почетна    |    за фондот    |    за осигурени лица    |    извештаи, анализи и прегледи    |    даватели на здравствени услуги    |    законска регулатива    |    меѓународни договори    |    e-здрaвство    |    тендери    |    aрхива    |     контакт1

Шифрарник на Специјалисти лекари од ПЗУ и ЈЗУ
Export во XML

За детален опис на колоната позиционирајте го покажувачот на маусот врз насловот на колоната.

А. Број Д. Броја Шифра Назив Единица Дејност Специјалност Адреса Mесто Факсимил Име и презиме Од До Мед. сестра Подолготрајно отсуство
Име и презиме Факсимил Причина за замена Замена од Замена до
1. 10-22012/2 4001978100075 1070100 ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ЗДРАВЕН ДОМ - БЕРОВО ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА БЕРОВО БЕРОВО 762482 НАКШИЈЕ ЏЕВИРОВА 21.01.2021 31.12.2023
2. 10-22012/2 4001978100075 1070100 ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ЗДРАВЕН ДОМ - БЕРОВО ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА БЕРОВО БЕРОВО 766534 ИВАНА МАНЕВА 08.08.2022 31.12.2023
3. 10-22012/2 4001978100075 1070100 ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ЗДРАВЕН ДОМ - БЕРОВО ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА БЕРОВО БЕРОВО 766542 ИРЕНА АНТОВА 08.08.2022 31.12.2023
4. 10-22012/2 4001978100075 1070100 ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ЗДРАВЕН ДОМ - БЕРОВО ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА БЕРОВО БЕРОВО 766569 НАТАЛИЈА КОСТАДИНОВА 08.08.2022 31.12.2023
5. 10-22012/2 4001978100075 1070100 ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ЗДРАВЕН ДОМ - БЕРОВО МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ ДИПЛОМИРАН ЛОГОПЕД ЗАДАРСКА БЕРОВО БЕРОВО 807931 РЕНАТА БИЉАРСКИ 01.07.2022 31.12.2023
6. 10-22012/2 4001978100075 1070100 ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ЗДРАВЕН ДОМ - БЕРОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА БЕРОВО БЕРОВО 747645 АТАНАС ФУРНАЏИСКИ 07.03.2014 31.12.2023
7. 10-22012/2 4001978100075 1070100 ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ЗДРАВЕН ДОМ - БЕРОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА БЕРОВО БЕРОВО 757527 МЕРИ ЈОВАНОВА 17.01.2019 31.12.2023
8. 10-22012/2 4001978100075 1070100 ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ЗДРАВЕН ДОМ - БЕРОВО РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОГИЈА ЗАДАРСКА БЕРОВО БЕРОВО 744123 ВЕСНА КОЛОВСКА 04.07.2018 31.12.2023
9. 10-22012/2 4001978100075 1070100 ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ЗДРАВЕН ДОМ - БЕРОВО РУРАЛЕН ТИМ ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА БЕРОВО БЕРОВО 753602 ВАЛЕНТИНА ЈОВАНОВА 28.04.2016 31.12.2023
10. 10-22012/2 4001978100075 1070101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 744131 КАТЕРИНА РАДИНСКА 26.06.2020 31.12.2023
11. 10-22012/2 4001978100075 1070101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 805440 ВАЛЕНТИНА ГАБЕР 01.04.2010 31.12.2023
12. 10-22012/2 4001978100075 1070101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 749834 ЉУПКА КАЛАЏИСКА 20.06.2022 31.12.2022
13. 10-22012/2 4001978100075 1070102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 716340 ВЕСНА ИЛИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
14. 10-21948/2 4001989102703 1070302 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ИНДУСТРИСКА БР. 5 ПЕХЧЕВО ПЕХЧЕВО 716367 ЈАГОДА ШАХПАСКА 16.01.2022 31.12.2023
15. 10-21948/2 4001989102703 1070303 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИНДУСТРИСКА БР. 5 ПЕХЧЕВО ПЕХЧЕВО 756695 МИЛАН ПЕТКОВИЌ 18.10.2018 31.12.2023
16. 10-21948/2 4001989102703 1070303 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИНДУСТРИСКА БР. 5 ПЕХЧЕВО ПЕХЧЕВО 759210 ВАНЧО ДИМИТРОВСКИ 12.11.2019 31.12.2023
17. 10-21948/2 4001989102703 1070303 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИНДУСТРИСКА БР. 5 ПЕХЧЕВО ПЕХЧЕВО 733156 МАРИЈА КАРАКОСТОВА 01.04.2010 31.12.2023
18. 10-21948/2 4001989102703 1070303 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИНДУСТРИСКА БР. 5 ПЕХЧЕВО ПЕХЧЕВО 747211 ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВСКА КАПУШЕВСКИ 30.01.2014 31.12.2023
19. 10-21948/2 4001989102703 1070303 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИНДУСТРИСКА БР. 5 ПЕХЧЕВО ПЕХЧЕВО 751120 ТАТЈАНА ЗЛАТКОВСКИ 06.04.2015 31.12.2023
20. 10-21948/2 4001989102703 1070303 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИНДУСТРИСКА БР. 5 ПЕХЧЕВО ПЕХЧЕВО 754188 БИЛЈАНА ПЕТРУШЕВСКА 26.10.2016 31.12.2023
21. 10-21948/2 4001989102703 1070303 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИНДУСТРИСКА БР. 5 ПЕХЧЕВО ПЕХЧЕВО 761940 АЛЕКСАНДАР АНАНИЈЕВ 10.11.2020 31.12.2023
22. 10-21948/2 4001989102703 1070304 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. ИНДУСТРИСКА БР. 5 ПЕХЧЕВО ПЕХЧЕВО 716359 СНЕЖАНА САЧКАРСКА 01.04.2010 31.12.2023
23. 10-21948/2 4001989102703 1070306 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. ИНДУСТРИСКА БР. 5 ПЕХЧЕВО ПЕХЧЕВО 716340 ВЕСНА ИЛИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
24. 10-21948/2 4001989102703 1070307 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. ИНДУСТРИСКА БР. 5 ПЕХЧЕВО ПЕХЧЕВО 802980 СУЗАНА ЛАЗАРОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
25. 10-21948/2 4001989102703 1070307 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. ИНДУСТРИСКА БР. 5 ПЕХЧЕВО ПЕХЧЕВО 802999 СИЛВАНА КРАМАРСКА 01.04.2010 31.12.2023
26. 10-21948/2 4001989102703 1070308 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИНДУСТРИСКА БР. 5 ПЕХЧЕВО ПЕХЧЕВО 759864 РУМЕНКА СТАНОЕВСКА 17.02.2020 31.12.2023
27. 10-20904/2 4001997103409 1070402 ПЗУ РУЖА БИОЛАБ ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 МАЛДИНСКИ КЕЈ БР.2 БЕРОВО 801070 ГОРДАНА ШЕНКОВСКА 05.09.2015 31.12.2026 МАРИЈА БИКОВСКА  
28. 10-20906/2 4001997103409 1070403 ПЗУ РУЖА БИОЛАБ СПЕЦ.ОРДИН.ПО МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА МЛАДИНСКИ КЕЈ БР.2 БЕРОВО 701181 РУЖА ГОШЕВСКА 01.01.2008 31.12.2026 МЕРДИЈЕ ПИЛОВА  
29. 10-21300/2 4002002182022 2063601 ПЗУ СМАЈЛИ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ДАМЕ ГРУЕВ БР.141 БИТОЛА 704032 ЕЛИЗАБЕТА ИВАНОВСКА 01.04.2011 31.12.2026 АНДРИЈАНА ТРАЈКОВСКА  
30. 10-22425/2 4002004163599 2034102 ПЗУ ОРТОДЕНТ - М СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ. 1 МАЈ 84 - Б БИТОЛА 702293 КИРО МИХАИЛОВСКИ 01.04.2011 31.12.2026 СУХЕДА РЕЏЕПОВСКА  
31. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 758957 МИХАЈЛО ВАНГЕЛОВ 29.10.2019 31.12.2023
32. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 760412 ЈЕЛЕНА ПЕТРОВСКА 03.03.2020 31.12.2023
33. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 761052 ТИХОМИР ВЕЛЕВСКИ 15.05.2020 31.12.2023
34. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 764027 ХРИСТО ЃОРЃИЕВСКИ 11.08.2021 31.12.2023
35. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 703931 ФАНИ НАШОКОВА 20.08.2014 31.12.2023
36. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 747033 АЛЕКСАНДРА Т ТАНАСКОВСКА 27.12.2013 31.12.2023
37. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 763543 ДЕЈАН ПЕТРОВСКИ 02.07.2021 31.12.2023
38. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 719994 БОБИ ТРАЈКОВСКИ 06.02.2013 31.12.2023
39. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731102 ПЕТАР АВРАМОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
40. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731129 МИРА МЛАДЕНОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
41. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731137 ЗЛАТКО БЛАЖЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
42. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731153 ОЛГА ЛОЗАНОВСКА 04.08.2020 31.12.2023
43. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731161 ЈУЛИЈАНА ТОМСКА 01.04.2010 31.12.2023
44. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731170 ЖАКЛИНА СЕРВИНИ 01.04.2010 31.12.2023
45. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНИСТ ОД ЦЕНТАР ЗА АСТМА И HOBB ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731188 СЛАВИЦА НАСТЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
46. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНИСТ ОД ЦЕНТАР ЗА АСТМА И HOBB ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731200 ЕЛИЗАБЕТА ИВАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
47. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, РЕВМАТОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731218 МАРИЈА АРСОВСКА -НАЛБАНТИ 30.12.2014 31.12.2023
48. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731226 НЕНСИ ЛОЗАНЧЕ 01.04.2010 31.12.2023
49. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА КАРДИОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731234 СВЕТЛАНА СТЕФАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
50. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731242 КАТЕРИНА КАРАНЏУЛОВСКА-ЧАЛЕСКА 01.04.2010 31.12.2023
51. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 738883 НАТАЛИЈА АНГЕЛОВА 01.04.2010 31.12.2023
52. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 744727 ЛИЛЈАНА СИМОНОВСКА-ХЕНТУ 30.11.2015 31.12.2023
53. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 752215 ЕЛЕНА ШИШКОВСКА-СТЕПАНОВСКА 15.07.2015 31.12.2023
54. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 753572 МАЈА ТАЛЕВСКА 25.04.2016 31.12.2023
55. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 754234 ТЕОДОР ЕРКА 02.11.2016 31.12.2023
56. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 760145 ЈУЛИЈАНА ПЕТРОВСКА 09.09.2021 31.12.2023
57. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА КАРДИОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 761320 ЕЛЕНА КИКИРКОВСКА 02.07.2020 31.12.2023
58. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА КАРДИОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 764825 ЕМИЛИЈА ПАРИШКО 25.01.2022 31.12.2023
59. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730912 ВЛАДИМИР РАДЕВСКИ 01.06.2016 31.12.2023
60. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 804673 ЕЛИЗАБЕТА БОЖИНОВСКА 11.03.2019 31.12.2023
61. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО ХЕМИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 808741 КЛИМЕНТИНА БОШЕВСКА 22.01.2021 31.12.2023
62. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ДИПЛОМИРАН ДЕФЕКТОЛОГ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 808032 ХРИСТО ГЕОРГИЕВСКИ 23.04.2019 31.12.2023
63. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 744735 ИРЕНА СТЕФАНОВСКА 20.07.2015 31.12.2023
64. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 748501 АЛЕКСАНДАР ХРИСТОВСКИ 25.04.2014 31.12.2023
65. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА СО КЛИНИЧКА ПАТОФИЗИОЛОГИЈА НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 763616 ЛИЛЈАНА ТОДОРОВСКА 19.07.2021 31.12.2023
66. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ОНКОЛОГИЈА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 755028 ХРИСТИЈАН МАРУЛЕЦ 15.06.2017 31.12.2023
67. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ОНКОЛОГИЈА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 762733 ИРЕНА СТРЕЗОВСКА-КУКУЛОВСКА 17.02.2021 31.12.2023
68. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ОРТОПЕДСКА ХИРУРГИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731951 МИХАИЛО ЏОЛОНГА 01.06.2014 31.12.2023
69. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ОРТОПЕДСКА ХИРУРГИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 749788 АЛЕКСАНДАР ОБЕДНИКОВСКИ 23.09.2014 31.12.2023
70. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 743984 ФИЛИП ЃОРШЕВСКИ 08.11.2012 31.12.2023
71. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 746762 ДИМЧЕ МАРКОВСКИ 08.11.2013 31.12.2023
72. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 760935 МАРИЈА ЈАНКУЛОВСКА 14.04.2020 31.12.2023
73. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 749745 ИВАНЧО КОЧОВСКИ 19.09.2014 31.12.2023
74. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА И ЦИТОЛОГИЈА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 763012 ЕЛЕНА АЛЕКСОСКА 06.04.2021 31.12.2023
75. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 759139 ОЛИВЕРА ГРУЕВСКА 14.11.2019 31.12.2023
76. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 759309 ВЕСНА ЈОВАНОВСКА 18.12.2019 31.12.2023
77. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 765732 ЕЛЕНА ВЕЉАНОВСКА 10.05.2022 31.12.2023
78. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 743992 ДАНИЕЛА ТРАЈКОВСКА 08.11.2012 31.12.2023
79. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 745391 ТАТИЈАНА ЧУМАНДРА-ИЛИЕВСКА 26.02.2013 31.12.2023
80. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ПСИХИЈАТРИЈА ДЕТСКА И АДОЛЕСЦЕНТНА ПСИХИЈАТРИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 746754 БИЛЈАНА ГАГАЧОВСКА 08.11.2013 31.12.2023
81. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 753220 ВЛАДИМИР МИХАЈЛОВСКИ 22.01.2016 31.12.2023
82. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ПСИХИЈАТРИЈА ДИПЛОМИРАН ДЕФЕКТОЛОГ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 808547 БИЛЈАНА ФУНА 07.09.2020 31.12.2023
83. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 749907 АЛЕКСАНДАР ДИМОВСКИ 10.10.2014 31.12.2023
84. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 755478 САШО ВАСИЛЕВСКИ 05.01.2018 31.12.2023
85. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 732796 НЕВЕНКО МИТКОВСКИ 08.11.2013 31.12.2023
86. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 745618 ВЛАДИМИР ПЕТКОВ 08.11.2013 31.12.2023
87. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ХИРУРГИЈА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 750166 ЈОВАН ВЕЉАНОВ 17.11.2014 31.12.2023
88. 10-21990/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 763438 БОБАН БЕЛЕСКИ 07.06.2021 31.12.2023
89. 10-21990/2 4002005167709 2055304 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 723320 АНИТА МАТОСКА 01.04.2010 31.12.2023
90. 10-21990/2 4002005167709 2055304 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 723355 ВЛАДИМИР БУНЧЕСКИ 01.04.2010 31.12.2023
91. 10-21990/2 4002005167709 2055304 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 727709 ЉУБИНКА ПОПОСКА 31.01.2018 31.12.2023
92. 10-21990/2 4002005167709 2055304 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 732087 ЕЛИЗАБЕТА НЕДЕЛКОВСКА-ЈАНКУЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
93. 10-21990/2 4002005167709 2055304 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 732109 ТАЊА СТРУМЕНИКОВСКА-РИСТЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
94. 10-21990/2 4002005167709 2055304 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 733776 СОТИР НИКОЛОВСКИ 14.07.2020 31.12.2023
95. 10-21990/2 4002005167709 2055304 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 746851 ВЛАДО ДАМЕВСКИ 11.12.2013 31.12.2023
96. 10-21990/2 4002005167709 2055304 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 747025 МИМОЗА ГЕЛЕВСКА 14.01.2014 31.12.2023
97. 10-21990/2 4002005167709 2055304 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 748757 ИГОР НЕДЕЛКОВСКИ 22.05.2014 31.12.2023
98. 10-21990/2 4002005167709 2055304 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 761443 НИКОЛИНА ПЕТРОВСКА БОГДАНОВСКА 16.07.2020 31.12.2023
99. 10-21990/2 4002005167709 2055304 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 763918 ЕЛЕНА КОЧОВСКА 22.07.2021 31.12.2023
100. 10-21990/2 4002005167709 2055305 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_4 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731463 ЕЛИЗАБЕТА ЧИПУРОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
101. 10-21990/2 4002005167709 2055305 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_4 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731471 ИВАНЧО ВАСИЛЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
102. 10-21990/2 4002005167709 2055305 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_4 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731498 НИКОЛИНА РИСТЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
103. 10-21990/2 4002005167709 2055305 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_4 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731510 НИКОЛА ВЕЉАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
104. 10-21990/2 4002005167709 2055305 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_4 НЕВРОХИРУРШКИ БОЛЕСТИ НЕВРОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731315 СЛАВИЦА НАЈДОВСКА СТОЈКОВСКА 11.03.2013 31.12.2023
105. 10-21990/2 4002005167709 2055306 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_5 НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА СО КЛИНИЧКА ПАТОФИЗИОЛОГИЈА НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730432 ЗЛАТКО ПЕТРОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
106. 10-21990/2 4002005167709 2055306 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_5 НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА СО КЛИНИЧКА ПАТОФИЗИОЛОГИЈА НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730459 КЕТИ ВЕЛЈАНОВА 01.04.2010 31.12.2023
107. 10-21990/2 4002005167709 2055306 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_5 РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 756989 ВЕСНА ШИКЛОВСКА 10.12.2018 31.12.2023
108. 10-21990/2 4002005167709 2055307 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_6 ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731340 ДИЈАНА ЃОРГИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
109. 10-21990/2 4002005167709 2055307 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_6 ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731366 ЈЕЛКА ЃОРЃИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
110. 10-21990/2 4002005167709 2055310 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_8 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 756741 МАЈА АВРАМОВСКА 05.11.2018 31.12.2023
111. 10-21990/2 4002005167709 2055310 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_8 ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730580 СНЕЖАНА МИТРЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
112. 10-21990/2 4002005167709 2055311 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_9 РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730645 ПЕТАР СТЕФАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
113. 10-21990/2 4002005167709 2055311 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_9 РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 732290 СИМОН СИЉАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
114. 10-21990/2 4002005167709 2055311 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_9 РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 732303 ЛИДИЈА ДИМИТРОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
115. 10-21990/2 4002005167709 2055311 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_9 РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 732311 ЛУИЗА ВЕЛЈАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
116. 10-21990/2 4002005167709 2055311 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_9 РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 732320 АНА ПЕЈЧИНОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
117. 10-21990/2 4002005167709 2055311 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_9 РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 742058 РЕНАТА РАДЕНКОВ 01.04.2010 31.12.2023
118. 10-21990/2 4002005167709 2055312 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_10 НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730688 ЉУПЧО АЛЕКСОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
119. 10-21990/2 4002005167709 2055312 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_10 НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОПСИХИЈАТАР ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731269 ДРАГАНЧО ПЕТРОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
120. 10-21990/2 4002005167709 2055312 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_10 НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731293 СНЕЖАНА РИСТЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
121. 10-21990/2 4002005167709 2055313 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731854 ЛИДИЈА СОТИРОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
122. 10-21990/2 4002005167709 2055313 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731862 БОЖИДАР ПЕТКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
123. 10-21990/2 4002005167709 2055313 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731889 ИЛИНКА ДИМИТРОВА 01.04.2010 31.12.2023
124. 10-21990/2 4002005167709 2055313 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731897 МЕРИ ПАТЧЕ 01.04.2010 31.12.2023
125. 10-21990/2 4002005167709 2055313 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 736007 МАЈА БЕЛЕВСКА 07.08.2013 31.12.2023
126. 10-21990/2 4002005167709 2055313 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 760528 БИЛЈАНА С.КАРАНФИЛОВА 04.03.2020 31.12.2023
127. 10-21990/2 4002005167709 2055314 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_11 МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731684 МЛАДЕН МАРКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
128. 10-21990/2 4002005167709 2055314 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_11 МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731692 ЗОРАН БУЏЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
129. 10-21990/2 4002005167709 2055314 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_11 МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 742040 ХРИСТИЈАН ЃОРГИЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
130. 10-21990/2 4002005167709 2055318 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_13 ОРТОПЕДСКА ХИРУРГИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731978 МИРОСЛАВ НЕСТОРОСКИ 01.04.2010 31.12.2023
131. 10-21990/2 4002005167709 2055318 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_13 ОРТОПЕДСКА ХИРУРГИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731986 МАРГАРИТА ВИДЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
132. 10-21990/2 4002005167709 2055318 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_13 ОРТОПЕДСКА ХИРУРГИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731994 ВЛАДИМИР СТОЈКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
133. 10-21990/2 4002005167709 2055318 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_13 ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 756750 АЛЕКСАНДРА КОЛЕВСКА КОСТОВСКИ 05.11.2018 31.12.2023
134. 10-21990/2 4002005167709 2055319 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_14 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 752134 ЈОВАН МИТРЕВСКИ 03.07.2015 31.12.2023
135. 10-21990/2 4002005167709 2055319 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_14 ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730920 ЏУЛИЈАНА РИСТЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
136. 10-21990/2 4002005167709 2055319 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_14 ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730980 МАРИЈА ПАСПАЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
137. 10-21990/2 4002005167709 2055320 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_15 НЕВРОХИРУРШКИ БОЛЕСТИ НЕВРОХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730653 НИКОЛЧЕ АНГЕЛОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
138. 10-21990/2 4002005167709 2055322 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_16 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731773 ОЛИВЕРА МИШКОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
139. 10-21990/2 4002005167709 2055322 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_16 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731803 ВАСКО ДИМОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
140. 10-21990/2 4002005167709 2055322 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_16 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731811 ВАЛЕНТИНА ЏОЛОНГА 01.04.2010 31.12.2023
141. 10-21990/2 4002005167709 2055322 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_16 РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 756458 ИРЕНА ТРАЈЧЕВСКА 23.07.2018 31.12.2023
142. 10-21990/2 4002005167709 2055323 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_17 СУДСКА МЕДИЦИНА СО КРИМИНАЛИСТИКА СУДСКА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730629 ЗОРАН КОТЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
143. 10-21990/2 4002005167709 2055324 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_18 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731536 СУЗАНА ЃОРГИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
144. 10-21990/2 4002005167709 2055324 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_18 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731544 ТОМЕ ТРАЈКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
145. 10-21990/2 4002005167709 2055324 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_18 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731609 НИКОЛА ЈОВАНОВ 01.04.2010 31.12.2023
146. 10-21990/2 4002005167709 2055324 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_18 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731617 ДИМЧЕ КУЗМАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
147. 10-21990/2 4002005167709 2055324 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_18 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731625 МИЛЧО СТОИЛОВ 01.04.2010 31.12.2023
148. 10-21990/2 4002005167709 2055324 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_18 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731641 ГОРАН ПЕТРОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
149. 10-21990/2 4002005167709 2055324 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_18 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731650 ТОДОР ТОДОРОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
150. 10-21990/2 4002005167709 2055324 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_18 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731668 СТЕФАН ТАЛЕВ 01.04.2010 31.12.2023
151. 10-21990/2 4002005167709 2055325 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_19 УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 739553 ИЛИЈА КЕЛЕПУРОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
152. 10-21990/2 4002005167709 2055327 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_21 ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА И ЦИТОЛОГИЈА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 732249 ДЕНИЕЛ ПОПОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
153. 10-21990/2 4002005167709 2055328 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_22 МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 804649 ЛЕНЧЕ ГУДОВСКА-СПИРОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
154. 10-21990/2 4002005167709 2055328 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_22 МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 804657 ОЛИВЕРА АВРАМОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
155. 10-21990/2 4002005167709 2055328 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_22 МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 804665 ЕЛИЗАБЕТА ТОМСКА 01.04.2010 31.12.2023
156. 10-21990/2 4002005167709 2055328 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_22 МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 804754 АРТЕМИДА ТРАЈКОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
157. 10-21990/2 4002005167709 2055328 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_22 МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 804762 БИЛЈАНА СТЕПАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
158. 10-21990/2 4002005167709 2055328 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_22 МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 804770 КОНСТАНТИН НИКОЛОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
159. 10-21990/2 4002005167709 2055328 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_22 МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 804789 САШО КОЧАНКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
160. 10-21990/2 4002005167709 2055328 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_22 МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 804916 ЖИВОМИР ЦВЕТКОСКИ 01.04.2010 31.12.2023
161. 10-21990/2 4002005167709 2055329 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_23 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730874 СНЕЖАНА СПИРОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
162. 10-21990/2 4002005167709 2055329 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_23 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 743585 БИЛЈАНА ИЛКОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
163. 10-21990/2 4002005167709 2055329 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_23 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 756482 ЗОРАН ВЕЛКОВСКИ 26.09.2018 31.12.2023
164. 10-21990/2 4002005167709 2055329 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_23 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 804622 СЛАВИЦА МИХАЈЛОВА 01.04.2010 31.12.2023
165. 10-21990/2 4002005167709 2055329 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_23 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 804681 СЛАВИЦА КУКАНОВА-ИСИЈАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
166. 10-21990/2 4002005167709 2055329 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_23 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 804703 ВИНЕТА КОЏАСИНСКА 01.04.2010 31.12.2023
167. 10-21990/2 4002005167709 2055329 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_23 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 804711 СНЕЖАНА РИСТЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
168. 10-21990/2 4002005167709 2055329 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_23 СУДСКА МЕДИЦИНА СО КРИМИНАЛИСТИКА СУДСКА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730637 ЗОРАН ВЕЉАНОВ 09.11.2012 31.12.2023
169. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 755486 ДАНИЕЛ ЈОВАНОВСКИ 10.01.2018 31.12.2023
170. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 755532 ЕЛИЗАБЕТА КАРАСМАНАКИС 10.01.2018 31.12.2023
171. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729582 СОЊА ЃОРЃИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
172. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729701 ВЕРИЦА ШТРКОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
173. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729710 ЈАВОРКА ИВАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
174. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 750638 ЈАСМИНА ГОШЕВСКА 24.09.2021 31.12.2023
175. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 746509 БЕТИ КРСТАНОСКА 08.10.2013 31.12.2023
176. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 756512 ЕЛЕНА МИЛЕВСКА 27.09.2018 31.12.2023
177. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 706205 КРИСТИ ПАВИЌЕВИЌ 13.10.2015 31.12.2023
178. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 750646 БИЛЈАНА НИКОЛОВСКА МИЦОВСКА 08.01.2015 31.12.2023
179. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 750654 МАРИЈА ДИМОВСКА 08.01.2015 31.12.2023
180. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 751502 ИВОНА ЈОВАНОВСКА 05.05.2015 31.12.2023
181. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 752606 ХЕЛГА ПАВЛОВСКА 22.10.2015 31.12.2023
182. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 754064 МАРИНА ХРИСТОВСКА 18.10.2016 31.12.2023
183. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 755508 МАРГАРИТА ТАЛЕВСКИ 10.01.2018 31.12.2023
184. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 755516 АЛЕКСАНДРА МОНДОВСКА ПЕТКОВСКА 10.01.2018 31.12.2023
185. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 756610 ВИКТОРИЈА ВУКОВИЌ ВЕЛЈАНОВСКА 16.10.2018 31.12.2023
186. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 756628 ИВОНА ЈОШЕВСКА-НАУМЧЕВСКА 16.10.2018 31.12.2023
187. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 756644 РОЗА ИГНАТОВСКА-СТЕФАНОВСКА 16.10.2018 31.12.2023
188. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 756652 МЕНЧЕ ПРЕСИЛСКИ 16.10.2018 31.12.2023
189. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 756679 ЈОРДЕЛИНА ЛОЗАН НИКОЛОВСКА 16.10.2018 31.12.2023
190. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 756709 ИРЕНА ПЕТРОВСКА БЛАЈБЕРШНИК 26.10.2018 31.12.2023
191. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 757764 ЕЛКА ШАФКУЛОВСКА ТОДОРОВСКА 22.02.2019 31.12.2023
192. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 759562 ПЕТАР СТОЈАНОВИЌ 16.01.2020 31.12.2023
193. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 759589 АНДРИЈАНА НИКОЛОВСКА 16.01.2020 31.12.2023
194. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 759597 МАРТИНА НАУМЧЕВСКА 16.01.2020 31.12.2023
195. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 760676 ВИКТОР ТРАЈЧЕВСКИ 20.03.2020 31.12.2023
196. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 761958 ГАВРИЛ ПАРЕВСКИ 13.11.2020 31.12.2023
197. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 762067 ЈУЛИЈАНА КАРАНФИЛОВСКА 27.11.2020 31.12.2023
198. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 766313 ХРИСТИНА КРОМИДАРОВСКА 11.07.2022 31.12.2023
199. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 766321 ИВАН НАСЕВ 11.07.2022 31.12.2023
200. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 766330 МАЈА РИСТАНЧЕВСКА-ВУКАШИНОВИЌ 11.07.2022 31.12.2023
201. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 766348 ПЕТАР ПОПАГИН 11.07.2022 31.12.2023
202. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 766356 ФИЛИП СТОЈАНОВСКИ 11.07.2022 31.12.2023
203. 10-21344/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 752614 БИЛЈАНА МИТРЕВСКА ТАШКОВСКА 04.06.2019 31.12.2023
204. 10-21344/2 4002005167717 2055903 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 760684 МАЈА МИТРЕВСКА 24.12.2019 31.12.2023
205. 10-21344/2 4002005167717 2055903 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 760706 МИРЕМА АРАПОЏОСКА СУЛИ 20.03.2020 31.12.2023
206. 10-21344/2 4002005167717 2055904 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729825 ЉУБИША КАРАНФИЛОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
207. 10-21344/2 4002005167717 2055904 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729833 СЛОБОДАНЧО ЛАМБЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
208. 10-21344/2 4002005167717 2055904 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729868 МИРОСЛАВ ДАМЧЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
209. 10-21344/2 4002005167717 2055904 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 733539 ИРЕНА ЦИЦКОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
210. 10-21344/2 4002005167717 2055905 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 805041 СУЗАНА АПОСТОЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
211. 10-21344/2 4002005167717 2055905 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 805050 МАРИЈА ЈОВАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
212. 10-21344/2 4002005167717 2055905 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 805688 НАСЕР ХАСАНБЕГОВИЌ 23.11.2012 31.12.2023
213. 10-21344/2 4002005167717 2055907 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729892 ЈУЛИЈАНА СТОИЛОВА СПИРОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
214. 10-21344/2 4002005167717 2055907 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729914 ВАСЕ НИКОЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
215. 10-21344/2 4002005167717 2055907 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729930 ВЕСНА СПИРКОСКА 25.10.2019 31.12.2023
216. 10-21344/2 4002005167717 2055907 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729965 ПЕНКА ЏАЈКОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
217. 10-21344/2 4002005167717 2055907 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ИТНА ПОМОШ СПОРТСКА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729973 ХРИСТО БОЈАЏИЕВ 01.04.2010 31.12.2023
218. 10-21344/2 4002005167717 2055907 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729981 ЗОРАН ТРАЈКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
219. 10-21344/2 4002005167717 2055907 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729990 МОНИКА ЈОВАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
220. 10-21344/2 4002005167717 2055907 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 730009 НИКОЛА ВЕЛЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
221. 10-21344/2 4002005167717 2055907 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 730050 СЛАВИЦА РАДИВОЈЕВИЌ 01.04.2010 31.12.2023
222. 10-21344/2 4002005167717 2055907 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 730068 МЕНЧЕ ДИНЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
223. 10-21344/2 4002005167717 2055908 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729809 СИЛВАНА ДИМИТРОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
224. 10-21344/2 4002005167717 2055908 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729841 СПАСЕНИЈА ЃОРГИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
225. 10-21344/2 4002005167717 2055908 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 733571 НАДА ШУНДОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
226. 10-21823/2 4002006171432 2065101 ПЗУ Д-Р БОГОЕВСКИ Д-Р БОГОЕВСКИ НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА КОМПЛЕКС ШЕХЕРЗАДА ДТЦ/ЛОКАЛ-9И 10 БИТОЛА 744638 АЛЕКСАНДАР БОГОЕВСКИ 01.01.2013 31.12.2026 ЗОРИЦА АНЕСКА  
227. 10-21906/2 4002006171432 2065102 ПЗУ Д-Р БОГОЕВСКИ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА OРДИНАЦИЈА ПО НЕВРОЛОГИЈА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА Д-Р БОГОЕВСКИ БИТОЛА ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОТИЈА БИТОЛА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 КОЧО ЧОЛАКОВ 13 БИТОЛА 800414 ЉУБИНКА ВЕЛЕСКА 29.10.2013 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА ПОПОСКА  
228. 10-21906/2 4002006171432 2065102 ПЗУ Д-Р БОГОЕВСКИ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА OРДИНАЦИЈА ПО НЕВРОЛОГИЈА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА Д-Р БОГОЕВСКИ БИТОЛА ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОТИЈА БИТОЛА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА КОЧО ЧОЛАКОВ 13 БИТОЛА 807257 ДИЈАНА ЦВЕТКОВСКА 22.03.2022 31.12.2026 МАЈА ПАРЕВСКА  
229. 10-21906/2 4002006171432 2065103 ПЗУ Д-Р БОГОЕВСКИ ПЗУ Д-Р БОГОЕВСКИ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДТЦ ШЕХЕРЕЗАДА ЛОКАЛ 9 И 10 БИТОЛА 802042 АЛЕКСАНДРА ЈОНЧЕВСКА 25.05.2016 31.12.2026 ВИОЛЕТА БУЛАКОВСКА  
230. 10-22854/2 4002006175535 2063001 ПЗУ МАКСИДЕНТ ВРШКОВСКИ СПЕЦ.ОРД.ПО МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА УЛ.ПРИЛЕПСКА ББ /ПЕЛАГОНКА 1 БИТОЛА 703788 ЗЛАТКО ВРШКОВСКИ 01.04.2011 31.12.2026 ХРИСУЛА НИКОЛОВСКА  
231. 10-20667/2 4002007177469 2057001 ПЗУ ПРОТЕТИКА 3 ДС СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 702269 САШО БОШЕВСКИ 01.01.2009 31.12.2026 ЖИВКА КУЗМАНОВСКА  
232. 10-21029/2 4002007177493 2057401 ПЗУ ОРТОДОНЦИЈА 1 СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 703176 ВИОЛЕТА ЛАЛЕВСКА МИХАЈЛОВСКА 01.04.2011 31.12.2026 ЛИЛЈАНА ЦИГАРИДА  
233. 10-21380/2 4002007177868 2069601 ПЗУ Д-Р ВЛАДО ХАЏИЕВ БИТОЛА ПЗУ Д-Р ВЛАДО ХАЏИЕВ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР. 15-1 БИТОЛА 754005 ВАСКО ХАЏИЕВ 19.04.2022 31.12.2026 ДАНИЦА КАРАЏОСКА  
234. 10-20697/2 4002007178902 2058801 ПЗУ ДР ЛИДИЈА СТЕФАНОВСКА СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 702307 ЛИДИЈА СТЕФАНОВСКА 01.04.2011 31.12.2026 КАТЕРИНА ЈОНЧЕВСКА  
235. 10-22191/2 4002008502738 2061901 ПЗУ ЈОВЕ -ДЕНТ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ.ВАСКО КАРАНЃЕЛЕСКИ БР.4/43 БИТОЛА 702676 ЈОВЕ ДИМИТРОВСКИ 01.01.2009 31.12.2026 КРИСТИНА РИСТЕВСКА  
236. 10-23528/2 4002008504110 2061401 ПЗУ Д-Р КОСТУРСКИ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 СОЛУНСКА ББ БИТОЛА 801755 БИЉАНА СТОЈАНОВСКА-ДИФЧОВА 24.12.2021 31.12.2026 МАРИЈА СТЕФАНОВСКА  
237. 10-23528/2 4002008504110 2061403 ПЗУ Д-Р КОСТУРСКИ ПЗУ Д-Р КОСТУРСКИ - БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ПАРТИЗАНСКА БР.96 БИТОЛА 800600 АНДРИАНА МИЦЕВСКА 02.03.2016 31.12.2026 ЕЛЕНА СИМОНОВСКА  
238. 10-23528/2 4002008504110 2061404 ПЗУ Д-Р КОСТУРСКИ ПЗУ Д-Р КОСТУРСКИ -ДИЈАГНОСТИЧКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.ЦАНЕ ВАСИЛЕВ БР.5 БИТОЛА 764507 СИЛВАНА ПЕТРОВА-НАСУХ 23.11.2021 31.12.2026 АЛЕКСАНДАР ПОПОВСКИ  
239. 10-21145/2 4002008505087 2061801 ПЗУ СПЕЦ.ОРД. ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 702919 ОЛИВЕРА ПУПУЛКОВСКА 01.01.2009 31.12.2026 ЕЛИЗАБЕТА Ѓ-КОЧОВСКА  
240. 10-21145/2 4002008505087 2061801 ПЗУ СПЕЦ.ОРД. ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 702951 ДЕЈАН РИСТЕВСКИ 01.01.2009 31.12.2026 ЗЛАТКА ВАСИЛЕВА  
241. 10-20657/2 4002009511757 2062901 ПЗУ Д-Р ЛИТОВСКИ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ББ КОМП.ПЕЛАГОНКА 2 МЕЗ.ДУЌ.БР.1 БИТОЛА 703753 ЗОРАН ЛИТОВСКИ 01.08.2009 31.12.2026 НАДИЦА КОВАЧЕВСКА-ВИТКОВСКА  
242. 10-22127/2 4002010521740 2064001 ПЗУ Д-Р ЦИВКАРОСКИ СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА ВАСКО КАРАНГЕЛЕВСКИ ББ ЛАМЕЛА 2 БИТОЛА 735876 АНА ЦИВКАРОСКА-ПИТОШКА 29.10.2015 31.12.2026 АНА ПРОЈЧЕВСКА  
243. 10-22127/2 4002010521740 2064002 ПЗУ Д-Р ЦИВКАРОСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД СПЕЦИЈАЛ. КОНСУЛТА. ЗДРАВС.ЗАШТИТА Д-Р ЦИВКАРОВСКИ - ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ ББ-ЛАМЕЛА 2 БИТОЛА БИТОЛА 766763 БИЉАНА ЦИВКАРОСКА 21.10.2022 31.12.2026 ВИОЛЕТА САВЕСКА  
244. 10-19629/2 4002011524610 2064401 ПЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ПО ГИНЕК. И АКУШЕРСТВО ПЛОДНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО - БПО БИОМЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. ЛАВЧАНСКИ ПАТ ББ БИТОЛА 728942 ТАШЕ ТРПЧЕВСКИ 25.01.2012 31.12.2023 АНЕТА ЈОШЕВСКА
245. 10-19629/2 4002011524610 2064401 ПЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ПО ГИНЕК. И АКУШЕРСТВО ПЛОДНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО - БПО БИОМЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. ЛАВЧАНСКИ ПАТ ББ БИТОЛА 728942 ТАШЕ ТРПЧЕВСКИ 25.01.2012 31.12.2023 НИКОЛЧЕ ОГНЕНОВСКИ
246. 10-19629/2 4002011524610 2064401 ПЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ПО ГИНЕК. И АКУШЕРСТВО ПЛОДНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО - БПО БИОМЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. ЛАВЧАНСКИ ПАТ ББ БИТОЛА 762776 МАРИЈА ХРИСТОВСКА 10.03.2021 31.12.2023 ХРИСТИЈАН ТРПЧЕВСКИ
247. 10-3855/2 4002011525978 2073601 ПЗУ Д-Р НЕЧАКОВСКИ ПРОТЕТИКА ПЗУ Д-Р НЕЧАКОВСКИ ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.54-1,ЛОК.1 И 2 БИТОЛА 765465 АЛЕКСАНДАР НЕЧАКОВСКИ 06.04.2022 31.12.2026 МИРЈАНА ЧИПУРОВСКА  
248. 10-6289/2 4002022565912 2073401 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА Д-Р МИЛЕВСКИ-ОРТОДОНЦИЈА БИТОЛА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА Д-Р МИЛЕВСКИ ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.11 ТИ ОКТОМВРИ БР.5А БИТОЛА 766038 МИХАЈЛО МИЛЕВСКИ 29.06.2022 31.12.2026 НАТАЛИЈА ВЕЉАНОВА  
249. 10-21337/2 4002991127574 2047301 ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ И ГОВОР МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ ЕЛПИДА КАРАМАНДИ БР 28 БИТОЛА 803049 БИЛЈАНА ЛОЗАНОВСКА 01.04.2011 31.12.2023
250. 10-21337/2 4002991127574 2047301 ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ И ГОВОР МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ ЕЛПИДА КАРАМАНДИ БР 28 БИТОЛА 803057 ДИВНА ЖИВОРАДИЌ НАЈДОВСКА 01.04.2011 31.12.2023
251. 10-21337/2 4002991127574 2047301 ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ И ГОВОР МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ ЕЛПИДА КАРАМАНДИ БР 28 БИТОЛА 803065 НАТАША БАЈОВСКА 01.04.2011 31.12.2023
252. 10-21337/2 4002991127574 2047301 ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ И ГОВОР МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ ЕЛПИДА КАРАМАНДИ БР 28 БИТОЛА 803073 ВЕРА ИВАНОВСКА 01.04.2011 31.12.2023
253. 10-21337/2 4002991127574 2047301 ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ И ГОВОР МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ ЕЛПИДА КАРАМАНДИ БР 28 БИТОЛА 803081 ЕЛЕНА ЃОРГИЕВСКА 01.04.2011 31.12.2023
254. 10-21337/2 4002991127574 2047301 ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ И ГОВОР МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ ЕЛПИДА КАРАМАНДИ БР 28 БИТОЛА 803090 НИКОЛА ПАТЧЕВ 01.04.2011 31.12.2023
255. 10-21337/2 4002991127574 2047301 ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ И ГОВОР МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ ДИПЛОМИРАН ДЕФЕКТОЛОГ УЛ ЕЛПИДА КАРАМАНДИ БР 28 БИТОЛА 803120 ЛИДИЈА СТАМБОЛЏИЕСКА 01.04.2011 31.12.2023
256. 10-21337/2 4002991127574 2047301 ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ И ГОВОР МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ ЕЛПИДА КАРАМАНДИ БР 28 БИТОЛА 804320 МИРЈАНА ТАЛЕВСКА 01.04.2011 31.12.2023
257. 10-21337/2 4002991127574 2047301 ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ И ГОВОР МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ ДИПЛОМИРАН ЛОГОПЕД УЛ ЕЛПИДА КАРАМАНДИ БР 28 БИТОЛА 806145 СИРМА ИЛИЕВСКИ 23.04.2014 31.12.2023
258. 10-21337/2 4002991127574 2047301 ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ И ГОВОР МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ ДИПЛОМИРАН ЛОГОПЕД УЛ ЕЛПИДА КАРАМАНДИ БР 28 БИТОЛА 808261 ДАНИЕЛА ДОНЕВСКА 18.10.2019 31.12.2023
259. 10-21337/2 4002991127574 2047301 ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ И ГОВОР МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ ЕЛПИДА КАРАМАНДИ БР 28 БИТОЛА 808288 МАРИЈА КОЛЕВСКА 18.12.2019 31.12.2023
260. 10-22353/2 4002993111934 2047402 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА ул. ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 709042 ЕЛИЗАБЕТА КРСТЕВА 28.10.2019 31.12.2023
261. 10-22353/2 4002993111934 2047402 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА ул. ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 709107 АНГЕЛА ДЕЛОВА 01.04.2010 31.12.2023
262. 10-22353/2 4002993111934 2047402 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА ул. ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 709115 ЕЛЕНА КРСТЕВСКА КЕЛЕПУРОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
263. 10-22353/2 4002993111934 2047402 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА ул. ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 758809 АЛЕКСАНДРА АВРАМОСКА 17.09.2019 31.12.2023
264. 10-22353/2 4002993111934 2047402 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА ул. ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 765228 СВЕТЛАНА ПОПОВСКА КЉУСЕВА 25.02.2022 31.12.2023
265. 10-22353/2 4002993111934 2047403 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА ул. ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 757004 ЈАСМИНА НИКОЛОВСКА 12.12.2018 31.12.2023
266. 10-22353/2 4002993111934 2047403 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ ул. ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 709093 МАРИЈА ВРЧКОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
267. 10-22353/2 4002993111934 2047403 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА ул. ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 709123 ЕМИЛИЈА БОГОЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
268. 10-22353/2 4002993111934 2047403 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА ул. ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 709166 СОЊА СПИРОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
269. 10-20874/2 4002993116391 2011602 ПЗУ ПСИХОМЕДИКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.КАРПОШ ЛАМЕЛА 2 БР.ЛОКАЛ 2,3,4 БИТОЛА 800597 БИЉАНА ЛОЗАНОВСКА 20.10.2011 31.12.2026 ТАТИЈАНА РИЗОСКА  
270. 10-20878/2 4002993116391 2011604 ПЗУ ПСИХОМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ ЃОРЃИ НАУМОВ БР 26 БИТОЛА 700746 ЈАНЕ РИСТЕВСКИ 01.01.2008 31.12.2026 СНЕЖАНА ЧОНТЕВА ДИМОВСКА  
271. 10-21196/2 4002994119106 2010702 ПЗУ ОРАЛДЕНТ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО ХЕМИЈА УЛ.15 КОРПУС БР.40 БИТОЛА 805904 КРИСТИНА ТОМСКА 11.03.2021 31.12.2026 НИКОЛЧЕ АНАСТАСОВСКИ  
272. 10-22430/2 4002994127745 2011405 ПЗУ ГИНЕКО МЕДИКА ПЗУ ГИНЕКО МЕДИКА БИОМЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА 50-ТА ДИВИЗИЈА БР.5 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 750409 ДЕЈАН БОЖИНОВСКИ 20.01.2015 31.12.2023
273. 10-20699/2 4003006105525 4001302 ПЗУ КОНСТАНТИН ГЕТОВ СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ВАСИЛ ГЛАВИНОВ БР.17 ВАЛАНДОВО 701939 КОНСТАНТИН ГЕТОВ 01.01.2009 31.12.2026 ЛИЛИ ТАСЕВА  
274. 10-22620/2 4003975100263 4000101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. Л. КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 748773 БИЛЈАНА ГЕТОВА 21.05.2014 31.12.2023
275. 10-22620/2 4003975100263 4000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 716871 БРАНИСЛАВ КНЕЖЕВИЌ 01.04.2010 31.12.2023
276. 10-22620/2 4003975100263 4000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 726788 ФРОСКА ЌОСЕВА БАРАБАНОВСКА 28.02.2022 31.12.2022
277. 10-22620/2 4003975100263 4000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 762300 КОСТАДИН МОСКОВ 11.01.2021 31.12.2023
278. 10-22620/2 4003975100263 4000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 764655 ДИАНА ГУЛЕВА 14.12.2021 31.12.2023
279. 10-22620/2 4003975100263 4000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 764663 ЈОВАНКА ПЕТРОВА 14.12.2021 31.12.2023
280. 10-22620/2 4003975100263 4000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 758779 МИЛКИЦА ЈОСИФОВА 06.09.2019 31.12.2023
281. 10-22620/2 4003975100263 4000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО_6 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 ТРАНСФУЗИСКА МЕДИЦИНА ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 718564 СЛАВИЦА ОРТАКОВСКА 18.11.2021 18.11.2022
282. 10-22620/2 4003975100263 4000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО_6 НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 764418 МИЛЕ ГОГОВ 13.12.2021 13.12.2022
283. 10-22620/2 4003975100263 4000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО_6 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 718645 ЈОВАН АНГЕЛОВ 14.11.2022 13.11.2023
284. 10-22620/2 4003975100263 4000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО_6 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 718645 ЈОВАН АНГЕЛОВ 12.11.2021 12.11.2022
285. 10-22620/2 4003975100263 4000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО_6 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 735213 ВЕСНА ЃЕОРГИЕВА 01.03.2014 31.12.2023
286. 10-22620/2 4003975100263 4000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО_6 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 755354 НИКОЛЧЕ ЧУРЛИНОВСКИ 24.11.2017 31.12.2023
287. 10-22620/2 4003975100263 4000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО_6 РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОГИЈА ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 755591 КЕТИ ПАМПУРОВА-СТОЈЧЕВСКА 26.01.2018 31.12.2023
288. 10-22620/2 4003975100263 4000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО_6 ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 718653 ЗОРАН ПРОЧКОВ 24.02.2022 31.12.2022
289. 10-22988/2 4004001112511 29000502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО БИОХЕМИСКА ЛАБАРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС 808156 МАРИЈА КИМОВА 26.09.2020 31.12.2026 СНЕЖАНА БОГАТИНОВА  
290. 10-21613/2 4004005117380 29005701 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737658 АТАНАС ВАСИЛЕВ 19.11.2018 31.12.2023
291. 10-21613/2 4004005117380 29005701 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 754455 АРИСТОТЕЛ ТРЕНЧЕВ 27.12.2016 31.12.2023
292. 10-21613/2 4004005117380 29005701 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 758272 СИЛВИЈА БОГОЕВСКА 06.08.2019 31.12.2023
293. 10-21613/2 4004005117380 29005701 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 765635 ВИОЛЕТА НИКОЛОВ 14.04.2022 31.12.2023
294. 10-21613/2 4004005117380 29005702 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737607 МАРИНА ЛЕОВА 01.04.2010 31.12.2023
295. 10-21613/2 4004005117380 29005703 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 746550 ДЕСПИНА ЗОКСИМОСКА 06.11.2013 31.12.2023
296. 10-21613/2 4004005117380 29005704 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737674 СНЕЖАНА БИСИНОВА ЕФТИМОВА 01.04.2010 31.12.2023
297. 10-21613/2 4004005117380 29005704 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737682 СИЛВАНА МИШКОВА 01.04.2010 31.12.2023
298. 10-21613/2 4004005117380 29005704 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737690 СЛАВИЦА ТРАЈКОВА 01.04.2010 31.12.2023
299. 10-21613/2 4004005117380 29005705 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737712 МАРГАРИТА АЛЧЕВА 01.04.2010 31.12.2023
300. 10-21613/2 4004005117380 29005705 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737720 ВАЛЕРИЈА ЗДРАВКИН 01.04.2010 31.12.2023
301. 10-21613/2 4004005117380 29005705 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 742813 ЕЛЕНА Л.ЌУЛУМОВА 01.04.2010 31.12.2023
302. 10-21613/2 4004005117380 29005705 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 742864 ВЛАДИСЛАВКА ХРИСТОВА 01.04.2010 31.12.2023
303. 10-21613/2 4004005117380 29005705 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНИСТ ОД ЦЕНТАР ЗА АСТМА И HOBB УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 742872 ЃОРЃИ АРСОВ 01.04.2010 31.12.2023
304. 10-21613/2 4004005117380 29005705 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 742880 ВЕРИЦА ЈУРТИЕВА 01.04.2010 31.12.2023
305. 10-21613/2 4004005117380 29005705 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 746347 ВЕСНА НИКОЛОВСКА НЕДЕЛКОВА 26.01.2022 31.12.2023
306. 10-21613/2 4004005117380 29005705 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 752401 ЦВЕТКО АРСОВ 16.09.2015 31.12.2023
307. 10-21613/2 4004005117380 29005705 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА КАРДИОЛОГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 763519 БИЛЈАНА  ПЕЈОСКА БОЖИНОВ 30.06.2021 31.12.2023
308. 10-21613/2 4004005117380 29005705 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 765112 ДАНЧЕ КИРАЏИСКА 21.02.2022 31.12.2023
309. 10-21613/2 4004005117380 29005705 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 765198 АЛЕКСАНДРА ЈАНЕВА ТЕВЧЕВА 24.02.2022 31.12.2023
310. 10-21613/2 4004005117380 29005706 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 726214 НИКОЛА ЌУЛАФКОВСКИ 09.03.2022 31.12.2023
311. 10-21613/2 4004005117380 29005706 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737801 ЗОРИЦА ТОДОРОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
312. 10-21613/2 4004005117380 29005706 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737810 ЛИДИЈА А.ПАНЧЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
313. 10-21613/2 4004005117380 29005706 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 742171 ДОНЧО ДЕРВИШОВ 01.04.2010 31.12.2023
314. 10-21613/2 4004005117380 29005706 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 743100 ЗОРА КОВАЧЕВСКА-ГАШЕВА 01.04.2010 31.12.2023
315. 10-21613/2 4004005117380 29005706 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 766461 ЗОРИЦА ДИМЧЕВСКА 26.07.2022 31.12.2023
316. 10-21613/2 4004005117380 29005707 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737623 НАДА ЈОВАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
317. 10-21613/2 4004005117380 29005707 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 742309 ЉУПЧО ЛЕОВ 01.04.2010 31.12.2023
318. 10-21613/2 4004005117380 29005707 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 752398 ЗОРАН АРСОВСКИ 16.09.2015 31.12.2023
319. 10-21613/2 4004005117380 29005708 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС_16 ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 746452 НИКОЛА НИКОЛОВ 03.10.2013 31.12.2023
320. 10-21613/2 4004005117380 29005708 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС_16 ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 756890 БИЉАНА БОСИЛКОВА 27.11.2018 31.12.2023
321. 10-21613/2 4004005117380 29005708 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС_16 ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737640 ТАТЈАНА СТОИЛОВСКА 14.01.2015 31.12.2023
322. 10-21613/2 4004005117380 29005709 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737747 ЕЛИЗАБЕТА ЌУРЧИЕВА 01.04.2010 31.12.2023
323. 10-21613/2 4004005117380 29005709 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737755 КАТЕРИНА НИКОЛОВА 01.04.2010 31.12.2023
324. 10-21613/2 4004005117380 29005709 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 742155 ДОНА ИГНОВА 01.04.2010 31.12.2023
325. 10-21613/2 4004005117380 29005709 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОЛОГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 742163 ЃОШЕ ИГНОВ 01.04.2010 31.12.2023
326. 10-21613/2 4004005117380 29005710 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 746355 ТОДОР ЈАКОВЛЕВСКИ 01.09.2013 31.12.2023
327. 10-21613/2 4004005117380 29005711 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 742333 БОЖИДАР БОЈАЏИЕВ 01.04.2010 31.12.2023
328. 10-21613/2 4004005117380 29005712 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС_17 ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 756784 БИЉАНА ЈАКОВЛЕВСКА 07.11.2018 31.12.2023
329. 10-21613/2 4004005117380 29005713 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ПАТОЛОГИЈА ПАТОЛОГИЈА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737798 ВЕСНА ЧАДИЕВА 01.04.2010 31.12.2023
330. 10-21613/2 4004005117380 29005716 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737739 ВАСИЛ ТОДОРОВ 01.04.2010 31.12.2023
331. 10-21613/2 4004005117380 29005717 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737852 МАРИЈОНКА ДЕЈАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
332. 10-21613/2 4004005117380 29005717 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737860 МАРЈАН СПАСОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
333. 10-21613/2 4004005117380 29005717 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737879 ЕЛИЗАБЕТА АТАНАСОВА 01.04.2010 31.12.2023
334. 10-21613/2 4004005117380 29005718 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 744743 АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВ 06.10.2020 31.12.2023
335. 10-21613/2 4004005117380 29005718 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 753432 ВЛАТКО РИСТОВ 11.03.2016 31.12.2023
336. 10-21613/2 4004005117380 29005719 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 759643 ЃОРЃИ НИКОЛОВ 16.01.2020 31.12.2023
337. 10-21613/2 4004005117380 29005719 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 759848 ЕЛЕНА АНГЕЛОВСКИ 03.02.2020 31.12.2023
338. 10-21613/2 4004005117380 29005719 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 742457 ВЛАТКО ВИШИНОВ 01.04.2010 31.12.2023
339. 10-21613/2 4004005117380 29005719 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 743690 ВАНЧО ГРАМАТОВ 01.04.2010 31.12.2023
340. 10-21613/2 4004005117380 29005719 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ХИРУРГИЈА АБДОМИНАЛЕН ХИРУРГ УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 761788 ПЕТРЕ СТАВРЕВСКИ 08.10.2020 31.12.2023
341. 10-21613/2 4004005117380 29005719 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 763527 ПЕТАР КОЧОВ 01.07.2021 31.12.2023
342. 10-22077/2 4004005117399 29006501 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 748749 МИЛКА ПАНОВА 22.05.2014 31.12.2023
343. 10-22077/2 4004005117399 29006501 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 726222 СВЕТЛАНА ЦРНУШЕВА 27.11.2019 31.12.2023
344. 10-22077/2 4004005117399 29006501 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 806595 ЉУПКА ТОДОРОВСКА 30.07.2015 31.12.2023
345. 10-22077/2 4004005117399 29006501 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 802778 СУЗАНА МАЈСТОРОВА 01.04.2010 31.12.2023
346. 10-22077/2 4004005117399 29006501 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 802786 СНЕЖАНА СТОЈЧЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
347. 10-22077/2 4004005117399 29006501 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 802794 КОЛИНДА ИЛИЕВА 01.04.2010 31.12.2023
348. 10-22077/2 4004005117399 29006501 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 802808 СНЕЖАНА БАБУНСКА 01.04.2010 31.12.2023
349. 10-22077/2 4004005117399 29006501 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНОЛОГ УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 806501 МАКЕДОНКА УРУМОВА 16.04.2015 31.12.2023
350. 10-22077/2 4004005117399 29006501 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 744166 СЛАВИЦА НЕШОВА-ПАНОВСКИ 22.11.2012 31.12.2023
351. 10-22077/2 4004005117399 29006501 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 750522 ИРЕНА КОЛЕВА 14.01.2015 31.12.2023
352. 10-22077/2 4004005117399 29006501 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОШКИ ТЕХНОЛОГ УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 806161 ЛУИЗА ГОЧЕВА 01.01.2014 31.12.2023
353. 10-22077/2 4004005117399 29006502 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС_4 ЛОГОПЕДИЈА ДИПЛОМИРАН ДЕФЕКТОЛОГ УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 807591 ЕЛЕНА КОСТАДИНОВСКА 26.12.2018 31.12.2023
354. 10-22077/2 4004005117399 29006503 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 726095 ВИОЛЕТА ПЕТКОВА 01.04.2010 31.12.2023
355. 10-22077/2 4004005117399 29006503 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 726133 ВАСИЛКА ПАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
356. 10-22077/2 4004005117399 29006503 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 726141 ЈАДРАНКА МИШКОВА 01.04.2010 31.12.2023
357. 10-22077/2 4004005117399 29006503 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 726176 ЛИДИЈА ПРОДАНОВА 01.04.2010 31.12.2023
358. 10-22077/2 4004005117399 29006503 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 726184 СЛОБОДКА РИСТОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
359. 10-22077/2 4004005117399 29006503 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЛОГОПЕДИЈА ДИПЛОМИРАН ЛОГОПЕД УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 807583 МИЛЕНА ТРАЈКОВА 25.12.2018 31.12.2023
360. 10-22077/2 4004005117399 29006503 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 726206 КЕВИЦА ШОПОВА КЛИФОВА 26.10.2021 31.12.2023
361. 10-22077/2 4004005117399 29006503 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПЕДИЈАТАР УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 726192 ЕМИЛИЈА ЃОРЃИЕВА ЧАНЕВА 06.07.2021 31.12.2023
362. 10-22077/2 4004005117399 29006503 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПЕДИЈАТАР УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 754102 МАРИНА ТОДОРОВСКА 14.10.2016 31.12.2023
363. 10-22077/2 4004005117399 29006504 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 159026 САЊА МИШЕВА 27.02.2019 31.12.2023
364. 10-22077/2 4004005117399 29006504 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 751260 ЖАРКО МАНАСКОВ 27.02.2019 31.12.2023
365. 10-22077/2 4004005117399 29006504 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 726087 ТАТЈАНА САМАРАКОВА 01.04.2010 31.12.2023
366. 10-22077/2 4004005117399 29006504 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 726117 РОДНА ЈОРДАНОВА 01.04.2010 31.12.2023
367. 10-22077/2 4004005117399 29006504 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 741094 СЛАВИЦА НИКОЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
368. 10-22077/2 4004005117399 29006504 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 741108 ОЛГИЦА НАШКОВА 01.04.2010 31.12.2023
369. 10-22077/2 4004005117399 29006504 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 741116 АНИТА СОЛЕВА 01.04.2010 31.12.2023
370. 10-22077/2 4004005117399 29006505 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 159034 МАРЈАН МИШЕВ 27.02.2019 31.12.2023
371. 10-22077/2 4004005117399 29006505 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 802751 ЛИДИЈА ЃУРОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
372. 10-22267/2 4004006119980 29008301 ПЗУ НОВА НАСЕЛБА СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 702056 БЛАГОРОДНА НИКОЛОВА 01.04.2011 31.12.2026 МИРЈАНА ЛАЗАРЕВСКА  
373. 10-21240/2 4004006120075 29008401 ПЗУ ДР.ЖАНЕТА САРАГИНОВА И ДР АНИТА ПЕРКОВА СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ВЛАДИМИР НАЗОР ББ ВЕЛЕС 702188 ЖАНЕТА САРАГИНОВА 01.04.2011 31.12.2026 МИЦА МАНЧЕВСКА  
374. 10-21240/2 4004006120075 29008401 ПЗУ ДР.ЖАНЕТА САРАГИНОВА И ДР АНИТА ПЕРКОВА СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ВЛАДИМИР НАЗОР ББ ВЕЛЕС 702196 АНИТА ПЕРКОВА 01.04.2011 31.12.2026 БИЛЈАНА СЕКОВА  
375. 10-21615/2 4004006120300 29008602 ПЗУ СПЕЦ.ОРД.ПО СТО.ПРОТ.ДР.ПЕТАР ЗАФИРОВ СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.34 ВЕЛЕС 702030 ПЕТАР ЗАФИРОВ 01.01.2009 31.12.2026 САБРИНА АБДУЛОВСКА  
376. 10-21798/2 4004006120326 29008701 ПЗУ ПРОТЕТИКА ДВА СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 701734 МАРИНА МАТЕВА 01.01.2009 31.12.2026 КАРОЛИНА ТРАЈКОВА  
377. 10-22873/2 4004009504613 29011201 ПЗУ ДР ЛИЛЈАНА ПРЕНЏОВА СПЕЦ.ОРДИН.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ОЛИВЕР КИТАНОВСКИ БР.34 ВЕЛЕС ВЕЛЕС 700819 ЛИЛЈАНА ПРЕНЏОВА 01.02.2010 31.12.2026 ДРАГИЦА ТОДОРОВСКА  
378. 10-23584/2 4004010505470 29011501 ПЗУ Д-Р КОЦИЌ СПЕЦ.ОРД.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА БР.14-1/1 ВЕЛЕС 764019 ГОРАН БОГАТИНОВ 13.01.2022 31.12.2026 МИЛЕНА БОГДАНОВСКА ФИЛЕВА  
379. 10-2814/2 4004016514721 29013701 ПЗУ ОРД.ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА Д-Р ПОЦКОВ ВЕЛЕС ПЗУ ОРД.ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА Д-Р ПОЦКОВ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА КОЛЕ ДРНКОВ БР.9 ВЕЛЕС 765350 СЛОБОДАН ПОЦКОВ 18.03.2022 31.12.2026 СУЗАНА НИКОЛОВСКА  
380. 10-3387/2 4004021519553 29015301 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА ДЕНТИКС-ВЕЛЕС ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.БЛАГОЈ ГОРЕВ БР.14/1 ЛОК.1 И 2 ВЕЛЕС 765457 ЛИЛЈАНА ПЕТРОВА 31.03.2022 31.12.2026 НИКОЛА ПЕТРОВ  
381. 10-7153/2 4004022520644 29015701 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА Д-Р ПАНЧЕ ЗАФИРОВ 3 ВЕЛЕС ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА Д-Р ПАНЧЕ ЗАФИРОВ 3 ВЕЛЕС ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ.8 МИ СЕПТЕМВРИ БР.34-2 ВЕЛЕС 766054 ПАНЧЕ ЗАФИРОВ 29.06.2022 31.12.2026 МАРИЈА КАРАЈАНОВА  
382. 10-6559/2 4004022520741 29015801 ПЗУ ОРД. ПО СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА ДЕНТАЛ А СТУДИО ВЕЛЕС ПЗУ ОРД. ПО СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА ДЕНТАЛ А СТУДИО СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР. 61/3-10 ВЕЛЕС 766097 АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОВСКА 28.06.2022 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА ГЕТОВ  
383. 10-21947/2 4004955106415 29004801 ЈЗУ СПЕЦ. БОЛ. БЕЛОД. ЗАБО. И ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛОУВАЊА И ТБЦ) ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ПУЛМОЛОГИЈА И РЕСПИРАТОРНА АЛЕРГОЛОГИЈА С. ИЗВОР ВЕЛЕС 718238 ГОЦЕ БУЗАЛКОВ 01.04.2010 31.12.2023
384. 10-21947/2 4004955106415 29004801 ЈЗУ СПЕЦ. БОЛ. БЕЛОД. ЗАБО. И ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛОУВАЊА И ТБЦ) ПУЛМОЛОГ С. ИЗВОР ВЕЛЕС 723630 ЗОРАН АРСОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
385. 10-21947/2 4004955106415 29004802 ЈЗУ СПЕЦ. БОЛ. БЕЛОД. ЗАБО. И ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО ЈЗУ СПЕЦ. БОЛ. БЕЛОД. ЗАБО. И ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИЗВОР ИЗВОР - ВЕЛЕС 718246 МИРЕ ПЕТКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
386. 10-21947/2 4004955106415 29004802 ЈЗУ СПЕЦ. БОЛ. БЕЛОД. ЗАБО. И ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО ЈЗУ СПЕЦ. БОЛ. БЕЛОД. ЗАБО. И ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА ИЗВОР ИЗВОР - ВЕЛЕС 718262 ЈОРДАН СПАСЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
387. 10-21947/2 4004955106415 29004802 ЈЗУ СПЕЦ. БОЛ. БЕЛОД. ЗАБО. И ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО ЈЗУ СПЕЦ. БОЛ. БЕЛОД. ЗАБО. И ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА ИЗВОР ИЗВОР - ВЕЛЕС 807265 МАРГАРЕТА ГАБЕРОВА 06.11.2017 31.12.2023
388. 10-22013/2 4004993105341 29004902 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 764248 ДАНИЕЛА ЈОВАНОВА 27.06.2022 31.12.2022
389. 10-22013/2 4004993105341 29004903 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА ЕПИДЕМИОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 146560 БОЈАН ТОДОРОВСКИ 21.08.2019 31.12.2023
390. 10-22013/2 4004993105341 29004903 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 747572 ЃОРГИ ТЕРЗИЕВ 01.01.2022 31.12.2022
391. 10-22013/2 4004993105341 29004903 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 752975 АНАСТАСИЈА ИВАНОВА 21.12.2015 31.12.2023
392. 10-22013/2 4004993105341 29004903 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 715646 БИЛЈАНА ТРАЈКОВА 01.04.2010 31.12.2023
393. 10-22013/2 4004993105341 29004903 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 715654 СНЕЖАНА ПЕТРОВА 01.04.2010 31.12.2023
394. 10-22013/2 4004993105341 29004903 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 715662 ЕФТИМ ДИМИТРИЕВ 01.04.2010 31.12.2023
395. 10-22013/2 4004993105341 29004903 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 715670 ИВАНКА ТОДОРОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
396. 10-22013/2 4004993105341 29004903 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 715735 МАРИЈА ПЕНОВА 01.04.2010 31.12.2023
397. 10-22013/2 4004993105341 29004903 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 715751 САШКО ОЛУМЧЕВ 01.04.2010 31.12.2023
398. 10-22502/2 4004994100858 29001002 ПЗУ ТРАЈКОВИ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.9 ВЕЛЕС 801089 ЈУЛИЈАНА ЈОВИЌ 20.10.2011 31.12.2026 МАРИЈА АМБАРКОВА  
399. 10-22306/2 4004994101340 29000802 ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.59 ВЕЛЕС 802000 ЈОВАНКА АНГЕЛОВА 20.10.2011 31.12.2026 МАЈА ЃЕЛЕВА  
400. 10-23142/2 4004995102021 29000204 ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 11-ТИ ОКТОМВРИ БР. 4 ВЕЛЕС 700100 ПАНЧЕ АРСОВ 01.01.2008 31.12.2026 ЛЕНЧЕ СТОЈАНОВСКА  
401. 10-23141/2 4004995102021 29000205 ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.11-ТИ ОКТОМВРИ БР.4 ВЕЛЕС 800406 СУЗАНА КОДОВСКА 01.04.2011 31.12.2026 ЕЛИЦА ПАНЧЕВСКА  
402. 10-22569/2 4004996104621 29003202 ПЗУ МЕШКОВИ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА, ОРТОДОНЦИЈА БУЛ.СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.15 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 703494 МАРГАРИТА МЕШКОВА 01.04.2011 31.12.2026 МОНИКА ВИДЕВСКА  
403. 10-22593/2 4005006108039 5003102 ПЗУ ДР ВЕРКА ЛАЗАРОВА СПЕЦ.ПО СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 701572 ВЕРКА ЛАЗАРОВА 01.01.2009 31.12.2026 ЈАДРАНКА МИЛЕВА  
404. 10-22998/2 4005006108047 5002802 ПЗУ ДР ТОДОРОВА И ДР ПАВЛОВ СПЕЦ.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА, ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 702986 ЛЕНКА ТОДОРОВА 01.04.2011 31.12.2026 БИЛЈАНА СПАСОВА  
405. 10-22924/2 4005008500793 5004001 ПЗУ Д-Р ФИЛИПОВСКИ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ.КЕЈ 30-ТИ АВГУСТ БР.19 ВИНИЦА 702870 ВЛАТКО ФИЛИПОВСКИ 01.01.2009 31.12.2026 РОЗИНКА РИСТОВА  
406. 10-23399/2 4005009501548 5004202 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ПАВЛИНА СКРИНЛАБ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ПОДРУЖНИЦА СКОПЈЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.ОГЊАН ПРИЦА БР.39 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 749273 ЈОРДАН ПЕТРОВ 24.08.2022 31.12.2026 МИЛЕНА ДИМИТРОВА  
407. 10-23179/2 4005011502543 5004401 ПЗУ ДР ПАНОВИ СПЕЦ. ОРД. ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА 736040 ЈУЛИЈА ПАНОВА 01.04.2011 31.12.2026 ДИЈАНА ПУШОВА  
408. 10-21985/2 4005995101480 5000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОРТОДОНЦИЈА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 717142 МАРТИН ПАВЛОВ 01.04.2010 31.12.2023
409. 10-21985/2 4005995101480 5000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 717177 ВЕНКО ДАНЧЕВ 01.04.2010 31.12.2023
410. 10-21985/2 4005995101480 5000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 717274 КАТА БОЈАЏИСКА 01.04.2010 31.12.2023
411. 10-21985/2 4005995101480 5000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 734390 ОЛИВЕРА СПАСОВА 01.04.2010 31.12.2023
412. 10-21985/2 4005995101480 5000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 734411 ВЕНЦО ВУИНОВ 01.04.2010 31.12.2023
413. 10-21985/2 4005995101480 5000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 734438 ВЛАТКО ГРКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
414. 10-21985/2 4005995101480 5000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 747076 ОЛИВЕРА САНЕВА 19.12.2013 31.12.2023
415. 10-21985/2 4005995101480 5000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 809420 МАРГАРЕТА КОСТАДИНОВА 25.05.2022 31.12.2023
416. 10-21985/2 4005995101480 5000104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 717282 СОЊА АТАНАСОВА 01.04.2010 31.12.2023
417. 10-21985/2 4005995101480 5000104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОГИЈА ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 744123 ВЕСНА КОЛОВСКА 16.02.2022 31.12.2022
418. 10-21985/2 4005995101480 5000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА ВИНИЦА 711063 АЛЕКСАНДАР МИШЕВ 14.02.2022 31.12.2022
419. 10-21985/2 4005995101480 5000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА ВИНИЦА 744999 БИЉАНА СТОИМЕНОВА 13.07.2021 31.12.2023
420. 10-21985/2 4005995101480 5000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА ВИНИЦА 756547 ИВАНА ЈАЧЕВА 28.09.2018 31.12.2023
421. 10-21985/2 4005995101480 5000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА ВИНИЦА 756555 МАРИЈА ГАЛАЧЕВА АНДОНОВ 28.09.2018 31.12.2023
422. 10-21985/2 4005995101480 5000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА ВИНИЦА 759201 ДИЈАНА НАКОВСКА МАЛЧЕВА 06.12.2019 31.12.2023
423. 10-21985/2 4005995101480 5000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА ВИНИЦА 762253 САНДРА ЈОСИФОВА 30.12.2020 31.12.2023
424. 10-21985/2 4005995101480 5000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА ВИНИЦА 762865 ХРИСТИНА МИТЕВА 17.03.2021 31.12.2023
425. 10-21985/2 4005995101480 5000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА ВИНИЦА 746207 НЕВЕНА АРСОВА 09.08.2013 31.12.2023
426. 10-21985/2 4005995101480 5000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА ВИНИЦА 734420 ВИОЛЕТА ЦОНЕВА 08.03.2013 31.12.2023
427. 10-21985/2 4005995101480 5000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА ВИНИЦА 752037 МАРИЈА МИТРЕВСКИ 08.06.2015 31.12.2023
428. 10-21985/2 4005995101480 5000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА РУРАЛЕН ТИМ ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА ВИНИЦА 749842 ТИНА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА 10.10.2014 31.12.2023
429. 10-22711/2 4006005119033 6001801 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА - НЕГОРЦИ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА - НЕГОРЦИ НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОПСИХИЈАТАР С. НЕГОРЦИ ГЕВГЕЛИЈА 740381 ДАНИЦА КАРКАЛАШЕВА 01.04.2011 31.12.2023
430. 10-22711/2 4006005119033 6001801 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА - НЕГОРЦИ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА - НЕГОРЦИ НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА С. НЕГОРЦИ ГЕВГЕЛИЈА 740420 СЛАВИЦА МИНЧЕВСКА 01.04.2011 31.12.2023
431. 10-22711/2 4006005119033 6001801 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА - НЕГОРЦИ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА - НЕГОРЦИ НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА С. НЕГОРЦИ ГЕВГЕЛИЈА 740438 БОНЕ СТЕВАНОСКИ 01.04.2011 31.12.2023
432. 10-22711/2 4006005119033 6001801 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА - НЕГОРЦИ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА - НЕГОРЦИ НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА С. НЕГОРЦИ ГЕВГЕЛИЈА 740446 ЉУБА ЦИЛКОВА 01.04.2011 31.12.2023
433. 10-23839/2 4006006120698 6004602 ПЗУ ПОЛИДЕНТ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА, ОРТОДОНЦИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ НОВ ДОЈРАН 702102 ЈАСМИНА СТОЈМЕНОВА 01.10.2022 31.12.2026 СИЛВАНА КАРАЈОВАНОВА  
434. 10-22622/2 4006006121406 6005102 ПЗУ ДР СТЕВО ПОП-РИСТОВ ПЗУ Д-Р СТЕВО ПОП РИСТОВ ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА БОРИС КИДРИЧ БР.13 ГЕВГЕЛИЈА 702862 СТЕВО ПОП-РИСТОВ 20.11.2014 31.12.2026 МИЛИЦА ДИМИТРОВА  
435. 10-20858/2 4006006121538 6005202 ПЗУ ДР КОСТАДИН ТАНЕВ СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.МИЦО ШАРЕНКОВ БР.20 ВЛЕЗ 1 ГЕВГЕЛИЈА 701696 КОСТАДИН ТАНЕВ 01.01.2009 31.12.2026 КРИСТИНА КАРАГОРГИЕВА  
436. 10-22530/2 4006007121892 6005002 ПЗУ ДР СУНЧИЦА ТАШЕВА-ПЕТКОВСКА СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.104 А/12 ГЕВГЕЛИЈА 702536 СУНЧИЦА ТАШЕВА ПЕТКОВСКА 01.04.2011 31.12.2026 СНЕЖАНА СТАНКОВСКА  
437. 10-21688/2 4006008502040 6006201 ПЗУ РОЈАЛ-МЕДИКА 2 БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.121 БОГДАНЦИ 801470 ЕЛЕНА ДУКОВА 21.10.2011 31.12.2026 БРАНКА АМПОВА  
438. 10-22623/2 4006018514063 6009200 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ХИРУРГИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО 38 ГЕВГЕЛИЈА 732842 КИРО ЧУРЛИНОВ 09.08.2022 31.12.2023
439. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 754994 ПЕТРАНКА НИКОВА 01.07.2018 31.12.2023
440. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 758329 АНИТА МОРАРЦАЛИЕВА ЧОЧКОВА 16.08.2019 31.12.2023
441. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 758337 МАРИНА НАКОВА 16.08.2019 31.12.2023
442. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 761923 СОФИЈА ГУГОВА 06.11.2020 31.12.2023
443. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 743950 БЛАЖЕ ЧОЧКОВ 28.09.2020 31.12.2023
444. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 752363 ПАТРИК МАТХ 01.07.2018 31.12.2023
445. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 764515 МАКЕДОНКА ЈАНЕВА 18.11.2021 31.12.2023
446. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 160393 ЗЛАТКО ТРАЈКОВ 19.12.2019 31.12.2023
447. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 741426 СТЕФКА ИЛИЕВА 01.07.2018 31.12.2023
448. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 757306 БЛАГОЈ АМПОВ 15.01.2019 31.12.2023
449. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 757314 ТОМИСЛАВА МАНЧЕВА 15.01.2019 31.12.2023
450. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 762148 ПАВЛИНКА ЧАВДАРОВА 11.12.2020 31.12.2023
451. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 762164 АНГЕЛА КОСТАДИНОВА 11.12.2020 31.12.2023
452. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 806498 МАЈА РАМАДАНОВА 01.07.2018 31.12.2023
453. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ПЕДАГОГ УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 806650 ВИОЛЕТА СТОЈАНОВИЌ 01.07.2018 31.12.2023
454. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 807214 СОФИЈА КАРАКАБАКОВА 01.07.2018 31.12.2023
455. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 807290 РОЗИТА АНДОНОВА 01.07.2018 31.12.2023
456. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 807303 ДИМИТАР ЧУЧАНОВ 01.07.2018 31.12.2023
457. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 741477 ЛЕПОСАВА ПОПРИСТОВА 01.07.2018 31.12.2023
458. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 744107 АНЕТКА ЛИСИЧКОВА ИЛИЕВСКА 01.07.2018 31.12.2023
459. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 741841 ВАСИЛ БИМБИЛОВСКИ 01.07.2018 31.12.2023
460. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 760439 ЈАСМИНА ЈАНЕВА ЗДРАВКОСКА 03.03.2020 31.12.2023
461. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ КАРДИОЛОГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 718467 СТРЕТКО ЈОВАНОВ 01.07.2018 31.12.2023
462. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 718475 ЃОРЃИ АТАНАСОВ 01.07.2018 31.12.2023
463. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 718530 ДАИТА ЏАТЕВА 01.07.2018 31.12.2023
464. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 718670 АНДОН МАНДИЌ 01.07.2018 31.12.2023
465. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДИПЛОМИРАН ЛОГОПЕД УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 808679 ИВАНА ДУЕВА ЈАНКУЛОВА 25.12.2020 31.12.2023
466. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 718491 СЛАВИЦА БАЈАЛЦАЛИЕВА 01.07.2018 31.12.2023
467. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 718645 ЈОВАН АНГЕЛОВ 01.07.2018 31.12.2023
468. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 718548 ДИВНА КРЏЕВА 01.07.2018 31.12.2023
469. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 718688 ЗОРАН ЈОВАНОВ 01.07.2018 31.12.2023
470. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 741485 ЕЛЕНА ЈОВАНОВА 12.08.2019 31.12.2023
471. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 758817 ЉУПКА УРУМОВА ПРОЛЕ 18.09.2019 31.12.2023
472. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 764302 РЕНАТА ТРАЈКОВА 01.10.2021 31.12.2023
473. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 752681 ТОДОРКА ОКОВА 01.07.2018 31.12.2023
474. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 753157 РУБИНЧО ЦВЕТАНОСКИ 01.07.2018 31.12.2023
475. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 754056 АЛЕКСАНДРА ЕНЏЕКЧЕВА 01.07.2018 31.12.2023
476. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 756580 АНГЕЛА СТАМЕНКОВСКА 08.10.2018 31.12.2023
477. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 758167 АЛЕКСАНДАР МУРЏЕВ 23.07.2019 31.12.2023
478. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 748838 СТОЈАНЧЕ ДИМИТРИЕВСКИ 01.07.2018 31.12.2023
479. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 748846 ДОНКА БОГАТИНОВА 01.07.2018 31.12.2023
480. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 718440 САШКО ЦВЕТКОВИЌ 01.07.2018 31.12.2023
481. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 718556 МИТКО КРЏЕВ 01.07.2018 31.12.2023
482. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 745863 САШКО РИЗОВ 25.12.2018 31.12.2023
483. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 757675 НАКО ПОП РИСТОВ 12.02.2019 31.12.2023
484. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 740519 БЛАГОЈА ЗДРАВЕВ 20.01.2022 20.01.2023
485. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 718653 ЗОРАН ПРОЧКОВ 01.07.2018 31.12.2023
486. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 718424 САВЕ ПАНОРОВ 01.07.2018 31.12.2023
487. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 718432 РИСТО ЛЕШТОВ 01.07.2018 31.12.2023
488. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 741760 АЛЕКСАНДАР КИРОВ 01.07.2018 31.12.2023
489. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 745855 АЛЕКСАНДАР ТАНЕВ 20.07.2020 31.12.2023
490. 10-22623/2 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 762369 ЗОРАН ДИМИТРОВ 14.01.2021 31.12.2023
491. 09-16196/2 4006974101230 6001901 НЕГОРСКИ БАЊИ ГЕВГЕЛИЈА ПРИРОДНО ЛЕКУВАЛИШТЕ НЕГОРСКИ БАЊИ АД ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТОВ БР. ББ, НЕГОРЦИ НЕГОРЦИ 743666 БЛАГОРОДНА ТАНКОВСКА 01.04.2011 31.12.2022
492. 10-20876/2 4006995102962 6000504 ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ ПЗУ ОРД.ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА Д-Р ХАЏИ НИКОЛОВ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 700754 БОРИС ХАЏИ-НИКОЛОВ 06.03.2017 31.12.2026 ЉУБИЦА МАНЧЕВА  
493. 10-22965/2 4007004128620 7002302 ПЗУ РОЈАЛ МЕДИКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.84 ГОСТИВАР 807338 ВИКТОРИЈА СТЕФАНОВСКИ 14.06.2021 04.10.2021 СЛАЃАНА АНДОНОСКА ЛЕЈЛА ШАБАН МЕХМЕДИ 802093 Замена за породилно 25.02.2022 14.11.2022
494. 10-22965/2 4007004128620 7002302 ПЗУ РОЈАЛ МЕДИКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.84 ГОСТИВАР 801127 ИЉКО ГАВРИЛОВСКИ 25.10.2011 31.12.2026 БИРСЕНА ИЗЕИРОСКА  
495. 10-22965/2 4007004128620 7002302 ПЗУ РОЈАЛ МЕДИКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.84 ГОСТИВАР 801984 ДРАГАНА РИСТЕСКА 01.12.2018 31.12.2026 СОЊА СИНАДИНОСКА ЃОРЃИОСКА  
496. 10-23112/2 4007004128981 7004802 ПЗУ ДЕА ДЕНТ СПЕЦ. ОРД. ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ. КОЧО ЗОЗИ БР. 41 ГОСТИВАР 704342 ЗУМБРИ ЕМРУЛАИ 01.04.2011 31.12.2026 МЕВЉУДЕ МИФТАРИ  
497. 10-22011/2 4007005132087 7005404 ПЗУ БЛЕНДА МЕДИКА ПЗУ БЛЕНДА МЕДИКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ.ПАВЛЕ АВРАМОВСКИ БР.54 ЛОК 1 ГОСТИВАР 805882 ЈАКОВ ИЛКОСКИ 10.12.2015 31.12.2026 БИЛЈАНА ЗМЕЈКОСКА  
498. 10-19164/2 4007005132966 7006001 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 805998 АБДУЛКАДАР АЛИЈИ 17.01.2014 31.12.2023
499. 10-19164/2 4007005132966 7006001 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО ХЕМИЈА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 807141 МАРИНА СПИРОВСКА 16.02.2017 31.12.2023
500. 10-19164/2 4007005132966 7006001 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 808008 НАДИР АЛИЈИ 15.04.2019 31.12.2023
501. 10-19164/2 4007005132966 7006001 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 809004 ДРАГАНА ЃОРЃИЕВСКА 02.07.2021 31.12.2023
502. 10-19164/2 4007005132966 7006002 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 754790 МАРИНА КУЗМАНОСКА ДИМИТРИЈЕСКА 11.01.2017 31.12.2023
503. 10-19164/2 4007005132966 7006002 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 757772 ДЕНИС ВЕЛИУ 27.02.2019 31.12.2023
504. 10-19164/2 4007005132966 7006002 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 761613 ЕМИЛИЈА СРБИНОСКА 27.08.2020 31.12.2023
505. 10-19164/2 4007005132966 7006002 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 764850 АРТА САДИКУ 24.01.2022 31.12.2023
506. 10-19164/2 4007005132966 7006002 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 764868 ЈАНА ТОДОРОВСКА 25.01.2022 31.12.2023
507. 10-19164/2 4007005132966 7006002 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734128 ЈАМИН СИНАНИ 07.08.2018 31.12.2023
508. 10-19164/2 4007005132966 7006002 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 757799 ВЈОЛЦА БЕЈТА 27.02.2019 31.12.2023
509. 10-19164/2 4007005132966 7006002 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 757802 ОЛГИЦА АДАМОСКА ИСАКОСКА 27.02.2019 31.12.2023
510. 10-19164/2 4007005132966 7006002 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 760196 СУНАЈ МАЗЛАМИ 24.02.2020 31.12.2023
511. 10-19164/2 4007005132966 7006002 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР СПОРТСКА МЕДИЦИНА СПОРТСКА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734101 ЛЕПА ЦАРОВСКА 20.01.2011 31.12.2023
512. 10-19164/2 4007005132966 7006003 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734080 АФРИМ БЕЌИРИ 20.01.2011 31.12.2023
513. 10-19164/2 4007005132966 7006003 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734160 АДРИАНА БАКА 20.01.2011 31.12.2023
514. 10-19164/2 4007005132966 7006003 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734195 ДАФИНА БОГДАНОСКА 20.01.2011 31.12.2023
515. 10-19164/2 4007005132966 7006003 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734209 ЌУФЛИ КАМБЕРИ 20.01.2011 31.12.2023
516. 10-19164/2 4007005132966 7006003 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734268 ФЉАРУШЕ ОСМАНИ 20.01.2011 31.12.2023
517. 10-19164/2 4007005132966 7006004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734071 ЛИДИЈА ЕФРЕМОВСКА-ФИЛИПОСКА 20.01.2011 31.12.2023
518. 10-19164/2 4007005132966 7006004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734098 КУЈТИМ БИЛАЛИ 20.01.2011 31.12.2023
519. 10-19164/2 4007005132966 7006004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734187 САЗАН МУХАРЕМИ 20.01.2011 31.12.2023
520. 10-19164/2 4007005132966 7006004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734217 ТРПЕ ЈОВИЦОСКИ 20.01.2011 31.12.2023
521. 10-19164/2 4007005132966 7006004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734276 АНЧО ГРУЈОСКИ 20.01.2011 31.12.2023
522. 10-19164/2 4007005132966 7006004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734284 ЛИЛЈАНА ЈАКОВЛЕСКА 20.01.2011 31.12.2023
523. 10-19164/2 4007005132966 7006004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734314 ЉЕЈЛА ОСМАНИ 20.01.2011 31.12.2023
524. 10-19164/2 4007005132966 7006004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734322 ЕЛИЗАБЕТА СЕРАФИМОСКА 20.01.2011 31.12.2023
525. 10-19164/2 4007005132966 7006004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734349 ХАКИК ДЕЛИХАСАНИ 20.01.2011 31.12.2023
526. 10-19164/2 4007005132966 7006004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 745324 МАРЈАН СИЉАНОСКИ 25.03.2013 31.12.2023
527. 10-19164/2 4007005132966 7006004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 745332 САЊА БОШКОВСКА 25.03.2013 31.12.2023
528. 10-22763/2 4007005132974 7005901 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР АНЕСТЕЗИЈА И РЕАНИМАЦИЈА АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739219 САДРИ ЗЕЌИРИ 24.01.2011 31.12.2023
529. 10-22763/2 4007005132974 7005901 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР АНЕСТЕЗИЈА И РЕАНИМАЦИЈА АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739235 ДАШУРИЈЕ КАПРОЛИ 24.01.2011 31.12.2023
530. 10-22763/2 4007005132974 7005901 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР АНЕСТЕЗИЈА И РЕАНИМАЦИЈА АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 748145 ГАЗИ СЕЛИМИ 01.04.2014 31.12.2023
531. 10-22763/2 4007005132974 7005901 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР АНЕСТЕЗИЈА И РЕАНИМАЦИЈА АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 748234 АДНАН ЏАБИРИ 07.04.2014 31.12.2023
532. 10-22763/2 4007005132974 7005901 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР АНЕСТЕЗИЈА И РЕАНИМАЦИЈА АНЕСТЕЗИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА, АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 762113 БИЛЈАНА КОРУНОСКА МЕРЏАНОСКИ 07.12.2020 31.12.2023
533. 10-22763/2 4007005132974 7005902 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 735604 АГИМ ЈАКУПИ 24.01.2011 31.12.2023
534. 10-22763/2 4007005132974 7005902 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 738913 ТЕУТА БАЈРАМИ АДЕМАЈ 24.01.2011 31.12.2023
535. 10-22763/2 4007005132974 7005902 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 738921 ЗОРАН НОФИТОСКИ 24.01.2011 31.12.2023
536. 10-22763/2 4007005132974 7005902 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 738956 АФРДИТА СЕЛАМИ-САЛИУ 04.12.2015 31.12.2023
537. 10-22763/2 4007005132974 7005903 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА ПУЛМОЛОГИЈА И РЕСПИРАТОРНА АЛЕРГОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 750255 ФАТМИР ИСМАИЛИ 24.11.2014 31.12.2023
538. 10-22763/2 4007005132974 7005903 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ, ПЕНЕУМОФТИЗИОЛОГ ОД ЦЕНТАР ЗА АСТМА И HOBB УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 730866 СУЗАН ИСМАИЛОВА 14.04.2011 31.12.2023
539. 10-22763/2 4007005132974 7005903 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 800910 РОЗИТА РИСТОВСКА 01.08.2014 31.12.2023
540. 10-22763/2 4007005132974 7005903 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 801909 АФРДИТА ЈУСУФИ 20.11.2020 31.12.2023
541. 10-22763/2 4007005132974 7005903 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 806234 ИВИЦА АНЃЕЛКОСКИ 01.08.2014 31.12.2023
542. 10-22763/2 4007005132974 7005903 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 806242 АЛИЈЕ АЛИЈИ 01.08.2014 31.12.2023
543. 10-22763/2 4007005132974 7005903 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 806897 МИРТЕЗАН МЕМЕДИ 16.03.2016 31.12.2023
544. 10-22763/2 4007005132974 7005903 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 758973 МИМОЗА БАФЌАРИ-БАКИЈИ 01.04.2022 31.12.2022
545. 10-22763/2 4007005132974 7005903 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 745006 АДИ ЈАКУПИ 24.01.2013 31.12.2023
546. 10-22763/2 4007005132974 7005903 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 753343 МУСААГА ЕМУШИ 03.03.2016 31.12.2023
547. 10-22763/2 4007005132974 7005904 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР_25 ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ЕНДОКРИНОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 740128 СТОЈО БОШКОСКИ 24.09.2021 31.12.2023
548. 10-22763/2 4007005132974 7005904 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР_25 ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГИЈА И РЕСПИРАТОРНА АЛЕРГОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 761150 СЕВДАЛИ НЕЗИРИ 11.06.2020 31.12.2023
549. 10-22763/2 4007005132974 7005904 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР_25 РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 764299 МИРАНДА РАМАНИ-ИЗАИРИ 29.09.2021 31.12.2023
550. 10-22763/2 4007005132974 7005907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739197 РАТКО НАУМОСКИ 24.01.2011 31.12.2023
551. 10-22763/2 4007005132974 7005907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739421 ЕНЕС МЕМЕТИ 24.01.2011 31.12.2023
552. 10-22763/2 4007005132974 7005908 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739332 ИРИНА БЛАЖЕСКА 24.01.2011 31.12.2023
553. 10-22763/2 4007005132974 7005908 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739529 МАКФИРЕТ СЕЛМАНИ 11.07.2018 31.12.2023
554. 10-22763/2 4007005132974 7005908 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 761893 МИРЈАНА ЌИПРИЈАНОСКА 03.11.2020 31.12.2023
555. 10-22763/2 4007005132974 7005908 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 761915 ДАЛАНДИШЕ ДЕМИРИ СУЛЕЈМАНИ 05.11.2020 31.12.2023
556. 10-22763/2 4007005132974 7005909 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 735736 ЖИВКО АЛЕКСОСКИ 24.01.2011 31.12.2023
557. 10-22763/2 4007005132974 7005909 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 735779 ИСМАИЉ ШАБАНИ 24.01.2011 31.12.2023
558. 10-22763/2 4007005132974 7005909 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 735795 ГЗИМ ИСМАИЛИ 24.01.2011 31.12.2023
559. 10-22763/2 4007005132974 7005909 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739537 ХАНИФЕ ХАСАНИ 16.02.2021 31.12.2023
560. 10-22763/2 4007005132974 7005911 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739316 ГАНИМЕТ ХАНЏИУ 24.01.2011 31.12.2023
561. 10-22763/2 4007005132974 7005911 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739545 ДРАГАН СОТИРОСКИ 08.02.2019 31.12.2023
562. 10-22763/2 4007005132974 7005912 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА И СУДСКА МЕДИЦИНА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА И СУДСКА МЕДИЦИНА СУДСКА МЕДИЦИНА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739359 ВЛАДИМИР ДАНИЛОВСКИ 24.01.2011 31.12.2023
563. 10-22763/2 4007005132974 7005912 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА И СУДСКА МЕДИЦИНА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА И СУДСКА МЕДИЦИНА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739430 ЛЕНЧЕ СТЕФАНОСКА 24.01.2011 31.12.2023
564. 10-22763/2 4007005132974 7005913 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 738999 ШЕРАФЕДИН БЕБА 29.10.2012 31.12.2023
565. 10-22763/2 4007005132974 7005913 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 753238 ДРИТА ЏАБИРИ 02.02.2016 31.12.2023
566. 10-22763/2 4007005132974 7005913 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 753807 ВЈОЛЦА БЕШИРИ 29.06.2016 31.12.2023
567. 10-22763/2 4007005132974 7005913 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 760978 ВИСАР МУЧА 04.05.2020 31.12.2023
568. 10-22763/2 4007005132974 7005913 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 764884 ЗЕЈНЕП БИЉАЛИ-ШУАЈИБИ 26.01.2022 31.12.2023
569. 10-22763/2 4007005132974 7005913 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 766623 БЕСА ШИШКО АЗИРИ 14.09.2022 31.12.2023
570. 10-22763/2 4007005132974 7005914 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 716626 НАДИЦА МИТРЕСКА 24.01.2011 31.12.2023
571. 10-22763/2 4007005132974 7005914 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739383 ЉУБИЦА АНАСТАСИЕВСКА 24.01.2011 31.12.2023
572. 10-22763/2 4007005132974 7005914 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 746991 ЕЛЕОНОРА СПАСОВСКА 08.11.2013 31.12.2023
573. 10-22763/2 4007005132974 7005915 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739286 НАСИР МУСЛИУ 24.01.2011 31.12.2023
574. 10-22763/2 4007005132974 7005915 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 756466 АРИФ МЕМЕДИ 11.09.2018 31.12.2023
575. 10-22763/2 4007005132974 7005915 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 761826 АРБЕНА СЕЛМАНИ 09.10.2020 31.12.2023
576. 10-22763/2 4007005132974 7005917 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 762920 БЕСАРТА ЈОНУЗИ ИБРАИМИ 31.03.2021 31.12.2023
577. 10-22763/2 4007005132974 7005919 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739120 ФАТМИР КАПРОЛИ 24.01.2011 31.12.2023
578. 10-22763/2 4007005132974 7005919 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739170 ГОЛУБЕ ЈАНЕВСКИ 24.01.2011 31.12.2023
579. 10-22763/2 4007005132974 7005919 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ТРАУМАТОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 764477 МУАЛЛА МЕМЕТИ 05.11.2021 31.12.2023
580. 10-22763/2 4007005132974 7005919 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ТРАУМАТОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 765520 ВУЛНЕТ МЕМЕТИ 07.04.2022 31.12.2023
581. 10-22763/2 4007005132974 7005920 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734241 АФРИМ САЛИУ 30.05.2022 31.12.2023
582. 10-22763/2 4007005132974 7005920 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739111 ИЛБЕРТ АДЕМИ 24.01.2011 31.12.2023
583. 10-22763/2 4007005132974 7005920 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739146 ГАЗИ МУСТАФА 24.01.2011 31.12.2023
584. 10-22763/2 4007005132974 7005920 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739448 СКЕНДЕР ВЕЛИЈИ 24.01.2011 31.12.2023
585. 10-22763/2 4007005132974 7005920 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 765759 БУРИМ САЛИУ 10.05.2022 31.12.2023
586. 10-22763/2 4007005132974 7005923 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ГРАДЕН ХИРУРГ УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 738930 БЕСНИК МУСТАФАИ 14.05.2021 31.12.2023
587. 10-22763/2 4007005132974 7005923 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739073 ЈАКУП ЈАКУПИ 24.01.2011 31.12.2023
588. 10-22763/2 4007005132974 7005923 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739154 СТОЈАН ДАВИДОВСКИ 24.01.2011 31.12.2023
589. 10-22763/2 4007005132974 7005923 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739499 АГРОН ЗУФЕРИ 20.09.2021 31.12.2023
590. 10-22763/2 4007005132974 7005925 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА КАРДИОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739049 СЕБАЕДИН МЕМЕДИ 24.01.2011 31.12.2023
591. 10-22763/2 4007005132974 7005925 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739456 ЕМРИ БАЈРАМИ 24.01.2011 31.12.2023
592. 10-22763/2 4007005132974 7005925 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА КАРДИОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739464 БЕТИМ ДАУТИ 24.01.2011 31.12.2023
593. 10-22763/2 4007005132974 7005925 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739502 ГОЈАРТ СУЛЕЈМАНИ 11.04.2016 31.12.2023
594. 10-22763/2 4007005132974 7005925 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 744140 ЈУСУФ ЈАКУПИ 26.12.2013 31.12.2023
595. 10-22763/2 4007005132974 7005925 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 745103 ЛИНДИТА НУРЕДИНИ 30.01.2013 31.12.2023
596. 10-22763/2 4007005132974 7005925 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 745111 САФЕТ СУЛЕЈМАНИ 30.01.2013 31.12.2023
597. 10-22763/2 4007005132974 7005925 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 746177 БЛЕРИМ МУСТАФА 05.08.2013 31.12.2023
598. 10-22763/2 4007005132974 7005925 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 750794 ЛИРИМ БЕЌИРИ 12.01.2022 31.12.2023
599. 10-22763/2 4007005132974 7005925 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 752959 АЛСАДА ВЕСЕЛИ-АБАЗИ 10.12.2015 31.12.2023
600. 10-21573/2 4007005133067 7005802 ПЗУ ДЕНДИА ЕСТЕТИКА-32 СПЕЦ.ОРДИН.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА, ОРТОДОНЦИЈА С.НЕГОТИНО ВРАПЧИШТЕ 703540 ИМБРЛИ ХАЛИЛИ 01.04.2011 31.12.2026 ШЌИПРОНА ХАВЗИУ  
601. 10-22276/2 4007006135691 7007602 ПЗУ НОВА МЕДИКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. ИЛИНДЕНСКА ЛОКАЛ 37 ГОСТИВАР 804428 СЛАЃАНА ТРПКОВСКА 25.06.2013 31.12.2026 ДАНИЕЛА БРАШИЌ  
602. 10-23638/2 4007006136752 7008202 ПЗУ АРБ-МЕДИКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА НЕО ПРАКСИС ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.244 ГОСТИВАР 808610 СЕХЕР ЗУЛИ 07.12.2020 31.12.2026 ЃИЛШЕН ШАБАНИ  
603. 10-4265/2 4007006136760 7008503 ПЗУ ДР. Н. ОСМАНИ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ПРОЛАБ ГОСТИВАР ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.230 ГОСТИВАР 802069 ФАТМИРЕ СЕЈФУЛАИ 14.06.2021 31.12.2026 ЕМИЛИЈА НАУМОВСКА КАЛИЈАС  
604. 10-23114/2 4007007137132 7012301 ПЗУ ДЕВА-ДЕНТ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 701580 МУХАМЕТ МУРАТИ 01.01.2009 31.12.2026 БЕНАЗИЈЕ АЛИТИ  
605. 10-21016/2 4007007137280 7011601 ПЗУ ЕУРО-ОРТОДОНЦИ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 702498 МЕЛИХА ЈОНУЗИ 01.04.2011 31.12.2026 ВАЛБОНА РИСТЕМИ  
606. 10-22583/2 4007007137639 7011501 ПЗУ ПРОТЕТИКА-ПРО СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИБР.29 ГОСТИВАР 703044 СРЕТЕН ИЛИЕВСКИ 01.01.2009 31.12.2026 ГОРДАНА ВОЛЧЕСКА  
607. 10-22089/2 4007007138961 7012501 ПЗУ ОТОМЕДИКА 2 ОРДИНАЦИЈА ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ул. СЛОБОДАН ПЕПОСКИ БР: 44 ГОСТИВАР 700312 СПОМЕНКА ТРИМЧЕСКА 01.01.2008 31.12.2026 МАРИЈАНА ЈОРДАНОСКА  
608. 10-24229/2 4007007500512 7014202 ПЗУ ДР МИРЛИНД СЕЛИМИ ООС ПЗУ ДР МИРЛИНД СЕЛИМИ МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА, ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.СЕДЕК КОСТОСКИ. БР.41 ГОСТИВАР 732737 МИРЛИНД СЕЛИМИ 01.04.2012 31.12.2026 ЗИБЕЏЕД СУЛЕЈМАНИ  
609. 10-24217/2 4007008503035 7015001 ПЗУ Д-Р ХАСИМ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА, ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БРАЌА ЃИНОСКИ. ББ ГОСТИВАР 702722 ХАСИМ ХАВЗИУ 01.01.2009 31.12.2026 НАЛАН ТОСКА  
610. 10-22404/2 4007008503167 7014902 ПЗУ СУ - ДЕНТ СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.104/1-3 ГОСТИВАР 701459 МЕНСУР ЕЛЕЗИ 01.01.2009 31.12.2026 ЕВИЦА БУБЕВСКА  
611. 10-23018/2 4007008504767 7015201 ПЗУ Д-Р НИКОЛА СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА БЛАЖЕСКИ БР.29 ГОСТИВАР 703443 НИКОЛА ПЕТРОВСКИ 01.01.2009 31.12.2026 АНА СЕРАФИМОВСКА  
612. 10-24374/2 4007009506682 7016201 ПЗУ САНОДЕНТ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.35/4 ГОСТИВАР 703850 БАРДУЛ АРИФИ 15.02.2010 31.12.2026 ДИЕЛЗА АСАНИ МЕРСИНИ  
613. 10-22972/2 4007009506712 7016701 ПЗУ Д-Р СОЊА СПЕЦ.ОРДИН.ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.ПАВЛЕ АВРАМОВСКИ БР.40 ГОСТИВАР 703915 СОЊА ЃОРЃИОСКА 01.04.2010 31.12.2026 ЈЕЛЕНА МАРКОСКА  
614. 10-22932/2 4007010508281 7017401 ПЗУ ТУША СПЕЦ.ОРД.ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ.БЕЛИЧИЦА БР.4 ГОСТИВАР 732729 ХАСИП ТУША 01.10.2010 31.12.2026 ВИОЛЕТА МИЛЧЕСКА  
615. 10-21415/2 4007010509776 7018202 ПЗУ Д-Р ЕЉЕСА ПЗУ Д-Р ЕЉЕСА - СПЕЦИЈ.ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.15 ГОСТИВАР 735957 ЕЉЕСА МЕХМЕДИ 21.04.2015 31.12.2026 КУЈТИМЕ МЕХМЕДИ  
616. 10-22595/2 4007011510603 7018501 ПЗУ ВИВА ДЕНТ - АДЕА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈ АПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА, ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.113/2-2 ГОСТИВАР 736198 САФЕТ ЗУФЕРИ 01.04.2011 31.12.2026 ВАИДЕ ДЕРВИШИ  
617. 10-6841/2 4007019528463 7026301 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА Д-Р ГОРДАНА-ГОСТИВАР ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА Д-Р ГОРДАНА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ПАВЛЕ АВРАМОСКИ БР.40 ГОСТИВАР 766119 ГОРДАНА ЌИРОСКА МЕРЏАНОСКА 29.06.2022 31.12.2026 ИВАНА СТЕФАНОСКА  
618. 10-21640/2 4007955110284 7000204 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДР РУСЕ БОШКОВСКИ ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ РОСТУШЕ- ДР РУСЕ БОШКОВСКИ ИТНА ПОМОШ ПЕДИЈАТАР С.РОСТУШЕ РОСТУША 740586 МЕВМЕД ЏАФЕРИ 28.01.2011 31.12.2023
619. 10-21640/2 4007955110284 7000204 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДР РУСЕ БОШКОВСКИ ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ РОСТУШЕ- ДР РУСЕ БОШКОВСКИ ИТНА ПОМОШ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА С.РОСТУШЕ РОСТУША 740594 СЕАД АСАНИ 28.01.2011 31.12.2023
620. 10-21640/2 4007955110284 7000204 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДР РУСЕ БОШКОВСКИ ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ РОСТУШЕ- ДР РУСЕ БОШКОВСКИ РУРАЛЕН ТИМ ОПШТА МЕДИЦИНА С.РОСТУШЕ РОСТУША 755222 ОМЕР ДУРМИШИ 10.10.2017 31.12.2023
621. 10-21640/2 4007955110284 7000205 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДР РУСЕ БОШКОВСКИ ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ РОСТУШЕ- ДР РУСЕ БОШКОВСКИ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА С.РОСТУШЕ РОСТУША 734640 АДМИР ЈАКУПОСКИ 28.01.2011 31.12.2023
622. 10-21640/2 4007955110284 7000205 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДР РУСЕ БОШКОВСКИ ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ РОСТУШЕ- ДР РУСЕ БОШКОВСКИ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.РОСТУШЕ РОСТУША 760137 ТЕУТА МИРТО 20.02.2020 31.12.2023
623. 10-24218/2 4007993106312 7002401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА СЕКУНДАРНО НИВО Д-Р АЛИХАЈДАР ГАШИ СПЕЦ. ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ. СРЕТКО КРСТЕСКИ БР. 65-А ГОСТИВАР 700282 АЛИ ХАЈДАР ГАШИ 01.01.2008 31.12.2026 ЗИЛИЈЕ АМИТИ  
624. 10-4233/2 4007993106312 7002402 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА СЕКУНДАРНО НИВО Д-Р АЛИХАЈДАР ГАШИ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-ПОЛИКЛИНИКА НА СЕКУНДАРНО НИВО Д-Р АЛИХАЈДАР ГАШИ ГОСТИВАР-ОРДИНАЦИЈА ПО СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА ГОСТИВАР СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.СРЕТКО КРСТЕСКИ БР. 65А ГОСТИВАР 765651 НОРА АСАНИ ГАШИ 03.05.2022 31.12.2026 АФРДИТА МИФТАРИ  
625. 10-24238/2 4007996102075 7002202 ПЗУ КАРДИОМЕД ФС БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.БРАЌА ГИНОСКИ БР.227 ГОСТИВАР 801640 ДУШИЦА ТРИМЧЕВСКА 25.10.2011 31.12.2026 ЕНЕС ЌАМИЛИ  
626. 10-21008/2 4007996110949 7001002 ПЗУ НЕОНАТУС ПЗУ ХЕМОЛАБ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА ДОБРИ ДОЛ - ГОСТИВАР, ВРАПЧИШТЕ ДОБРИ ДОЛ - ГОСТИВАР 801968 АРБЕН СЕФЕРИ 01.06.2015 31.12.2026 МИРЈЕТА КАСАМИ  
627. 09-17002/2 4008005103792 8002801 ПЗУ СПЕЦ. БОЛ. ПО ФИЗ. МЕД. И РЕХ. ДЕБАРСКИ БАЊИ ЦАПА ПЗУ Спец. бол. по физ. мед. и рех. Дебарски Бањи ЦАПА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА Ул 8-ми Септември бр 9 ДЕБАР 742228 БЕСНИК МАЌЕЛАРА 01.04.2010 31.12.2022
628. 09-17002/2 4008005103792 8002801 ПЗУ СПЕЦ. БОЛ. ПО ФИЗ. МЕД. И РЕХ. ДЕБАРСКИ БАЊИ ЦАПА ПЗУ Спец. бол. по физ. мед. и рех. Дебарски Бањи ЦАПА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА Ул 8-ми Септември бр 9 ДЕБАР 742236 НАИМ ИСА 01.04.2010 31.12.2022
629. 10-22414/2 4008018503889 8005500 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 761907 БЕСАРТ АЛИЛИ 05.11.2020 31.12.2023
630. 10-22414/2 4008018503889 8005500 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 741361 ЌАНИЈА ЈАКУПОВСКИ 23.06.2022 31.12.2023
631. 10-22414/2 4008018503889 8005500 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 764698 ФАТЈОН ДЕМА 20.12.2021 31.12.2023
632. 10-22414/2 4008018503889 8005500 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 764701 АРБИЈОН КОЛАРИ 20.12.2021 31.12.2023
633. 10-22414/2 4008018503889 8005500 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 746525 ДИЈАНА ДУКА 23.06.2022 31.12.2023
634. 10-22414/2 4008018503889 8005500 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 759716 АЛБЕРТ МАЌЕЛАРА 17.01.2020 31.12.2023
635. 10-22414/2 4008018503889 8005500 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 759724 ЕЛОНА ПАПРАНИКУ 17.01.2020 31.12.2023
636. 10-22414/2 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 741329 БУРБУЌЕ ФЕТАХУ 01.06.2018 31.12.2023
637. 10-22414/2 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 804061 ИГО КИРОВСКИ 01.06.2018 31.12.2023
638. 10-22414/2 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 741230 ДИХАНА БЕГУ 01.06.2018 31.12.2023
639. 10-22414/2 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УРОЛОГИЈА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 741264 ХЕКУРАН ДУКА 27.06.2019 31.12.2023
640. 10-22414/2 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОРТОПЕДИЈА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 741272 ИСМАИЛАКИ КЛЕЊА 01.06.2018 31.12.2023
641. 10-22414/2 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 741299 АЏИЈА КУРТОСКИ 01.06.2018 31.12.2023
642. 10-22414/2 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 754951 ДРАГАН КЛОПЧЕВСКИ 01.06.2018 31.12.2023
643. 10-22414/2 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 760943 КУШТРИМ КОЛЕЦИ 15.04.2020 31.12.2023
644. 10-22414/2 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 742430 СЕФЕДИН ДУКА 24.09.2018 31.12.2023
645. 10-22414/2 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 742392 СИДИКА ЌОРМЕМЕТИ 01.06.2018 31.12.2023
646. 10-22414/2 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 759708 ГЕРТА СПАХИЈУ-АЛИЛИ 23.06.2022 31.12.2023
647. 10-22414/2 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ИТНА ПОМОШ РАДИОЛОГИЈА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 761982 АНТИГОНА ШАХИН 23.06.2022 31.12.2023
648. 10-22414/2 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 764710 ДАФИНА АЛИЛИ 23.06.2022 31.12.2023
649. 10-22414/2 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 806684 АДМИР КОСОВРАСТИ 01.06.2018 31.12.2023
650. 10-22414/2 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 743755 АШИМ ИМЕРОСКИ 01.06.2018 31.12.2023
651. 10-22414/2 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 744247 СЕВДИЈЕ КОЏА 01.06.2018 31.12.2023
652. 10-22414/2 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 743844 ИСМАИЛ МАШКУЛИ 01.06.2018 31.12.2023
653. 10-22414/2 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПЕДИЈАТАР АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 751910 ЛУЛЗИМ СТРИКЧАНИ 01.06.2018 31.12.2023
654. 10-22414/2 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 761192 ШЌИПОЊЕ ТУРКЕШИ 17.06.2020 31.12.2023
655. 10-22414/2 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 752142 ШКЛЌИМ СЕЛА 01.06.2018 31.12.2023
656. 10-22414/2 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 741280 БАШКИМ ЦАМИ 01.06.2018 31.12.2023
657. 10-22414/2 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 741256 ЈЕТЛУМТ ПАШОЛИ 19.07.2018 31.12.2023
658. 10-20881/2 4009005108219 9000702 ПЗУ ДР СВЕТЛАНА СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 703214 СВЕТЛАНКА АНГЕЛОВСКА 01.01.2009 31.12.2026 СОЊА СУГАРЕВА  
659. 10-20881/2 4009005108219 9000702 ПЗУ ДР СВЕТЛАНА СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 762946 ДИЈАНА АНГЕЛОВСКА СИНАДИНОВСКИ 22.12.2021 31.12.2026 ЕМИЛИЈА ТРЕНДАФИЛОВА  
660. 10-20772/2 4009006109600 9003701 ПЗУ ДЕНТО-БРЕКЕТ ДР ЈАДРАНКА СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО 702145 ЈАДРАНКА АТАНАСОВА 01.04.2011 31.12.2026 ВИОЛЕТА РИСТОВСКА  
661. 10-21970/2 4009995100144 9000100 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ЈЗО ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ МЕТОДИ ДЕЛЧЕВО 752398 ЗОРАН АРСОВСКИ 05.01.2022 31.12.2022
662. 10-21970/2 4009995100144 9000100 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ЈЗО УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ МЕТОДИ ДЕЛЧЕВО 710431 ДИМИТАР КОЖУХАРОВ 01.01.2022 31.12.2022
663. 10-21970/2 4009995100144 9000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 718165 ЛИДИЈА СТОИЧОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
664. 10-21970/2 4009995100144 9000104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ РЕНТГЕН РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОГИЈА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 730106 АДРИЈАНА ИЛИЕВСКА ВЕЛКОВСКИ 11.06.2021 31.12.2023
665. 10-21970/2 4009995100144 9000104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ РЕНТГЕН РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 735760 СТЕФКА Д.СТАМЕНКОВА 01.04.2010 31.12.2023
666. 10-21970/2 4009995100144 9000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 718157 СОФИЈА СТОЈАНОВСКА-СТАНОЕВА 01.04.2010 31.12.2023
667. 10-21970/2 4009995100144 9000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 732338 ТОНИ ГЕОРГИЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
668. 10-21970/2 4009995100144 9000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 742635 ЉУПЧО ТРАЈАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
669. 10-21970/2 4009995100144 9000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 742643 ДАРКО ПЕТРОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
670. 10-21970/2 4009995100144 9000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 749575 ИЛИЈА АТАНАСОВ 08.02.2016 31.12.2023
671. 10-21970/2 4009995100144 9000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ИТНА ПОМОШ РУРАЛЕН ТИМ ПЕДИЈАТАР УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 749834 ЉУПКА КАЛАЏИСКА 09.10.2014 31.12.2023
672. 10-21970/2 4009995100144 9000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 158305 ВИКТОРИЈА ЏАБИРСКА 16.10.2018 31.12.2023
673. 10-21970/2 4009995100144 9000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 732605 ГОЦЕ СТОЈМЕНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
674. 10-21970/2 4009995100144 9000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 735809 ВЕСЕЛИНКА ИВАНОВА 01.04.2010 31.12.2023
675. 10-21970/2 4009995100144 9000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 745090 ДАНИЕЛА ЦВЕТКОВСКА 11.01.2017 31.12.2023
676. 10-21970/2 4009995100144 9000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 749028 БИЛЈАНА КОСТАДИНОВСКИ 09.05.2014 31.12.2023
677. 10-21970/2 4009995100144 9000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 760587 ХРИСТИНА СМИЉКОВА 09.03.2020 31.12.2023
678. 10-21970/2 4009995100144 9000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 762075 СИМОНА НИКОЛОВСКА 07.12.2020 31.12.2023
679. 10-21970/2 4009995100144 9000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 763055 ВИКТОРИЈА  РИСТОВСКА АЛЕКСОВ 12.04.2021 31.12.2023
680. 10-21970/2 4009995100144 9000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 763322 МОНИКА СТОИЛОВА 01.06.2021 31.12.2023
681. 10-21970/2 4009995100144 9000108 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО 718181 ЗОРАН ЃОРЃЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
682. 10-21970/2 4009995100144 9000108 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ПУЛМОЛОГ УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО 723606 ЗЛАТИЦА ГОШЕВА 01.04.2010 31.12.2023
683. 10-21970/2 4009995100144 9000108 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО 745243 БИЛЈАНА ЃЕОРГИЕВСКА 08.01.2014 31.12.2023
684. 10-22613/2 4009998103233 9000202 ПЗУ АКУС МЕДИКА-ДЕЛЧЕВО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.4 ТИ ЈУЛИ ДЕЛЧЕВО 800490 КАТИЦА ТРАЈКОВА ТАСЕВА 21.10.2011 31.12.2026 ЖАКЛИНА СТОИМЕНОВСКА  
685. 10-21193/2 4009998103667 9003601 ПЗУ ДР ЦВЕТА СПЕЦ.ОПРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.8 ДЕЛЧЕВО 703249 ЦВЕТА АТАНАСОВА 01.04.2011 31.12.2026 МАРИНА ЕНГОВСКА  
686. 10-20972/2 4010010501237 10075201 ПЗУ Д-Р ЛЕТКА МИТРЕВСКА СПЕЦ.ОРД.ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР.3 ДЕМИР ХИСАР 701793 ЛЕТКА МИТРЕВСКА 01.10.2010 31.12.2026 НАТАША ТРАЈКОВСКА  
687. 10-21532/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 718289 ЛАЗЕ КУЗМАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
688. 10-21532/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 718319 ЖИВКО ТУМБЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
689. 10-21532/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 718343 ВАЛЕНТИНА ТАЛЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
690. 10-21532/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 718351 ПАВЛИНА ИЛИЕСКА-КОТЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
691. 10-21532/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 745448 АНА СТАНКОВСКА ЃОРГИЕВА 17.04.2013 31.12.2023
692. 10-21532/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 748811 АЛЕКСАНДАР КОТЕВСКИ 16.02.2021 31.12.2023
693. 10-21532/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 748820 СТЕВЧЕ ЦВЕТАНОВСКИ 16.02.2021 31.12.2023
694. 10-21532/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 753033 КИРЕ СТОЈАНОСКИ 31.12.2015 31.12.2023
695. 10-21532/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 762725 ИЛИЈА КУЗМАНОВСКИ 16.02.2021 31.12.2023
696. 10-21532/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 802824 МИЛИЦА ЈАНАКИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
697. 10-21532/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 802832 МАРИЈАНА ТРАЈЧЕСКА 01.04.2010 31.12.2023
698. 10-21532/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДИПЛОМИРАН СОЦИЈАЛЕН РАБОТНИК ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 806366 ПЕЦО БОШКОВСКИ 03.02.2015 31.12.2023
699. 10-21532/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДИПЛОМИРАН СОЦИЈАЛЕН РАБОТНИК ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 806374 МИРА СИМОНОСКА 03.02.2015 31.12.2023
700. 10-21532/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДИПЛОМИРАН СОЦИЈАЛЕН РАБОТНИК ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 806382 РУЖА МИТРЕВСКА 03.02.2015 31.12.2023
701. 10-21532/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДИПЛОМИРАН СОЦИЈАЛЕН РАБОТНИК ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 806404 ГОРАН ШУНДОВСКИ 03.02.2015 31.12.2023
702. 10-21532/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДИПЛОМИРАН СОЦИЈАЛЕН РАБОТНИК ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 806412 АЛЕКСАНДАР ЗДРАВЕВСКИ 03.02.2015 31.12.2023
703. 10-21532/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 806439 ХРИСТИЈАН КЛИМЕВСКИ 03.02.2015 31.12.2023
704. 10-21532/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ФАРМАЦЕВТ ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 806455 БИЛЈАНА НЕШКОВСКА 03.02.2015 31.12.2023
705. 10-21532/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 806579 АЛЕКСАНДАР ДИМЕСКИ 04.06.2015 31.12.2023
706. 10-21532/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДИПЛОМИРАН ДЕФЕКТОЛОГ ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 807273 ЗОРАН КИТАНОСКИ 06.11.2017 31.12.2023
707. 10-21532/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 807567 МАРИЈА ДИМОВСКА 05.12.2018 31.12.2023
708. 10-21532/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 807958 БИЉАНА СОЛУНЧЕВСКА 04.03.2019 31.12.2023
709. 10-21532/2 4010995100207 10073902 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 718360 СНЕЖАНА НАЈДОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
710. 10-21532/2 4010995100207 10073902 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 741418 КРСТЕ ГРАМАТКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
711. 10-21532/2 4010995100207 10073902 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 802816 СНЕЖАНА РИСТЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
712. 10-20857/2 4010995101335 10070201 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАР - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 805327 НИКОЛИНА ПАСПАЛ 01.04.2010 31.12.2023
713. 10-20857/2 4010995101335 10070203 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 718084 СОЊА ТАЛЕВСКА 26.02.2018 31.12.2023
714. 10-20857/2 4010995101335 10070204 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАР_4 ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 759767 МАРТИН КРСТЕВСКИ 27.01.2020 31.12.2023
715. 10-20857/2 4010995101335 10070204 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАР_4 РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 740861 МАРГАРЕТА С. КАЛЕВСКА 01.09.2013 31.12.2023
716. 10-20857/2 4010995101335 10070205 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 718092 ЃОРЃИ БОЈАЏИЕВ 01.04.2010 31.12.2023
717. 10-20857/2 4010995101335 10070205 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 718106 АЦО БОШКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
718. 10-20857/2 4010995101335 10070207 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАР ПРЕВЕНТИВА ИТНА ПОМОШ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 735558 ЉУПКА ФИДАНОСКА 01.05.2019 31.12.2023
719. 10-20857/2 4010995101335 10070207 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАР ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 735540 МАРТИН МИЦЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
720. 10-20857/2 4010995101335 10070207 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАР ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 757748 ДИМИТАР РУТЕВСКИ 20.02.2019 31.12.2023
721. 10-23555/2 4011005123263 11007101 ПЗУ ИНТЕРМЕДИКУС ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА РЕСАВСКА БР. 13 ЛОКАЛ БР. 3 КАВАДАРЦИ 700657 ВЛАТКО СИМОНОВСКИ 01.01.2008 31.12.2026 СВЕТЛАНА КРСТЕВА  
722. 10-21937/2 4011006125456 11005103 ПЗУ ЕМИ МЕДИКУС ПЗУ ЕМИ-МЕДИКУС ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. 7-МИ СЕПТЕМВРИ БР. 64 КАВАДАРЦИ 802255 МАРИЈА ЗМЕЈКОВСКА 01.12.2014 31.12.2026 ПЕТАР КОЦЕВ  
723. 10-21937/2 4011006125456 11005103 ПЗУ ЕМИ МЕДИКУС ПЗУ ЕМИ-МЕДИКУС ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. 7-МИ СЕПТЕМВРИ БР. 64 КАВАДАРЦИ 802255 МАРИЈА ЗМЕЈКОВСКА 01.12.2014 31.12.2026 ХРИСТИНА СТОЈАНОВИЌ  
724. 10-21937/2 4011006125456 11005103 ПЗУ ЕМИ МЕДИКУС ПЗУ ЕМИ-МЕДИКУС ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. 7-МИ СЕПТЕМВРИ БР. 64 КАВАДАРЦИ 805815 ДРАГИЦА КАРОВСКА 01.12.2014 31.12.2026 АНИТА НАНЧЕВА  
725. 10-21937/2 4011006125456 11005103 ПЗУ ЕМИ МЕДИКУС ПЗУ ЕМИ-МЕДИКУС ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. 7-МИ СЕПТЕМВРИ БР. 64 КАВАДАРЦИ 805815 ДРАГИЦА КАРОВСКА 01.12.2014 31.12.2026 ИВАНА ВАСИЛЕВА  
726. 10-21937/2 4011006125456 11005103 ПЗУ ЕМИ МЕДИКУС ПЗУ ЕМИ-МЕДИКУС ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. 7-МИ СЕПТЕМВРИ БР. 64 КАВАДАРЦИ 805815 ДРАГИЦА КАРОВСКА 01.12.2014 31.12.2026 МЕНЧА ГЕЧЕВСКА  
727. 10-20806/2 4011006126657 11007701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОРТО 2 Г ОРТО 2Г ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА 7 МИ СЕПТЕМВРИ 72/А КАВАДАРЦИ 702420 ГОРАН АПОСТОЛСКИ 01.04.2011 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА ЦЕНОВА  
728. 10-20806/2 4011006126657 11007702 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОРТО 2 Г ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА СО ДВЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ОРДИНАЦИИ ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТО 2Г ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА 4-ТИ ЈУЛИ ББ КАВАДАРЦИ 702439 ГОЈЧО НИКОЛОВ 01.04.2011 31.12.2026 СТАНКА АНГЕЛОВА  
729. 10-22426/2 4011006126665 11007601 ПЗУ ФИЛИП 2 ДЕНТ СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.7-МИ СЕПТЕМВРИ БР.72-А КАВАДАРЦИ 704334 ЕЛИЗАБЕТА МАНОЈЛОВСКА 02.12.2019 31.12.2026 ЛЕНЧЕ РИЗОВА  
730. 10-23460/2 4011007128190 11008501 ПЗУ ДР ДАНИЦА СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ПАНО МУДАРОВ ББ КАВАДАРЦИ 701742 ДАНИЦА ЈОВАНОВА 01.01.2009 31.12.2026 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВА  
731. 10-21483/2 4011007500269 11009301 ПЗУ СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН СПЕЦ.ОРД.ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.61 КАВАДАРЦИ 701106 АЛЕКСАНДАР ШИЈАКОВ 01.01.2008 31.12.2026 ГОРДАНА МИХОВА  
732. 10-21790/2 4011010506405 11010901 ПЗУ ДОКТОР МЕРИ СПЕЦ.ОРД ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ 704040 МЕРИ ИВАНОВА ЧУЛЕВА 20.03.2017 31.12.2026 ЕМИЛИЈА МАНЕВА  
733. 10-21946/2 4011011507863 11012401 ПЗУ МЕДИКА ПЕЊУШКОВИ ИНТЕРНА ПЗУ МЕДИКА ПЕЊУШКОВИ ИНТЕРНА С.ВАТАША, КАВАДАРЦИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.СТРАШО ПИНЏУР ББ С.ВАТАША, КАВАДАРЦИ ВАТАША 754048 ПЕРО ПЕЊУШКОВ 01.11.2016 31.12.2026 РОСАНА АЏИЕВ  
734. 10-9393/2 4011014510938 2066401 ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ - ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА - БИТОЛА ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, НЕФРОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА 1 БИТОЛА 703486 ЈАСМИНКА ЗВЕЗДАКОВСКА 01.03.2014 31.12.2022
735. 10-9393/2 4011014510938 2066401 ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ - ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА - БИТОЛА ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА 1 БИТОЛА 749303 СИНТИА КЕПЕСКА АТАНАСОВСКА 27.08.2019 31.12.2022
736. 10-9393/2 4011014510938 2066402 ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ - ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА - ПРИЛЕП ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ТРАЈКО ТАРЦАН 1 ПРИЛЕП 753670 АНГЕЛА КАЧАКОВА 23.05.2016 31.12.2022
737. 10-9393/2 4011014510938 2066404 ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ - ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА - КАВАДАРЦИ ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ШИШКА 1 КАВАДАРЦИ 728110 МАРИЈА МИЦАЈКОВА-ПАНОВА 04.12.2020 31.12.2022
738. 10-9393/2 4011014510938 2066405 ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ ПЗУ - ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ-ПОДРУЖНИЦА БР.5 ГОСТИВАР ДИЈАЛИЗА МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ 29 ГОСТИВАР 739472 РАМАЗАН ВЕЛИУ 05.12.2014 31.12.2022
739. 10-9393/2 4011014510938 2066405 ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ ПЗУ - ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ-ПОДРУЖНИЦА БР.5 ГОСТИВАР ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, НЕФРОЛОГИЈА МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ 29 ГОСТИВАР 755125 КАТЕРИНА РИСТОСКА 11.09.2017 31.12.2022
740. 10-9393/2 4011014510938 2066406 ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ ПЗУ - ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ-ПОДРУЖНИЦА БР.6 ТЕТОВО ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, НЕФРОЛОГИЈА 29-ТИ НОЕМВРИ 16 ТЕТОВО 753629 МАРГАРИТА НАКОВСКА 04.05.2016 31.12.2022
741. 10-9393/2 4011014510938 2066408 ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ ПЗУ - ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ-ПОДРУЖНИЦА БР.8 СТРУГА ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, НЕФРОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА 1 СТРУГА 747661 ВАСИЛИКИ КРЕЧОВА 27.08.2019 31.12.2022
742. 10-9393/2 4011014510938 2066409 ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ - ПОДРУЖНИЦА БР.10 КИЧЕВО ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, НЕФРОЛОГИЈА РЕГИОНАЛЕН ПАТ КИЧЕВО-ОСЛОМЕЈ 9 КИЧЕВО 747653 АЛЕКСАНДАР АНДОНОСКИ 27.08.2019 31.12.2022
743. 10-9393/2 4011014510938 2066410 ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ - ПОДРУЖНИЦА БР.9 ОХРИД ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА МЕСНОСТ СВ.ЕРАЗМО(КП1128) ОХРИД 750808 ВАСИЛИЈЕ ТОМАНОСКИ 27.08.2019 31.12.2022
744. 10-21556/2 4011018515926 11012600 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ШИШКА 35 КАВАДАРЦИ 735256 БОРЧЕ СИВАКОВ 18.03.2022 31.12.2023
745. 10-21556/2 4011018515926 11012600 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ШИШКА 35 КАВАДАРЦИ 727792 ВЕСНА ПЕМОВА 23.09.2020 31.12.2023
746. 10-21556/2 4011018515926 11012600 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА ШИШКА 35 КАВАДАРЦИ 752983 КРИСТИЈАН КОСКАРОВ МАЛИНКОВ 07.02.2019 31.12.2023
747. 10-21556/2 4011018515926 11012600 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ИТНА ПОМОШ СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ШИШКА 35 КАВАДАРЦИ 757624 ДАНИЕЛА СТАНОЈОСКА ИВАНОВ 07.02.2019 31.12.2023
748. 10-21556/2 4011018515926 11012600 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА ШИШКА 35 КАВАДАРЦИ 758949 СИМОНА ДИМОВА НЕДЕВ 29.10.2019 31.12.2023
749. 10-21556/2 4011018515926 11012600 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ШИШКА 35 КАВАДАРЦИ 761222 МИЛЕНКА МИТЕВСКА РИСТОВА 20.06.2020 31.12.2023
750. 10-21556/2 4011018515926 11012600 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ШИШКА 35 КАВАДАРЦИ 760765 НИКОЛИНА ЗЛАТЕВА 18.02.2022 31.12.2023
751. 10-21556/2 4011018515926 11012600 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР ШИШКА 35 КАВАДАРЦИ 749214 ВЕСНА РОГЛЕВА-ЈАНЕВА 04.04.2022 31.12.2023
752. 10-21556/2 4011018515926 11012600 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ШИШКА 35 КАВАДАРЦИ 737488 ВЛАДИМИР ИВАНОВ 07.02.2019 31.12.2023
753. 10-21556/2 4011018515926 11012600 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ШИШКА 35 КАВАДАРЦИ 752991 ЕЛЕНА КОСКАРОВА МАЛИНКОВА 07.02.2019 31.12.2023
754. 10-21556/2 4011018515926 11012600 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ШИШКА 35 КАВАДАРЦИ 758078 ЗОРИЦА ПОСТОЛОВА 02.07.2019 31.12.2023
755. 10-21556/2 4011018515926 11012600 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ШИШКА 35 КАВАДАРЦИ 758086 БЛАГИЦА ПЕНЧЕВА 02.07.2019 31.12.2023
756. 10-21556/2 4011018515926 11012600 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ШИШКА 35 КАВАДАРЦИ 760471 ТОНИ ЈОВАНОВ 04.03.2020 31.12.2023
757. 10-21556/2 4011018515926 11012600 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ШИШКА 35 КАВАДАРЦИ 760480 ОЛИВЕРА ЛЕВОВА 04.03.2020 31.12.2023
758. 10-21556/2 4011018515926 11012600 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ШИШКА 35 КАВАДАРЦИ 760498 МИРОСЛАВ НЕРКОВ 04.03.2020 31.12.2023
759. 10-21556/2 4011018515926 11012600 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ШИШКА 35 КАВАДАРЦИ 762342 КАТАРИНА ПЕТКОВА 14.01.2021 31.12.2023
760. 10-21556/2 4011018515926 11012600 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ШИШКА 35 КАВАДАРЦИ 762849 ТОНИ НЕШКОВСКИ 15.03.2021 31.12.2023
761. 10-21556/2 4011018515926 11012600 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ШИШКА 35 КАВАДАРЦИ 766780 ПАВЛЕ МАНЕВСКИ 14.10.2022 31.12.2023
762. 10-21556/2 4011018515926 11012600 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ШИШКА 35 КАВАДАРЦИ 766798 СТАНКА СТОЈАНОВСКА 14.10.2022 31.12.2023
763. 10-21556/2 4011018515926 11012600 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ШИШКА 35 КАВАДАРЦИ 766801 ДЕСПИНА АЛЕКСОВСКА 14.10.2022 31.12.2023
764. 10-21556/2 4011018515926 11012600 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ШИШКА 35 КАВАДАРЦИ 766810 ЕМИЛИЈА СТОЈАНОВА 14.10.2022 31.12.2023
765. 10-21556/2 4011018515926 11012600 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ШИШКА 35 КАВАДАРЦИ 766828 ОЛГИЦА МИТРЕВА 14.10.2022 31.12.2023
766. 10-21556/2 4011018515926 11012600 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ШИШКА 35 КАВАДАРЦИ 766836 МАРИЈА РТОСКА 14.10.2022 31.12.2023
767. 10-21556/2 4011018515926 11012600 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ШИШКА 35 КАВАДАРЦИ 760757 БИЛЈАНА СТОЈАНОВА 24.03.2020 31.12.2023
768. 10-21556/2 4011018515926 11012600 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ШИШКА 35 КАВАДАРЦИ 763128 КОСТАДИН КАРОВСКИ 28.04.2021 31.12.2023
769. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 727830 БИЛЈАНА ЕЛЕНОВА 01.10.2018 31.12.2023
770. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 733490 ДАРКО АНЃУШЕВ 01.10.2018 31.12.2023
771. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 732869 ИРЕНА АЛЕКСИОСКА ПАПЕСТИЕВ 01.10.2018 31.12.2023
772. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 732877 ИГОР АЛУЛОСКИ 01.10.2018 31.12.2023
773. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 732958 ДРАГЕ ДАБЕСКИ 01.10.2018 31.12.2023
774. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 733067 САША ЈОВЧЕВСКИ 01.10.2018 31.12.2023
775. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 733091 ДАФИНА КАРАЏОВА 01.10.2018 31.12.2023
776. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 733113 ГОРАН КОЧОСКИ 01.10.2018 31.12.2023
777. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 733180 ЕЛЕНА ЃОРГИЕВСКА НИКОЛОВСКА 01.10.2018 31.12.2023
778. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ПЕДИЈАТАР, УРОГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 733210 БОРИВОЈЕ ПАВЛОВСКИ 01.10.2018 31.12.2023
779. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 733253 РУСАНКА ПОПОВСКА 01.10.2018 31.12.2023
780. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 733300 АНЕТА СИМА 01.10.2018 31.12.2023
781. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 733334 САШО СПАСОВСКИ 01.10.2018 31.12.2023
782. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 733342 АДЕЛА СТЕФАНИЈА-ВРТАНОСКА 01.10.2018 31.12.2023
783. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 736821 ИСКРА ДУКОВА 01.10.2018 31.12.2023
784. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 743720 МИЛЕ ТАНТУРОВСКИ 01.10.2018 31.12.2023
785. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ПЕРИНАТОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 749869 ЈОСИФ ЃОРЕСКИ 01.10.2018 31.12.2023
786. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 764493 СОФКА ПАВЛЕСКА 09.11.2021 31.12.2023
787. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 727806 ЃОРЃИ ЈОВАНОВСКИ 01.10.2018 31.12.2023
788. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА КАРДИОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 727890 ЕЛЕНЧО РИДОВ 01.10.2018 31.12.2023
789. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА КАРДИОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 727903 ДУКАДИН МАНЕВСКИ 01.10.2018 31.12.2023
790. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 727911 МЕТОДИ ТАШЕВ 01.10.2018 31.12.2023
791. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНИСТ ОД ЦЕНТАР ЗА АСТМА И HOBB УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 727920 ГОРДАНА КУЗМАНОВА 01.10.2018 31.12.2023
792. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 727938 РОЗА МИТЕВА 01.10.2018 31.12.2023
793. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 746126 ЕЛЕНА КИТЕВА РИЗОВА 01.10.2018 31.12.2023
794. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 746487 СТОЈАНЧО РАМОВ 01.10.2018 31.12.2023
795. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 728071 АЛЕКСАНДАР РИДОВ 01.10.2018 31.12.2023
796. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 735280 ВЕРА СОКОЛОВА 01.10.2018 31.12.2023
797. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 735302 АНТОАН ПАРАКЕОВ 01.10.2018 31.12.2023
798. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 739774 ЈАГОДА ЈАНКУЛОВА 01.10.2018 31.12.2023
799. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 805289 СОЊА ТАШЕВА 01.10.2018 31.12.2023
800. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 734969 НИКОЛА ТРЕНДАФИЛОВ 18.04.2022 31.12.2023
801. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 727865 ПЕТАР ДИМИТРОВ 01.10.2018 31.12.2023
802. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 727873 КРИСТИНА ФИЛКОВСКА 01.10.2018 31.12.2023
803. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 727881 САШКО МЕШКОВ 01.10.2018 31.12.2023
804. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ НЕВРОЛОГИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 740896 ВЕСНА РИЗОВА 01.10.2018 31.12.2023
805. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 727857 ПАВЛИНА ЛОЗАНОВСКА 01.10.2018 31.12.2023
806. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 804240 СТЕФАНКА КОЦЕВА 01.10.2018 31.12.2023
807. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 727814 ДРАГИ ЈОВАНОВ 01.10.2018 31.12.2023
808. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 757632 МИКИ МИРЧЕВ 14.03.2019 31.12.2023
809. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 735345 ЉУПЧО ЈАНЕСКИ 01.10.2018 31.12.2023
810. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 735698 СВЕТЛАНА БОГЕВА 01.10.2018 31.12.2023
811. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 807745 КАТЕРИНА ВИТАНОВСКА 29.01.2019 31.12.2023
812. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 728055 ДУШАНКА МАЛИНКОВА 01.10.2018 31.12.2023
813. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 728039 МАРИЈА НАНЕВА 01.10.2018 31.12.2023
814. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 728047 СОФИЈА ЈАНКОВСКА 01.10.2018 31.12.2023
815. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 727776 МИРЈАНА ШЕМОВА 01.10.2018 31.12.2023
816. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 749737 ОРДАНКА ЈОВАНОВСКА 01.10.2018 31.12.2023
817. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 735264 МИМИ КАРОВСКА 01.10.2018 31.12.2023
818. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 735337 ГОРИЦА НЕДЕЛКОВСКА 01.10.2018 31.12.2023
819. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 745120 ГОРАН КОЛЕВСКИ 01.10.2018 31.12.2023
820. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 749044 МАРИЈА ЧУЛЕВА ДИМИТРИЕВСКА 01.10.2018 31.12.2023
821. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 751464 ЕЛЕНА БОШКОВА 01.10.2018 31.12.2023
822. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 752665 РАТКО ГРКОВ 21.02.2020 31.12.2023
823. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 757551 ЕЛЕНА ПЕТРУШЕВСКА 30.01.2019 31.12.2023
824. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 766178 РАДИЦА СИЛЕВА 24.06.2022 31.12.2023
825. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 766186 ИВАНА ЈОВАНОВСКА 24.06.2022 31.12.2023
826. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 728128 ГОРДАНА КАМЧЕВА 01.10.2018 31.12.2023
827. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 740888 ЃОРЃИ МИТРЕВ 01.10.2018 31.12.2023
828. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ СПОРТСКА МЕДИЦИНА СПОРТСКА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 704830 БОШКО ИЛИЕВ 01.10.2018 31.12.2023
829. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 727970 ДИМЕ КОЦЕВ 01.10.2018 31.12.2023
830. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА СО РЕХАБИЛИТАЦИЈА И БАЛНЕОЛОГИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 728012 ВИОЛЕТКА ДИМИТРОВА 01.10.2018 31.12.2023
831. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА СО РЕХАБИЛИТАЦИЈА И БАЛНЕОЛОГИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 728020 ЛИДИЈА РИЗОВА 01.10.2018 31.12.2023
832. 10-21556/2 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 727962 БЛАГОЈЧЕ МИТЕВ 01.10.2018 31.12.2023
833. 10-12320/2 4011018516175 11012901 ПЗУ НЕА-ДЕНТ ОРТО КАВАДАРЦИ ПЗУ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА НЕА-ДЕНТ ОРТО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ЛАЗО МИЦЕВ БР.40 КАВАДАРЦИ 764779 ЕЛИЗАБЕТА МИЛКОВА 04.01.2022 31.12.2026 КАТЕРИНА МИХАЈЛОВА  
834. 10-6255/2 4011022520829 11013701 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА Д-Р МЕШКОВ КАВАДАРЦИ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА Д-Р МЕШКОВ ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.МАКСИМ ГОРКИ БР.8А КАВАДАРЦИ 766011 ТРАЈАН НИКОЛОВ 28.06.2022 31.12.2026 ЛИЛЈАНА МИШЕВА  
835. 10-7184/2 4011022520845 11013801 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА ФУЏИ ДЕНТ ОРТО-КАВАДАРЦИ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА ФУЏИ ДЕНТ ОРТО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.7-МИ СЕПТЕМВРИ БР. 51 А/3 КАВАДАРЦИ 766127 ВЕСНА ЧЕМЕРСКА ПОПОВА 29.06.2022 31.12.2026 МАГДАЛЕНА КАРОВСКА  
836. 10-23003/2 4011995102346 11000402 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ СО БИОХ.ЛАБ.МЕДИКУС 92 КАВАДАРЦИ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ 761672 АНДРИЈАНА ГУРЕВА БЕБЕЏАКОВА 03.09.2020 31.12.2026 ГАБРИЕЛА ГАЛАБОВА  
837. 10-21478/2 4011995108743 11000502 ПЗУ РИЈА МЕДИКА ПОДРУЖНИЦА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 БУЛЕВАР МАКЕДОНИЈА БР.7/3-1 КАВАДАРЦИ 801003 ЃОРЃИ ЈОВАНОВИЌ 21.10.2011 31.12.2026 САЊА КАМЧЕВА  
838. 10-23455/2 4011999113245 11000702 ПЗУ СИМБИМЕД БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ 800716 СНЕЖАНА СТОЈАНОВА 20.10.2011 31.12.2026 БЛАГИЦА ГРИЖЕВА  
839. 10-23456/2 4011999113245 11000703 ПЗУ СИМБИМЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ 700096 РОЗА МИТРОВА 01.01.2008 31.12.2026 МАРЈОНКА СТОЈАНОВСКА  
840. 10-23393/2 4012003115227 12000404 ПЗУ ЕРА МЕДИКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЕРА МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ. КИЧЕВО 800694 БЕСА ОСМАНИ 16.10.2013 31.12.2026 ЗУЛФИЈЕ ВЕЈСЕЛИ  
841. 10-23373/2 4012004117487 12000607 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ОРГ.ЕДИНИЦА.БР.1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ.ДИЧО ВОЈВОДА БР.4А КИЧЕВО 807320 ШАДИЈЕ ЈАШАРИ 17.01.2018 31.12.2026 МЕНКА ЈОЛЕСКА  
842. 10-20713/2 4012005118690 12007301 ПЗУ Д-Р ПЕРО СПЕЦ.ОРДИНА.ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ БР.14 КИЧЕВО 704229 КРИСТИЈАН ПОПОСКИ 01.04.2010 31.12.2026 КАТЕРИНА КРПАЧОСКА  
843. 10-19138/2 4012005118886 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО РЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО КИЧЕВО 750271 ДАЈАНА РИСТОМАНОВА-ПОПОСКА 28.11.2014 31.12.2023
844. 10-19138/2 4012005118886 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО РЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО КИЧЕВО 766372 СИЛВИЈА РАКИПОВСКА 11.07.2022 31.12.2023
845. 10-19138/2 4012005118886 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО РЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО КИЧЕВО 766399 ЕЛИЗАБЕТА РАКИПОВСКА 11.07.2022 31.12.2023
846. 10-19138/2 4012005118886 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО РЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО КИЧЕВО 766852 ЖАРКО СТЕФАНОСКИ 26.10.2022 31.12.2023
847. 10-19138/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 762059 ЛЕУТРИМЕ ЏАМБАЗИ 01.12.2020 31.12.2023
848. 10-19138/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718726 ОЛГИЦА ПОПОСКА 01.04.2010 31.12.2023
849. 10-19138/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718734 ВЕСНА МИЦКОСКА 01.04.2010 31.12.2023
850. 10-19138/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718742 МИЛЕВА ОГНЕНОСКА 01.04.2010 31.12.2023
851. 10-19138/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718793 ИЛИЈА СТОЈАНОСКИ 01.04.2010 31.12.2023
852. 10-19138/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718807 ЕЛИЗАБЕТА ИЛИЈОСКА 01.04.2010 31.12.2023
853. 10-19138/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ УРГЕНТНА МЕДИЦИНА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718815 ЌЕМАЛ ИБРАИМИ 01.04.2010 31.12.2023
854. 10-19138/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718823 СТОЈО ПАВЛЕСКИ 01.04.2010 31.12.2023
855. 10-19138/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718874 ЛЕТКА СТОЈАНОСКА 01.04.2010 31.12.2023
856. 10-19138/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 755745 ЛЕНА КРСТЕСКА 06.03.2018 31.12.2023
857. 10-19138/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 762032 САРАНДА РЕЏЕПИ 01.12.2020 31.12.2023
858. 10-19138/2 4012005118886 12002403 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718840 СУЗАНА ГУГАЧОСКА 01.04.2010 31.12.2023
859. 10-19138/2 4012005118886 12002403 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 749311 ШУКРИ СЕЈДИНИ 08.07.2014 31.12.2023
860. 10-19138/2 4012005118886 12002403 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 760552 ИВОНА ТРАЈАНОСКА 06.03.2020 31.12.2023
861. 10-19138/2 4012005118886 12002403 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 760579 ЛИРИДОНА ЗЕКИРИ 06.03.2020 31.12.2023
862. 10-19138/2 4012005118886 12002403 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 765597 МАРИЈАНА ЧАКАРОСКА 13.04.2022 31.12.2023
863. 10-19138/2 4012005118886 12002404 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 744441 СЛАВИЦА МАЧКИЌ 26.11.2012 31.12.2023
864. 10-19138/2 4012005118886 12002404 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 753254 ВЛАДИМИР СТЕПАНОСКИ 04.02.2016 31.12.2023
865. 10-19424/2 4012005118894 12002501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 761737 ФЉУТУРИЈЕ ФЕЈЗА 15.09.2020 31.12.2023
866. 10-19424/2 4012005118894 12002502 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 705837 ЏАВИТ БАЛАЖИ 01.04.2010 31.12.2023
867. 10-19424/2 4012005118894 12002502 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 803839 ТОНИ МИЛАДИНОСКИ 01.04.2010 31.12.2023
868. 10-19424/2 4012005118894 12002502 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 803863 МАЈЛИНДА ИЛЈАЗИ 01.04.2010 31.12.2023
869. 10-19424/2 4012005118894 12002504 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 732745 ВАСКО ДАНИЛОВСКИ 25.02.2020 31.12.2023
870. 10-19424/2 4012005118894 12002504 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 742015 ЛУЛЗИМ ЈАХОЈА 01.04.2010 31.12.2023
871. 10-19424/2 4012005118894 12002505 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 706060 АЦЕ СОФРОНИЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
872. 10-19424/2 4012005118894 12002506 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОЧНО ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 706159 ДАРКО ДАБЕСКИ 14.12.2018 31.12.2023
873. 10-19424/2 4012005118894 12002506 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОЧНО ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 766453 АНИТА БОЖИНОСКА 25.07.2022 31.12.2023
874. 10-19424/2 4012005118894 12002507 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 803855 ЃОРЃЕ СЕКУЛОСКИ 01.04.2010 31.12.2023
875. 10-19424/2 4012005118894 12002508 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 706086 КРАСИМИРА БОЖИНОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
876. 10-19424/2 4012005118894 12002508 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 706108 ЛОРЕТА ЧЕЛИКУ 01.04.2010 31.12.2023
877. 10-19424/2 4012005118894 12002509 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 764558 ЕНСЕР ЈУСУФОСКИ 29.11.2021 31.12.2023
878. 10-19424/2 4012005118894 12002511 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 706019 АЌИФ ИСМАИЛИ 01.04.2010 31.12.2023
879. 10-19424/2 4012005118894 12002511 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 706132 СЕНАВЕР СЕЛИМИ 01.04.2010 31.12.2023
880. 10-19424/2 4012005118894 12002511 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 731544 ТОМЕ ТРАЈКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
881. 10-19424/2 4012005118894 12002511 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 731609 НИКОЛА ЈОВАНОВ 01.04.2010 31.12.2023
882. 10-19424/2 4012005118894 12002511 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 731625 МИЛЧО СТОИЛОВ 01.04.2010 31.12.2023
883. 10-19424/2 4012005118894 12002511 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 731641 ГОРАН ПЕТРОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
884. 10-19424/2 4012005118894 12002511 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 731650 ТОДОР ТОДОРОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
885. 10-19424/2 4012005118894 12002511 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 741990 НЕВЗАТ ЈОНУЗИ 21.07.2020 31.12.2023
886. 10-19424/2 4012005118894 12002511 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 753793 СТАНКО ТРПЕСКИ 25.07.2016 31.12.2023
887. 10-19424/2 4012005118894 12002513 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 705640 ЛУПЧЕ РИСТЕСКИ 01.04.2010 31.12.2023
888. 10-19424/2 4012005118894 12002513 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 705802 ЃОРЃЕ ДИЧОСКИ 01.04.2010 31.12.2023
889. 10-19424/2 4012005118894 12002513 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 731510 НИКОЛА ВЕЉАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
890. 10-19424/2 4012005118894 12002513 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 758353 МАЈА ЦВЕТАНОВСКА-ТРАЈКОСКА 21.08.2019 31.12.2023
891. 10-19424/2 4012005118894 12002513 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 761338 ВЛАДИМИР КИЖЕСКИ 02.07.2020 31.12.2023
892. 10-19424/2 4012005118894 12002514 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 705810 НЕЏАТ БАЛАЖИ 01.04.2010 31.12.2023
893. 10-19424/2 4012005118894 12002514 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 706051 ЏАБИР БАЈРАМИ 09.05.2022 31.12.2022
894. 10-19424/2 4012005118894 12002514 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 741965 МАГДАЛЕНА МАНЕВА 06.05.2021 31.12.2023
895. 10-19424/2 4012005118894 12002514 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 751936 ФАТМИРЕ МАКСУТИ 22.02.2021 31.12.2023
896. 10-19424/2 4012005118894 12002516 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 755834 ЛУЛИЈЕ ИБРАИМИ - ЈАХЈА 20.04.2018 31.12.2023
897. 10-19424/2 4012005118894 12002516 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 761818 ФАИК РАМКУ 09.10.2020 31.12.2023
898. 10-19424/2 4012005118894 12002516 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 732109 ТАЊА СТРУМЕНИКОВСКА-РИСТЕВСКА 30.03.2022 31.12.2022
899. 10-19424/2 4012005118894 12002516 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 741981 МИЛЕНА ПЕТРЕСКА РИСТЕСКА 24.07.2018 31.12.2023
900. 10-19424/2 4012005118894 12002516 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 748757 ИГОР НЕДЕЛКОВСКИ 30.03.2022 31.12.2022
901. 10-19424/2 4012005118894 12002516 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 808580 ЕЛМЕДИНА АХМЕДОСКА 09.11.2020 31.12.2023
902. 10-19424/2 4012005118894 12002516 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 718416 БИЉАНА НАСТЕСКА 09.01.2017 31.12.2023
903. 10-19424/2 4012005118894 12002516 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 762652 ОРХАН ЈАХЈА 03.02.2021 31.12.2023
904. 10-19424/2 4012005118894 12002517 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО РАДИОЛОГИЈА И ЕХО ДИЈАГНОСТИКА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОГИЈА М.ТИТО ББ КИЧЕВО 757870 ДЕЈАН ПЕТРЕСКИ 02.04.2019 31.12.2023
905. 10-19424/2 4012005118894 12002519 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПУЛМОЛОГ МАРШАЛ ТИТО КИЧЕВО 706027 ЕЛЕНА ПОПОСКА 21.05.2013 31.12.2023
906. 10-19424/2 4012005118894 12002519 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО КИЧЕВО 741973 ХРИСТИЈАН ПЕТРЕСКИ 15.04.2020 31.12.2023
907. 10-19424/2 4012005118894 12002519 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО КИЧЕВО 742007 АРЛИНД СЕЈДИНИ 03.06.2016 31.12.2023
908. 10-19424/2 4012005118894 12002519 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО КИЧЕВО 743860 ТАЊА ИЛИЈОСКА 21.05.2013 31.12.2023
909. 10-19424/2 4012005118894 12002519 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО КИЧЕВО 764981 КАЛТРИНА МЕХМЕДИ ВЕСЕЛИ 02.02.2022 31.12.2023
910. 10-19424/2 4012005118894 12002519 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО КИЧЕВО 765830 УРИМ ЈАХЈА 31.05.2022 31.12.2023
911. 10-23129/2 4012006121317 12005202 ПЗУ Д-Р АФРДИТА-РАЏА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ.11-ТИ СЕПТЕМВРИ БР.106 КИЧЕВО 806323 ШКЛЌИМЕ СУЛА 15.12.2014 31.12.2026 НАТАША СЕКУЛОСКА  
912. 10-23086/2 4012006121490 12005902 ПЗУ ОРТО-БЕГО СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ИСЕИН АКИОСКИ БР.105 КИЧЕВО 766704 ГОНЏЕ БАЛАЖИ 04.10.2022 31.12.2026 ЉУЉЈЕТА ЕГЈУПОСКА  
913. 10-20686/2 4012006121775 12005402 ПЗУ Д-Р ЦАНЕДЕНТ СПЕ.ОРД.ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА, ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 704270 ЦАНЕ НАУМОСКИ 01.04.2010 31.12.2026 БИЉАНА НИКОЛОВСКА  
914. 10-20692/2 4012007121515 12005801 ПЗУ ДР ЛИДИЈА СИЛЈАНОСКА СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 701750 ЛИДИЈА СИЛЈАНОСКА 01.01.2009 31.12.2026 ЕЛЕНА ДОЈЧИНОСКА  
915. 10-22526/2 4012009503954 12007401 ПЗУ Д-Р ШАБАН СПЕЦ.ОРДИН.ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.202 КИЧЕВО 719366 ШАБАН СЕЛИМИ 01.06.2010 31.12.2026 БОЈАН ТРАЈКОСКИ  
916. 10-21830/2 4012009504454 12007202 ПЗУ ИНТЕРМЕДИКАЛ СПЕЦ.ОРД.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАНКО МИХАЈЛОСКИ БР.40/А КИЧЕВО 705748 СТОЈМИР ПЕТКОСКИ 01.04.2012 31.12.2026 ЗУЛФИЈЕ КАДРИУ  
917. 10-21005/2 4012010506118 12007901 ПЗУ ПРИМАДЕНТ-М СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА, ОРТОДОНЦИЈА ПИРИНСКА ББ КИЧЕВО 735850 МАЈА ДИМИТРИЕСКА 01.04.2011 31.12.2026 ЕМИЛИЈА САВЕСКА  
918. 10-21387/2 4012012508428 12008600 ПЗУ УЛТРАМЕД 2 УЛТРАМЕД 2 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ДУШАН ЈОВЕСКИ 34 КИЧЕВО 701017 ФАДИЛ МУРАТИ 01.01.2013 31.12.2026 ЛИНДИТА АЈРОЈА  
919. 10-4143/2 4012016513736 12009901 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СУПРА МЕДИКА-ИНТЕРНА КИЧЕВО ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СУПРА МЕДИКА-ИНТЕРНА КИЧЕВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.РУДНИЧКА БР.44А-10 КИЧЕВО 763268 СИМЕ ДАМЈАНОСКИ 11.06.2021 31.12.2026 МАРИЈА НАСТЕСКА  
920. 10-13967/2 4012022520302 12010701 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА ГИЧИ ДЕНТ - С ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА ГИЧИ ДЕНТ - С СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.МЕХМЕД МЕХМЕДИ БР.1/7-1 КИЧЕВО 766771 ШКЛЌИМ СЕЛИМИ 20.10.2022 31.12.2026 ЕНДРИОНА ФЕЈЗА  
921. 10-21397/2 4012993100806 12000903 ПЗУ КРАЈКОДЕНТ ПЗУ КРАЈКОДЕНТ ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА, ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА 11-ТИ ОКТОМВРИ БР.51 Б КИЧЕВО 703273 НИЈАС АЗИЗИ 13.10.2016 31.12.2026 АМДИЈЕ АЗИЗИ  
922. 10-23935/2 4013000111480 13076902 ПЗУ ДР ЗОРАН МАКСИМОВИЌ СПЕЦ.ОРД.ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.29 - ТИ НИЕМВРИ ББ КОЧАНИ 700517 ЗОРАН МАКСИМОВИЌ 01.04.2011 31.12.2026 ЛИДИЈА САПАЛОВСКА  
923. 10-21957/2 4013004119770 130072303 ПЗУ ДР ПАШОСКИ ПЗУ Д-Р ПАШОСКИ ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА ИВО РИБАР ЛОЛА БР.5,КОЧАНИ КОЧАНИ 701947 ТОДОР ПАШОСКИ 27.08.2015 31.12.2026 НАТАЛИЈА МИРЧЕСКА  
924. 10-20899/2 4013005120089 13071902 ПЗУ СВЕТА ПЕТКА СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ. СКОПСКА БР 74 КОЧАНИ 702480 ФАДИЛ ИСМАИЛИ 01.03.2022 31.12.2026 ВИОЛЕТА АРСОВА  
925. 10-21156/2 4013006121810 13073802 ПЗУ Д-Р АПОСТОЛОВСКИ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ БР.8-1/4 КОЧАНИ 801410 ТОДОРКА ХАЏИ ВАСИЛЕВА 20.10.2011 31.12.2026 ЈУЛИЈА АНГЕЛЕВСКА  
926. 10-21508/2 4013006124274 13077601 ПЗУ НИГОНА НИГОНА-СПЕЦИЈАЛИСТ ОРТОДОНТ Д-Р ПАВЛИНА ПЗУ ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА МИЛАН ЗЕЧАР 21 КОЧАНИ 702129 ПАВЛИНА НИКОЛОВА 01.04.2011 31.12.2026 ЛОРИЈА ЦЕКОВА  
927. 10-23058/2 4013007125495 13078201 ПЗУ ДР ВАЛЕНТИНА АКСИ-ДЕНТ СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА, ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЉУПЧО САНТОВ БР.6 КОЧАНИ 701815 ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА 01.01.2009 31.12.2026 САРА СТОИМИЛОВА  
928. 10-23515/2 4013007125932 13078302 ПЗУ Д-Р МИШО СПЕЦ.ОРД. ПО НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ.29 НОЕМВРИ БР.ББ КОЧАНИ 711624 ВЕРА ШОПОВСКА 01.04.2012 31.12.2026 МИХАЕЛА ТРАЈЧЕВА  
929. 10-20812/2 4013010505860 13079201 ПЗУ ДР ЗОРАН СЛИШКОВИЌ СПЕЦ.ОРД. ПО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. РОЗА ПЕТРОВА БР.101 КОЧАНИ 711705 ЗОРАН СЛИШКОВИЌ 01.04.2012 31.12.2026 МИЛИЦА ДАНИЛОВА  
930. 10-23221/2 4013011506762 13079401 ПЗУ НИРВАНА-ХИРУРГИЈА СПЕЦИЈ.ОРДИН.ПО ОПШТА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.1-ВИ МАЈ ББ КОЧАНИ 700185 МИТКО РИСТОВ 28.06.2011 31.12.2026 БИЛЈАНА ДИМИТРОВА  
931. 10-3037/2 4013012508343 13081401 ПЗУ ОРД. ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИО-МЕДИКА ПЗУ ФИЗИО МЕДИКА-ОРД. ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.12 КОЧАНИ 762954 БЛАГИЦА ПАНОВА 02.04.2021 31.12.2026 ЕЛИЗАБЕТА ТРАЈЧОВА  
932. 10-2780/3 4013013510643 13080101 ПЗУ СПЕЦ.ОРД. ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОСМАЈЛ КОЧАНИ ПЗУ СПЕЦ.ОРД. ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОСМАЈЛ КОЧАНИ ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.13,ВЛЕЗ 1,КАТ 1,ЛОК.5 И 6 КОЧАНИ 765384 САЊА АНЃЕЛОВСКА ОЏАКЛИЕСКА 21.03.2022 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА ЃОРГИЕВ  
933. 10-22024/2 4013018516160 13080800 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА МИЛАН ЗЕЧАР 21 КОЧАНИ 717231 ЈОРДАНКА АНЃЕЛЕСКА 02.07.2018 31.12.2023
934. 10-22024/2 4013018516160 13080800 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ МИЛАН ЗЕЧАР 21 КОЧАНИ 808245 ИВАНА ПОП ГОРГИЕВА-СПАСОВА 14.11.2019 31.12.2023
935. 10-22024/2 4013018516160 13080800 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА МИЛАН ЗЕЧАР 21 КОЧАНИ 759155 МАЈА ШОПОВСКА КИТАНОВА 15.11.2019 31.12.2023
936. 10-22024/2 4013018516160 13080800 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ПАТОЛОГИЈА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА МИЛАН ЗЕЧАР 21 КОЧАНИ 734624 ЛОЛИТА АНДОНОВСКА 01.05.2018 31.12.2023
937. 10-22024/2 4013018516160 13080800 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА МИЛАН ЗЕЧАР 21 КОЧАНИ 760293 МАРИНКО НАУМОВ 25.02.2020 31.12.2023
938. 10-22024/2 4013018516160 13080800 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА МИЛАН ЗЕЧАР 21 КОЧАНИ 760307 ИЛЕ ПОСТОЛОВ 25.02.2020 31.12.2023
939. 10-22024/2 4013018516160 13080800 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА МИЛАН ЗЕЧАР 21 КОЧАНИ 760315 ДИВНА ДАВИТКОВА 25.02.2020 31.12.2023
940. 10-22024/2 4013018516160 13080800 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА МИЛАН ЗЕЧАР 21 КОЧАНИ 760323 САЊА ТАСОВА АНЧОВА 25.02.2020 31.12.2023
941. 10-22024/2 4013018516160 13080800 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА МИЛАН ЗЕЧАР 21 КОЧАНИ 760374 СИМОНА ЈОВАНОВА 28.02.2020 31.12.2023
942. 10-22024/2 4013018516160 13080800 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА МИЛАН ЗЕЧАР 21 КОЧАНИ 759015 БЛАГИЦА ХАЏИ ВАСИЛЕВА 13.11.2019 31.12.2023
943. 10-22024/2 4013018516160 13080800 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА МИЛАН ЗЕЧАР 21 КОЧАНИ 763284 ДУШАНКА ГОРГИЕВА ТРПЕВСКИ 18.05.2021 31.12.2023
944. 10-22024/2 4013018516160 13080800 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА МИЛАН ЗЕЧАР 21 КОЧАНИ 710091 ЛЕНЧЕ НИКОЛОВА 01.07.2022 31.12.2022
945. 10-22024/2 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 711780 ДИМИТАР СКОРОБОГАЧ 02.07.2018 31.12.2023
946. 10-22024/2 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ АНЕСТЕЗИЈА И РЕАНИМАЦИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 733695 ОЛИВЕРА ЦИМБАЛЕВИЌ 02.07.2018 31.12.2023
947. 10-22024/2 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 711500 ИЛЧО АТАНАСОВСКИ 02.07.2018 31.12.2023
948. 10-22024/2 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 711918 СТЕЛУЦА СТОЈАНОВА 02.07.2018 31.12.2023
949. 10-22024/2 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ СО ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 711608 ВЕРИЦА ЈАКИМОВА 02.07.2018 31.12.2023
950. 10-22024/2 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 737569 ЕДИТА МИНОВА 02.07.2018 31.12.2023
951. 10-22024/2 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 750310 ЛАТИНКА ТАСЕВА 02.07.2018 31.12.2023
952. 10-22024/2 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 751286 КРИСТИНА ТОДОСИЕВА СЕРАФИМОВА 02.07.2018 31.12.2023
953. 10-22024/2 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 751898 АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА АНАСТАСОВА 02.07.2018 31.12.2023
954. 10-22024/2 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 803871 КРИСТИНА МАРКОВА 02.07.2018 31.12.2023
955. 10-22024/2 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 803880 КСЕНИЈА ЃОРГИЕВА 02.07.2018 31.12.2023
956. 10-22024/2 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 805947 СИЛВИЈА СТЕФАНОВА 02.07.2018 31.12.2023
957. 10-22024/2 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 755648 КРИСТИНА СЕРАФИМОВА 02.07.2018 31.12.2023
958. 10-22024/2 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 711993 ДАРКО ИВАНОВ 02.07.2018 31.12.2023
959. 10-22024/2 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 753416 ДОНЧО ЃОРГИЕВ 02.07.2018 31.12.2023
960. 10-22024/2 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 733679 ЉУПЧО ЃОРЃИЕВ 02.07.2018 31.12.2023
961. 10-22024/2 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 711888 МАГДАЛЕНА ДЕНОВА 02.07.2018 31.12.2023
962. 10-22024/2 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 711942 МАРИЈА ЈОРДАНОВА 02.07.2018 31.12.2023
963. 10-22024/2 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 750263 НАДИЦА ЈОСИФОВА 02.07.2018 31.12.2023
964. 10-22024/2 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПЕДИЈАТРИЈА БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 757497 АНДРИЈАНА ЛАЗАРОВА 08.01.2019 31.12.2023
965. 10-22024/2 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 741183 ЛУЈЗА ИЛИЈЕВСКА 02.07.2018 31.12.2023
966. 10-22024/2 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 754161 ТАЊА ВЛАДЕВСКА 02.07.2018 31.12.2023
967. 10-22024/2 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 756920 ХРИСТИНА ЛАЗАРОВА 06.12.2018 31.12.2023
968. 10-22024/2 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 756938 КАТЕРИНА ЛАКОВИЌ 06.12.2018 31.12.2023
969. 10-22024/2 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 756946 ЕЛЕНА ЦОЦЕВА 06.12.2018 31.12.2023
970. 10-22024/2 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 756954 ТАТЈАНА ЈАКИМОВА АТАНАСОВСКИ 06.12.2018 31.12.2023
971. 10-22024/2 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 757144 АЛЕКСАНДРА ЧАКАРЕВА МИТЕВА 26.12.2018 31.12.2023
972. 10-22024/2 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 757152 ИВАНА ЃУРКОВСКА НИКОЛОВ 26.12.2018 31.12.2023
973. 10-22024/2 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 757179 СИМОН МАНАСИЕВ 26.12.2018 31.12.2023
974. 10-22024/2 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 745502 ДРАГАНА МОГИЛЕВСКА 02.07.2018 31.12.2023
975. 10-22024/2 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 711446 АЛЕКСАНДАР СЕРАФИМОВ 02.07.2018 31.12.2023
976. 10-22024/2 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 733660 ТОМЕ СОЛЕВСКИ 02.07.2018 31.12.2023
977. 10-22024/2 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 765155 КАТАРИНА МИРЧОВСКА 22.02.2022 31.12.2023
978. 10-5732/2 4013021519056 13081301 ПЗУ МОГИЛЕВСКИ КОЧАНИ ПЗУ МОГИЛЕВСКИ ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.СРЕМСКА БР.19 КОЧАНИ 755389 СИМЕОН МОГИЛЕВСКИ 21.06.2021 31.12.2026 НАДИЦА АРСОВА  
979. 10-6558/2 4013022520244 1308161 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА Д-Р ОЛИВЕР МАНАСИЕВ-КОЧАНИ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОЛИВЕР МАНАСИЕВ ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ.ЛАЗАР АНДОНОВ БР.2 ПРИЗЕМЈЕ ВЛЕЗ 7 КОЧАНИ КОЧАНИ 766003 ОЛИВЕР МАНАСИЕВ 22.06.2022 31.12.2026 БРАНКА ДОНЕВА  
980. 10-21244/2 4013993100080 13074102 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КОЧАНИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОЧАНИ ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА ул. МИЛАН ЗЕЧАР бр. 21 КОЧАНИ 708798 ЛУИЗА ЖАРОВА 01.04.2010 31.12.2023
981. 10-21244/2 4013993100080 13074103 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КОЧАНИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОЧАНИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА ул. МИЛАН ЗЕЧАР бр. 21 КОЧАНИ 708887 НАТКА КАРАНФИЛОВА 01.04.2010 31.12.2023
982. 10-21244/2 4013993100080 13074103 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КОЧАНИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОЧАНИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА ул. МИЛАН ЗЕЧАР бр. 21 КОЧАНИ 708992 ГОРАН НИКОЛОВ 01.04.2010 31.12.2023
983. 10-21244/2 4013993100080 13074103 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КОЧАНИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОЧАНИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА ул. МИЛАН ЗЕЧАР бр. 21 КОЧАНИ 709000 СУЗАНКА КАРАКАШ0ВА 01.04.2010 31.12.2023
984. 10-21475/2 4013994102515 13071202 ПЗУ ЕХОМЕДИКА СПЕЦ. ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА РОЗА ПЕТРОВА БР.97 КОЧАНИ 700401 СТОЈКА ГАЛАЧЕВА 01.01.2008 31.12.2026 ЕМИЛИЈА МЕДАРСКА  
985. 10-23463/2 4013998107910 13070902 ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ 734012 КИРИЛ ШУПЕРЛИСКИ 18.01.2011 31.12.2026 МИМИЦА ЗЛАТКОВА  
986. 10-23461/2 4013998107910 13070903 ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ 801739 БИЛЈАНА МАНЧЕВА 20.10.2011 31.12.2026 ИВИЦА ГОРГИЕВ  
987. 10-20068/2 4014979100219 14000101 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА НИКОЛА ТЕСЛА 4 КРАТОВО 705993 САШО АНГЕЛОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
988. 10-20068/2 4014979100219 14000101 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА НИКОЛА ТЕСЛА 4 КРАТОВО 807168 СЛАЃАНА ДИМИШКОВА 14.03.2017 31.12.2023
989. 10-20068/2 4014979100219 14000103 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 706000 ЉУПЧО БОЈАЏИЕВ 01.12.2017 31.12.2023
990. 10-20068/2 4014979100219 14000104 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОГИЈА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 732389 МАКЕДОНКА АНГЕЛОВСКА 13.06.2018 31.12.2023
991. 10-20068/2 4014979100219 14000105 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 706175 ГОЦЕ МАРКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
992. 10-20068/2 4014979100219 14000106 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 732397 ЈАСМИНА САНДЕВА-ЦВЕТКОВИЌ 01.04.2010 31.12.2023
993. 10-20068/2 4014979100219 14000106 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 732400 ГАБРИЕЛА ИВАНОВА 01.04.2010 31.12.2023
994. 10-20068/2 4014979100219 14000106 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 759759 СОЊА МИРЕВСКА 24.01.2020 31.12.2023
995. 10-20068/2 4014979100219 14000106 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 763586 АЛЕКСАНДРА КРСТЕВСКА 08.07.2021 31.12.2023
996. 10-20068/2 4014979100219 14000107 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПЕДИЈАТАР УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 706213 БОРИС МИЛЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
997. 10-20068/2 4014979100219 14000107 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 747220 ОЛИВЕР ЛАЗАРОВСКИ 14.01.2014 31.12.2023
998. 10-20068/2 4014979100219 14000107 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 753068 ГОРАН КРСТЕВСКИ 21.04.2021 31.12.2023
999. 10-20068/2 4014979100219 14000107 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 754838 МИРЈАНКА ЕФРЕМОВА 25.01.2017 31.12.2023
1000. 10-22955/2 4014994100616 14000202 ПЗУ БЕБИ МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА БЕБИ МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 800198 ЗОРИЦА ЈОВАНОВА 21.10.2011 31.12.2026 САНДРА ВЕЛКОВА  
1001. 10-21641/2 4015996100962 15000101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА 752525 МАРТИН МЛАДЕНОВСКИ 07.10.2015 31.12.2023
1002. 10-21641/2 4015996100962 15000101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ИТНА ПОМОШ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА 758400 РАДИЦА СТОЈЧЕВСКА- МИЛЕНКОВСКА 21.08.2019 31.12.2023
1003. 10-21641/2 4015996100962 15000101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ИТНА ПОМОШ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА 758418 БОЈАНА ЈАКИМОВСКА 21.08.2019 31.12.2023
1004. 10-21641/2 4015996100962 15000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА, ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 740632 ВЕСНА МИЛОШЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1005. 10-21641/2 4015996100962 15000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 744271 МИРОСЛАВ МИЛЕНКОВСКИ 23.11.2012 31.12.2023
1006. 10-21641/2 4015996100962 15000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 744450 АНЕТА ВУЧКОВСКА 02.10.2013 31.12.2023
1007. 10-21641/2 4015996100962 15000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 751375 ЈАСНА МАЏОВСКА 27.04.2015 31.12.2023
1008. 10-21641/2 4015996100962 15000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 762261 ВИКТОРИЈА СТАНКОВСКА 08.01.2021 31.12.2023
1009. 10-21641/2 4015996100962 15000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 766283 ИВОНА ТОДОРОВСКА 08.07.2022 31.12.2023
1010. 10-21641/2 4015996100962 15000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 766291 АЛЕКСАНДРА ПЕТКОВСКА 08.07.2022 31.12.2023
1011. 10-21641/2 4015996100962 15000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ПРЕВЕНТИВА РУРАЛЕН ТИМ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 750107 ЈАСМИНА СТОЈЧЕВСКА 01.04.2016 31.12.2023
1012. 10-21641/2 4015996100962 15000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 806269 ФРОСИНА МИТОВСКА-СТЕФАНОВСКА 25.09.2014 31.12.2023
1013. 10-21641/2 4015996100962 15000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 806803 ЛИДИЈА МАЏОВСКА 23.02.2016 31.12.2023
1014. 10-21641/2 4015996100962 15000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 712124 ДРАГА СТОИЛКОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1015. 10-21641/2 4015996100962 15000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 740659 ЉУПЧО ЃОРГИЕВСКИ 26.03.2016 31.12.2023
1016. 10-21641/2 4015996100962 15000109 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА РЕНТГЕН СО УЛТРАЗВУК РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА СО УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 712140 МИЛКА МИТОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1017. 10-21641/2 4015996100962 15000110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 712167 РАДМИЛА МАНОЈЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1018. 10-21641/2 4015996100962 15000111 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 712159 БРАНКО СТАМЕНКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1019. 10-21641/2 4015996100962 15000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 712078 СРЕТИМИР НИКОЛОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1020. 10-21641/2 4015996100962 15000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 733911 ДАРКО ВУЧКОВСКИ 06.09.2021 31.12.2023
1021. 10-21641/2 4015996100962 15000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 807044 ВЕСНА ЦВЕТКОВСКА 10.10.2016 31.12.2023
1022. 10-21641/2 4015996100962 15000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 740640 ЛИЛЈАНА СТОЈАНОВА 01.04.2010 31.12.2023
1023. 10-21641/2 4015996100962 15000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 764833 ДИАНА НИКОЛОВСКА 21.01.2022 31.12.2023
1024. 10-23630/2 4015996106391 15000202 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.1 КРИВА ПАЛАНКА 800481 ЕЛИЗАБЕТА СТАМЕНКОВСКА 21.10.2011 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА МЛАДЕНОВСКА  
1025. 10-21966/2 4016994100376 16000101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО РЕНТГЕН РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 741078 ЗОРИЦА МАНЧЕВСКА ТРАЈЧУЛЕСКА 01.04.2010 31.12.2023
1026. 10-21966/2 4016994100376 16000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 708178 ЃОРГИ ДАМЧЕСКИ 01.11.2017 31.12.2023
1027. 10-21966/2 4016994100376 16000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 738573 ВЛАТКО БОЈОСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1028. 10-21966/2 4016994100376 16000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 738603 БЛАГИЦА ЈАНКУЛОСКА 01.04.2010 31.12.2023
1029. 10-21966/2 4016994100376 16000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 748471 АНЕТА РИСТЕСКА 26.03.2014 31.12.2023
1030. 10-21966/2 4016994100376 16000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 751421 БИЛЈАНА ОКЛЕСКА 17.10.2022 31.12.2023
1031. 10-21966/2 4016994100376 16000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 755982 ТИНА ТРАЈЧУЛЕСКА 14.06.2018 31.12.2023
1032. 10-21966/2 4016994100376 16000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 766607 ЕЛЕНА КАЧУЈАНОСКА 01.09.2022 31.12.2023
1033. 10-21966/2 4016994100376 16000104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 741400 МИХАЈЛО НИКОЛОСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1034. 10-21966/2 4016994100376 16000104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 744069 АЛЕКСАНДРА МИЈАЈЛЕВСКА СТЕФАНОВСКА 15.11.2012 31.12.2023
1035. 10-21966/2 4016994100376 16000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ОСТАНАТИ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 749184 ГОЦЕ ОРОПАН 20.01.2022 04.01.2023
1036. 10-21966/2 4016994100376 16000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ОСТАНАТИ НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 737330 САШО ПИРГАНОСКИ 20.01.2022 04.01.2023
1037. 10-21966/2 4016994100376 16000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ОСТАНАТИ ОЧНИ БОЛЕСТИ ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 731889 ИЛИНКА ДИМИТРОВА 24.07.2022 23.07.2023
1038. 10-21966/2 4016994100376 16000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ОСТАНАТИ ОЧНИ БОЛЕСТИ ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 731897 МЕРИ ПАТЧЕ 24.07.2022 23.07.2023
1039. 10-21966/2 4016994100376 16000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ОСТАНАТИ ОЧНИ БОЛЕСТИ ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 736007 МАЈА БЕЛЕВСКА 24.07.2022 23.07.2023
1040. 10-21966/2 4016994100376 16000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ОСТАНАТИ ОЧНИ БОЛЕСТИ ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 749745 ИВАНЧО КОЧОВСКИ 24.07.2022 23.07.2023
1041. 10-21966/2 4016994100376 16000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ОСТАНАТИ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 741523 СЛАВИЦА НАЈДЕНОСКА БОЈЧИНОСКА 21.10.2020 31.12.2023
1042. 10-21966/2 4016994100376 16000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ОСТАНАТИ ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 713120 МАРИЈА СПИРКОСКА 16.10.2021 02.10.2022
1043. 10-21966/2 4016994100376 16000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ОСТАНАТИ ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 713120 МАРИЈА СПИРКОСКА 03.10.2022 21.10.2023
1044. 10-24037/2 4017001137470 17011202 ПЗУ ВИТА МЕДИКА ДР ПАВКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ БРАНКО БОГДАНСКИ-ГУЦМАН ББ КУМАНОВО 805521 СНЕЖАНА СТОЈИЛКОВИЌ 21.11.2017 31.12.2026 МАГДАЛЕНА СПАСОЕВСКА  
1045. 10-22357/2 4017003146310 17013002 ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ЃУРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО 802018 КАТЕРИНА НИКОЛОВСКА-СТАНКОВСКА 23.09.2020 31.12.2026 ХАЏЕРЕ МУРСЕЛИ  
1046. 10-11498/2 4017003146310 17013006 ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ ПЗУ Д-Р ТАСЕВСКИ-ДИЈАГНОСТИЧКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.ЃУРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО 734837 МИМОЗA АНДОНОВСКA 26.10.2021 31.12.2026 ЛИДИЈА АПОСТОЛОВСКА  
1047. 10-22130/2 4017004150443 17010702 ПЗУ УНИМЕДИКА ПЗУ УНИ-МЕДИКА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО 751685 КАТЕРИНА ДИМКОВСКА 26.05.2015 31.12.2026 ЈЕЛЕНА МИТЕВСКА  
1048. 10-22703/2 4017005154426 17020601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНИСТ ОД ЦЕНТАР ЗА АСТМА И HOBB УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 713945 ДЕЈАНА СУБОТИЌ 01.04.2010 31.12.2023
1049. 10-22703/2 4017005154426 17020601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 713970 ТОМИЦА АНЧЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1050. 10-22703/2 4017005154426 17020601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715506 ЕМИЛИЈА ДОДИЌ 01.04.2010 31.12.2023
1051. 10-22703/2 4017005154426 17020601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 734810 ЛАДИСЛАВА КРСТИЌ-МИЛОСАВЉЕВИЌ 01.04.2010 31.12.2023
1052. 10-22703/2 4017005154426 17020601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 744549 МАРИЈА БАЈДЕВСКА СПИРКОВСКА 14.10.2015 31.12.2023
1053. 10-22703/2 4017005154426 17020601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 747068 НИКОЛА ЈАНЕВ 04.01.2014 31.12.2023
1054. 10-22703/2 4017005154426 17020601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 749249 ЕМИЛИЈА ТОДОРОВСКА 11.09.2014 31.12.2023
1055. 10-22703/2 4017005154426 17020601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 755141 ГЛИГОР МАНОВ 25.09.2017 31.12.2023
1056. 10-22703/2 4017005154426 17020601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА КАРДИОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 761931 ЛЕЈЛА РАДОНЧИЌ 10.11.2020 31.12.2023
1057. 10-22703/2 4017005154426 17020601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 765244 НОРА ГОСПОДИНОВА-НИКОЛОВСКА 25.02.2022 31.12.2023
1058. 10-22703/2 4017005154426 17020601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 766437 ЉЕЈЉА ШАБАНИ МИСИНИ 20.07.2022 31.12.2023
1059. 10-22703/2 4017005154426 17020601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 740209 ИЉБЕР ИСУФИ 03.01.2017 31.12.2023
1060. 10-22703/2 4017005154426 17020602 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО КОЖНО ВЕНЕРИЧНИ БОЛЕСТИ КОЖНО ВЕНЕРИЧНИ БОЛЕСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715204 ВИОЛЕТА КУЗМАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1061. 10-22703/2 4017005154426 17020602 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО КОЖНО ВЕНЕРИЧНИ БОЛЕСТИ КОЖНО ВЕНЕРИЧНИ БОЛЕСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 749630 ЛИЛЈАНА ПАНДИЛОВСКА 11.09.2014 31.12.2023
1062. 10-22703/2 4017005154426 17020603 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714593 ВАЊА ТАСЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1063. 10-22703/2 4017005154426 17020603 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715310 ГОРАН МАНОВ 01.04.2010 31.12.2023
1064. 10-22703/2 4017005154426 17020603 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, НЕВРОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 743801 ХУЉУСИ АСИПИ 01.04.2010 31.12.2023
1065. 10-22703/2 4017005154426 17020603 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 755915 ВЕСНА СИМОНОВСКА-КИРОВА 10.10.2019 31.12.2023
1066. 10-22703/2 4017005154426 17020603 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 763624 КРИСТИНА ГЕОРГИЕВСКА 19.07.2021 31.12.2023
1067. 10-22703/2 4017005154426 17020604 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714968 ФАДИЉ МАЛИЌИ 01.04.2010 31.12.2023
1068. 10-22703/2 4017005154426 17020604 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714992 ВАЛЕНТИНА МИЦИЌ 01.04.2010 31.12.2023
1069. 10-22703/2 4017005154426 17020604 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715000 СЛАЃАНА ИЛИЕВА 01.04.2010 31.12.2023
1070. 10-22703/2 4017005154426 17020604 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715018 ЕМИЛИЈА АВРАМОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1071. 10-22703/2 4017005154426 17020604 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715026 АНИТА КОЦЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1072. 10-22703/2 4017005154426 17020605 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714917 САШКО СИМОВ 01.04.2010 31.12.2023
1073. 10-22703/2 4017005154426 17020605 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714933 АЛИ ДАЛИПИ 01.04.2010 31.12.2023
1074. 10-22703/2 4017005154426 17020605 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715530 ЕЛИЗАБЕТА СПАСИЌ 01.04.2010 31.12.2023
1075. 10-22703/2 4017005154426 17020605 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 753866 АНИТА СТОШЕВСКА 26.08.2016 31.12.2023
1076. 10-22703/2 4017005154426 17020605 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 764787 БОЈАНА ГЕОРГИЕВСКА-ДИМОВСКА 29.12.2021 31.12.2023
1077. 10-22703/2 4017005154426 17020605 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 766909 ШЕРИБАН ЕМИНИ 11.11.2022 31.12.2023
1078. 10-22703/2 4017005154426 17020606 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714585 ЖАНЕТА КРСТЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1079. 10-22703/2 4017005154426 17020606 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714623 ВИОЛЕТА ПОПОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1080. 10-22703/2 4017005154426 17020606 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715336 НЕНАД НИКОЛИЌ 01.04.2010 31.12.2023
1081. 10-22703/2 4017005154426 17020606 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 752304 АДРИАНА БОГДАНОВСКА ТОСКИЌ 29.07.2015 31.12.2023
1082. 10-22703/2 4017005154426 17020607 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715352 ФАТИ ЏЕМАИЛИ 17.04.2013 31.12.2023
1083. 10-22703/2 4017005154426 17020608 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ХИРУРГИЈА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 703087 НАТАША ЈОВАНОВСКА 09.12.2016 31.12.2023
1084. 10-22703/2 4017005154426 17020608 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ХИРУРГИЈА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714216 ЗОРАН СТОЈКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1085. 10-22703/2 4017005154426 17020608 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ХИРУРГИЈА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714224 ЗОРАН НАСКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1086. 10-22703/2 4017005154426 17020608 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ХИРУРГИЈА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715255 РАДОМИР ГЕЛЕВСКИ 30.07.2014 31.12.2023
1087. 10-22703/2 4017005154426 17020608 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ХИРУРГИЈА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 743011 ЗОРАН ЃОРЃИЕВСКИ 05.08.2020 31.12.2023
1088. 10-22703/2 4017005154426 17020608 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ХИРУРГИЈА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ ОПШТА ХИРУРГИЈА, АБДОМИНАЛЕН ХИРУРГ УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 743020 НЕНАД РИСТОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1089. 10-22703/2 4017005154426 17020608 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ХИРУРГИЈА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ АБДОМИНАЛЕН ХИРУРГ УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 764671 БЕРАТ ДАЛИПИ 17.12.2021 31.12.2023
1090. 10-22703/2 4017005154426 17020608 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ХИРУРГИЈА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 764906 ВЕСНА ЈОВАНОВСКА-МАНЕВСКА 27.01.2022 31.12.2023
1091. 10-22703/2 4017005154426 17020609 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР, ПЕДИЈАТАР НЕОНАТОЛОГ УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715549 АЛЕКСАНДРА ХРИСТОВА 12.08.2013 31.12.2023
1092. 10-22703/2 4017005154426 17020609 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 737496 АДНАН СУЛЕЈМАНИ 01.04.2010 31.12.2023
1093. 10-22703/2 4017005154426 17020609 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 740225 МАРГИЦА АРСОВСКА 26.07.2018 31.12.2023
1094. 10-22703/2 4017005154426 17020609 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 740233 АГРОН СУЉИМАНИ 06.09.2017 31.12.2023
1095. 10-22703/2 4017005154426 17020609 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 761133 ФЕРИХАН БАЈРАМИ 03.06.2020 31.12.2023
1096. 10-22703/2 4017005154426 17020609 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 765449 БАРИЈЕ РАМИЗИ-ИСЉАМИ 22.03.2022 31.12.2023
1097. 10-22703/2 4017005154426 17020610 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 753858 СОФИЈА ТРАЈКОВИЌ 24.08.2016 31.12.2023
1098. 10-22703/2 4017005154426 17020610 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ КОЖНО ВЕНЕРИЧНИ БОЛЕСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 700274 МИРЈАНА СРБИНОСКА 31.10.2013 31.12.2023
1099. 10-22703/2 4017005154426 17020610 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 808458 АНИТА СТОИЛКОВСКА 19.06.2020 31.12.2023
1100. 10-22703/2 4017005154426 17020610 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715220 ИСМАИЛ БАЈРАМИ 01.04.2010 31.12.2023
1101. 10-22703/2 4017005154426 17020610 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 802433 ВЕСНА ЈОВАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1102. 10-22703/2 4017005154426 17020610 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 802441 ДАНИЕЛА ДИМОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1103. 10-22703/2 4017005154426 17020611 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714461 ЛИДИЈА ЈОВЧЕВСКА ИВАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1104. 10-22703/2 4017005154426 17020611 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714542 СУНЧИЦА ЈОСИФОВА 01.04.2010 31.12.2023
1105. 10-22703/2 4017005154426 17020611 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714550 ВАЛЕНТИНА ЏАРТОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1106. 10-22703/2 4017005154426 17020611 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715301 АЗИЗ БАЈРАМИ 01.04.2010 31.12.2023
1107. 10-22703/2 4017005154426 17020611 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715492 ИВАН АВРАМОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1108. 10-22703/2 4017005154426 17020611 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715522 ВАЛЕНТИНА ДАВИДОВСКА 31.12.2020 31.12.2023
1109. 10-22703/2 4017005154426 17020611 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 764043 МЕРИТА ЏЕМАИЛИ 12.08.2021 31.12.2023
1110. 10-22703/2 4017005154426 17020612 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715395 МИНУР БАЈРАМИ 30.04.2013 31.12.2023
1111. 10-22703/2 4017005154426 17020612 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 745804 СТЕФАН ТРАЈАНОВСКИ 16.07.2013 31.12.2023
1112. 10-22703/2 4017005154426 17020613 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715077 ДИМИТРИЈЕ СУБОТИЌ 01.04.2010 31.12.2023
1113. 10-22703/2 4017005154426 17020613 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715123 ЈОВИЦА ГЕОРГИЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1114. 10-22703/2 4017005154426 17020613 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715140 СЛАВИЦА ЈАКИМОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1115. 10-22703/2 4017005154426 17020613 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715166 МАРИНА МИХАЈЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1116. 10-22703/2 4017005154426 17020613 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 745545 ИЗЕИР БИЉАЛИ 15.05.2013 31.12.2023
1117. 10-22703/2 4017005154426 17020617 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ДЕПО ЗА ЛЕКОВИ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 802450 ВИОЛЕТА КРАЉЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1118. 10-22703/2 4017005154426 17020617 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ДЕПО ЗА ЛЕКОВИ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 802468 ЈАЊА СТЕФАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1119. 10-22703/2 4017005154426 17020618 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОПШТА БОЛНИЦА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 11 ОКТОМВРИ Б.Б. КУМАНОВО 740187 ЉАВДИМ ИБРАИМИ 06.12.2019 31.12.2023
1120. 10-22703/2 4017005154426 17020619 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО_22 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА 11 ОКТОМВРИ Б.Б. КУМАНОВО 715379 ЈУЗЏАН АГУШИ СИНАНИ 23.03.2016 31.12.2023
1121. 10-22703/2 4017005154426 17020619 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО_22 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА 11 ОКТОМВРИ Б.Б. КУМАНОВО 751570 НАИЉЕ ОСМАНИ 12.05.2015 31.12.2023
1122. 10-22703/2 4017005154426 17020619 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО_22 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА 11 ОКТОМВРИ Б.Б. КУМАНОВО 765066 НАДИЦА НАЦЕВСКА 09.02.2022 31.12.2023
1123. 10-22703/2 4017005154426 17020619 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО_22 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА 11 ОКТОМВРИ Б.Б. КУМАНОВО 755427 МЕВЉАНЕ ИСМАНИ 26.12.2017 31.12.2023
1124. 10-22703/2 4017005154426 17020619 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО_22 НЕВРОЛОГИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА, НЕВРОЛОГИЈА 11 ОКТОМВРИ Б.Б. КУМАНОВО 740250 БУЈАР СЕЛМАНИ 14.11.2019 31.12.2023
1125. 10-22703/2 4017005154426 17020619 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО_22 ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ 11 ОКТОМВРИ Б.Б. КУМАНОВО 806773 БИЉАНА ИВАНОВСКА 13.01.2016 31.12.2023
1126. 10-22703/2 4017005154426 17020619 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО_22 ПАТОЛОГИЈА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА 11 ОКТОМВРИ Б.Б. КУМАНОВО 714151 АНЕТА ЃОРЃИЕВСКА 28.06.2018 31.12.2023
1127. 10-22703/2 4017005154426 17020624 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714372 РОЗА ГЕЛЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1128. 10-22703/2 4017005154426 17020624 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714380 СИНИША БАЈДЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1129. 10-22703/2 4017005154426 17020624 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714399 БИЛЈАНА АНАСТАСОВСКА ПЕТРУШЕВИЌ 01.04.2010 31.12.2023
1130. 10-22703/2 4017005154426 17020624 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714402 ГОРДАНА НИКОЛИЌ 01.04.2010 31.12.2023
1131. 10-22703/2 4017005154426 17020624 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714410 СНЕЖАНА ЗАХАРИЕВА 01.04.2010 31.12.2023
1132. 10-22703/2 4017005154426 17020624 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714429 СВЕТЛАНА СПАСОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1133. 10-22703/2 4017005154426 17020625 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715190 СЛАВЧО ФИЛИПОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1134. 10-21709/2 4017005154434 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ БОРИС КИДРИЧ КУМАНОВО 745154 ДАНИЕЛА ТОДОРОВСКА-ЈОВАНОВИЌ 28.01.2013 31.12.2023
1135. 10-21709/2 4017005154434 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 757276 КАТЕРИНА ВЛАДЕВСКА 14.01.2019 31.12.2023
1136. 10-21709/2 4017005154434 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 757284 МИЛЕНА СТАНКОВИЌ 14.01.2019 31.12.2023
1137. 10-21709/2 4017005154434 17020701 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 806552 ЕЛЕНА НАКОВСКА 11.06.2015 31.12.2023
1138. 10-21709/2 4017005154434 17020701 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО ХЕМИЈА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 806889 МАГДАЛЕНА АНДОНОВСКА 04.03.2016 31.12.2023
1139. 10-21709/2 4017005154434 17020701 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 808440 ФАТЉУМЕ АВДИИ ЉАТИФИ 19.06.2020 31.12.2023
1140. 10-21709/2 4017005154434 17020701 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 809241 ЕМОНА РУСТЕМИ 22.12.2021 31.12.2023
1141. 10-21709/2 4017005154434 17020702 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 734667 ДРАГИЦА ГОГИЌ 31.01.2011 31.12.2023
1142. 10-21709/2 4017005154434 17020702 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 734675 СЛОБОДАНКА ТРЕНДАФИЛОВИЌ 31.01.2011 31.12.2023
1143. 10-21709/2 4017005154434 17020702 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 734683 ВЕСНА ГЛИГОРОВ 31.01.2011 31.12.2023
1144. 10-21709/2 4017005154434 17020702 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 734730 ЏЕМАИЛ БAЈРAМИ 31.01.2011 31.12.2023
1145. 10-21709/2 4017005154434 17020702 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 741140 ПЕРИЦА ЈОВAНОВСКИ 31.01.2011 31.12.2023
1146. 10-21709/2 4017005154434 17020702 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 741124 ЌЕНАН СAКИПИ 08.10.2019 31.12.2023
1147. 10-21709/2 4017005154434 17020702 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 761257 МАРИЈА СПАСОВСКА 19.06.2020 31.12.2023
1148. 10-21709/2 4017005154434 17020702 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 764736 ЕМИРА АЉИМИ СЕЛИМИ 22.12.2021 31.12.2023
1149. 10-21709/2 4017005154434 17020704 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 734764 ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВСКА ТРАЈКОВСКА 31.01.2011 31.12.2023
1150. 10-21709/2 4017005154434 17020704 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 734772 СНЕЖАНА ЈОВАНОВСКА 01.08.2021 31.12.2023
1151. 10-21709/2 4017005154434 17020704 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ УРГЕНТНА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 734780 ХРИСТИНА КРАИНОВИЌ ЈОСЕВСКА 01.05.2019 31.12.2023
1152. 10-21709/2 4017005154434 17020704 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 734799 МАРЈАН СПИРКОВСКИ 31.01.2011 31.12.2023
1153. 10-21709/2 4017005154434 17020704 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 734802 МАЈА МАНАСИЈЕВИЌ 31.01.2011 31.12.2023
1154. 10-21709/2 4017005154434 17020704 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 734870 ИСМЕТ ФЕРАТИ 31.01.2011 31.12.2023
1155. 10-21709/2 4017005154434 17020704 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 734888 СУЗАНА АТАНАСОВСКА 31.01.2011 31.12.2023
1156. 10-21709/2 4017005154434 17020704 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 734900 ЉЕЈЉАН ЈAШAРИ 31.01.2011 31.12.2023
1157. 10-21709/2 4017005154434 17020704 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 748277 КАТЕРИНА ИВАНОВСКА 31.03.2014 31.12.2023
1158. 10-21709/2 4017005154434 17020704 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 758388 ФАТЉУМЕ НУРЕДИНИ 21.08.2019 31.12.2023
1159. 10-21709/2 4017005154434 17020705 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 749893 ВАЛЕНТИНА БОГОЕВСКA-ДИМИТРИЕВСКА 25.01.2017 31.12.2023
1160. 10-21709/2 4017005154434 17020705 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 734705 БИЉAНA СТОЈКОВСКA 31.01.2011 31.12.2023
1161. 10-21709/2 4017005154434 17020705 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 750468 МИЛЕНА ПРОКОПОВСКА 29.12.2014 31.12.2023
1162. 10-21709/2 4017005154434 17020705 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 750751 ВЛАДИМИР ВЛАДЕВСКИ 26.01.2015 31.12.2023
1163. 10-21709/2 4017005154434 17020705 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 754323 СУНЧИЦA ТРAЈКОВСКA 10.11.2016 31.12.2023
1164. 10-21709/2 4017005154434 17020705 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 761249 ДОРУНТИНА СЕЛИМИ 01.08.2021 31.12.2023
1165. 10-21709/2 4017005154434 17020705 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 766933 МУЕЈЕД АМЕТИ 18.11.2022 31.12.2023
1166. 10-21709/2 4017005154434 17020705 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 766917 СУЗАНА ПЕТРОВИЌ 17.11.2022 31.12.2023
1167. 10-21709/2 4017005154434 17020705 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 766925 ЏЕНЕТИ ИСЕНИ 18.11.2022 31.12.2023
1168. 10-21709/2 4017005154434 17020706 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 744522 МИЛЕНА СПАСОВСКА-ДИМОВСКА 12.10.2018 31.12.2023
1169. 10-21709/2 4017005154434 17020706 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 803413 ГОРАН НЕДЕВСКИ 31.01.2011 31.12.2023
1170. 10-21709/2 4017005154434 17020706 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 803421 ВИОЛЕТА ЈОСЕВСКA 31.01.2011 31.12.2023
1171. 10-21709/2 4017005154434 17020706 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 803448 ДАНИЕЛА ДИМОВСКA 31.01.2011 31.12.2023
1172. 10-20916/2 4017006158930 17029301 ПЗУ ДР Ф.СИМОНОВСКА И ДР К.МЛАДЕНОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ. ПЕРО ЧИЧО БР. 7 КУМАНОВО 702200 КАТЕРИНА МЛАДЕНОВСКА 01.04.2011 31.12.2026 ОЛИВЕРА СТАМЕНКОВИЌ  
1173. 10-20833/2 4017006158948 17029401 ПЗУ ДР Т.МАНОВА И ДР Т.ЌОСЕВА СПЕЦ. ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ. ПЕРО ЧИЧО БР.7 КУМАНОВО 702404 ТАТЈАНА МАНОВА 01.04.2011 31.12.2026 ОФЕЛИЈА ГЕЛЕВСКА  
1174. 10-20833/2 4017006158948 17029401 ПЗУ ДР Т.МАНОВА И ДР Т.ЌОСЕВА СПЕЦ. ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ. ПЕРО ЧИЧО БР.7 КУМАНОВО 702412 ТАТЈАНА ЌОСЕВА 01.04.2011 31.12.2026 ЕЛЕНА АРСОВСКА  
1175. 10-20689/2 4017006159138 17029201 ПЗУ ДР ВЕСНА АНГЕЛОВСКА СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ. ПЕРО ЧИЧО БР.7 КУМАНОВО 702803 ВЕСНА АНГЕЛОВСКА 01.01.2009 31.12.2026 ВЕСНА НАКОВСКА  
1176. 10-21015/2 4017006159162 17029101 ПЗУ ДР КРИСТИНА Ј.ТАСЕВСКА СПЕЦ. ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ. ПЕРО ЧИЧО БР.7 КУМАНОВО 702820 КРИСТИНА ЈАЌИМОВИЌ ТАСЕВСКА 01.01.2009 31.12.2026 СНЕЖАНА ПАУНОВИЌ  
1177. 10-21180/2 4017007161845 ПЗУ ЗАФЕР М 2 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА ЗАФЕР М 2 КУМАНОВО-ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА КУМАНОВО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА, ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА 3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА 3/4 КУМАНОВО 702226 ЗАФЕР СУЛЕЈМАНИ 01.01.2009 31.12.2026 НЕАЉ ЧОТИ  
1178. 10-21180/2 4017007161845 17028002 ПЗУ ЗАФЕР М 2 Спец. Орд. по Орална Хирургија ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ.3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.3-4 КУМАНОВО 759660 ЕЛЕНА ВЕЛКОСКА 17.01.2020 31.12.2026 КАТЕРИНА СТАЈКОВСКА  
1179. 10-21180/2 4017007161845 17028003 ПЗУ ЗАФЕР М 2 ПЗУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА ЗАФЕР М2 КУМАНОВО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.3 ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.106-1/ЛОК.1 КУМАНОВО 765325 МАЈА ДОНЕВСКА 16.03.2022 31.12.2026 БЉЕРИНА АВДИЈИ  
1180. 10-21826/2 4017007162493 17027701 ПЗУ ОТОМЕДИКА Д-Р ЖАРКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.1/2 КУМАНОВО 700240 ЖАРКО АЛЕКСОВСКИ 01.01.2008 31.12.2026 МИЛЕНА РАДЕВСКА  
1181. 10-23760/2 4017007163651 17028702 ПЗУ ШЕНДЕТИ 2 ПЗУ ШЕНДЕТИ 2 - ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.РИСТОВАЦ БР.18/3 КУМАНОВО 700509 РИДВАН БАКИЈА 28.10.2014 31.12.2026 ЕМИРЕ ЉАТИФИ  
1182. 10-22504/2 4017007500186 17030301 ПЗУ ДЕРМАМЕДИКА СПЕЦ. ОРД. ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ. ИГО ТРИЧКОВИЌ БР.15 КУМАНОВО 700320 ЕМИЛИЈА МАНАСИЕВСКА 01.01.2008 31.12.2026 ИВАНА МИШЕВСКА  
1183. 10-21510/2 4017008503979 17031901 ПЗУ ОРЛ БИО-МЕДИКА СПЕЦ.ОРД.ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.СТРАШКО СИМОНОВ БР.23 КУМАНОВО 701203 ЕЛЈАСА АЉИЈА 01.01.2008 31.12.2026 МЕТУШЕ ФАЗЛИУ  
1184. 10-21976/2 4017008504916 17031304 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА-МЕДИКУС БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА БР. 9 КУМАНОВО 801593 МАГДА СТОЈАНОВСКА 02.11.2016 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА ТРИФУНОВСКА  
1185. 10-21904/2 4017008505912 17032001 ПЗУ ЦИТОЛАБ ЛАБ.ЗА ЦИТОЛОГИЈА И ХИСТОЛОГИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА УЛ.ПИОНЕРСКА 29-5 КУМАНОВО 701351 БЛАГИЦА СТОЈМАНОВСКА 01.01.2009 31.12.2026 МАРИНА ДАНИЛОСКА  
1186. 10-21904/2 4017008505912 17032001 ПЗУ ЦИТОЛАБ ЛАБ.ЗА ЦИТОЛОГИЈА И ХИСТОЛОГИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА УЛ.ПИОНЕРСКА 29-5 КУМАНОВО 703524 БИЉАНА ХАЏИ-НИЧЕВА 01.01.2009 31.12.2026 ФРОСИНА ЦВЕТКОВСКА  
1187. 10-22299/2 4017009509180 17033301 ПЗУ МУЛТИМЕДИКА ДМ СПЕЦ.ОРД.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ДОНЕ БОЖИНОВ БР.29 КУМАНОВО 704024 ДРАГАН МИТЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2026 ЛОРИТА СТОЈАНОВСКА  
1188. 10-22750/2 4017009509806 17033202 ПЗУ ОРТОМЕД ПЗУ ОРТОМЕД ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.11-ТИ ОКТОМВРИ БР.55 КУМАНОВО 703974 БОРКА МАРКОСКИ 01.04.2011 31.12.2026 СОЊА БОЖИНОВСКА-ЃОРЃИЕВСКА  
1189. 10-21743/2 4017009511916 17033101 ПЗУ ЕГО-МЕДИКА СПЕЦ.ОРДИНАЦ.ПО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.ТИТОВА МИТРОВАЧКА БР.6/3 КУМАНОВО 703966 ДРАГАНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВИЌ 01.04.2010 31.12.2026 ЈУЛИЈАНА ДИМКОВСКА  
1190. 10-22623/2 4017012519758 17036401 ПЗУ Д-Р ГУЛИНАЦ БК СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПЗУ Д-Р ГУЛИНАЦ БК СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА КИРИЛ И МЕТОДИ 54 КУМАНОВО КУМАНОВО 701130 БИЉАНА КОСТИЌ ГУЛИНАЦ 02.05.2012 31.12.2026 БИЉАНА КАРАНФИЛОВИЌ  
1191. 10-5127/2 4017018534325 17041101 ПЗУ-ФИЗИО-МЕД КУМАНОВО ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИО-МЕД КУМАНОВО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИ БР.1А БЛЕЗ 2 КУМАНОВО 763276 ИВАН ГАЧЕВИЌ 11.06.2021 31.12.2026 АНЃЕЛА АЛЕКСОВСКА  
1192. 10-3309/2 4017019538049 17042001 ПЗУ МАРТА ДАМЈАНОВСКА КУМАНОВО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА МАРТА ДАМЈАНОВСКА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ПЕРО ЧИЧО БР.7 КУМАНОВО 765678 МАРТА ДАМЈАНОВСКА 29.04.2022 31.12.2026 КАТЕРИНА СТАНКОВСКА  
1193. 10-11826/2 4017022545200 17043401 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА Д-Р РИДВАН АЛИЛИ КУМАНОВО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА - Д-Р РИДВАН АЛИЛИ КУМАНОВО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.КАРЛ МАРКС БР.6 КУМАНОВО 766755 РИДВАН АЛИЛИ 25.10.2022 31.12.2026 КАЉТРИНА САБЕДИНИ  
1194. 10-7185/2 4017022545218 17043501 ПЗУ ОРТОДЕНТ - АРС Куманово ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДЕТ- АРС ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.БРАЌА РИБАР БР.1/1 КУМАНОВО 766135 ИРЕНА АРСОВСКА 04.07.2022 31.12.2026 МИЛЕНА ЈОВАНОВСКА  
1195. 10-7210/2 4017022545250 17043601 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА Д-Р ФУАТИ ПРОТЕТИКА КУМАНОВО ПЗУ СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА Д-Р ФУАТИ-ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.49 КУМАНОВО 765988 ФУАТ БИСЛИМИ 06.07.2022 31.12.2026 РЕЌИБЕ САИТИ  
1196. 10-4038/2 4017992105148 17010503 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗАНА КУМАНОВО ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА-ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО ХЕМИЈА УЛ.ЈНА БРОЈ 30 КУМАНОВО 808911 ЖАКЛИНА КОСТАДИНОВСКА 11.06.2021 31.12.2026 АЈТЕНЕ ИСМАИЛИ  
1197. 10-22709/2 4017993127641 17020802 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА 11-ТИ ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 708224 ВЕСНА СТЕФАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1198. 10-22709/2 4017993127641 17020802 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА 11-ТИ ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 708305 ДАНЕ МИЛОШЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1199. 10-22709/2 4017993127641 17020802 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА 11-ТИ ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 805084 ТАТЈАНА ДИМКОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1200. 10-22709/2 4017993127641 17020803 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ 11-ТИ ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 708194 МАРЈАН ДЕНКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1201. 10-22709/2 4017993127641 17020803 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА 11-ТИ ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 708232 ЈАДРАНКА СТАМЕНКОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1202. 10-22709/2 4017993127641 17020803 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА 11-ТИ ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 708259 ЕДИТА РАМИЗИ 01.04.2010 31.12.2023
1203. 10-22709/2 4017993127641 17020803 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА 11-ТИ ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 708267 РУМЕНА ПЕТРОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1204. 10-22709/2 4017993127641 17020803 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА 11-ТИ ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 708291 БЕДРИ ВЕЉИУ 01.04.2010 31.12.2023
1205. 10-22709/2 4017993127641 17020803 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ 11-ТИ ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 805114 ГОРДАНА МАЈНОВА 01.04.2010 31.12.2023
1206. 10-22709/2 4017993127641 17020803 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ 11-ТИ ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 805122 ГОРДАНА АРСОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1207. 10-21476/2 4017994101026 17012405 ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ ДИЈ.ЛАБОРАТОРИЈА ПОДРУЖНИЦА БЛАГИЦА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ПИОНЕРСКА 29-3 КУМАНОВО 800163 ЛИЛЈАНА ЈОВАНОВСКА 20.10.2011 31.12.2026 МАНУЕЛА ТАСЕВСКА  
1208. 10-21476/2 4017994101026 17012405 ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ ДИЈ.ЛАБОРАТОРИЈА ПОДРУЖНИЦА БЛАГИЦА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ПИОНЕРСКА 29-3 КУМАНОВО 801828 МАЈА КРАЉЕВСКА 19.11.2016 31.12.2026 МИЛА МАНАСИЕВСКА  
1209. 10-21237/2 4017994108985 17010402 ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО 800384 МИРЈАНА КОСТАДИНОВА 20.10.2011 31.12.2026 ВИОЛЕТА БОШКОВСКА  
1210. 10-21238/2 4017994108985 17010403 ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО 701220 ГОРАН ДЕНКОВСКИ 01.01.2008 31.12.2026 ЕЛИЗАБЕТА ИВАНОВСКА  
1211. 10-23564/2 4017994124603 17012802 ПЗУ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА И БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИ РЕС БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 С.ЛИПКОВО,КУМАНОВО ЛИПКОВО 800392 ВЕСНА НЕШЕВСКА 20.10.2011 31.12.2026 ЗИЈАВЕРЕ МАМУТИ  
1212. 10-21386/2 4017995105939 17014106 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ ДИЈАГ.БИОХ.ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ. 3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.1 В КУМАНОВО 755257 НИКОЛА МИТЕВСКИ 18.10.2017 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВСКА  
1213. 10-23994/2 4017995114229 17011702 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБАРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО 800120 ВЕСНА МАНАСИЕВСКА 22.11.2021 31.12.2026 ХАНИФЕ ШАБАНИ РЕЏЕПИ  
1214. 10-23502/2 4017996102500 17015205 ПЗУ ЕРА-Ј СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО 700614 НУХИ ЈУСУФИ 20.09.2011 31.12.2026 БОЈАНА ПЕТКОВСКА  
1215. 10-23140/2 4017996113498 17027001 ПЗУ ДР БАТО ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА К-5 ББ КУМАНОВО 700835 ЈОРДАН НАУМОВ 01.01.2008 31.12.2026 ДРАГАНА АНТИЌ  
1216. 10-23140/2 4017996113498 17027001 ПЗУ ДР БАТО ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА К-5 ББ КУМАНОВО 700835 ЈОРДАН НАУМОВ 01.01.2008 31.12.2026 ЛИДИЈА ПЕТКОВИЌ  
1217. 10-23140/2 4017996113498 17027001 ПЗУ ДР БАТО ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА К-5 ББ КУМАНОВО 700835 ЈОРДАН НАУМОВ 01.01.2008 31.12.2026 ТАЊА ЃОРЃЕВИЌ  
1218. 10-23836/2 4017996116721 17026901 ПЗУ АНИМА СПЕЦ. ОРДИНАЦИЈА ПО НЕУРОЛОГИЈА И ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР МОША ПИЈАДЕ бр.234 КУМАНОВО 701068 МИЦКО ДУДУЧКИ 01.01.2008 31.12.2026 АНКИЦА ПОПОВИЌ  
1219. 10-21200/2 4017997118876 17019602 ПЗУ ОТОДЕНТ ОРДИНАЦИЈА ЗА УВО,НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. БРАНКО БОГДАНСКИ ГУЦМАН 51 КУМАНОВО 700150 МИЛЕНКО ТРЕНДАФИЛОВСКИ 01.01.2008 31.12.2026 МАГДАЛЕНА СПАСОВСКА-МЛАДЕНОВСКА  
1220. 10-24001/2 4017997127760 17012902 ПЗУ ДР ТЕУТА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ТЕУТА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ХРИСТИЈАН ТОДОРОСКИ БР 43 КУМАНОВО 800503 ВАЛЕНТИНА ПОПОВСКА 20.10.2011 31.12.2026 АРЈЕТА САКИПИ  
1221. 10-4464/2 4017997128448 17014604 ПЗУ ДР НИКОЛОВСКА СОЊИЦА ПЗУ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА Д-Р СОЊИЦА НИКОЛОВСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА С.БИЉАНОВЦЕ БИЉАНОВЦЕ 808881 БИСЕРА ПЕТРУШЕВСКА 30.08.2021 31.12.2026 КАТЕ КУЗЕВСКА  
1222. 10-21618/2 4017999162686 17027801 ПЗУ ОТОРИНОМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОРЛ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР. 27/1-4 КУМАНОВО 755575 ИЉИР ЌЕРИМИ 29.01.2018 31.12.2026 ТРЕНДЕЛИНА ЕБИБИ  
1223. 10-22745/2 4018997100418 3003802 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЈЗУ ЗД МАКЕДОНСКИ БРОД ОДДЕЛЕНИЕ РЕНТГЕНОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 741078 ЗОРИЦА МАНЧЕВСКА ТРАЈЧУЛЕСКА 14.02.2022 31.12.2022
1224. 10-22745/2 4018997100418 3003803 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 705195 ГОРДАНА ВОЈНЕСКА 01.04.2010 31.12.2023
1225. 10-22745/2 4018997100418 3003805 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЈЗУ ЗД МАКЕДОНСКИ БРОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 735477 СИЛВАНА СТЕФАНОСКА 01.04.2010 31.12.2023
1226. 10-22745/2 4018997100418 3003805 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЈЗУ ЗД МАКЕДОНСКИ БРОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 735485 ГОРДАНА ДАМЧЕСКА-ЈОРДАНОВА 01.04.2010 31.12.2023
1227. 10-22745/2 4018997100418 3003805 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЈЗУ ЗД МАКЕДОНСКИ БРОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 751189 КРИСТИАН БОГДАНОСКИ 09.04.2015 31.12.2023
1228. 10-22745/2 4018997100418 3003805 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЈЗУ ЗД МАКЕДОНСКИ БРОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 754471 АЛЕКСАНДАР БОЖИНОСКИ 01.03.2019 31.12.2023
1229. 10-22745/2 4018997100418 3003805 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЈЗУ ЗД МАКЕДОНСКИ БРОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 757136 МИЛЕНА СРБИНОСКА БОГАТИНОСКА 26.12.2018 31.12.2023
1230. 10-22745/2 4018997100418 3003805 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЈЗУ ЗД МАКЕДОНСКИ БРОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 762008 АЛЕКСАНДАР РИСТЕВСКИ 18.11.2020 31.12.2023
1231. 10-22745/2 4018997100418 3003805 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЈЗУ ЗД МАКЕДОНСКИ БРОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 762105 АЛЕКСАНДАР РИСТЕСКИ 07.12.2020 31.12.2023
1232. 10-22745/2 4018997100418 3003805 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЈЗУ ЗД МАКЕДОНСКИ БРОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 764205 АНЕТА РИСТОСКА КАРАЛИОСКИ 06.09.2021 31.12.2023
1233. 10-22745/2 4018997100418 3003805 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЈЗУ ЗД МАКЕДОНСКИ БРОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 764213 ТЕОДОРА СТЕВАНОСКА 06.09.2021 31.12.2023
1234. 10-22745/2 4018997100418 3003805 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЈЗУ ЗД МАКЕДОНСКИ БРОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ РУРАЛЕН ТИМ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 749559 ДИЈАНА СТАНКОВСКА-НАСТЕВСКА 22.01.2020 31.12.2023
1235. 10-22745/2 4018997100418 3003806 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЈЗУ ЗД МАКЕДОНСКИ БРОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 736902 СУЗАНА КРСТЕСКА 01.04.2010 31.12.2023
1236. 10-22745/2 4018997100418 3003806 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЈЗУ ЗД МАКЕДОНСКИ БРОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 755273 ЖАРКО СИМЕСКИ 01.12.2018 31.12.2023
1237. 10-20615/2 4019000106531 18000502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЖАНА НЕГОТИНО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.1 НЕГОТИНО 800210 МАЈА ТОДОРОВА 21.10.2011 31.12.2026 ВЛАДАНКА МЕШКОВА  
1238. 10-20973/2 4019006111707 18003101 ПЗУ ОРТО-ГЕМ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР.9 НЕГОТИНО 702072 ГОРДАНА ФИЛИПОВА 01.04.2011 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА АЛТАНЏИЕВА  
1239. 10-21658/2 4019008500867 18004201 ПЗУ СВ.АТАНАС СПЕЦ.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР.13 НЕГОТИНО 709646 АТАНАС РИСТОВ 11.03.2012 31.12.2026 СОФИЈА ВЕШКОВСКА  
1240. 10-5745/2 4019014505609 18005201 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ГАЛМЕДИКУС-ИНТЕРНА НЕГОТИНО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ГАЛМЕДИКУС-ИНТЕРНА НЕГОТИНО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ПЕТРОВ БР.2 НЕГОТИНО 763233 ГОРАН НЕЧЕВ 11.06.2021 31.12.2026 ВИЛМА МЕТОДИЕВА  
1241. 10-2859/2 4019015506714 18005501 ПЗУ ДИ-ДЕНТ 2 НЕГОТИНО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ДИ-ДЕНТ 2 НЕГОТИНО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.117/2-2 НЕГОТИНО 765341 ДИМЕ ЦВЕТКОВ 17.03.2022 31.12.2026 КРИСТИНА ЈОВАНОВА  
1242. 10-5731/1 4019021509890 18005801 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО УРОЛОГИЈА ГАЛМЕДИКУС-УРОЛОГИЈА ПЗУ ОРД.ПО УРОЛОГИЈА ГАЛМЕДИКУС УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.3 НЕГОТИНО 763373 АЛЕКСАНДАР НЕЧЕВ 15.07.2021 31.12.2026 НИКОЛИНА ДИМКОВА  
1243. 10-24221/2 4019994103226 18000402 ПЗУ ГАЛМЕДИКУС БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.НИКОЛА ПЕТРОВ БР.2 НЕГОТИНО 800333 МИЛИЦА ПЕТРОВА ШИШКОВА 21.10.2011 31.12.2026 ЛЕНЧЕ НАЌЕВА  
1244. 10-22710/2 4019996100968 18000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ДЕРМАТОВЕРЕНОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 709549 ЉУПЧО ПАСИНЕЧКИ 01.04.2010 31.12.2023
1245. 10-22710/2 4019996100968 18000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 746126 ЕЛЕНА КИТЕВА РИЗОВА 11.02.2022 31.12.2022
1246. 10-22710/2 4019996100968 18000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 752657 ГОРАН СТОЈАНОВ 28.10.2021 31.12.2023
1247. 10-22710/2 4019996100968 18000108 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ОТОЛАРИНОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 709409 БЛАГОРОДНА БОЈАЏИЕВА 01.01.2017 31.12.2023
1248. 10-22710/2 4019996100968 18000109 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 737429 ЈОВАНКА ПЕТРОВА 01.04.2010 31.12.2023
1249. 10-22710/2 4019996100968 18000110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 709492 БЛАЖО САЗДОВ 01.04.2010 31.12.2023
1250. 10-22710/2 4019996100968 18000111 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ФИЗИЈАТРИЈА ФИЗИЈАТРИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 709557 БИЛЈАНА ФИЛИПОВА 01.04.2010 31.12.2023
1251. 10-22710/2 4019996100968 18000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 737461 ПЕТАР НЕДЕВ 01.04.2010 31.12.2023
1252. 10-22710/2 4019996100968 18000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 752649 ЦВЕТАНКА ЗАФИРОВА СТОЈАНОВА 28.10.2015 31.12.2023
1253. 10-22710/2 4019996100968 18000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 759627 НАТАЛИЈА ТЕМЕЛКОВА 16.01.2020 31.12.2023
1254. 10-22710/2 4019996100968 18000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 759872 ГАБРИЕЛА РИСТОВА 04.02.2020 31.12.2023
1255. 10-22710/2 4019996100968 18000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 764604 ЈОВАН ЦВЕТКОВСКИ 03.12.2021 31.12.2023
1256. 10-22710/2 4019996100968 18000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 765074 ДАНИЕЛА ИВАНОВА ТРАЈЧЕВСКА 15.02.2022 31.12.2023
1257. 10-22710/2 4019996100968 18000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 766216 ДАНИЕЛА МАНЏИКОСКА 01.07.2022 31.12.2023
1258. 10-22710/2 4019996100968 18000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 766224 ВИКТОРИЈА СТОЈАНОВА 01.07.2022 31.12.2023
1259. 10-22710/2 4019996100968 18000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 744174 СЛАВИЦА МАВРУШЕВА 07.11.2012 31.12.2023
1260. 10-22710/2 4019996100968 18000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 747629 АНГЕЛИНА ЈАЌИМОВСКА 06.03.2014 31.12.2023
1261. 10-22710/2 4019996100968 18000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПЕДИЈАТАР УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 737437 МАРИНА ЈОВАНОВИЌ 03.02.2020 31.12.2023
1262. 10-22710/2 4019996100968 18000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 749290 АЛЕКСАНДРА МИХАЈЛОВА 04.07.2014 31.12.2023
1263. 10-22710/2 4019996100968 18000114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 745626 СИЛВАНА СТАНОЈКОВСКА СПИРОВА 03.08.2021 31.12.2023
1264. 10-22710/2 4019996100968 18000114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 709433 ИВАН ИВАНОВ 01.04.2010 31.12.2023
1265. 10-22710/2 4019996100968 18000114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 805009 ВЕРКА ШИЈАКОВА 01.04.2010 31.12.2023
1266. 10-22710/2 4019996100968 18000114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 758060 ДАНИЦА АНГЕЛОВА 02.07.2019 31.12.2023
1267. 10-22710/2 4019996100968 18000114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОГИЈА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 744760 НАТАША ГАНЧЕВА 20.08.2020 31.12.2023
1268. 10-23623/2 4019997104762 18000302 ПЗУ ХИПОКРАТ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА ИКО ЗАРОВ 6 НЕГОТИНО 809535 САШКО ТОДОРОВ 09.09.2022 31.12.2026 СЛОБОДАНКА СТАНКОВИЌ  
1269. 10-21372/2 4020000125917 19000304 ПЗУ ЕНДОМЕДИКА СПЕЦ. ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 7-МИ НОЕМВРИ БР 79/1-1 ОХРИД ОХРИД 700576 АЦО РАЗМОСКИ 01.01.2008 31.12.2026 ЛИДИЈА ТРАЈКОСКА  
1270. 10-21967/2 4020005141767 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД РЕ МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ . ОХРИД 706817 ЗОРАН ЈОРДАНОСКИ 24.01.2019 31.12.2023
1271. 10-21967/2 4020005141767 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД РЕ СТОМАТОЛОГИЈА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА . ОХРИД 712183 АЛЕКСАНДАР ФИЛДИШЕВСКИ 24.04.2015 31.12.2023
1272. 10-21967/2 4020005141767 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД РЕ СТОМАТОЛОГИЈА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА . ОХРИД 748188 ГОРДАНА ВОДЕНИЧАРОВСКА 26.03.2014 31.12.2023
1273. 10-21967/2 4020005141767 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД РЕ СТОМАТОЛОГИЈА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА . ОХРИД 759023 ТАТЈАНА ТУНТЕВА 13.11.2019 31.12.2023
1274. 10-21967/2 4020005141767 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД РЕ СТОМАТОЛОГИЈА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА . ОХРИД 759031 ЛИНА МАСЛОВА 13.11.2019 31.12.2023
1275. 10-21967/2 4020005141767 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД РЕ СТОМАТОЛОГИЈА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА . ОХРИД 759040 ТАМАРА РОПЧЕВА 13.11.2019 31.12.2023
1276. 10-21967/2 4020005141767 19005001 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 706701 АЦО СТОЈАНОСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1277. 10-21967/2 4020005141767 19005001 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 706744 ТАТЈАНА СИДОР БОЈАЏИ 01.04.2010 31.12.2023
1278. 10-21967/2 4020005141767 19005001 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 706825 ЉУПКА НИКОЛОВСКА 01.01.2014 31.12.2023
1279. 10-21967/2 4020005141767 19005001 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 706833 БИЉАНА СТРУЖАНЧЕВА 01.04.2010 31.12.2023
1280. 10-21967/2 4020005141767 19005001 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 751952 ПЕЦО НАСТОСКИ 12.06.2015 31.12.2023
1281. 10-21967/2 4020005141767 19005001 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 753246 СЛАВИЦА ДОНЕВА 01.02.2016 31.12.2023
1282. 10-21967/2 4020005141767 19005001 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ИТНА ПОМОШ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 760234 АНГЕЛ МАРКОВСКИ 25.02.2020 31.12.2023
1283. 10-21967/2 4020005141767 19005001 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ИТНА ПОМОШ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 760242 ИЛИНКА ПЕТРОВА МИЛОШЕСКА 25.02.2020 31.12.2023
1284. 10-21967/2 4020005141767 19005002 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 . ОХРИД 803316 МАРИЈА КИЧЕЕЦ КРСТЕСКА 01.04.2010 31.12.2023
1285. 10-21967/2 4020005141767 19005002 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО ХЕМИЈА . ОХРИД 806013 АНА  АЛЧЕВА ЃОРЃИЈЕСКА 06.03.2020 31.12.2023
1286. 10-21967/2 4020005141767 19005003 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 706612 СОЊА МАРИНОСКА 01.04.2010 31.12.2023
1287. 10-21967/2 4020005141767 19005003 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПЕДИЈАТАР УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 745880 МАКЕДОНКА МИТРЕСКА НАУМОСКА 29.07.2013 31.12.2023
1288. 10-21967/2 4020005141767 19005003 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 757268 ГОЈКО РАТКУШИНОСКИ 14.01.2019 31.12.2023
1289. 10-21967/2 4020005141767 19005003 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 757454 ВАЉОН САДИКУ 16.01.2019 31.12.2023
1290. 10-21967/2 4020005141767 19005003 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 757462 АНЕ ЈУСУФОСКА ЈАХЈА 16.01.2019 31.12.2023
1291. 10-21967/2 4020005141767 19005003 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 762636 РЕНАТА ИВАНОСКА 02.02.2021 31.12.2023
1292. 10-21967/2 4020005141767 19005003 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 762644 АЛЕКСАНДРА ПАСКОСКА 02.02.2021 31.12.2023
1293. 10-21967/2 4020005141767 19005004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 706663 СОЊА ЛАЗАРОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1294. 10-21967/2 4020005141767 19005004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 707384 AЈСЕЛ ЗЕЈНОСКА АЗИЗОСКА 01.04.2010 31.12.2023
1295. 10-21967/2 4020005141767 19005004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 707414 СЛАВИЦА СИМЈАНОСКА 01.04.2010 31.12.2023
1296. 10-21967/2 4020005141767 19005004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 707449 АНА НЕДЕЛКОСКА 01.04.2010 31.12.2023
1297. 10-21967/2 4020005141767 19005004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 707465 МИМОЗА СПАСОВСКА МЕНКИНОСКА 01.04.2010 31.12.2023
1298. 10-21967/2 4020005141767 19005004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 707503 ЈЕЛЕНА ЈОВЧЕСКА 01.04.2010 31.12.2023
1299. 10-21752/2 4020005141775 19004901 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ АНЕСТЕЗИЈА, ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЈА И РЕАНИМАЦИЈА АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728403 ГОРДАНА ШУКОВИЌ АГОЛИ 01.04.2018 31.12.2023
1300. 10-21752/2 4020005141775 19004901 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ АНЕСТЕЗИЈА, ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЈА И РЕАНИМАЦИЈА АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 732800 МАРИНА ГРОЗДАНОСКА 01.08.2017 31.12.2023
1301. 10-21752/2 4020005141775 19004901 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ АНЕСТЕЗИЈА, ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЈА И РЕАНИМАЦИЈА АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 760722 МАГДАЛЕНА МИТРЕСКА ПУЛЧЕСКА 23.03.2020 31.12.2023
1302. 10-21752/2 4020005141775 19004901 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ АНЕСТЕЗИЈА, ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЈА И РЕАНИМАЦИЈА АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 763446 ЈОВЕ НЕДЕВСКИ 07.06.2021 31.12.2023
1303. 10-21752/2 4020005141775 19004902 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728241 ЕЛЕНА ШИКАЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1304. 10-21752/2 4020005141775 19004902 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 750816 МИЛЕНА СПАСОВСКА ШЕНЃУЛОСКА 10.02.2015 31.12.2023
1305. 10-21752/2 4020005141775 19004902 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ.СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 803928 СУЗАНА СИМОНОСКА 01.04.2010 31.12.2023
1306. 10-21752/2 4020005141775 19004902 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ.СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 803936 ЖАКЛИНА ХАЈБА 01.04.2010 31.12.2023
1307. 10-21752/2 4020005141775 19004902 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 803952 СЛАВИЦА ПЕТРЕСКА 01.05.2019 31.12.2023
1308. 10-21752/2 4020005141775 19004904 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ОЧНИ ЗАБОЛУВАЊА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728438 ЉУБИНКА БАКАЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1309. 10-21752/2 4020005141775 19004904 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ОЧНИ ЗАБОЛУВАЊА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728446 СОЊА ФИЛЕВА 01.04.2010 31.12.2023
1310. 10-21752/2 4020005141775 19004904 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ОЧНИ ЗАБОЛУВАЊА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 732567 ЛИДИЈА КАРАПЕЦ 01.04.2010 31.12.2023
1311. 10-21752/2 4020005141775 19004904 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ОЧНИ ЗАБОЛУВАЊА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 738816 СОЊА ЈАНЕВА ЦЕЛАКОСКА 29.10.2013 31.12.2023
1312. 10-21752/2 4020005141775 19004904 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ОЧНИ ЗАБОЛУВАЊА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 748170 ОЛГА ПЕЦАКОВА 28.10.2021 31.12.2023
1313. 10-21752/2 4020005141775 19004905 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ УЛ.СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 809012 САЊА МИТРЕСКА 02.07.2021 31.12.2023
1314. 10-21752/2 4020005141775 19004906 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА СО НЕОНАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА СО ЕДИНИЦА ЗА НЕОНАТОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728837 ОХРИДИЈА ФИЛЕВА 01.04.2010 31.12.2023
1315. 10-21752/2 4020005141775 19004906 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА СО НЕОНАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА СО ЕДИНИЦА ЗА НЕОНАТОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728853 МИМОЗА ХИСА 01.04.2010 31.12.2023
1316. 10-21752/2 4020005141775 19004906 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА СО НЕОНАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА СО ЕДИНИЦА ЗА НЕОНАТОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728861 БОРО ПЕТРЕСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1317. 10-21752/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728802 КАТЕРИНА ПОПОСКА 14.05.2019 31.12.2023
1318. 10-21752/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 757934 ГОРАН МАРКОСКИ 14.05.2019 31.12.2023
1319. 10-21752/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 762768 ВЛАДО УСТИЈАНОСКИ 02.03.2021 31.12.2023
1320. 10-21752/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 707430 СОЊА СТУРЛАКОВА ДИМОВСКА 28.02.2020 31.12.2023
1321. 10-21752/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728675 ВЕСНА ЛАБРОСКА 01.04.2010 31.12.2023
1322. 10-21752/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНИСТ ОД ЦЕНТАР ЗА АСТМА И HOBB УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728691 ВИОЛЕТА ЦЕЛЕСКА 01.04.2010 31.12.2023
1323. 10-21752/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728713 ЛИЛЈАНА КОТЛАР 21.07.2020 31.12.2023
1324. 10-21752/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728730 САШО ВАСИЛЕВСКИ 05.08.2020 31.12.2023
1325. 10-21752/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНИСТ ОД ЦЕНТАР ЗА АСТМА И HOBB УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728748 ВАЛЕНТИНА МИЛОШЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1326. 10-21752/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ЕНДОКРИНОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728756 ЛИЉАНА АНГЕЛЕСКА 01.04.2010 31.12.2023
1327. 10-21752/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 738824 ЃОКО КОНСТАНТИНОВСКИ 23.12.2021 22.12.2022
1328. 10-21752/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА РАДИОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 741884 ТОНИ ЧИФЛИГАРОСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1329. 10-21752/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 742988 ДАНИЕЛА МИСОСКА-ПЕНДОВА 01.04.2010 31.12.2023
1330. 10-21752/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 744034 ВЛАДИМИР ШИБАКОСКИ 09.11.2012 31.12.2023
1331. 10-21752/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 752592 ВАСКО ЈОВАНОСКИ 16.10.2015 31.12.2023
1332. 10-21752/2 4020005141775 19004908 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ИНФЕКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728616 ЛИДИЈА ЉАТКОСКА 01.04.2010 31.12.2023
1333. 10-21752/2 4020005141775 19004908 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ИНФЕКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 738832 ГОРДАНА ПЕШЛИКОСКА 01.04.2010 31.12.2023
1334. 10-21752/2 4020005141775 19004909 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД КОЖНО ВЕНЕРИЧНИ ЗАБОЛУВАЊА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728470 ДУБРАВКА БУНТАШЕСКА СПАСЕСКА 01.04.2010 31.12.2023
1335. 10-21752/2 4020005141775 19004909 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД КОЖНО ВЕНЕРИЧНИ ЗАБОЛУВАЊА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 765554 ВИКТОРИЈА КАРАФИЛОВСКА 07.04.2022 31.12.2023
1336. 10-21752/2 4020005141775 19004910 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД АНТИТУБЕРКУЛОЗЕН ДИНСПАНЦЕР(АТД) БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА ПУЛМОЛОГИЈА И РЕСПИРАТОРНА АЛЕРГОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 760285 БИЛЈАНА ТАНАСОСКА 03.03.2020 31.12.2023
1337. 10-21752/2 4020005141775 19004911 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ НЕУРОПСИХИЈАТРИСКИ ЗАБОЛУВАЊА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 761281 МОНИКА ПЕТРОВСКИ 23.06.2020 31.12.2023
1338. 10-21752/2 4020005141775 19004911 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ НЕУРОПСИХИЈАТРИСКИ ЗАБОЛУВАЊА НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728640 ЕФТИМ БАКАЛОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1339. 10-21752/2 4020005141775 19004911 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ НЕУРОПСИХИЈАТРИСКИ ЗАБОЛУВАЊА НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728659 ГУЛАПКА ВАСИЛЕСКА 01.04.2010 31.12.2023
1340. 10-21752/2 4020005141775 19004911 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ НЕУРОПСИХИЈАТРИСКИ ЗАБОЛУВАЊА НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728667 ЈУЛИЈА ВАСИЛЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1341. 10-21752/2 4020005141775 19004911 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ НЕУРОПСИХИЈАТРИСКИ ЗАБОЛУВАЊА НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 741876 ЗОРКА ЃОРЃИЕВСКА КЕСКОВСКА 10.06.2021 31.12.2023
1342. 10-21752/2 4020005141775 19004911 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ НЕУРОПСИХИЈАТРИСКИ ЗАБОЛУВАЊА НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 754803 ЉУБИЦА СПРОСТРАНОВА АВРАМОСКА 12.01.2017 31.12.2023
1343. 10-21752/2 4020005141775 19004911 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ НЕУРОПСИХИЈАТРИСКИ ЗАБОЛУВАЊА НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ, МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 806706 СВЕТЛАНА ИЛОСКИ 07.12.2015 31.12.2023
1344. 10-21752/2 4020005141775 19004911 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ НЕУРОПСИХИЈАТРИСКИ ЗАБОЛУВАЊА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 806536 БИЛЈАНА ТУПАНЧЕСКА 11.06.2015 31.12.2023
1345. 10-21752/2 4020005141775 19004912 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ПАТОАНАТОМИЈА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728314 ГАБРИЕЛА СОКОЛОВСКА МАЛОВЧЕВА 26.10.2017 31.12.2023
1346. 10-21752/2 4020005141775 19004913 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 734055 ВЛАДИМИР МАЗЕНКОВСКИ 18.08.2020 31.12.2023
1347. 10-21752/2 4020005141775 19004913 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 745871 АЛЕКСАНДРА МАРКОСКА ДАМЕСКА 09.02.2015 31.12.2023
1348. 10-21752/2 4020005141775 19004913 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 759163 СОФКА МАЛЕНКО 26.10.2019 31.12.2023
1349. 10-21752/2 4020005141775 19004915 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ УВО, НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723460 ГОРАН КРЦОВСКИ 23.03.2021 31.12.2023
1350. 10-21752/2 4020005141775 19004915 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ УВО, НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728896 ФЕТАХ ЕЛМАЗИ 01.04.2010 31.12.2023
1351. 10-21752/2 4020005141775 19004915 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ УВО, НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728900 ЕЛИЗАБЕТА ШАПКАР МАРИН 01.01.2016 31.12.2023
1352. 10-21752/2 4020005141775 19004915 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ УВО, НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728918 ЛЕНКА БЕДЕ 01.04.2010 31.12.2023
1353. 10-21752/2 4020005141775 19004915 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ УВО, НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 736260 НАУМ КОСТОЈЧИНОСКИ 13.06.2022 31.12.2023
1354. 10-21752/2 4020005141775 19004915 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ УВО, НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 738840 БИЉАНА КИЧЕЕЦ 01.04.2010 31.12.2023
1355. 10-21752/2 4020005141775 19004915 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ УВО, НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 760056 АСЕН ШАЈН 17.02.2020 31.12.2023
1356. 10-21752/2 4020005141775 19004916 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728578 ГОРАН БАЛЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1357. 10-21752/2 4020005141775 19004916 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 743453 РИСТО МЕДАРОСКИ 14.05.2014 31.12.2023
1358. 10-21752/2 4020005141775 19004916 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 765848 ТОМИСЛАВ МОСТРОВ 31.05.2022 31.12.2023
1359. 10-21752/2 4020005141775 19004917 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ПЕДИЈАТРИЈА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДИПЛОМИРАН ДЕФЕКТОЛОГ УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 806544 АЛЕКСАНДРА САБРАС АПОСТОЛОВА 11.06.2015 31.12.2023
1360. 10-21752/2 4020005141775 19004917 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728217 ОРХАН ЗЕКИР 01.04.2010 31.12.2023
1361. 10-21752/2 4020005141775 19004917 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА, ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728225 ВЕСНА БОГОЈЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1362. 10-21752/2 4020005141775 19004917 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728772 БЛАГОВЕСТА ПАСКАЛИ 01.04.2010 31.12.2023
1363. 10-21752/2 4020005141775 19004918 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ФИЗИЈАТРИЈА ФИЗИЈАТРИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728284 БЛАГОВЕСТА ФИЛЕВА ПОПОСКА 01.04.2010 31.12.2023
1364. 10-21752/2 4020005141775 19004918 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ФИЗИЈАТРИЈА ФИЗИЈАТРИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728306 МАРИЈА БОГЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1365. 10-21752/2 4020005141775 19004919 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ХИРУШКИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728764 ТОМИСЛАВ ЦУЦУЛОСКИ 01.12.2018 31.12.2023
1366. 10-21752/2 4020005141775 19004919 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ХИРУШКИ ЗАБОЛУВАЊА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723282 МИРКО ЛЕКОСКИ 18.10.2016 31.12.2023
1367. 10-21752/2 4020005141775 19004919 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ХИРУШКИ ЗАБОЛУВАЊА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728500 ДИЕЛ АГОЛИ 01.04.2010 31.12.2023
1368. 10-21752/2 4020005141775 19004919 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ХИРУШКИ ЗАБОЛУВАЊА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728535 МИЛЧО СТЕФАНОСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1369. 10-21752/2 4020005141775 19004919 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ХИРУШКИ ЗАБОЛУВАЊА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728543 НИКОЛА СИМОНОСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1370. 10-21752/2 4020005141775 19004919 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ХИРУШКИ ЗАБОЛУВАЊА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728551 ДИМИТАР АРНАУДОВ 01.04.2010 31.12.2023
1371. 10-21752/2 4020005141775 19004919 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ХИРУШКИ ЗАБОЛУВАЊА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 738859 ГОЦЕ КАНЕВЧЕ 01.04.2010 31.12.2023
1372. 10-21752/2 4020005141775 19004919 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ХИРУШКИ ЗАБОЛУВАЊА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 753017 ПАВЕЛ ЦВЕТАНОСКИ 25.12.2015 31.12.2023
1373. 10-21752/2 4020005141775 19004919 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ХИРУШКИ ЗАБОЛУВАЊА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 764183 СИМОН ЛОКОСКИ 03.09.2021 31.12.2023
1374. 10-21752/2 4020005141775 19004919 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ХИРУШКИ ЗАБОЛУВАЊА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 766445 ФИЛИП НАУМОВ 21.07.2022 31.12.2023
1375. 10-21436/2 4020006146410 19011401 ПЗУ ОРТО-ЛИК СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69/МАЛАРИЧНА ОРДИНАЦИЈА БР. 26 ОХРИД 703095 ЛИДИЈА МАЛЕВСКА ШУМЕНКОВСКА 01.04.2011 31.12.2026 ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВСКА  
1376. 10-21436/2 4020006146410 19011401 ПЗУ ОРТО-ЛИК СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69/МАЛАРИЧНА ОРДИНАЦИЈА БР. 26 ОХРИД 703109 КРУМ АРНАУДОВ 01.04.2011 31.12.2026 СЛАЃАНА МАЏАР  
1377. 10-24073/2 4020006146525 19010103 ПЗУ ДАРОН МЕД БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА-ПОДРУЖНИЦА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА ТУРИСТИЧКА БР.73 ОХРИД 801895 МЕЛИТА СИМОВСКА 11.06.2021 31.12.2026 ЕЛЕНА ЃОРЃЕСКА  
1378. 10-24073/2 4020006146525 19010103 ПЗУ ДАРОН МЕД БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА-ПОДРУЖНИЦА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ФАРМАЦЕВТ ТУРИСТИЧКА БР.73 ОХРИД 808849 ОЛИВЕРА ПРЕСКАКУЛОВА 28.04.2021 31.12.2026 ДАНИЕЛА РИСТЕСКИ  
1379. 10-22527/2 4020006146630 19013501 ПЗУ М2 ДЕНТАЛ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 703257 ЗДРАВКО МАЛЕНКОВ 01.01.2009 31.12.2026 ГОРДАНА ЈОЛЕСКА  
1380. 10-22527/2 4020006146630 19013501 ПЗУ М2 ДЕНТАЛ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 703265 МИЛЕ МАРИН 01.01.2009 31.12.2026 КРИСТИЈАН ГОЛЕВ  
1381. 10-20987/2 4020006146649 19011302 ПЗУ СТУДИО ДЕНТАЛ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРД.ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА, ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 702757 ИГОР МИТРОВ 01.01.2009 31.12.2026 ВИОЛЕТА ПЕЧИЈАРЕСКА  
1382. 10-20987/2 4020006146649 19011302 ПЗУ СТУДИО ДЕНТАЛ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРД.ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА, ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 702765 АЛЕКСАНДАР МАРКОСКИ 01.01.2009 31.12.2026 ЕМИЛИЈА ПАУНКОСКА  
1383. 10-22724/2 4020007148777 19011801 ПЗУ ДР ЛИДИЈА ТИЛЕВСКА СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ЦАР САМОИЛ БР.8 ОХРИД 702528 ЛИДИЈА ТИЛЕВСКА 01.04.2011 31.12.2026 БИЛЈАНА КРЕЧО РИСТЕВСКА  
1384. 10-16250/2 4020009508070 19014301 ПЗУ ДАРОН ДИЈАГНОСТИКА СПЕЦ.ОРД.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ТУРИСТИЧКА БР.73 ОХРИД 704318 КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕСКИ 17.12.2021 31.12.2026 НИНА РИСТЕСКА  
1385. 10-23352/2 4020009508509 19013703 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ФАРМАЦЕВТ БУЛЕВАР ТУРИСТИЧКА БР.45 ОХРИД 807125 ЕЛЕНА АЛАЧ 11.06.2021 31.12.2026 МАРИНА ЛОЗАНОВСКА  
1386. 10-23352/2 4020009508509 19013703 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО ХЕМИЈА БУЛЕВАР ТУРИСТИЧКА БР.45 ОХРИД 808598 МАРИЈА ЈОШЕВСКА 04.06.2021 31.12.2026 РУЖИЦА ПЕТРЕСКИ  
1387. 10-23351/2 4020009508517 19014502 ПЗУ КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ МЦ ПЗУ КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ МЦ - СПЕЦ. ОРД. ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА УЛ. БУЛ. ТУРИСТИЧКА БР. 45 ОХРИД 700444 СВЕТОСЛАВ МАЏАРОВ 12.01.2015 31.12.2026 АНИСА МЕРСИМ  
1388. 10-2692/2 4020012518531 19020901 ПЗУ СПЕЦ.ОРД. ПО ОРТОДОНЦИЈА Д-Р МОЈСОСКА ПЗУ СПЕЦ.ОРД. ПО ОРТОДОНЦИЈА Д-Р МОЈСОСКА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.38-1/1 ОХРИД 765392 АНА МОЈСОСКА ВЛАКЕВСКА 18.03.2022 31.12.2026 БИЛЈАНА КАНЕВЧЕ  
1389. 10-21518/2 4020012519538 19015400 ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА ДИМИТРОВСКА И БИОХЕМ-ДИЈАГНОСТИКА ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА ДИМИТРОВСКА И БИОХЕМ-ДИЈАГНОСТИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ. ДАМЕ ГРУЕВ БР. 106 ОХРИД 808628 АЉБИНА АЈРО 10.12.2020 31.12.2026 САШКА ЦВЕТКОСКА  
1390. 10-21332/2 4020980117702 19005102 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД_2 ИНТЕРВЕНТНА КАРДИОЛОГИЈА,ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА КАРДИОЛОШКИ ЗАБОЛУВАЊА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723827 ГОРДАНА КОЊАНОВСКА 04.04.2013 31.12.2023
1391. 10-21332/2 4020980117702 19005102 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД_2 ИНТЕРВЕНТНА КАРДИОЛОГИЈА,ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА КАРДИОЛОШКИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723860 МАРИЈА ЗИМБОВА 18.12.2019 31.12.2023
1392. 10-21332/2 4020980117702 19005102 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД_2 ИНТЕРВЕНТНА КАРДИОЛОГИЈА,ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА КАРДИОЛОШКИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 745260 КАТЕРИНА ВАСИЛЕВА КОЛЕВСКИ 21.03.2013 31.12.2023
1393. 10-21332/2 4020980117702 19005102 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД_2 ИНТЕРВЕНТНА КАРДИОЛОГИЈА,ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА КАРДИОЛОШКИ ЗАБОЛУВАЊА КАРДИОЛОГИЈА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 763195 БЛАГОЈА СТЕФАНОВСКИ 07.05.2021 31.12.2023
1394. 10-21332/2 4020980117702 19005102 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД_2 ИНТЕРВЕНТНА КАРДИОЛОГИЈА,ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА КАРДИОЛОШКИ ЗАБОЛУВАЊА КАРДИОЛОГИЈА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 763209 КАТЕРИНА МИТРЕСКА 07.05.2021 31.12.2023
1395. 10-21332/2 4020980117702 19005102 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД_2 ИНТЕРВЕНТНА КАРДИОЛОГИЈА,ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА КАРДИОЛОШКИ ЗАБОЛУВАЊА КАРДИОЛОГИЈА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 764752 ХРИСТИНА ЧАМОВСКА ШЕШОСКА 24.12.2021 31.12.2023
1396. 10-21332/2 4020980117702 19005102 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД_2 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723940 ДЕЈАН МАНЧЕВСКИ 16.10.2015 31.12.2023
1397. 10-21332/2 4020980117702 19005102 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД_2 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 752096 ЈАСМИНА ЈОВАНОСКИ 30.06.2015 31.12.2023
1398. 10-21332/2 4020980117702 19005102 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД_2 ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723924 НАТАША ТАНЕСКА 31.10.2013 31.12.2023
1399. 10-21332/2 4020980117702 19005104 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ИТЕРВЕНТА КАРДИОЛОГИЈА ИНТЕРВЕНТНА КАРДИОЛОГИЈА,ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА КАРДИОЛОШКИ ЗАБОЛУВАЊА КАРДИОЛОГИЈА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723762 НИКОЛА БАКРАЧЕСКИ 20.10.2017 31.12.2023
1400. 10-21332/2 4020980117702 19005104 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ИТЕРВЕНТА КАРДИОЛОГИЈА ИНТЕРВЕНТНА КАРДИОЛОГИЈА,ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА КАРДИОЛОШКИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723916 ГОРДАНА ДОНЕВСКА 22.07.2021 31.12.2023
1401. 10-21332/2 4020980117702 19005104 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ИТЕРВЕНТА КАРДИОЛОГИЈА ИНТЕРВЕНТНА КАРДИОЛОГИЈА,ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА КАРДИОЛОШКИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723932 РИЛИНД ЖАКУ 08.04.2022 31.12.2023
1402. 10-21332/2 4020980117702 19005104 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ИТЕРВЕНТА КАРДИОЛОГИЈА ИНТЕРВЕНТНА КАРДИОЛОГИЈА,ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА КАРДИОЛОШКИ ЗАБОЛУВАЊА КАРДИОЛОГИЈА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 759830 ФИЛИП ТАНЕСКИ 22.12.2020 31.12.2023
1403. 10-21332/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723819 ИЗАБЕЛА АФТОСКА НАУМОСКА 01.04.2010 31.12.2023
1404. 10-21332/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ, КАРДИОЛОГИЈА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723843 ЕЛЕНА КОВАЧЕСКА БАШУРОСКА 01.04.2010 31.12.2023
1405. 10-21332/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723851 ЗОРАН ДОНЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1406. 10-21332/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723878 СЛАЃАНА ТУПАРЕ 01.04.2010 31.12.2023
1407. 10-21332/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723886 БЛАГОВЕСНА ФОРТОМАРОСКА МИЛЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1408. 10-21332/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723894 БИЛЈАНА ТЕГОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1409. 10-21332/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723908 СТОЈАН МИТРЕСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1410. 10-21332/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 743208 РИСТЕ СЕКУЛОСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1411. 10-21332/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 804037 ЈУЛИЈАНА ЛАСОСКА 01.04.2010 31.12.2023
1412. 10-21332/2 4020980117702 19005106 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 СИРМА ВОЈВОДА ОХРИД 804010 ГОРДАНА ИВАНОСКА 01.04.2010 31.12.2023
1413. 10-19159/2 4020993109423 19005202 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОХРИД ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА, МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА ул. СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД 804363 СОЊА МАТЕСКА 01.04.2011 31.12.2023
1414. 10-19159/2 4020993109423 19005202 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОХРИД МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА МИКРОБИ СО ПАРАЗИТ ул. СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД 759376 СОЊА ЦВЕТАНОСКА ФИЛИПОСКА 03.01.2020 31.12.2023
1415. 10-19159/2 4020993109423 19005202 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА ул. СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД 746045 ВИОЛЕТА ШЕХУ 13.06.2013 31.12.2023
1416. 10-19159/2 4020993109423 19005202 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТА МЕДИЦИНА ул. СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД 746142 АТАНАСКО МИХАИЛОВ 13.06.2013 31.12.2023
1417. 10-19159/2 4020993109423 19005202 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ САНИТАРНА ХЕМИЈА ул. СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД 804355 САШКО ТОЧКОВ 15.12.2020 31.12.2023
1418. 10-19159/2 4020993109423 19005203 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА ул. СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД 745987 ЈОВАНКА СТУРЛАКОВА КОРОВЕШОВСКА 13.06.2013 31.12.2023
1419. 10-19159/2 4020993109423 19005203 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА ул. СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД 745995 МЕНТОР МЕЛА 13.06.2013 31.12.2023
1420. 10-19159/2 4020993109423 19005203 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА ул. СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД 746002 ЛИДИЈА СИМОНОСКА 13.06.2013 31.12.2023
1421. 10-19159/2 4020993109423 19005203 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА ул. СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД 746029 БЕРНА АХМЕТИ 13.06.2013 31.12.2023
1422. 10-19159/2 4020993109423 19005203 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА ул. СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД 746053 МИЛЧО МИСОСКИ 13.06.2013 31.12.2023
1423. 10-23465/2 4020993112475 19001002 ПЗУ СОНЦЕ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДАМЕ ГРУЕВ БР .Б2-2/2 ОХРИД 800651 ФАНЧЕ ЧАЧОР 20.10.2011 31.12.2026 ГОРДАНА МИТРЕСКА  
1424. 10-23466/2 4020993112475 19001003 ПЗУ СОНЦЕ СПЕЦ.ОРДИН.ПО МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ДАМЕ ГРУЕВ БР .Б2-2/2 ОХРИД 701173 БЛАГОРОДНА СТОЈАНОСКА 01.01.2008 31.12.2026 ЕЛЕНА РИСТЕСКА  
1425. 10-21724/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 739596 МАЈА БОЖИНОВСКА СМИЧЕСКА 04.09.2019 31.12.2023
1426. 10-21724/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 741647 ИРЕНА СКЕНДЕРОСКА - МИТРЕСКА 12.05.2021 31.12.2023
1427. 10-21724/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД НЕВРОХИРУРШКИ БОЛЕСТИ НЕВРОХИРУРГИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 741620 МИЌУН МИЌУНОВИЌ 23.09.2016 31.12.2023
1428. 10-21724/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД НЕВРОХИРУРШКИ БОЛЕСТИ ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 806714 МАРИЈА БОЈАЏИ 07.12.2015 31.12.2023
1429. 10-21724/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОПШТА ХИРУРГИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 759007 БИЛЈАНА ТРАЈАНОСКА 06.11.2019 31.12.2023
1430. 10-21724/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 727539 ТОМИСЛАВ ПЕТРОВСКИ 01.08.2016 31.12.2023
1431. 10-21724/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА, ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 727563 ЗОРАН БИТРАКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1432. 10-21724/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 727571 АЦО ВЕЛЕСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1433. 10-21724/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 727580 САШО НЕДЕСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1434. 10-21724/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 727628 ВЛАДИМИР СТРЕЗОСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1435. 10-21724/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 727687 ЈОНЕ МИЦЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1436. 10-21724/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 727695 СНЕЖАНА СТЕФАНОСКА 01.04.2010 31.12.2023
1437. 10-21724/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 735361 ЈОРДАН СМИЧЕСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1438. 10-21724/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ФАРМАЦЕВТ, ОРТОПЕДИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 739588 ВЕЗИР ЛОГА 01.12.2014 31.12.2023
1439. 10-21724/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 739618 ОГНЕН ШЕШОСКИ 13.11.2014 31.12.2023
1440. 10-21724/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 742031 АЛЕКСАНДАР ВЕСЛИЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1441. 10-21724/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 753742 ГЕНЦ ПОЛИСИ 16.01.2019 31.12.2023
1442. 10-21724/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 760919 АЛЕКСАНДАР СТЕВОСКИ 13.04.2020 31.12.2023
1443. 10-21724/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 760951 АТАНАС ПОП СТЕФАНИЈА 05.06.2021 31.12.2023
1444. 10-21724/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 727652 ХАРАЛАМПИЕ ШОКАРОВСКИ 01.06.2014 31.12.2023
1445. 10-21724/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 735370 АНА ШИБАКОСКА 30.05.2016 31.12.2023
1446. 10-21724/2 4020995101047 19005402 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНИСТ ОД ЦЕНТАР ЗА АСТМА И HOBB УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 728748 ВАЛЕНТИНА МИЛОШЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1447. 10-21724/2 4020995101047 19005402 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОГИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 741884 ТОНИ ЧИФЛИГАРОСКИ 19.05.2022 31.12.2022
1448. 10-21724/2 4020995101047 19005403 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 739600 СЛАВЧО ИВАНОСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1449. 10-21724/2 4020995101047 19005404 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД НЕВРОХИРУРШКИ БОЛЕСТИ НЕВРОХИРУРГИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 727598 МИТРЕ МИЛОШЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1450. 10-21724/2 4020995101047 19005407 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 727601 ДИВНА ПЕТРЕСКА 01.04.2010 31.12.2023
1451. 10-22477/2 4020995108866 19007701 ПЗУ ПРИМ. Д-Р СНЕЖАНА СТРЕЗОСКА СПЕЦ. ОРДИНАЦИЈА ПО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. ГАЛИЧИЦА БР. 80 А ОХРИД 755311 ЕЛЕНА СОТИРОСКА 03.11.2017 31.12.2026 МАРИЈА МИХАЈЛОСКА  
1452. 10-21050/2 4020995112162 19007402 ПЗУ Д-Р КУВЕНЏИЕВ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.БОГОМИЛСКА ББ ОХРИД 751871 ЕЛЕНА КУВЕНЏИЕВА 12.06.2015 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА РИСТЕСКА  
1453. 10-24089/2 4020996104813 19000603 ПЗУ МЕДИ КОР ПЗУ МЕДИ КОР ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА УЛ. МАКЕДОНСКА БР. 2 СТРУГА 700860 ВИКТОР ТОПАЛОСКИ 01.01.2008 31.12.2026 СОЊА СТАВРЕСКА  
1454. 10-24089/2 4020996104813 19000605 ПЗУ МЕДИ КОР ПЗУ МЕДИ КОР ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА ТУРИСТИЧКА БР 2 ОХРИД 700878 ЛАЗАР КОЊАНОВСКИ 01.01.2008 31.12.2026 КАТЕРИНА СЕКУЛОСКА  
1455. 10-23113/2 4020999121328 19007201 ПЗУ Д-Р ЈОВАНКА КИЧЕЕЦ ШАПЕСКА ОРДИНАЦИЈА ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА БУЛ. ТУРИСТИЧКА БР. 32 ОХРИД 700827 ЈОВАНКА КИЧЕЕЦ ШАПЕСКА 01.01.2008 31.12.2026 ДИЈАНА ДИНОВСКА  
1456. 10-23171/2 4020999138590 19007501 ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА МАРКОСКА ЗАРИЧИН ОРДИНАЦИЈА ПО ОФТАМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.161 ОХРИД 700460 ЛИДИЈА МАРКОСКА ЗАРИЧИН 01.01.2008 31.12.2026 БИЛЈАНА РУМЕНОСКА  
1457. 10-22154/2 4021000127657 20028502 ПЗУ ДР СЕКУЛОСКИ ТОШКО СПЕЦ.ОРДИН.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА, ОРТОДОНЦИЈА УЛ.50 -ТА ДИВИЗИЈА БР.26-3/7 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 736023 ТОШКО СЕКУЛОСКИ 01.04.2011 31.12.2026 МАРИЈА САРАФИНОВСКА  
1458. 10-21065/2 4021001131712 20013504 ПЗУ 95-МЕДИКА ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.АНДОН СЛАБЕЈКО БР.16 ПРИЛЕП 800546 ТАТЈАНА ТЕМЕЛКОСКА 18.01.2017 31.12.2026 СНЕЖАНА ЃОРЃИЕСКА  
1459. 10-22129/2 4021004142782 20027905 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ БР.10 ПРИЛЕП 801658 БЛАЖЕ НАУМОСКИ 20.10.2011 31.12.2026 КАТЕРИНА ТАЛЕСКА  
1460. 10-22747/2 4021004142944 20012603 ПЗУ ДИЈАГНОСТИЧКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МАКСИМ - С ДИЈАГНОСТИЧКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МАКСИМ -С ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ. БИТОЛСКА БР. 1 ПРИЛЕП 737364 ТАТЈАНА ИЛИЕСКА НЕБРЕЖАНЕЦ 21.11.2019 31.12.2026 ХРИСТИНА ДИМОСКА  
1461. 10-21878/2 4021004142952 20013803 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРОМЕДИКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА-ПОДРУЖНИЦА -МАКСИМ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА С.ОБРШАНИ КРИВОГАШТАНИ ОБРШАНИ 809039 АНГЕЛА ЃОРГОСКА 29.07.2021 31.12.2026 ЗОРИЦА МИТРИКЕСКА  
1462. 10-22791/2 4021007152657 20050604 ПЗУ АНАСТАЗИЈА БИОМЕД БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.36-1 ПРИЛЕП 800538 БЛАГИЦА ПРИСАЃАНЕЦ 20.10.2011 31.12.2026 КАРОЛИНА ЧУРЛИНОСКА  
1463. 10-22791/2 4021007152657 20050604 ПЗУ АНАСТАЗИЈА БИОМЕД БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.36-1 ПРИЛЕП 800538 БЛАГИЦА ПРИСАЃАНЕЦ 20.10.2011 31.12.2026 ЛИДИЈА РЕЛОВСКА  
1464. 10-21250/2 4021007155419 20056501 ПЗУ ОРТО-ДЕНТИКА ДР МАРИЈА ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 702510 МАРИЈА СТОЈЧЕВСКА 01.04.2011 31.12.2026 СОЊА МАКАЛОСКА  
1465. 10-23820/2 4021008501434 20058701 ПЗУ АЛБИМИНИ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.БИДИМАЖ БР.ББ ПРИЛЕП 750913 АНТОНИ ПАШОСКИ 04.03.2015 31.12.2026 ДАРКО БОШКОСКИ  
1466. 10-22393/2 4021008501736 20058201 ПЗУ АФРОДИТА ПРО ДЕНТАЛ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 701645 ВАНГЕЛ МОШКОВ 01.01.2009 31.12.2026 МАРТИН МОШКОВ  
1467. 10-22393/2 4021008501736 20058201 ПЗУ АФРОДИТА ПРО ДЕНТАЛ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 701661 СОФИЈА ЌОВКАРОСКА-РИСТЕСКА 01.01.2009 31.12.2026 КАТЕРИНА ЈОВАНОСКА  
1468. 10-20814/2 4021008501744 20058401 ПЗУ ПРВА ПРОТЕТИКА ЗА ПРОТЕЗИ, МОСТОВИ И КОРОНКИ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 701610 РОБЕРТО АЦЕСКИ 01.01.2009 31.12.2026 АНКИЦА КРСТЕСКА  
1469. 10-20814/2 4021008501744 20058401 ПЗУ ПРВА ПРОТЕТИКА ЗА ПРОТЕЗИ, МОСТОВИ И КОРОНКИ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 701629 ГОЦЕ ТУТЕСКИ 01.01.2009 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА МАГДЕСКА  
1470. 10-22782/2 4021008501981 20058301 ПЗУ Д- Р ВАЛЕНТИНА СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 702501 ВАЛЕНТИНА ГЕШОСКА-ВЕЛЕСКА 01.04.2011 31.12.2026 КАТЕРИНА АРСОВА  
1471. 10-22937/2 4021010514152 20061101 ПЗУ МЕД-ИНТЕРНА СПЕЦ. ОРД. ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. МЕНДЕ ЦРВЕНКОСКИ БР.14 ПРИЛЕП 735450 ОЛИВЕР ТАСЕСКИ 01.04.2011 31.12.2026 ИВОНА КРСТЕСКА  
1472. 10-2272/2 4021014525744 20064001 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТО ДЕНТАЛ СТУДИО ПРИЛЕП ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТО ДЕНТАЛ СТУДИО ПРИЛЕП ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.11 ТИ ОКТОМВРИ БР.62 ПРИЛЕП 765287 ЕЛЕНА РИСТОВА АНДОНОСКА 17.03.2022 31.12.2026 АПОЛОНИЈА МИЛАНОСКА  
1473. 10-5136/2 4021016531962 20065101 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМА ЛАЈФ ПРИЛЕП ПЗУ ОРД.ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМА ЛАЈФ ПРИЛЕП ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.КЕЈИ 1-МИ МАЈ БР.1-Б ПРИЛЕП 763225 ГАБРИЕЛА ТАЛИМЏИОСКА РИСТЕСКА 11.06.2021 31.12.2026 МАТИЛДА ДУПЈАЧАНЕЦ  
1474. 10-4518/2 4021021541895 20067000 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ТРАЈКО ТАРЦАН БР. 51 ПРИЛЕП 761443 НИКОЛИНА ПЕТРОВСКА БОГДАНОВСКА 03.03.2022 31.12.2022
1475. 10-4518/2 4021021541895 20067000 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ТРАЈКО ТАРЦАН БР. 51 ПРИЛЕП 766364 СОФИЈА ОХАНЕСЈАН-СТЕВАНОСКА 11.07.2022 31.12.2023
1476. 10-4518/2 4021021541895 20067000 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ТРАЈКО ТАРЦАН БР. 51 ПРИЛЕП 731463 ЕЛИЗАБЕТА ЧИПУРОВСКА 03.03.2022 31.12.2022
1477. 10-4518/2 4021021541895 20067000 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ТРАЈКО ТАРЦАН БР. 51 ПРИЛЕП 731471 ИВАНЧО ВАСИЛЕВСКИ 03.03.2022 31.12.2022
1478. 10-4518/2 4021021541895 20067000 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ТРАЈКО ТАРЦАН БР. 51 ПРИЛЕП 731498 НИКОЛИНА РИСТЕВСКА 03.03.2022 31.12.2022
1479. 10-4518/2 4021021541895 20067000 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ТРАЈКО ТАРЦАН БР. 51 ПРИЛЕП 731510 НИКОЛА ВЕЉАНОВСКИ 03.03.2022 31.12.2022
1480. 10-4518/2 4021021541895 20067000 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ТРАЈКО ТАРЦАН БР. 51 ПРИЛЕП 758957 МИХАЈЛО ВАНГЕЛОВ 03.03.2022 31.12.2022
1481. 10-4518/2 4021021541895 20067000 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ТРАЈКО ТАРЦАН БР. 51 ПРИЛЕП 761052 ТИХОМИР ВЕЛЕВСКИ 03.03.2022 31.12.2022
1482. 10-4518/2 4021021541895 20067000 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ТРАЈКО ТАРЦАН БР. 51 ПРИЛЕП 765945 ГОРДАНА ЦАНЕСКИ 14.06.2022 31.12.2023
1483. 10-4518/2 4021021541895 20067000 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ТРАЈКО ТАРЦАН БР. 51 ПРИЛЕП 751430 МАРИЧЕ ЃОРЃИЕВСКА 11.04.2022 31.12.2023
1484. 10-4518/2 4021021541895 20067000 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА ТРАЈКО ТАРЦАН БР. 51 ПРИЛЕП 731315 СЛАВИЦА НАЈДОВСКА СТОЈКОВСКА 01.03.2022 31.12.2022
1485. 10-4518/2 4021021541895 20067000 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА ТРАЈКО ТАРЦАН БР. 51 ПРИЛЕП 744735 ИРЕНА СТЕФАНОВСКА 01.03.2022 31.12.2022
1486. 10-4518/2 4021021541895 20067000 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР ТРАЈКО ТАРЦАН БР. 51 ПРИЛЕП 766585 ЛИДИЈА НОВАЧЕСКА ДИМИТРИОСКА 22.08.2022 31.12.2023
1487. 10-4518/2 4021021541895 20067000 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА ТРАЈКО ТАРЦАН БР. 51 ПРИЛЕП 737313 ГОРДАНА АНТУЛЕСКА БЕЛЧЕСКА 03.03.2022 31.12.2022
1488. 10-4518/2 4021021541895 20067000 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА ТРАЈКО ТАРЦАН БР. 51 ПРИЛЕП 749907 АЛЕКСАНДАР ДИМОВСКИ 24.03.2022 31.12.2022
1489. 10-4518/2 4021021541895 20067000 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОГИЈА ТРАЈКО ТАРЦАН БР. 51 ПРИЛЕП 756989 ВЕСНА ШИКЛОВСКА 24.03.2022 31.12.2022
1490. 10-4518/2 4021021541895 20067000 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА ТРАЈКО ТАРЦАН БР. 51 ПРИЛЕП 707716 САШО ДОХЧЕВ 01.03.2022 31.12.2022
1491. 10-4518/2 4021021541895 20067000 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА ТРАЈКО ТАРЦАН БР. 51 ПРИЛЕП 764086 ГОЦЕ НИНЕСКИ 16.08.2021 31.12.2023
1492. 10-4518/2 4021021541895 20067000 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА ТРАЈКО ТАРЦАН БР. 51 ПРИЛЕП 731544 ТОМЕ ТРАЈКОВСКИ 03.05.2022 31.12.2022
1493. 10-4518/2 4021021541895 20067000 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА ТРАЈКО ТАРЦАН БР. 51 ПРИЛЕП 731650 ТОДОР ТОДОРОВСКИ 03.05.2022 31.12.2022
1494. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 713236 РАДМИЛА ЧАВЛЕСКА 16.03.2021 31.12.2023
1495. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 713244 БЛАГОЈА ДИМЕСКИ 16.03.2021 31.12.2023
1496. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 713252 МАРГАРИТА ПИРГАНОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1497. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 713260 ВАЛЕНТИНА С. ТОДОРОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1498. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 732109 ТАЊА СТРУМЕНИКОВСКА-РИСТЕВСКА 01.04.2018 31.12.2023
1499. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 746851 ВЛАДО ДАМЕВСКИ 01.04.2018 31.12.2023
1500. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 748757 ИГОР НЕДЕЛКОВСКИ 01.04.2018 31.12.2023
1501. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 713520 ЕМИЛ ЗОЈЧЕСКИ 16.03.2021 31.12.2023
1502. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 749184 ГОЦЕ ОРОПАН 16.03.2021 31.12.2023
1503. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 754781 ВЕСНА МИЈАКОСКА-КОЧОВА 16.03.2021 31.12.2023
1504. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 757926 ИЗАБЕЛА ЧОЧЕВА ТАЛЕСКА 16.03.2021 31.12.2023
1505. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 761842 ХРИСТИНА МАНДРЕСКА 16.03.2021 31.12.2023
1506. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 765538 БИЛЈАНА КРЖЕСКА 07.04.2022 31.12.2023
1507. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 713651 РИСТО НИКОСКИ 16.03.2021 31.12.2023
1508. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 735418 АНИТА ИЛИЈЕСКА ПАЈМАКОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1509. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 713813 ЗЛАТКО САВОСКИ 16.03.2021 31.12.2023
1510. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНИСТ ОД ЦЕНТАР ЗА АСТМА И HOBB УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 713830 АЛЕКСАНДАР БАШЕСКИ 16.03.2021 31.12.2023
1511. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 713856 КАТА ШИШЕВСКА 16.03.2021 31.12.2023
1512. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 737380 ТРАЈЧЕ РЖАНИКОСКИ 16.03.2021 31.12.2023
1513. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 737399 БОРИС ЛИМБЕВСКИ 16.03.2021 31.12.2023
1514. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 741663 ИСМАИЛАКИ АЛИУ 16.03.2021 31.12.2023
1515. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 742848 АЛЕКСАНДРА МИЛЕВСКА БЛАГОЈЕСКА 16.03.2021 31.12.2023
1516. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 749982 ЗОРАН ЗОЈЧЕСКИ 16.03.2021 31.12.2023
1517. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 753149 КАТЕРИНА ЧЕШЛАРОСКА МАРКУШОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1518. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УРГЕНТНА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 756172 МИТКО СЕНОКОЗЛИОСКИ 16.03.2021 31.12.2023
1519. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 764434 РОЗИТА АНЕВСКА 26.10.2021 31.12.2023
1520. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 765279 МАРТА БОГЕСКА-НЕДЕЛКОСКА 01.03.2022 31.12.2023
1521. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 713392 МАРЈАН ЖЕЖОСКИ 16.03.2021 31.12.2023
1522. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 713406 ВЕСНА ДАБЕСКА 16.03.2021 31.12.2023
1523. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 713422 ЕМИЛИЈА КОСТОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1524. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 755206 МИРЈАНА КРСТЕСКА 16.03.2021 31.12.2023
1525. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 721751 ЕМИЛИЈА СПИРКОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1526. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 721760 МИЛКА ПАШОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1527. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 721786 СНЕЖАНА ПЕТРОВСКА 16.03.2021 31.12.2023
1528. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 721794 ГОРДАНА НИКОЛОВСКА - ДИМЕСКА 16.03.2021 31.12.2023
1529. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 721824 ВИОЛЕТА ЛИМБЕВСКА 16.03.2021 31.12.2023
1530. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 721859 АНИТА РИСТОВА МИЛОШЕСКА 16.03.2021 31.12.2023
1531. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 721867 ЗАХАРИЈА ТОПЧИОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1532. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ИТНА ПОМОШ СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 750093 НАТАЛИ ТАНЕСКА СПИРКОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1533. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 762598 МАЈА ВЕЛКОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1534. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 762601 ГЛОРИЈА СТЕФАНОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1535. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 762610 СОФИЈА РИСТЕВСКА 16.03.2021 31.12.2023
1536. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ИТНА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 756415 ГОРДАНА БОГДАН 16.03.2021 31.12.2023
1537. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 803022 ЈОВАНЧО ВЕЛЕСКИ 16.03.2021 31.12.2023
1538. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 803030 ПАНДОРКА КАВКАЛЕСКА - ДАБИЖА 16.03.2021 31.12.2023
1539. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 805130 НАТАША ЈОВАНОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1540. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ДЕФЕКТОЛОГ УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 805823 НАТАША И. ТАЛЕСКА 16.03.2021 31.12.2023
1541. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ДЕФЕКТОЛОГ УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 805831 ТАТЈАНА ПЕТРЕСКА 16.03.2021 31.12.2023
1542. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ДЕФЕКТОЛОГ УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 805840 ДАНИЈЕЛА ПЕТРЕСКА 16.03.2021 31.12.2023
1543. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ДЕФЕКТОЛОГ УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 808326 СВЕТЛАНА МИОКОВИЌ ТОМЕСКА 16.03.2021 31.12.2023
1544. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 808431 АНЕТА СПИРКОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1545. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 713600 САШО ДИМИТРИЕСКИ 16.03.2021 31.12.2023
1546. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 753289 АЛЕКСАНДАР ПОПОВСКИ 16.03.2021 31.12.2023
1547. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 753726 КАТЕРИНА АЛАВАНТИОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1548. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 721883 ДЕЈАН БОЈКОСКИ 16.03.2021 31.12.2023
1549. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 745600 НАТАША ВАСИЛЕСКА ПИРГАНОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1550. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 713058 ЗЛАТОМИР АРИЗАНКОСКИ 16.03.2021 31.12.2023
1551. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 713074 ВАСИЛЕ ВАСИЛЕСКИ 16.03.2021 31.12.2023
1552. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 731978 МИРОСЛАВ НЕСТОРОСКИ 01.04.2018 31.12.2023
1553. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 731986 МАРГАРИТА ВИДЕВСКА 01.04.2018 31.12.2023
1554. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 731994 ВЛАДИМИР СТОЈКОВСКИ 01.04.2018 31.12.2023
1555. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 737291 ИЛИЈА ЈОВАНОСКИ 25.10.2021 31.12.2023
1556. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 749788 АЛЕКСАНДАР ОБЕДНИКОВСКИ 01.04.2018 31.12.2023
1557. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 755036 КИРЕ ЈОНОСКИ 16.03.2021 31.12.2023
1558. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 713562 КИРАЦА КРАГУЕВСКА 16.03.2021 31.12.2023
1559. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 713597 СНЕЖАНА ЌОФКАРОСКА БЛАЖЕСКА 16.03.2021 31.12.2023
1560. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 713619 ЦВЕТА ТУЛЕВСКА 16.03.2021 31.12.2023
1561. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИСПИТУВАНЈЕ И КОНТРОЛА НА ЛЕКОВИ УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 713686 ЕЛЕНА ИВАНОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1562. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 721620 МАРИЈА ПАЖЕСКА 16.03.2021 31.12.2023
1563. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 721930 ЈАГОДА МОЈСОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1564. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 721956 МАРИКА КАРАЏОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1565. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 721964 ЛИЛЈАНА ЖЕЛЧЕСКА 16.03.2021 31.12.2023
1566. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 721980 ОЛИВЕРА АЏИОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1567. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 722022 ВИОЛЕТА АНГЕЛЕСКА 16.03.2021 31.12.2023
1568. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 722030 ЦВЕТАНКА ПЕХЧЕСКА 16.03.2021 31.12.2023
1569. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 722049 ЕЛИЗАБЕТА МИТРЕСКА 16.03.2021 31.12.2023
1570. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 722057 КАРОЛИНА СПИРКОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1571. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 722065 ВЕСНА ПАЦАНОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1572. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 722081 КИРИЛ ИВАНОСКИ 16.03.2021 31.12.2023
1573. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 722090 ВЕСНА ТАСЕСКА 16.03.2021 31.12.2023
1574. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 722111 КАТЕРИНА ТАЛИМЏИОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1575. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 740900 СНЕЖАНА АНЃЕЛЕСКА 16.03.2021 31.12.2023
1576. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 713163 БЛАГИЦА ИЛИЕСКА 16.03.2021 31.12.2023
1577. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 705217 МЕТОДИЈА ТАСЕСКИ 16.03.2021 31.12.2023
1578. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 713333 ДЕЈАН РИСТЕСКИ 16.03.2021 31.12.2023
1579. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 713341 НИКОЛИНА СИМЕВСКА ЦВЕЈОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1580. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 761834 МОНИКА РУХС 16.03.2021 31.12.2023
1581. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 713368 РОЗА КОВИЛОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1582. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 713376 ЛИЛЈАНА ХРИСТОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1583. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 713546 МАРГАРИТА ДУЕВА АТАНАСОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1584. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 721719 ВЕРИЦА КАКАРАСКОСКА ПЕТРЕСКА 16.03.2021 31.12.2023
1585. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 721875 РАДМИЛА АРАПИНОСКА - ЈОВАНОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1586. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 743089 АНА ЃОРЃИОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1587. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 746541 ГАБРИЕЛА ТАВЧИОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1588. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 721638 ВАСИЛКА МЛАДЕНОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1589. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 744336 ВЕРА ЧАГАРОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1590. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 748439 МАГДАЛЕНА САМАРЏИОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1591. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 751448 БИЛЈАНА ЧУЧУРОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1592. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 754269 ЈУЛИЈАНА ДИМОВСКА 16.03.2021 31.12.2023
1593. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 754277 ЕЛЕНА ПАЖЕСКА 16.03.2021 31.12.2023
1594. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПЕДИЈАТАР УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 755052 ДАЛИЈА МИРЧЕСКА АНГЕЛЕСКА 16.03.2021 31.12.2023
1595. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 756431 ВИКТОРИЈА БОШКОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1596. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 756687 БОШЕ МИЛОШЕСКИ 16.03.2021 31.12.2023
1597. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 721972 ЈУЛИЈАНА СТЕВАНАНЏИЈА 16.03.2021 31.12.2023
1598. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 737372 ИЛИЈА БОГАТИНОСКИ 16.03.2021 31.12.2023
1599. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 753297 МИТКО ДИМИТРИОВСКИ 16.03.2021 31.12.2023
1600. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 759279 ВЕСНА ЛУКАРОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1601. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 763241 МИЛЕ АНГЕЛЕСКИ 14.05.2021 31.12.2023
1602. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 763250 ДАРКО НИКОЛОСКИ 14.05.2021 31.12.2023
1603. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 713473 ЈОХАН ЃОРЃИОСКИ 16.03.2021 31.12.2023
1604. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 737330 САШО ПИРГАНОСКИ 16.03.2021 31.12.2023
1605. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 737348 СНЕЖАНА ЃОРЃИЕСКА 16.03.2021 31.12.2023
1606. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 746665 ЗЛАТКО МИТРЕВСКИ 16.03.2021 31.12.2023
1607. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 755117 АЦКА ТУШЕВСКА ЈОВАНОВА 16.03.2021 31.12.2023
1608. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП РАДИО ДИЈАГНОСТИКА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 705080 ЃОРГИ ДЕРИБАН 01.04.2010 31.12.2023
1609. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 750450 АЛЕКСАНДРА НИКОЛОСКА ТОДОРОВСКИ 16.03.2021 31.12.2023
1610. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 752916 ЕЛЕНА ЈОРДАНОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1611. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 758990 ОЛИВЕР ДИМИТРИОСКИ 16.03.2021 31.12.2023
1612. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП СПОРТСКА МЕДИЦИНА СПОРТСКА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 721778 ГОЦЕ ЈОНЗОСКИ 16.03.2021 31.12.2023
1613. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 713007 ВЛАТКО КУЗМАНОСКИ 16.03.2021 31.12.2023
1614. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 745278 ТРАЈЧЕ ЈАНКУЛОСКИ 16.03.2021 31.12.2023
1615. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 713112 БЛАГОЈА ЃОРЃИЕСКИ 16.03.2021 31.12.2023
1616. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 713120 МАРИЈА СПИРКОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1617. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 713139 ТИНКА ЈОРДАНОСКА 16.03.2021 31.12.2023
1618. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 712981 ГОРДАНА ЉУШИЌ 16.03.2021 31.12.2023
1619. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ХИРУРГИЈА АБДОМИНАЛЕН ХИРУРГ УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 744344 ДИМИТАР ИВАНОСКИ 08.10.2021 31.12.2023
1620. 10-4518/2 4021021541895 20067001 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРИЛЕП ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.51 ПРИЛЕП 746975 ДРАГИ БОГОЈЕСКИ 16.03.2021 31.12.2023
1621. 10-21045/2 4021993106668 20047602 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА УЛ. ОКТОМВРИСКА ББ ПРИЛЕП 710296 ЕЛЕНА МИЛОСКОСКА-БОГОЈЕСКА 01.04.2010 31.12.2023
1622. 10-21045/2 4021993106668 20047602 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА УЛ. ОКТОМВРИСКА ББ ПРИЛЕП 710300 АНАСТАСИЈА ДИМЕСКА 01.04.2010 31.12.2023
1623. 10-21045/2 4021993106668 20047602 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА УЛ. ОКТОМВРИСКА ББ ПРИЛЕП 710326 ЕЛИЗАБЕТА ВЕЛЕСКА 01.04.2010 31.12.2023
1624. 10-21045/2 4021993106668 20047602 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА УЛ. ОКТОМВРИСКА ББ ПРИЛЕП 805394 САШО АЦЕСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1625. 10-21045/2 4021993106668 20047602 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА УЛ. ОКТОМВРИСКА ББ ПРИЛЕП 805408 ТАТЈАНА СПИРКОСКА 01.04.2010 31.12.2023
1626. 10-21045/2 4021993106668 20047602 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА УЛ. ОКТОМВРИСКА ББ ПРИЛЕП 805424 ДРАГИЦА НИКОЛОВСКА 06.12.2019 31.12.2023
1627. 10-21045/2 4021993106668 20047602 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА УЛ. ОКТОМВРИСКА ББ ПРИЛЕП 748374 МАРИЈА СТЕВАНАНЏИЈА АДАМЧЕСКА 18.02.2014 31.12.2023
1628. 10-21045/2 4021993106668 20047602 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ОКТОМВРИСКА ББ ПРИЛЕП 748722 АКСИЊА ГАРБЕСКА-КЕБАКОСКА 22.05.2014 31.12.2023
1629. 10-21045/2 4021993106668 20047603 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА УЛ. ОКТОМВРИСКА ББ ПРИЛЕП 709921 ТАТЈАНА СТАНИМИРОВИЌ 01.04.2010 31.12.2023
1630. 10-21045/2 4021993106668 20047603 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА УЛ. ОКТОМВРИСКА ББ ПРИЛЕП 710253 ПЕТАР ОХАНЕСЈАН 01.04.2010 31.12.2023
1631. 10-21045/2 4021993106668 20047603 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА УЛ. ОКТОМВРИСКА ББ ПРИЛЕП 741825 ГОРАН КУЗЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1632. 10-21045/2 4021993106668 20047603 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. ОКТОМВРИСКА ББ ПРИЛЕП 805416 ГОРДАНА ДАМЕСКА 01.04.2010 31.12.2023
1633. 10-21045/2 4021993106668 20047603 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ САНИТАРНА ХЕМИЈА УЛ. ОКТОМВРИСКА ББ ПРИЛЕП 805475 МИЛИЦА АРИЗАНКОСКА 01.04.2010 31.12.2023
1634. 10-23556/2 4021996101373 20013606 ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА - БИОХЕ. ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ.ОРДЕ ЧОПЕЛА БР.4 ПРИЛЕП 800775 ТАТЈАНА ПРЕСПАНОСКА 11.05.2022 31.12.2026 БЛАГИЦА ИВАНОСКА  
1635. 10-20886/2 4022006105490 21001901 ПЗУ СОЛИН-ДЕНТ СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМАТ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ ББ ПРОБИШТИП 701440 СТОЈЧЕ ПЕЈЧИНОВСКИ 01.01.2009 31.12.2026 РАДМИЛА СТОЈАНОВСКА  
1636. 10-2393/2 4022014503461 21003601 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА Д-Р СЦИ ЃОРЃИ СТОЈКОВСКИ - ЏОЛЕ ПРОБИШТИП ПЗУ ОРД. ПО ОРТОДОНЦИЈА Д-Р СЦИ ЃОРЃИ СТОЈКОВСКИ - ЏОЛЕ ПРОБИШТИП ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ БР.44 ПРОБИШТИП 765309 ЃОРГИ СТОЈКОВСКИ 18.03.2022 31.12.2026 БЛАГИЦА МИТЕВСКА  
1637. 10-21185/2 4022993101484 21000302 ПЗУ ДР МИЈАЛЧО АНДОНОВСКИ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ НИКОЛА КАРЕВ БР 23 ПРОБИШТИП 800090 МАЈА ПАВИЌЕВИЌ 21.10.2011 31.12.2026 МАЈА ПАНОВСКА  
1638. 10-21432/2 4022995100426 21000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВ.ДОМ НАДА МИХАЈЛОВА-ПРОБИШТИП НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА ЈАКИМ СПИРОВ ББ ПРОБИШТИП 732370 БИЛЈАНА МИЛЕНКОВСКА 09.08.2022 31.12.2023
1639. 10-21432/2 4022995100426 21000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВ.ДОМ НАДА МИХАЈЛОВА-ПРОБИШТИП ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМ СПИРОВ ББ ПРОБИШТИП 744778 ГОРАН МИТЕВСКИ 31.12.2012 31.12.2023
1640. 10-21432/2 4022995100426 21000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВ.ДОМ НАДА МИХАЈЛОВА-ПРОБИШТИП ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМ СПИРОВ ББ ПРОБИШТИП 754099 ЕМИЛИА ДОДЕВСКИ 18.10.2016 31.12.2023
1641. 10-21432/2 4022995100426 21000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВ.ДОМ НАДА МИХАЈЛОВА-ПРОБИШТИП ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМ СПИРОВ ББ ПРОБИШТИП 756288 САЊА СТОЈМИРОВСКА 01.08.2018 31.12.2023
1642. 10-21432/2 4022995100426 21000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВ.ДОМ НАДА МИХАЈЛОВА-ПРОБИШТИП ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЈАКИМ СПИРОВ ББ ПРОБИШТИП 759384 ЉУПКА ДАВИТКОВ 31.01.2020 31.12.2023
1643. 10-21432/2 4022995100426 21000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП_1 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА ЈАКИМ СПИРОВ ББ ПРОБИШТИП 710059 СЛАВИЦА ЈОРДАНОВА 01.01.2020 31.12.2023
1644. 10-21432/2 4022995100426 21000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП_1 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ЈАКИМ СПИРОВ ББ ПРОБИШТИП 732346 МАРИЈАН МИЛЕНКОВСКИ 22.06.2022 31.12.2023
1645. 10-21432/2 4022995100426 21000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП_1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА ЈАКИМ СПИРОВ ББ ПРОБИШТИП 807311 НАДИЦА ГАВРИЛОВСКА 16.01.2019 31.12.2023
1646. 10-21432/2 4022995100426 21000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП_1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ЈАКИМ СПИРОВ ББ ПРОБИШТИП 748242 СИНИША ДАНЕВСКИ 08.09.2022 31.12.2023
1647. 10-21432/2 4022995100426 21000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП_1 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМ СПИРОВ ББ ПРОБИШТИП 749621 ЈЕЛЕНА ТОНЕВ 02.09.2014 31.12.2023
1648. 10-21432/2 4022995100426 21000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП_1 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМ СПИРОВ ББ ПРОБИШТИП 750417 ИВАН АНДОНОВСКИ 29.12.2014 31.12.2023
1649. 10-21432/2 4022995100426 21000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП_1 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМ СПИРОВ ББ ПРОБИШТИП 751154 ИВАНА АНЧОВСКА- МИХАЈЛОВА 06.04.2015 31.12.2023
1650. 10-21432/2 4022995100426 21000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП_1 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМ СПИРОВ ББ ПРОБИШТИП 756300 ЃОКО АКСЕНТИЕВ 30.07.2018 31.12.2023
1651. 10-21432/2 4022995100426 21000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП_1 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМ СПИРОВ ББ ПРОБИШТИП 765643 ДАВИД АКСЕНТИЕВ 15.04.2022 31.12.2023
1652. 10-21432/2 4022995100426 21000104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП_2 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ЈАКИМ СПИРОВ ББ ПРОБИШТИП 707317 СОЊА СТАМЕНКОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1653. 10-21432/2 4022995100426 21000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП_4 ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ЈАКИМ СПИРОВ ББ ПРОБИШТИП 707325 БРАНКО АКСЕНТИЕВ 01.04.2010 31.12.2023
1654. 10-21432/2 4022995100426 21000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП_5 РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА ЈАКИМ СПИРОВ ББ ПРОБИШТИП 707368 ТАТЈАНА СЕНЕВА 01.04.2010 31.12.2023
1655. 10-21432/2 4022995100426 21000110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП_8 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПЕДИЈАТАР ЈАКИМ СПИРОВ ББ ПРОБИШТИП 732354 ЕМИЛИЈА СЕРАФИМОВА 01.04.2010 31.12.2023
1656. 10-22510/2 4023003113552 22003601 ПЗУ Д-Р БОЈАЏИЕВ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.41 РАДОВИШ 700584 ВЛАТКО БОЈАЏИЕВ 01.01.2008 31.12.2026 НАДИЦА ПАРТАЛОВ  
1657. 10-22148/2 4023007118370 22000402 ПЗУ АДОРА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.64 РАДОВИШ 700673 МИРЈАНКА ВАСИЌ 01.01.2008 31.12.2026 ТИНА РИСТОВА  
1658. 10-6504/2 4023021511476 22005601 ПЗУ ДЕРМА М ДР.ЛУКАРОВА РАДОВИШ ПЗУ ОРД.ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМА М ДР.ЛУКАРОВА РАДОВИШ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.1 РАДОВИШ 751928 МАГДАЛЕНА ЛУКАРОВА 16.06.2021 31.12.2026 САРА ТОМОВ  
1659. 10-21863/2 4023973107180 22000101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 745430 РОБЕРТ ВЕЛКОВ 15.04.2013 31.12.2023
1660. 10-21863/2 4023973107180 22000101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 756148 БИЛЈАНА ИВАНОВА 01.01.2022 31.12.2022
1661. 10-21863/2 4023973107180 22000101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 711721 СЛАВИЦА ПЕРУНКОВСКА 01.09.2021 30.11.2022
1662. 10-21863/2 4023973107180 22000101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 760544 БИЛЈАНА ИЛИЕВ 22.08.2022 22.08.2023
1663. 10-21863/2 4023973107180 22000101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 710431 ДИМИТАР КОЖУХАРОВ 01.09.2021 30.11.2022
1664. 10-21863/2 4023973107180 22000101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 710520 ВЕНЦО ШОПОВ 22.08.2022 22.08.2023
1665. 10-21863/2 4023973107180 22000101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 711195 ВЛАДКО ФИЛИПОВ 22.08.2022 22.08.2023
1666. 10-21863/2 4023973107180 22000101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 740519 БЛАГОЈА ЗДРАВЕВ 22.08.2022 22.08.2023
1667. 10-21863/2 4023973107180 22000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР. 1 РАДОВИШ 736554 ГЛИГОР ВАЉАКОВ 01.04.2010 31.12.2023
1668. 10-21863/2 4023973107180 22000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 744093 ВЕСНА ПЕШЕВА ЈАНКОВСКИ 16.05.2022 31.12.2023
1669. 10-21863/2 4023973107180 22000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 764264 БИЛЈАНА ЈАКИМОВСКА ЌУМУРОВ 27.09.2021 31.12.2023
1670. 10-21863/2 4023973107180 22000104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ РЕНТГЕН РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 736619 СУЗАНА ТУШЕВА 01.04.2010 31.12.2023
1671. 10-21863/2 4023973107180 22000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 708658 ВАНЧО РИСТОВ 01.04.2010 31.12.2023
1672. 10-21863/2 4023973107180 22000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 736520 ЈАГОДА РИСТОВА 01.04.2010 31.12.2023
1673. 10-21863/2 4023973107180 22000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 736562 ЛИМОНКА ИЛИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1674. 10-21863/2 4023973107180 22000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 755664 ГОРАН АРАБАЏИЕВ 02.03.2018 31.12.2023
1675. 10-21863/2 4023973107180 22000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 755672 СТОЈАНЧЕ ЗАФИРОВ 02.03.2018 31.12.2023
1676. 10-21863/2 4023973107180 22000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 755699 ПАНЧЕ НИКОЛОВ 02.03.2018 31.12.2023
1677. 10-21863/2 4023973107180 22000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 760030 ЕЛЕНА КОЛЕВА 17.02.2020 31.12.2023
1678. 10-21863/2 4023973107180 22000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 760048 БЛАГОЈ КОЦЕВ 17.02.2020 31.12.2023
1679. 10-21863/2 4023973107180 22000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 744085 МОНИКА ТРАЈАНОВА 15.02.2019 31.12.2023
1680. 10-21863/2 4023973107180 22000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПЕДИЈАТАР УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 750298 СТОЈАНЧЕ ПЕТРОВ 05.12.2014 31.12.2023
1681. 10-21863/2 4023973107180 22000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 766496 ГАБРИЕЛА ЈОВАНОВА 28.07.2022 31.12.2023
1682. 10-21863/2 4023973107180 22000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 766500 ХАМДИ ЕЈУБОГЛУ 28.07.2022 31.12.2023
1683. 10-21863/2 4023973107180 22000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 766518 МАГДАЛЕНА СТАНИШКОВА МИТЕВ 28.07.2022 31.12.2023
1684. 10-21863/2 4023973107180 22000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 757039 НАДИЦА ХАЏИ-ВАСИЛЕВ 17.12.2018 31.12.2023
1685. 10-22666/2 4023996106157 22000302 ПЗУ АЛЕКСАНДАР И МЕТОДИ БЕЛУШКОВИ биохемиска лабараторија ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.104 РАДОВИШ 800465 СТЕВКА ВАСИЛЕВА 20.10.2011 31.12.2026 СТЕФАНИЈА СТЕФАНОВА  
1686. 10-21656/2 4023999108355 22000502 ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА-ПОДРУЖНИЦА МЕДИЛАБ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.22-РИ ОКТОМВРИ БР.43 РАДОВИШ 801623 НАТАША ДОНЕВА 20.09.2016 31.12.2026 ЕЛИЦА КИРИЛИЕВА  
1687. 10-21392/2 4024006108670 23004102 ПЗУ Д-Р ПАШКОВСКИ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛЕНИНОВА БР.56/2А РЕСЕН 800325 МИРЈАНА СТАВРЕВСКА 18.02.2021 31.12.2026 ЈАСНА НИКОЛОВСКА  
1688. 10-22064/2 4024006108807 23003801 ПЗУ ДР ДАЧКА СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 702447 ЗДРАВКА КАЛЕВСКА 01.04.2011 31.12.2026 ЕЛИЦА КОЛЕМИШЕВСКА  
1689. 10-6025/2 4024009501305 23004804 ПЗУ АНЕ МЕДИКА ПЗУ АНЕ МЕДИКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО ХЕМИЈА МИТЕ ТРПОВСКИ БР.19/А РЕСЕН 808962 ЕЛИЗАБЕТА ТРАЈАНОВСКА 27.08.2021 31.12.2026 КАТЕРИНА МУШАРЕВСКА  
1690. 10-22016/2 4024984103442 23001901 ЈЗУ СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ХРОНИЧНИ РЕСПИРАТОРНИ НЕСПЕЦИФИЧНИ И АЛЕРГИСКИ ЗАБОЛУВАЊА - ОТЕШЕВО ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОТЕШЕВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ХРОНИЧНИ РЕСПИРАТОРНИ НЕСПЕЦИФИЧНИ И АЛЕРГИСКИ ЗАБОЛУВАЊА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОТЕШЕВО ОТЕШЕВО 735035 МИРА ТОСКОВСКА 14.02.2011 31.12.2023
1691. 10-22016/2 4024984103442 23001902 ЈЗУ СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ХРОНИЧНИ РЕСПИРАТОРНИ НЕСПЕЦИФИЧНИ И АЛЕРГИСКИ ЗАБОЛУВАЊА - ОТЕШЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ, ПУЛМОЛОГИЈА И РЕСПИРАТОРНА АЛЕРГОЛОГИЈА ОТЕШЕВО ОТЕШЕВО 735019 ГАЛАПЧЕ САЉАМОВСКА 14.02.2011 31.12.2023
1692. 10-22016/2 4024984103442 23001902 ЈЗУ СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ХРОНИЧНИ РЕСПИРАТОРНИ НЕСПЕЦИФИЧНИ И АЛЕРГИСКИ ЗАБОЛУВАЊА - ОТЕШЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОТЕШЕВО ОТЕШЕВО 749532 КИРЕ ДОНОВСКИ 13.11.2018 31.12.2023
1693. 10-22016/2 4024984103442 23001902 ЈЗУ СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ХРОНИЧНИ РЕСПИРАТОРНИ НЕСПЕЦИФИЧНИ И АЛЕРГИСКИ ЗАБОЛУВАЊА - ОТЕШЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОТЕШЕВО ОТЕШЕВО 766666 СЕВИЛ МЕРЏАНОВСКА 17.09.2022 31.12.2023
1694. 10-21616/2 4024992100924 23000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 706078 МУРАТ МУРАТИ 16.02.1996 31.12.2023
1695. 10-21616/2 4024992100924 23000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА КАРДИОЛОГИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 723762 НИКОЛА БАКРАЧЕСКИ 01.07.2022 31.12.2022
1696. 10-21616/2 4024992100924 23000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 723851 ЗОРАН ДОНЕВСКИ 01.07.2022 31.12.2022
1697. 10-21616/2 4024992100924 23000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 723860 МАРИЈА ЗИМБОВА 01.07.2022 31.12.2022
1698. 10-21616/2 4024992100924 23000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 723878 СЛАЃАНА ТУПАРЕ 01.07.2022 31.12.2022
1699. 10-21616/2 4024992100924 23000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 723886 БЛАГОВЕСНА ФОРТОМАРОСКА МИЛЕВСКА 01.07.2022 31.12.2022
1700. 10-21616/2 4024992100924 23000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 723894 БИЛЈАНА ТЕГОВСКА 01.07.2022 31.12.2022
1701. 10-21616/2 4024992100924 23000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 723916 ГОРДАНА ДОНЕВСКА 01.07.2022 31.12.2022
1702. 10-21616/2 4024992100924 23000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 723932 РИЛИНД ЖАКУ 01.07.2022 31.12.2022
1703. 10-21616/2 4024992100924 23000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 742988 ДАНИЕЛА МИСОСКА-ПЕНДОВА 12.07.2022 31.12.2022
1704. 10-21616/2 4024992100924 23000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 743208 РИСТЕ СЕКУЛОСКИ 01.07.2022 31.12.2022
1705. 10-21616/2 4024992100924 23000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 749532 КИРЕ ДОНОВСКИ 01.07.2022 31.12.2022
1706. 10-21616/2 4024992100924 23000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 766666 СЕВИЛ МЕРЏАНОВСКА 17.09.2022 31.12.2022
1707. 10-21616/2 4024992100924 23000104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 731897 МЕРИ ПАТЧЕ 01.07.2022 31.12.2022
1708. 10-21616/2 4024992100924 23000104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 736007 МАЈА БЕЛЕВСКА 01.07.2022 31.12.2022
1709. 10-21616/2 4024992100924 23000104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 749745 ИВАНЧО КОЧОВСКИ 01.07.2022 31.12.2022
1710. 10-21616/2 4024992100924 23000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 705365 ТРАЈЧЕ НИЧЕВСКИ 16.02.1996 31.12.2023
1711. 10-21616/2 4024992100924 23000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 705861 ВЕРА ТАСЕВСКА 16.02.1996 31.12.2023
1712. 10-21616/2 4024992100924 23000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 745910 МАЈА ПАВЛОВСКА 11.06.2021 31.12.2023
1713. 10-21616/2 4024992100924 23000109 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН РЕНТГЕН РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 706116 ВЕИП ОСМАНИ 16.02.1996 31.12.2023
1714. 10-21616/2 4024992100924 23000110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 706183 ЕВДА МАСАЛКОВСКА 25.10.2018 31.12.2023
1715. 10-21616/2 4024992100924 23000110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 706094 САЊА АНДОНОВСКА 16.02.1996 31.12.2023
1716. 10-21616/2 4024992100924 23000111 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН_12 НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 730432 ЗЛАТКО ПЕТРОВСКИ 01.04.2022 01.04.2023
1717. 10-21616/2 4024992100924 23000111 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН_12 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 809250 КАТЕРИНА МИТРЕВСКА 24.12.2021 31.12.2023
1718. 10-21616/2 4024992100924 23000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 706221 ЕРЌАН МЕРЏАНОВСКИ 16.02.1996 31.12.2023
1719. 10-21616/2 4024992100924 23000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 750379 АНА ГЕРАСОВСКА ЈОВКОВСКА 18.12.2014 31.12.2023
1720. 10-21616/2 4024992100924 23000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 751600 ДАНИЦА БЕЛИЧЕВСКА СТАВРЕВСКА 05.05.2015 31.12.2023
1721. 10-21616/2 4024992100924 23000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 753904 ЕМИЛИЈА СТАВРЕВСКА 06.09.2016 31.12.2023
1722. 10-21616/2 4024992100924 23000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 734985 ВИОЛЕТКА НОНКУЛОВСКА 16.02.1996 31.12.2023
1723. 10-21616/2 4024992100924 23000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 748382 ЈАКИМ СТОЈЧЕВСКИ 01.05.2019 31.12.2023
1724. 10-21616/2 4024992100924 23000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 748404 ГОРДАНА КРСТАНОВСКА 07.04.2014 31.12.2023
1725. 10-21616/2 4024992100924 23000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 762873 КОСТА ЗАМАНОВСКИ 18.03.2021 31.12.2023
1726. 10-21616/2 4024992100924 23000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 764078 ЕРСИН МЕРЏАНОВСКИ 13.08.2021 31.12.2023
1727. 10-21616/2 4024992100924 23000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 762903 БИЛЈАНА НАСТЕВСКА 31.03.2021 31.12.2023
1728. 10-21616/2 4024992100924 23000114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ОС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 705888 РОМЕО ИКОНОМОВСКИ 16.02.1996 31.12.2023
1729. 10-2862/2 4025014504548 24003801 ПЗУ ДЕНТИЦИЈА-ПЈ СВЕТИ НИКОЛЕ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА ДЕНТИЦИЈА-ПЈ СВЕТИ НИКОЛЕ ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.СЕПТЕМВРИСКА БР.39 СВЕТИ НИКОЛЕ 765333 ИРИНА ТРАЈЧЕВА 17.03.2022 31.12.2026 ИЗАБЕЛА ТАСЕВА  
1730. 10-21762/2 4025956103832 24000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ_7 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 744468 СНЕЖАНА ГЛИГОРОВА 13.12.2012 31.12.2023
1731. 10-21762/2 4025956103832 24000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ_7 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 749176 ВИКТОРИЈА САРАФИМОВА-КОЦЕВА 16.06.2014 31.12.2023
1732. 10-21762/2 4025956103832 24000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ_7 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 751499 БИЛЈАНА ЕФТИМОВА 01.08.2022 31.12.2023
1733. 10-21762/2 4025956103832 24000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ_7 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 759082 МАРТИН КОЛЕВ 14.11.2019 31.12.2023
1734. 10-21762/2 4025956103832 24000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ_7 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 759104 БОЈАНА ДАСКАЛОВ 14.11.2019 31.12.2023
1735. 10-21762/2 4025956103832 24000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ_7 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 759805 САРА СИМОНОВСКА 28.01.2020 31.12.2023
1736. 10-21762/2 4025956103832 24000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 706922 СЛАВИЦА ПАНЕВА 01.04.2010 31.12.2023
1737. 10-21762/2 4025956103832 24000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 706930 МИРЧЕ ЈОСЕВ 01.04.2010 31.12.2023
1738. 10-21762/2 4025956103832 24000104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ НЕРВНИ БОЛЕСТИ НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 751014 ЕЛЕНА СИМЕОНОВСКА ЈОВЕВА 29.04.2022 31.12.2022
1739. 10-21762/2 4025956103832 24000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 744476 ИГОР ПАНЕВ 07.12.2021 31.12.2023
1740. 10-21762/2 4025956103832 24000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 711063 АЛЕКСАНДАР МИШЕВ 01.01.2022 31.12.2022
1741. 10-21762/2 4025956103832 24000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ РЕНТГЕН РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОГИЈА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 706981 ЗОРАН ПАНЕВ 01.02.2019 31.12.2023
1742. 10-21762/2 4025956103832 24000109 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ПРЕВЕНЦИЈА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 706884 ЈУЛИЈАНА СТОЈАНОВА 01.04.2010 31.12.2023
1743. 10-21762/2 4025956103832 24000109 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ПРЕВЕНЦИЈА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 706906 ГОРДАНА ПЕЈЧИНОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1744. 10-21762/2 4025956103832 24000110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 707015 ВЕСНА ЦВЕТКОВА 01.04.2010 31.12.2023
1745. 10-21762/2 4025956103832 24000110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 707031 СНЕЖАНА МИТЕВА 01.04.2010 31.12.2023
1746. 10-21762/2 4025956103832 24000110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПУЛМОЛОГИЈА И РЕСПИРАТОРНА АЛЕРГОЛОГИЈА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 723703 САВА ПЕЈКОВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1747. 10-21762/2 4025956103832 24000110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 711195 ВЛАДКО ФИЛИПОВ 29.04.2022 31.12.2022
1748. 10-21762/2 4025956103832 24000111 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. СЕПТЕМВРИСКА СВЕТИ НИКОЛЕ 804843 МАРИЈА ЛАЗАРОВА 01.04.2010 31.12.2023
1749. 10-21762/2 4025956103832 24000111 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. СЕПТЕМВРИСКА СВЕТИ НИКОЛЕ 804851 АЦО КРСТЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1750. 10-22017/2 4026005130046 26003601 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА СПОРТСКА МЕДИЦИНА СПОРТСКА МЕДИЦИНА СПОРТСКА МЕДИЦИНА КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 734616 ОЛИВЕР БОЈЧЕСКИ 26.01.2011 31.12.2023
1751. 10-22017/2 4026005130046 26003602 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8 МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 734500 ЃЕРЃИ ТЕРПО 26.01.2011 31.12.2023
1752. 10-22017/2 4026005130046 26003602 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8 МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 748129 РАДОМИР БУКЛИОСКИ 19.03.2014 31.12.2023
1753. 10-22017/2 4026005130046 26003602 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8 МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 751634 СЕДАТ АДЕМОСКИ 15.05.2015 31.12.2023
1754. 10-22017/2 4026005130046 26003602 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8 МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 763306 КРИСТИЈАН ЈОВИЧИНАЦ 01.06.2021 31.12.2023
1755. 10-22017/2 4026005130046 26003602 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8 МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 763314 ФЈОЛА МАМУДИ 01.06.2021 31.12.2023
1756. 10-22017/2 4026005130046 26003603 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8 МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 734578 ВЕСНА КУКОВСКА 26.01.2011 31.12.2023
1757. 10-22017/2 4026005130046 26003603 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8 МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 734608 АНДОН ЛОЖАНКОСКИ 11.08.2017 31.12.2023
1758. 10-22017/2 4026005130046 26003603 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8 МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 762407 ДУШКО ЃУРЧЕСКИ 18.01.2021 31.12.2023
1759. 10-22017/2 4026005130046 26003603 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8 МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 762415 ЈЕХОНА АСАНИ 26.03.2022 31.12.2023
1760. 10-22017/2 4026005130046 26003603 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8 МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 762423 ПЕТАР ГОЛАБОСКИ 18.01.2021 31.12.2023
1761. 10-22017/2 4026005130046 26003604 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8 МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 747050 ЈОВАН ПОПОСКИ 20.12.2013 31.12.2023
1762. 10-22017/2 4026005130046 26003604 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПЕДИЈАТАР УЛ. КЕЈ 8 МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 750336 КРИСТИНА ФИЛКОСКА 30.05.2022 31.12.2023
1763. 10-22017/2 4026005130046 26003604 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ. КЕЈ 8 МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 750328 ГАБРИЕЛА ДОЧОВСКА МОЈСОВСКА 19.10.2022 31.12.2023
1764. 10-21435/2 4026005130054 26003501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_1 ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 760595 МАЈЛИНДА СКЕНДЕРИ ШЕЈИ 09.03.2020 31.12.2023
1765. 10-21435/2 4026005130054 26003501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_1 ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 762806 БЛЕРТОН АСАНИ 09.03.2021 31.12.2023
1766. 10-21435/2 4026005130054 26003501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_1 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 736678 МАРЈАН ЈОВЧЕСКИ 19.10.2015 31.12.2023
1767. 10-21435/2 4026005130054 26003501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_1 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 746908 АНГЕЛА ПЕТКОСКА-ШУМИНОСКА 16.12.2013 31.12.2023
1768. 10-21435/2 4026005130054 26003501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_1 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 753041 БИЛЈАНА КУЗМАНОВСКА 05.01.2016 31.12.2023
1769. 10-21435/2 4026005130054 26003501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 756059 ГОРАН НЕЛОСКИ 26.06.2018 31.12.2023
1770. 10-21435/2 4026005130054 26003501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_1 НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА И ПСИХОЛОГИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723436 ЕДИП ШЕЈИ 01.04.2010 31.12.2023
1771. 10-21435/2 4026005130054 26003501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_1 НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА И ПСИХОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723444 РАДМИЛА МОЈСОВА-ЃИКОСКА 01.04.2010 31.12.2023
1772. 10-21435/2 4026005130054 26003501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_1 НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА И ПСИХОЛОГИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 747122 МАГДАЛЕНА ЧАКАР МАРКУЛЕСКА 24.01.2014 31.12.2023
1773. 10-21435/2 4026005130054 26003501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_1 ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕНДОКРИНОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 742384 АЛЕКСАНДАР ШУМИНОСКИ 24.11.2021 31.12.2023
1774. 10-21435/2 4026005130054 26003501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_1 ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УРОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 766267 АРМЕНД АРСЛАНИ 06.07.2022 31.12.2023
1775. 10-21435/2 4026005130054 26003501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_1 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 762121 ВИОЛЕТА ЧАВКОСКА 09.12.2020 31.12.2023
1776. 10-21435/2 4026005130054 26003501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_1 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 766470 СОЊА ЛАЗАРОСКА 26.07.2022 31.12.2023
1777. 10-21435/2 4026005130054 26003501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_1 ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 735396 НАДА КОЛОСКА 19.07.2018 31.12.2023
1778. 10-21435/2 4026005130054 26003501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_1 ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 759198 ФЕРИД САЛКОСКИ 05.12.2019 31.12.2023
1779. 10-21435/2 4026005130054 26003501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_1 РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 755877 РАМИЗ АЛИОСКИ 03.05.2018 31.12.2023
1780. 10-21435/2 4026005130054 26003501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_1 РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 757969 ЕДМОНД ВЕЈСЕЛИ 28.05.2019 31.12.2023
1781. 10-21435/2 4026005130054 26003501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_1 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 764680 ДАРКО ДОМАЗЕТОСКИ 17.12.2021 31.12.2023
1782. 10-21435/2 4026005130054 26003501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_1 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 765473 ДЕЈАН ГОГОСКИ 28.03.2022 31.12.2023
1783. 10-21435/2 4026005130054 26003502 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_2 АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723320 АНИТА МАТОСКА 01.04.2010 31.12.2023
1784. 10-21435/2 4026005130054 26003502 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_2 АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723347 АЦО ВЕЉАНОСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1785. 10-21435/2 4026005130054 26003502 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_2 АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723355 ВЛАДИМИР БУНЧЕСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1786. 10-21435/2 4026005130054 26003505 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_4 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723029 ЛИЛЈАНА СПАСЕВСКА 01.04.2010 31.12.2023
1787. 10-21435/2 4026005130054 26003505 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_4 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723045 ВЛАТКО МИЦКОСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1788. 10-21435/2 4026005130054 26003505 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_4 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723061 БУЈАР ПРЕВАЛА 01.04.2010 31.12.2023
1789. 10-21435/2 4026005130054 26003505 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_4 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР, ПЕДИЈАТАР НЕОНАТОЛОГ УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 736686 ВУЛНЕТ БЕКТЕШИ 01.04.2010 31.12.2023
1790. 10-21435/2 4026005130054 26003506 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_5 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА СО ЕДИНИЦА ЗА НЕОНАТОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723070 ЛИЛЈАНА ЈОВАНОСКА 01.04.2010 31.12.2023
1791. 10-21435/2 4026005130054 26003506 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_5 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА СО ЕДИНИЦА ЗА НЕОНАТОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723118 КРСТЕ СТОЈАНОСКИ 01.04.2010 31.12.2023
1792. 10-21435/2 4026005130054