЉА КАДРИЈА 28.10.2020 31.12.2026 САРАНДА АДЕМИ АЈДИНИ 654191 ВЕТОН ЛИМАНИ ПЗУ Д-Р ВЕТОН - ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА -КУМАНОВО УЛ.3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.52 КУМАНОВО  
1332. 10-15116/2 4017020540871 17042601 ПЗУ ДЕНТИСТИКА КУМАНОВО ПЗУ ДЕНТИСТИКА - ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БРАЌА РИБАР БР.1 ВЛЕЗ 1 К 2 КУМАНОВО 644323 БОЈАНА СИМОНОВСКА 16.12.2020 31.12.2026 ДЕЛФИНА СТЕВЧЕВСКА 632490 ЗОРАН ДИМКОВСКИ ПЗУ ДР ЗОРАН ДИМКОВСКИ - КАЗАК МИЛЕ КИПРА 40 КУМАНОВО  
1333. 10-5259/2 4017021541790 17042701 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АСТОЛА МЕДИКА-КУМАНОВО ПЗУ АСТОЛА МЕДИКА КУМАНОВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ПЕРО ШВАРЦ БР.7А-2 КУМАНОВО 531669 АЛЕКСАНДРА АНДОНОВСКА 22.04.2021 31.12.2026 КЕТИ ПАНЕВ 502340 ВЕЛИМИР КУЗМАНОВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НИТИ УЛ. БЛАГОЈ ИЛИЕВ ГУНЕ БР.5 КУМАНОВО  
1334. 10-11583/2 4017021542410 17042801 ПЗУ ПРИМА ДЕНТИКО КУМАНОВО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ПРИМА ДЕНТИКО КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА СТОМАТОЛОГ УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР БР.78 КУМАНОВО 647993 ЛИДИЈА ПЕТКОВСКА 19.08.2021 31.12.2026 ИВАНА ПЕТКОВСКА 636703 ВЈОЛЦА ЈУСУФИ -САЛИЈУ ПЗУ ВИТАДЕНТ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.76/1-1 КУМАНОВО  
1335. 10-13924/1 4017021542533 17042901 ПЗУ Д-Р ВЕТОН - ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА -КУМАНОВО ПЗУ ВЕТОН -ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.52 КУМАНОВО 654191 ВЕТОН ЛИМАНИ 05.10.2021 31.12.2026 СУАДА АЛИУ 652806 ЉАБИНОТ АЗЕМИ ПЗУ ЛАБИ ДЕНТАЛ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА КУМАНОВО УЛ.ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ КАРПОШ БР.85 КУМАНОВО  
1336. 10-3723/2 4017022544785 17043301 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА АС-ДЕНТАЛ КУМАНОВО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА АС-ДЕНТАЛ КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.РИСТОВАЦ БР.23 КУМАНОВО 654515 АЛИСАН ИЉАЗИ 07.03.2022 31.12.2026 ФАТИМЕ ИЉАЗИ 649481 АНДРЕА АЛЕКСОВСКА ПЗУ ДР ФУАТИ БОРИС КИДРИЧ 49 КУМАНОВО  
1337. 10-3310/2 4017022544793 17043201 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ЈАК-ДЕНТ КУМАНОВО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ЈАК-ДЕНТ КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.146 БР.1 КУМАНОВО 642240 ИВИЦА АНГЕЛОВСКИ 08.03.2022 31.12.2026 ЈОВАНА СТОИЛКОВСКА 645001 ГОРАН БУРНАЗОВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ВИТАМЕДИКА Д-Р КРСТЕВСКИ КУМАНОВО УЛ.ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА БР.13-1/1 КУМАНОВО  
1338. 10-21754/2 4017992105148 17010502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗАНА КУМАНОВО ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО 158437 АРИЕТА МУХТАРИ-БАЈРАМИ 07.11.2018 31.12.2026 ФЉОРИМЕ ИСМАИЛИ 163392 НОРА ЗИМБЕРИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗАНА КУМАНОВО ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО  
1339. 10-21754/2 4017992105148 17010502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗАНА КУМАНОВО ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО 163015 РАМИ ЈАХЈА 22.09.2021 30.09.2022    
1340. 10-21754/2 4017992105148 17010502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗАНА КУМАНОВО ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО 163147 САЛИЈЕ АЗИЗИ 08.10.2021 31.12.2026 ТЕУТА ДЕСТАНИ 330035 ХАСАН ХАСАНИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗАНА КУМАНОВО ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО  
1341. 10-21754/2 4017992105148 17010502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗАНА КУМАНОВО ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО 163392 НОРА ЗИМБЕРИ 18.11.2021 31.12.2026 ЕРМИНА АЈДИНИ 163147 САЛИЈЕ АЗИЗИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗАНА КУМАНОВО ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО  
1342. 10-21754/2 4017992105148 17010502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗАНА КУМАНОВО ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО 330035 ХАСАН ХАСАНИ 27.02.2014 31.12.2026 ЗИЈАВЕРЕ ДЕМИРИ 158437 АРИЕТА МУХТАРИ-БАЈРАМИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗАНА КУМАНОВО ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО  
1343. 10-23972/2 4017993105184 17015501 ПЗУ ПЕЛУМБ БИТРИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРКО ТАНЕВ БР.10 КУМАНОВО 152960 ПЛУМБ ЌЕРИМИ 30.07.2015 31.12.2026 ЕГЗОНА ИМЕРИ 116734 ИСМАИЛ КУРТИШИ ПЗУ ДР ИСМАИЛ КУРТИШИ УЛ. ТОДЕ МЕНДОЛ БР.67 КУМАНОВО  
1344. 10-24002/2 4017993114230 17012501 ПЗУ РИЛИНДИ ПЗУ РИЛИНДИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. МАТЕЈЧЕ МАТЕЈЧЕ 152641 НУРТЕНЕ ФЕТАИ-ДАЛИПИ 13.05.2015 31.12.2026 ЕГЗОНА ДАЛИПИ 153818 РИЉИНД ДАЛИПИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО  
1345. 10-21749/2 4017993118081 17023401 ПЗУ АПТЕКА ДУВЛИС ПЗУ АПТЕКА ДУВЛИС КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.36 КУМАНОВО 903060 ЈЕЛЕНА ЛУКИЌ 01.01.2008 31.12.2026 БИЉАНА ЦВЕТКОВСКА  
1346. 10-21749/2 4017993118081 17023401 ПЗУ АПТЕКА ДУВЛИС ПЗУ АПТЕКА ДУВЛИС КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.36 КУМАНОВО 903060 ЈЕЛЕНА ЛУКИЌ 01.01.2008 31.12.2026 ЉУПКА СПАСОВСКА  
1347. 10-21749/2 4017993118081 17023401 ПЗУ АПТЕКА ДУВЛИС ПЗУ АПТЕКА ДУВЛИС КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.36 КУМАНОВО 909750 ЏЕВАИРЕ ИБИШИ 16.05.2017 31.12.2026  
1348. 10-23604/2 4017993118707 17011401 ПЗУ ДР КЕЛЕШОВ ПЗУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ДР КЕЛЕШОВ ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ Ж.Ј. ШПАНАЦ ББ КУМАНОВО 530220 РИСТО КЕЛЕШОВ 03.09.2001 31.12.2026 КРИСТИНА НИКОЛОВА 502332 СТОЛЕ ТАСЕВСКИ ПЗУ ФЕМИБОНА КУМАНОВО 11-ТИ ОКТОМВРИ Б.Б. КУМАНОВО  
1349. 10-23923/2 4017993120485 17022201 ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.ЛОК.КОЗЈАК/12-Д КУМАНОВО 902926 ВЕСНА ДАВИТКОВСКА 01.01.2008 31.12.2026 МАРИНА САЗДОВСКА  
1350. 10-20764/2 4017993121902 17014301 ПЗУ ПАЈТИМИ ПЗУ ПАЈТИМИ ОПШТА МЕДИЦИНА С.СЛУПЧАНЕ СЛУПЧАНЕ 162051 ГЕЉАРДИНА РЕЏЕПИ-АСАНИ 01.02.2021 23.07.2022 АРДИТА МУРСЕЉИ 133477 ФАТМИР АСАНИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИКУС-РУХ УЛ.11 НОЕМВРИ БР.11 КУМАНОВО АРБЕН МУСТАФИ 163660 Замена за породилно 01.08.2022 19.04.2023
1351. 10-22047/2 4017993128176 17022001 ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.7 КУМАНОВО 903264 БИЉАНА ПЕТКОВИЌ 20.06.2016 31.12.2026 ВИОЛЕТА ВЕЛИЧКОВСКА  
1352. 10-22047/2 4017993128176 17022001 ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.7 КУМАНОВО 903264 БИЉАНА ПЕТКОВИЌ 20.06.2016 31.12.2026 СИЛВАНА ВИТКОВСКА  
1353. 10-22047/2 4017993128176 17022001 ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.7 КУМАНОВО 913030 НЕРИМАНЕ АЈДИНИ 21.04.2017 31.12.2026 САШО ПЕТКОВИЌ  
1354. 10-22047/2 4017993128176 17022002 ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА 2 КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.3-ТА МУБ БР.65 КУМАНОВО 903280 ДАНИЈЕЛА ЈОВИЌ 01.01.2013 31.12.2026 АНДРИЈАНА ТИМКОВСКА  
1355. 10-22047/2 4017993128176 17022002 ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА 2 КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.3-ТА МУБ БР.65 КУМАНОВО 903280 ДАНИЈЕЛА ЈОВИЌ 01.01.2013 31.12.2026 ФРОСИНА АНГЕЛОВСКА-МАСЕВСКА  
1356. 10-22047/2 4017993128176 17022002 ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА 2 КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.3-ТА МУБ БР.65 КУМАНОВО 918709 МОНИКА ДОДЕВСКА 14.08.2018 31.12.2026  
1357. 10-22047/2 4017993128176 17022003 ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА ВН-ХИГИЈА КУМАНОВО-ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА ХИГИЈА 3-АПТЕКАРСКА СТАНИЦА С.РОМАНОВЦЕ, КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ С.РОМАНОВЦЕ РОМАНОВЦЕ 903264 БИЉАНА ПЕТКОВИЌ 03.04.2017 31.12.2026 МАРИЈЕЛА КРСТЕВСКА  
1358. 10-21481/2 4017994101026 17012401 ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ ПЗУ ДР СТОЈМАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.„11 ОКТОМВРИ“ БР.81-4 КУМАНОВО КУМАНОВО 130567 ДРИНКА КРСТИЌ 25.07.2001 31.12.2026 БИЉАНА РИСТОВСКА 130575 СТОЈЕ СТОЈМАНОВСКИ ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ УЛ.„11 ОКТОМВРИ“ БР.81-4 КУМАНОВО КУМАНОВО  
1359. 10-21481/2 4017994101026 17012401 ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ ПЗУ ДР СТОЈМАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.„11 ОКТОМВРИ“ БР.81-4 КУМАНОВО КУМАНОВО 130575 СТОЈЕ СТОЈМАНОВСКИ 25.07.2001 31.12.2026 ДРАГАНА СТАНКОВСКА 130567 ДРИНКА КРСТИЌ ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ УЛ.„11 ОКТОМВРИ“ БР.81-4 КУМАНОВО КУМАНОВО  
1360. 10-21481/2 4017994101026 17012401 ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ ПЗУ ДР СТОЈМАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.„11 ОКТОМВРИ“ БР.81-4 КУМАНОВО КУМАНОВО 152587 МИЛЕНА ДИМКОВИЌ ВУЧКОВСКА 02.10.2020 31.12.2026 ДИЈАНА СТЕФАНОВСКА 130567 ДРИНКА КРСТИЌ ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ УЛ.„11 ОКТОМВРИ“ БР.81-4 КУМАНОВО КУМАНОВО  
1361. 10-21713/2 4017994103444 17012201 ПЗУ ДР.БОЖО ПЗУ ДР БОЖО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТОДЕ ДУМБА 10 КУМАНОВО 156086 ДРАГАНА ПАВЛОВСКА 27.11.2017 31.12.2026 МИЛЕНА КОЦЕВСКА 158364 БОЈАНА АЛЕКСИЌ ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА УЛ. ЛЕСКОВАЧКА БР.20 КУМАНОВО  
1362. 10-20693/2 4017994105412 17011101 ПЗУ ДР ЃОШЕ ПЗО ДР ЃОШЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО 159573 МАРКО АТАНАСОВСКИ 15.07.2019 31.12.2026 МАГДАЛЕНА НАСКОВСКА 163198 ВИКТОРИЈА ЌИРИЌ ПЗУ ДР ЃОШЕ УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО  
1363. 10-20693/2 4017994105412 17011101 ПЗУ ДР ЃОШЕ ПЗО ДР ЃОШЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО 161241 АНА МАДИЌ 26.06.2020 31.12.2026 МАРИЈА ЈАКИМОВСКА 159573 МАРКО АТАНАСОВСКИ ПЗУ ДР ЃОШЕ УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО  
1364. 10-20693/2 4017994105412 17011101 ПЗУ ДР ЃОШЕ ПЗО ДР ЃОШЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО 163198 ВИКТОРИЈА ЌИРИЌ 19.10.2021 31.12.2026 ЕМИЛИЈА ДИМКОВСКА-ТРАЈКОВСКА 161241 АНА МАДИЌ ПЗУ ДР ЃОШЕ УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО  
1365. 10-21225/2 4017994108985 17010401 ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО 134805 КАТИЦА АНДОНОВИЌ 22.08.2002 31.12.2026 ХРИСТИНА НИКОЛИЌ 149896 ЕМИЛИЈА АНДОНОВСКА ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО  
1366. 10-21225/2 4017994108985 17010401 ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО 147524 МИРОСЛАВ БОШКОВСКИ 22.08.2002 31.12.2026 ДАНИЕЛА МАРКОВСКА 134805 КАТИЦА АНДОНОВИЌ ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО  
1367. 10-21225/2 4017994108985 17010401 ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО 149896 ЕМИЛИЈА АНДОНОВСКА 16.12.2013 31.12.2026 АНИЦА СТОИЛКОВСКА 134805 КАТИЦА АНДОНОВИЌ ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО  
1368. 10-21225/2 4017994108985 17010401 ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО 159972 ИВАНА ПЕШИЌ АРСИЌ 04.10.2019 31.12.2026 ЕЛЕНА АНДУШЕВСКА 149896 ЕМИЛИЈА АНДОНОВСКА ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО  
1369. 10-22938/2 4017994109345 17029801 ПЗУ АПТЕКА НЕВЕН ПЗУ АПТЕКА НЕВЕН КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.34 КУМАНОВО 908630 МАРИНА ПОПОВСКА 01.01.2009 31.12.2026 ВЕСНА ДОЦЕВСКА  
1370. 10-22938/2 4017994109345 17029801 ПЗУ АПТЕКА НЕВЕН ПЗУ АПТЕКА НЕВЕН КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.34 КУМАНОВО 921017 АНГЕЛА ТЕРЗИЌ 15.12.2021 31.12.2026  
1371. 10-22749/2 4017994115655 17013302 ПЗУ ФИЛИЗ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ 133914 НАЗИМ БИСЛИМ 10.01.2012 31.12.2026 РАЗИЈЕ ТАХИРИ 154148 НАФИ ДУРМИШИ ПЗУ ДУРМИШИ МЕДИКА С.ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ ЧАШКА НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ ЧАШКА ЧАШКА  
1372. 10-23782/2 4017994116562 17022101 ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.1А КУМАНОВО 913588 АРЈЕТА РАМАДАНИ-ОСМАНИ 01.12.2020 31.12.2026 АЉЕЈНА ЏЕМАИЛИ  
1373. 10-23782/2 4017994116562 17022101 ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.1А КУМАНОВО 918237 ГАНИМЕТЕ ДЕАРИ 01.02.2018 31.12.2026 ЕМИРА ЕМИНИ  
1374. 10-23782/2 4017994116562 17022101 ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.1А КУМАНОВО 918237 ГАНИМЕТЕ ДЕАРИ 01.02.2018 31.12.2026 СЛАЃАН ЗЛАТАНОВСКИ  
1375. 10-23782/2 4017994116562 17022102 ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА 2 КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 903094 СУЗАНА АНГЕЛОВСКА 15.12.2017 31.12.2026 РЕЈХАНЕ САДИКИ  
1376. 10-23782/2 4017994116562 17022103 ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА БЕЛАДОНА ДООЕЛ КУМАНОВО-ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА АПТЕКАРСКА СТАНИЦА БЕЛАДОНА С. СЛУПЧАНЕ ЛИПКОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. 3 БР. 4 СЛУПЧАНЕ 903094 СУЗАНА АНГЕЛОВСКА 29.03.2018 31.12.2026 РЕЗАРТА АДЕМИ  
1377. 10-23764/2 4017994116716 17012003 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РИСТОВАЦ БР.18/3 КУМАНОВО 133396 АНИТА ЗЕЌИРИ 28.10.2014 31.12.2026 ЕЉВИРЕ ИСЉАМИ 164054 КРИСТИНА БОГДАНОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ УЛ.РИСТОВАЦ БР.18/3 КУМАНОВО  
1378. 10-23764/2 4017994116716 17012003 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РИСТОВАЦ БР.18/3 КУМАНОВО 161357 ШКЉЗЕН РАМАДАНИ 28.03.2021 17.10.2022    
1379. 10-23764/2 4017994116716 17012003 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РИСТОВАЦ БР.18/3 КУМАНОВО 164054 КРИСТИНА БОГДАНОВСКА 20.10.2022 31.12.2026 МЕРИТА КАДРИЈИ 133396 АНИТА ЗЕЌИРИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ УЛ.РИСТОВАЦ БР.18/3 КУМАНОВО  
1380. 10-23563/2 4017994124603 17012801 ПЗУ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА И БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИ РЕС ПЗУ МЕДИ РЕС ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ЛИПКОВО ЛИПКОВО 141801 АГРОН ЈУСУФИ 28.07.2010 31.12.2026 ЏЕЈЉАНЕ ЈУСУФИ 148300 ФЉОРИМ ОСМАНИ ПЗУ ДР. ФЛОРИМИ С. ОТЉА ОТЉА  
1381. 10-21755/2 4017995101143 17013701 ПЗУ САНИТАС С ПЗУ САНИТАС-С ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.83 А КУМАНОВО 150134 ИРЕНА СОЛТИРОВСКА 08.10.2013 31.12.2026 КАТЕРИНА ДАВИДОВИЌ 163376 ЕРДИН ЈУСУФИ  
1382. 10-21845/2 4017995105068 17014702 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НИТИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА О АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. БЛАГОЈ ИЛИЕВ ГУНЕ БР.5 КУМАНОВО 502340 ВЕЛИМИР КУЗМАНОВСКИ 26.02.2013 31.12.2026 ЕМИРА КАСУМИ 530174 НУРИЈЕ АЛИЈИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НИТИ УЛ. БЛАГОЈ ИЛИЕВ ГУНЕ БР.5 КУМАНОВО  
1383. 10-21845/2 4017995105068 17014702 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НИТИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА О АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. БЛАГОЈ ИЛИЕВ ГУНЕ БР.5 КУМАНОВО 530174 НУРИЈЕ АЛИЈИ 03.09.2001 31.12.2026 НАИМЕ ЕМИНИ 502340 ВЕЛИМИР КУЗМАНОВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НИТИ УЛ. БЛАГОЈ ИЛИЕВ ГУНЕ БР.5 КУМАНОВО  
1384. 10-21383/2 4017995105939 17014102 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛИЦА 1 КАРПОШ 2 НОВ ОБЈЕКТ КУМАНОВО 632511 ТАЊА ОБРАДОВСКА 01.04.2011 31.12.2026 МАЈА ДИМИТРИЕВСКА 632414 НАТАЛИЈА БОГДАНОВСКА-СТОЈАНОВИЌ ПЗУ Д-Р НАТАЛИЈА УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.20/5 КУМАНОВО  
1385. 10-21376/2 4017995105939 17014103 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 1 БР. 2 НАС. КАРПОШ КУМАНОВО 131725 СНЕЖАНА МИТЕВСКА 03.09.2001 31.12.2026 СУНЧИЦА СТОЈМАНОВСКА 150452 АЛЕКСАНДРА МИЛЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ УЛ.1 БР.2 НОВ ОБЈЕКТ КАРПОШ КУМАНОВО  
1386. 10-21376/2 4017995105939 17014103 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 1 БР. 2 НАС. КАРПОШ КУМАНОВО 161250 НАТАЛИЈА СТОЈЧЕВСКА 07.02.2022 31.12.2026 МАРИНА ДИМКОВИЌ 131725 СНЕЖАНА МИТЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ УЛ. 1 БР. 2 НАС. КАРПОШ КУМАНОВО  
1387. 10-21376/2 4017995105939 17014104 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.2 НОВ ОБЈЕКТ КАРПОШ КУМАНОВО 150452 АЛЕКСАНДРА МИЛЕВСКА 25.12.2013 31.12.2026 ДРАГИЦА СТОШЕВСКА 131725 СНЕЖАНА МИТЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ УЛ. 1 БР. 2 НАС. КАРПОШ КУМАНОВО  
1388. 10-21376/2 4017995105939 17014104 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.2 НОВ ОБЈЕКТ КАРПОШ КУМАНОВО 162698 КОСТА ТОМОВСКИ 05.07.2021 31.12.2026 ВИОЛЕТА ЈОВАНОВСКА 150452 АЛЕКСАНДРА МИЛЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ УЛ.1 БР.2 НОВ ОБЈЕКТ КАРПОШ КУМАНОВО  
1389. 10-21166/2 4017995106668 17018001 ПЗУ ЗАФЕР - М ЗАФЕР М ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 3 -ТА М.У.Б. ЛОК. СЕРАВА БР 3/4 КУМАНОВО 640000 ВИКТОР ДОДЕВСКИ 01.07.2010 31.12.2026 РУФИЈЕ ЈУНУЗИ 648639 МЕРИТА СУЛЕЈМАНИ ПЗУ ЗАФЕР - М УЛ. 3 -ТА М.У.Б. ЛОК. СЕРАВА БР 3/4 КУМАНОВО  
1390. 10-21166/2 4017995106668 17018001 ПЗУ ЗАФЕР - М ЗАФЕР М ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 3 -ТА М.У.Б. ЛОК. СЕРАВА БР 3/4 КУМАНОВО 648639 МЕРИТА СУЛЕЈМАНИ 05.06.2014 31.12.2026 ФАТИМЕ РАМАДАНИ 640000 ВИКТОР ДОДЕВСКИ ПЗУ ЗАФЕР - М УЛ. 3 -ТА М.У.Б. ЛОК. СЕРАВА БР 3/4 КУМАНОВО  
1391. 10-22161/2 4017995110207 17010601 ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА ПЗУ МУЛТИМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЛЕСКОВАЧКА БР.20 КУМАНОВО 146064 ИГОР ПЕТРОВИЌ 01.07.2009 31.12.2026 БИСЕРКА ПЕТРОВА 158364 БОЈАНА АЛЕКСИЌ ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА УЛ. ЛЕСКОВАЧКА БР.20 КУМАНОВО  
1392. 10-22161/2 4017995110207 17010601 ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА ПЗУ МУЛТИМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЛЕСКОВАЧКА БР.20 КУМАНОВО 158364 БОЈАНА АЛЕКСИЌ 01.11.2018 31.12.2026 АНГЕЛА МЛАДЕНОВСКА 146064 ИГОР ПЕТРОВИЌ ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА УЛ. ЛЕСКОВАЧКА БР.20 КУМАНОВО  
1393. 10-21748/2 4017995110215 17022301 ПЗУ АПТЕКА ШИК-ЗДРАВЈЕ ПЗУ АПТЕКА ШИК-ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ДОНЕ БОЖИНОВ БР.56 КУМАНОВО 902896 ШЕКЕРИНКА ДИМОВСКА 01.01.2008 31.12.2026 МАРИНА СПАСОВСКА  
1394. 10-23993/2 4017995114229 17011701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО 132349 РЕЏАИ ДАЛИПИ 01.11.2001 31.12.2026 САРА ОСМАНИ 153818 РИЉИНД ДАЛИПИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО  
1395. 10-23993/