Македонски   English   Shqip  


 
Закон за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување

1. Закон за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување 47 од 2013

2. Закон за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување 136 од 2013

3. Закон за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување 91 од 2013

4. Закон за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување 164 од 2013

5. Закон за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување 27 од 2014

6. Закон за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување 112 од 2014

7. Закон за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување 144 од 2014

8. Закон за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување 124 од 2015

9. Закон за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување 149 од 2015

Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување

1. Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување (Службен весник на РМ, бр. 142 од 2008 година)

2. Закон за изменување и дополнување на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување (службен весник на РМ, бр. 64 од 2009 година)

3. Закон за изменување на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување (службен весник на рм, бр. 156 од 2009)

4. Закон за изменување и дополнување на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување (службен весник на РМ, бр. 166 од 2010 година)

5. Закон за изменување и дополнување на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување (службен весник на РМ, бр.53 од 2011)

6. Закон за изменување и дополнување на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување (службен весник на РМ, бр.185 од 2011)

7. Закон за изменување и дополнување на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување (службен весник на рм, бр. 44 од 2012)

8. Закон за изменување и дополнување на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување (службен весник на РМ, бр.15 од 2013)

9. Закон за изменување и дополнување на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување (службен весник на рм, бр. 91 од 2013)

10. Закон за изменување и дополнување на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување (службен весник на рм, бр. 170 од 2012)

11. Закон за изменување и дополнување на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување (службен весник на РМ, бр.97 од 2014)

12. Закон за изменување и дополнување на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување (службен весник на рм, бр. 113 од 2014)

13. Закон за изменување и дополнување на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување службен весник на рм, бр. 180 од 2014)

14. Закон за изменување и дополнување на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување (службен весник на рм, бр. 188 од 2014)

15. Закон за изменување и дополнување на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување (службен весник на рм, бр. 20 од 2015)

16. Закон за изменување и дополнување на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување (службен весник на рм, бр. 48 од 2015)

17. Закон за изменување и дополнување на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување (службен весник на рм, бр. 75 од 2015)

18. Закон за изменување и дополнување на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување (службен весник на рм, бр. 129 од 2015)

19. Закон за изменување и дополнување на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување (службен весник на рм, бр. 217 од 2015)

Закон за ментално здравје

1. Закон за ментално здравје (Сл.Весник на Р.Македонија бр.71 од 2006 година)

2.Закон за ментално здравје  ( Сл.Весник на Р.Македонија бр.150 од 2015 година)

Закон за лекови и медицински помагала
1. Закон за лековите и медицински помагала (Сл.Весник на Р.Македонија бр.106 од 2007 година)

2. Закон за изменување и дополнување на законот за лековите и медицинските помагала (Сл. весник бр. 88 од  2010 година)

3. Закон за дополнување на законот за лековите и медицинските помагала (Сл. весник бр. 36 од  2011 година)

4. Закон за дополнување на законот за лековите и медицинските помагала (Сл. весник бр.136 од 2011 година)

5.Закон за изменување и дополнување на законот за лековите и медицинските помагала (Сл. весник бр. 53 од 2011 година)

6. Закон за изменување и дополнување на законот за лековите и медицинските помагала (Сл. весник бр. 11 од 2012 година)

7.Закон за изменување и дополнување на законот за лековите и медицинските помагала (Сл. весник бр. 147 од 2013 година)

8. Закон за изменување и дополнување на законот за лековите и медицинските помагала (Сл. весник бр. 164 од 2013 година)

9. Закон за изменување и дополнување на законот за лековите и медицинските помагала (Сл. весник бр. 27 од 2014 година)

10. Закон за изменување и дополнување на законот за лековите и медицинските помагала (Сл. весник бр. 43  од 2014 година)

11. Закон за изменување и дополнување на законот за лековите и медицинските помагала (Сл. весник бр. 88 од 2015 година)
Закон за јавно здравје
Закон за јавно здравје (Сл Весник на РМ, бр. 22 од 15.02.2010 година)

Закон за дополнување на законот за јавно здравје (Сл Весник на РМ, бр.136 од 2011 година)

Закон за дополнување на законот за јавно здравје (Сл Весник на РМ, бр.144 од 2014 година)

Закон за дополнување на законот за јавно здравје (Сл Весник на РМ, бр.149 од 2015 година)

Закон за јавните службеници

Закон за јавните службеници (Сл Весник на РМ, бр.52 од 16.05.2010 година)...преземи

Закон за изменување и дополнување на законот за јавните службеници (Сл Весник на РМ, бр.36 од 23.03.2011 година)...преземи

Закон за евиденции во областа на здравството
Закон за евиденции во областа на здравството (Сл. Весник на РМ, бр. 20 од 16.02.2009 година)...повеќе

Закон за изменување и дополнување на законот за евиденции во областа на здравството (Сл Весник на РМ, бр. 53 од 14.04.2011 година)...повеќе
Закон за биомедицинско потпомогнато оплодување

1. Закон за биомедицинско потпомогнато оплодување (Сл.Весник на Р.Македонија бр.37 од 2008 година)

2. Закон за биомедицинско потпомогнато оплодување (Сл.Весник на Р.Македонија бр.164 од 2013)

3. Закон за биомедицинско потпомогнато оплодување (Сл.Весник на Р.Македонија бр.149 од 2014)

4. Закон за биомедицинско потпомогнато оплодување (Сл.Весник на Р.Македонија бр.37 од 2016)

Програми за здравствена заштита

1. Национална годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2018 година...повеќе

2. Програма „Здравје за сите“ за 2018 година...повеќе

3. Програма за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2018 година...повеќе

4. Програма за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Македонија за 2018 година...повеќе

5. Програма за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2018 година...повеќе

6. Програма за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија за 2018 година...повеќе

7. Програма за заштита на населението од хив-сида во Република Македонија за 2018 година...повеќе

8. Програма за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2018 година...повеќе

9. Програма за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за 2018 година...повеќе

10. Програма за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2018 година...повеќе

11. Програма за превенција на кардиоваскуларни болести (квб) во Република Македонија за 2018 година...повеќе

12. Програма за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија за 2018 година...повеќе

13. Програма за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери со пензија пониска од просечната во Република Македонија за 2018 година...повеќе

14. Програма за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Македонија за 2018 година...повеќе

15. Програма за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетесот за 2018 година...повеќе

16. Програма за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2018 година...повеќе

17. Програма за испитување на појавата,спречување и сузбивање на бруцелозата кај населението во Република Македонија во 2018 година...повеќе

18. Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2018 година...повеќе

19. Програма за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2018 година...повеќе

21. Програма за едукација на лекари и медицински персонал за 2018 година...повеќе

22. Програма за трансплантација во Република Македонија за 2018 година...повеќе

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини