Македонски   English   Shqip  


 
ФЗОМ Интерна огласна табла

12/08/2021

Решение за мирување на постапка за унапредување.

Решение за мирување на постапка за унапредување ... Повеќе

____________________________________________________________

05/08/2021

Сектор за управување со човечки ресурси согласно член 48 од Законот за административни сулжбеници, бара да се спроведе постапка за унапредувањ на 2 (два) административни сулжбеници, со објавување на интерен оглас.


Интерен оглас Бр.01-2021 ... Повеќе
Пријава за унапредување ... Повеќе

 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија - Скопје, е институција од јавен интерес во чија надлежност е управувањето со активностите во доменот на задолжителното здравствено осигурување на граѓаните на Република Македонија. 

Врз основа на член 22,  23 од Законот за работни односи (“Службен весник на РМ“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/2016 год),  и член 22 став 1 алинеја 2 и став 3  од Законот за вработени во јавен сектор (“Службен Весник на РМ” бр. 27/14, 199/14, 27/2016 и 35/2018 година), распишува
ЈАВЕН ОГЛАС бр. 5/2018 за засновање на работен однос на определено време од 1 (една) година... повеќе

Одлука за избор на кандидат по јавен оглас

Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници (“Сл.весник на РМ“ бр.27/2014, 199/2014, 154/2015, 48/2015, 142/2016 и 11/2018), ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, објавува интерен оглас бр 3/2018 за унапредување на  1 (еден) административен службеник во Фондот за здравствено осигурување на Македонија ... повеќе
Пријава за кандидатите ... повеќе

Одлука за избор на кандидат по јавен оглас
Одлука за избор на кандидат по јавен оглас
Одлука за избор на кандидат по јавен оглас

Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници (“Сл.весник на РМ“ бр.27/2014, 199/2014, 154/2015, 48/2015, 142/2016 и 11/2018), ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, објавува интерен оглас бр 2/2018 за унапредување на  3 (три) административни службеници во Фондот за здравствено осигурување на Македонија ... повеќе

Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници (“Сл.весник на РМ“ бр.27/2014, 199/2014, 154/2015, 48/2015, 142/2016 и 11/2018), , ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, објавува интерен оглас број 1/2018 за унапредување на административен службеник во Фондот за здравствено осигурување на Македонија...повеќе
Пријава за кандидатите ... повеќе

Одлука за избор на кандидат по јавен оглас

Одлука за избор на кандидат по јавен оглас

Одлука за избор по интернен оглас број 03/2018 за унапредување на 1 (еден) административен службеник во Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Одлука за избор по интернен оглас број 02/2018 за унапредување на 1 (еден) административен службеник во Фондот за здравствено осигурување на Македонијаријава

Одлука за избор по интернен оглас број 02/2018 за унапредување на 1 (еден) административен службеник во Фондот за здравствено осигурување на Македонијаријава

Одлука за избор по интернен оглас број 01/2018 за унапредување на 1 (еден) административен службеник во Фондот за здравствено осигурување на Македонијаријава

 

 

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини