Македонски   English   Shqip  


 

Содржина и начин на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување

Здравствена легитимација

Електронска здравствена картичка

ВЕБ портал на Фондот

Обезбедување на тајноста на податоците

Подготвување, донесување и изменување на годишниот план на приходи и расходи за финансирање на ЈЗУ за остварување на правата од здравственото осигурување

Ортопедски помагала

Овластувања и начин на работа на контролата на Фондот

Лекарски комисии

Утврдување на привремена спреченост за работа

Плаќање на лабораториски испитувања во СКЗЗ

Плаќање за лекови во примарната здравствена заштита

Плаќање во болничката здравствена заштита

Плаќање во примарната здравствена заштита

Плаќање во примарната стоматолошка здравствена заштита

Плаќање во специјалистичко консултативната здравствена заштита

Плаќање во биомедицинско потпомогнато оплодување

Плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат специјалистичко - консултативна стоматолошка здравствена заштита

Начин на трезорското работење и контрола на трезорското работење

Лекување во странство

Специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување

Начин на отворање и водење на девизни сметки во рамките на здравствената главна книга

Листа на лекови кои паѓаат на на Фондот за здравствено осигурување

Одлука за висина на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите

Референтни цени

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини