Македонски   English   Shqip  


 

Користење на здравствени услуги во Република Македонија со земји со кои има договор за социјално осигурување

 

 Лицата кои се здравствено осигурени во странство, за време на привремен престој во Република Македонија (упатување на привремена работа, приватно или службено патување, студиски престој, школување, стручно усовршување, меѓународна – техничка, научна и културна соработка и слично) на основа на двојазични обрасци, потврди, можат да користат итни и неопходни здравствени услуги. Здравствените услуги можат  да се користат во сите здравствени установи кои имаат склучено Договор со ФЗОМ, а на товар на странскиот носител на здравствено осигурување.

Двојазични обрасци, потврди, за остварување на право на здравствени услуги по земји:

Држава

Упатување на привремена работа

Приватни или службени патувања, школување и слично

Лекување

Австрија

EHIC/ ПП/Сертификат

EHIC/ ПП/ Сертификат

А/МК 3-А

Албанија

АЛ/РМ 101: АЛ/РМ 123 и

АЛ/РМ 128

АЛ/РМ 111

АЛ/РМ 112

Белгија

БЕ/РМ 128

EHIC/ ПП /Сертификат

Босна и Херцеговина

БиХ/РМ 4 или БиХ/РМ 4А

БиХ/РМ 3

 

Бугарија

РБ/РМ 114

EHIC / ПП /Сертификат

 

Германија

EHIC / ПП  / Сертификат

EHIC / ПП  / Сертификат

РМ/Д 112

Италија

Ит.1 или Ит.3

Ит.7

Ит.8

Луксембург

EHIC / ПП  / Сертификат

EHIC / ПП  / Сертификат

Л/РМ 112

Полска

ПЛ/РМ 111

 

 

Словенија

СИ/РМ 5

EHIC / ПП  / Сертификат

СИ/РМ 4 *

Србија

СРБ/РМ 128

СРБ/РМ 111

 

Словачка

СК /РМ 128

EHIC / ПП  / Сертификат

СК/РМ 112

Турција

ТР/РМ 4

ТР/РМ 4

 

Франција

SЕ 21-01

SE 21-04 и / или SE 21 04A

 

Холандија

EHIC / ПП  / Сертификат

EHIC / ПП  / Сертификат

Хрватска

ХР/РМ 4

ХР/РМ 3

ХР/РМ 9 *

Црна Гора

МНЕ/РМ 128

МНЕ/РМ 111

МНЕ/РМ 112

Чешка

EHIC / ПП  / Сертификат

EHIC / ПП  / Сертификат

ЦЗ/РМ 112

[1] Осигурените лица за користените здравствени услуги на основа на обрасците, потврдите, плаќаат само партиципација (се изедначуваат со осигурените лица на ФЗОМ)

Се чека повторно воспоставување на примената на двојазичниот образец

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини