Македонски   English   Shqip  


 

УПЛАТНИ СМЕТКИ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Уплатна сметка

Опис

Приходна шифра

1

843***00037

Придонес за задолжително здравствено осигурување од бруто плати и надоместоци од плати на вработени кај правни лица

712213

2

843***00063

Придонес за задолжително здравствено осигурување од бруто плати на работници кај лица кои вршат самостојна дејност

712216

3

843***00084

Придонес за задолжително здравствено осигурување од лица кои вршат самостојна дејност

712215

4

843***00058

Придонес за задолжително здравствено осигурување на лица кои се занимаваат со земјоделство, сточарство,живинарство, пчеларство или риболов

712221

5

843***01905

Придонес за задолжително здравствено осигурување на корисниците на пензии и парични надоместоци според прописите на пезиското  и инвалидското осигурување

712512

6

843***00107

Придонес за задолжително здравствено осигурување на невработени лица

712511

7

843***01926

Придонес за задолжително здравствено осигурување на корисници на права од социјална заштита

712514

8

843***01947

Придонес за задолжително здравствено осигурување на други осигуреници ( осигуреници кај странски работодавци или во служба во меѓународни мисии и организации, странски дипломатски и конзуларни претставништва,граѓани кои пристапиле кон задолжително здравствено осигурување)

712222

9

843***01910

Средства за задолжително здравствено осигурување од Основниот Буџет- за неосигурени лица

712513

10

843***00864

Придонес за здравствено осигурување за изминати години

712223

11

843***00016

Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување во случај на повреда на работа и професионално заболување

712211

12

843***01989

Приходи од наплата на партиципации

725946

13

843***01968

Приходи од надомест на штета

725947

14

843***01973

Други приходи на Фонд за здравствено осигурување

712225

15

843***00495

Камата за ненавремено плаќање на придонесите за здравствено осигурување

725948

16

843***00523

Придонес за задолжително здравствено осигурување по судски постапки

712226

17

843***00544

1% од бруто полисирана премија за задолжително осигурување на сопственици, односно корисници на моторни возила од одговорност за штети предизвикани на трети лица

725967

18

843***00565

Други неданочни приходи на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

725968

19

843***00570

Придонес за задолжително здрав. Осигурување по основ договор за дело, авторски или друг договор

712227

20

843***00614

Придонес за здравствено осигурување субвенциониран од државата

712515

21

843***00640

Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување во случај на повреда на работа и професионално заболување субвенциониран од државата

712516

22

843***00677

Придонес за здравствено осигурување за мерка за субвенционирање на придонеси за време на вонредна состојба

712517

23

843***00682

Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување во случај на повреда на работа и професионално заболување за мерка за субвенционирање на придонеси за време на вонредна состојба

712518

24

843***00710

Придонес за здравствено осигурување за мерка за субвенционирање на придонеси за вработени во медиуми на надминување на состојбата со COVID 19 за време на вонредна состојба

712519

25

843***00726

Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување во случај на повреда на работа и професионално заболување за мерка за субвенционирање на придонеси за вработени во медиуми за надминување на состојбата со COVID 19 за време на вонредна состојба

712520

26

843***00885

Придонес за задолжително здравствено осигурување на лице на издржување на казна затвор, лице кое се наоѓа во притвор (ако не е осигурено по друга основа), и малолетно лице кое се наоѓа на извршување на воспитна мерка упатување во воспитно - поправен дом, односно установа

712228

 
 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини