Македонски   English   Shqip  


 
Новости и соопштенива во СКЗЗ

(13.01.2014)
Соопштение За давателите на здравствени услуги за  електронски начин на доставување на фактурите преку Веб Порталот на ФЗОМ...повеќе

Образец ЕЛ-ОЛ-1...преземи

(26.12.2013)
Сервисен метод за земање на податоци поврзани со осигуреник и неговите матични лекари...преземи

(03.10.2011)
Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за начинот накористење на здравствени услуги на осигурени лица во странство...повеќе

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување...повеќе

Обрасци за осигурени лица...повеќе

Известување за начинот на кодирање и фактурирање на здравствени услуги за осигурените лица со туберкулоза третирани во болнички услови (стационар)

Пресметка за фактурирање на услугите...преземи

Специјалистичко консултативна здравствена заштита

Понуди, договори и регулатива

Правна регулатива во во специјалистичко-консултативна здравствена заштита

Барање од здравствена  установа вклучена во мрежата за склучување на договор за специјалистичко консултативна здравствена заштита за 2013 година

Барање од здравствена  установа вклучена во мрежата за склучување на договор за специјалистичко консултативна стоматолошка здравствена заштита за 2013 година

Барање од здравствена  установа вклучена во мрежата за склучување на договор за специјалистичко консултативна и Болничка здравствена  заштита за 2013 година

Теркови  за Специјалистичко - консултативна здравствена заштита
Специјалистичко - консултативна здравствена заштита за 2014 година...преземи

Теркови  за Специјалистичко - консултативна во ЈЗУ
Специјалистичко - консултативна здравствена заштита ЈЗУ (Здравствени домови) за 2014 година...преземи
Специјалистичко - консултативна здравствена заштита ЈЗУ (Центри за јавно здравје) за 2014 година...преземи
Специјалистичко - консултативна здравствена заштита ЈЗУ (Институти) за 2014 година...преземи
Специјалистичко - консултативна здравствена заштита ЈЗУ (Заводи) за 2014 година...преземи

Теркови за Специјалистичка стоматологија
Специјалистичко - консултативна здравствена заштита - Стоматологија за 2014 година...преземи

ФИНАНСИСКИ ОБРАСЦИ

УПАТСТВО ЗА ФАКТУРИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ во примарна здравствена заштита во здравствени домови,специјалистичко консултативна и болничка здравствена заштита во сите здравствени установи...преземи (последна измена 09.04.2015)

Упатство за начинот на планирање, остварување и следење на  специфичниот вид и обем на здравствени услуги за кои Фондот утврдува условни надоместоци за јавните здравствени установи...повеќе

Образец ИСУЗД...преземи

Упатство за индикатори за кавалитет на дијализа..повеќе (последна измена 23.05.2014)

Упатство за индикатори за дијализа..повеќе (последна измена 23.05.2014)

Преглед на индикатори за на дијализа..повеќе (последна измена 23.05.2014)

УПАТСТВО ЗА ФАКТУРИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ во примарна здравствена заштита во здравствени домови,специјалистичко консултативна и болничка здравствена заштита во сите здравствени установи...преземи (последна измена 17.04.2014)

Упатство за фактурирање на здрасвтвени услуги за осигурени лица со хронична бубрежна инсуфиенција кои се третираат со дијализа...преземи (последна измена 17.04.2014)

Обрасци за начин на фактурирање на здравстевни услуги

Образец за фактурирање за Дијализа...преземи(последна измена 22.04.2014)

Образец за пресметување на референтни цени во специјалистичко консултативна здравствена заштита...преземи

Теркови на финансиски документи за Итна медицинска помош...преземи

Терк за Дневна Болница и Стационар...преземи

Терк за фактура-специјалистичка пресметка (ОПШТИ)...преземи

Терк за фактура-специјалистичка пресметка (ИНТЕРНА МЕДИЦИНА)...преземи

ОСНОВИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

Ценовник на здравствени услуги во специјалистичко -консуилтативна задравствена заштита 

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини