Македонски   English   Shqip  


 
Новости и соопштенија во ПЗЗ

(28.04.2021)
Упатството за работењето на ПЗУ согласно член 111 од Правилникот за правата...
повеќе

(01.02.2019)
Соопштение За давателите на здравствени услуги за новите обрасци за лабораториски услуги... повеќе

(13.01.2014)
Соопштение За давателите на здравствени услуги за  електронски начин на доставување на фактурите преку Веб Порталот на ФЗОМ... повеќе

Образец ЕЛ-ОЛ-1... преземи

(26.12.2013)
Сервисен метод за земање на податоци поврзани со осигуреник и неговите матични лекари...преземи

(15.11.2011)
Рурални места и подрачја
Во руралните подрачја во кои според редовните правила за плаќање на здравствените услуги во примарната здравствена заштита лекарите остваруваат помалку од 1700 поени...повеќе

(01.11.2011)
Упатство за новиот рецептен образец за пропишување на лекови од листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ..
повеќе

(03.10.2011)
Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за начинот накористење на здравствени услуги на осигурени лица во странство...повеќе

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување...повеќе

Обрасци за осигурени лица...повеќе

(26.09.2011)
Објава на список на лекови на товар на фондот, без доплата кои почнуваат да важат од 01.10.2011 година

Преземи документ во pdf
Преземи документ во xls


(01.08.2011)
Известување до програмерските фирми кои ги изработуваат/одржуваат софтверските решенија на избраните матични лекари...повеќе

(16.06.2011)
Известување до програмерските фирми кои ги изработуваат/одржуваат софтверските решенија на избраните матични лекари...повеќе

(23.06.2011)
Упатство за препишување на рецепти од страна на матичните лекари...
преземи
  
Упатство (Известување) за постапување на избраните лекари
   Упатство (Известување) за програмерските фирми
   
   Нацрт рецептен образец...преземи

Примарна здравствена заштита

Понуди, договори и регулатива

Барање од здравствена  установа вклучена во мрежата за склучување на договор за 2013 година

Правна регулатива во примарна здравствена заштита 

Теркови за Општа Медицина
Терк на договор за Општа медицина за 2014 година за ПЗУ кои ќе достават понуда за склучување на договор...повеќе

Теркови за Општа Стоматологија
Терк на договор за 
Општа стоматологија за 2014 година за ПЗУ кои ќе достават понуда за склучување на договор...повеќе

Теркови за Општа Гинекологија
Терк на договор за Гинекологија за 2014 година за ПЗУ кои ќе достават понуда за склучување на договор...повеќе

Технички упатства за  примарна здравствена заштита

(13.12.2017)
Техничко упатство за начинот на достава на податоци за  превентивни цели за лекарите од дејноста општа медицина
Информација за промени во XSD шемата за превенции
Информација за промени во XSD шемата за превенции за хронични


Техничко Упатство за пресметувањето и плаќањето на здравствените услуги за осигурените лица во здравствените  установи од примарната стоматолошка здравствена заштита кои имаат склучено договор со Фондот за лекарите кои имаат статус на избран лекар од дејноста општа стоматологија

Техничко упатство за електорнска достава на ИЛ-1 обрасци (верзија 3, последна измена 11.07.2013 година)

Упатство за препишување на рецепти од страна на матичните лекари

Обрасци за цели и капитација за дејност општа медицина

Обрасци за цели и капитација за дејност стоматологија

Обрасци за цели и капитација за дејност гинекологија

Шифрарник на лекари

РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА И МЕСТА

Технички упатства за  примарна здравствена заштита

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини