Македонски   English   Shqip  


 
Новости за ортопедски помагала

(19.12.2018)
Известување за даватели на здравствени установи-ортопедски помагала

(06.12.2016)
Соопштение до јавноста
Јавен повик - за правни лица (ортопедски куќи и здравствени установи аптеки) за склучување на договор за издавање на ортопедски и други помагала... .повеќе

(07.09.2016)
Соопштение до јавноста
Фондот за здравствено осигурување на Македонија објави јавен повик за склучување договори за издавање на ортопедски и други помагала со ортопедски куќи и здравствени установи, аптеки... повеќе.

Јавен повик - за правни лица (ортопедски куќи и здравствени установи аптеки) за склучување на договор за издавање на ортопедски и други помагала...
.повеќе

(26.02.2014)
Согласно   објавените  измените на правилникот   за индикациите за остварување  на право на ортопедски и други помагала  бр.10   од   20.01.2014 година  направено е  ново шифрирање на  новововедените  ставки за пелени.
Новововедените шифри за пелени се со должина од 8 знака од тие причини  Ве известуваме дека  направени се измени во техничкото упатсво за достава на фактури од  ортопедските  куќи  во должината на полињата  под реден број

17.Вид на  помагало         N(2)
18.Шифра на ортопедското помагало  според шифрарникот         N(8)

Техничкото упатство со последните измени можете да го преземете на следниот линк

(13.01.2014)
Соопштение За давателите на здравствени услуги за  електронски начин на доставување на фактурите преку Веб Порталот на ФЗОМ...повеќе

Образец ЕЛ-ОЛ-1...преземи

(03.10.2011)
Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за начинот накористење на здравствени услуги на осигурени лица во странство...повеќе

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување...повеќе

Обрасци за осигурени лица...повеќе

архива на податоци

Ортопедски помагала

Пријава,договори и регулатива

Известување при издавањето на ортопедски и други медицински помагала на осигуреното лице

Потребни документи за склучување на Aнекс на договор за обновено решениe:

1. Барање за обновено решение
2. Изјава за веродостојност
3. Табела-Прилог бр.1-Б

4
. Нова спецификација за понуда за ортопедски помагала

Пријава од правното лице за склучување на договор

Прилог за ортопедски помагала...преземи

Правна регулатива за ортопедски помагала

Теркови на договори за Ортопедски Помагала
Терк на договор за  Ортопедски помагала за 2014 година...преземи

 

Обрасци за ортопедски помагала

Образец - Потврда за потреба на ортопедско помагало за 180 дена (Образец ПОП)

Образец - Потврда за потреба на очно помагало (преземи)

Образец - Потврда за потреба од слушно помагало (преземи)

Образец - Потврда за потреба од помагало за гласен говор (преземи)

Образец - Потврда за потреба од заботехнички и забно-протетички средства (преземи)

Прегледи поврзани со ортопедски помагала

Позитивна листа на ортопедски и други помагала...превземи (Xml)

Преглед на Здравствени установи и правни лица кои имаат склучен договор со ФЗОМ...превземи

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини