почетна    |    за фондот    |    за осигурени лица    |    извештаи, анализи и прегледи    |    даватели на здравствени услуги    |    законска регулатива    |    меѓународни договори    |    e-здрaвство    |    тендери    |    aрхива    |     контакт1

Шифрарници за договори
Export во XML

За детален опис на колоната позиционирајте го покажувачот на маусот врз насловот на колоната.

А. Број Д. Број Шифра Назив Дејност Адреса Mесто
1. 10-23708/2 4001993102092 1075710 ПЗУ АПТЕКА АРНИКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА БОРИС КИДРИЧ БР.3 ПЕХЧЕВО
2. 10-23675/2 4002000142961 2069501 ДТУ ЕУРО-ФАРМ УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.20 ТЕТОВО
3. 10-23675/2 4002000142961 2069502 ДТУ ЕУРО-ФАРМ УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.6 ПРИЛЕП
4. 10-20968/2 4002001144623 2062010 ПЗУ АПТЕКА АДОНИС ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. БУЛЕВАР СО СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА РЕВОЛУЦИЈА БР.26 БИТОЛА
5. 10-21760/2 4002002150252 2050815 ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.11-13 БИТОЛА
6. 10-11611/2 4002006172919 2060310 ПЗУ АПТЕКА КРИС МЕДИКА - ЕМА ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.СОЛУНСКА БР.258 БИТОЛА
7. 10-22805/2 4002008507250 2062311 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА ВИВА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР.11 БИТОЛА
8. 10-21357/2 4002993119552 2050113 ПЗУ АПТЕКА ГЕНЦИЈАНА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЃОРЃИ ЃОРГИЕВ БР.19 БИТОЛА
9. 10-21357/2 4002993119552 2050114 ПЗУ АПТЕКА ГЕНЦИЈАНА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. ЦАР САМОИЛ БР.72 БИТОЛА
10. 10-21357/2 4002993119552 2050115 ПЗУ АПТЕКА ГЕНЦИЈАНА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА СТИВ НАУМОВ 37 ДОЛНО ОРИЗАРИ - БИТОЛА
11. 10-24040/2 4002994127249 2050011 ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈАФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.СКОПСКА БР.17 БИТОЛА БИТОЛА
12. 10-24061/2 4002998135327 2050411 ПЗУ АПТЕКА МОЈСОВИ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ПАРТИЗАНСКА БР.96/98 БИТОЛА
13. 10-21585/2 4003005104797 4000610 ПЗУ АПТЕКА ДИА ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МОША ПИЈАДЕ ББ ВАЛАНДОВО
14. 10-8459/2 4004005118158 29005601 ПЗУ АПТЕКА ВЕЛ ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.20 ВЕЛЕС
15. 10-23734/2 4004996107280 29005415 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. ЛЕНИНОВА БР 7 ВЕЛЕС
16. 10-23734/2 4004996107280 29005416 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ ВЕЛЕС
17. 10-23734/2 4004996107280 29005417 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.37 ВЕЛЕС
18. 10-24128/2 4005991100454 5003903 ДООЕЛ САНДРА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.37 ВИНИЦА
19. 10-24128/2 4005991100454 5003904 ДООЕЛ САНДРА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.37 ВИНИЦА
20. 10-21466/2 4006003115359 6002311 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА 2003 ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЃОРЃИ СТАМОВ ББ ГЕВГЕЛИЈА
21. 10-21466/2 4006003115359 6002312 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА 2003 ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ,ГЕВГЕЛИЈА МИРАВЦИ
22. 10-21990/2 4007000116695 7009411 ПЗУ АПТЕКА СЕМА ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.БЕЛИЧИЦА БР.119 ГОСТИВАР
23. 10-22720/2 4007003124494 7013601 ДПТУ ОПТИЧКИ СЕРВИС ОПТИКА С-И ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.БОРЧЕ ЈОВАНОСКИ БР.156 ГОСТИВАР
24. 10-22720/2 4007003124494 7013602 ДПТУ ОПТИЧКИ СЕРВИС ОПТИКА С-И ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.БОРЧЕ ЈОВАНОСКИ БР.156 ГОСТИВАР
25. 10-22872/2 4007007138414 7018002 ПЗУ АПТЕКА МЕД ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА С.ЧЕГРАНЕ ГОСТИВАР
26. 10-22359/2 4007011510832 7018711 ПЗУ АПТЕКА ДИТИ ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР
27. 10-6503/2 4007020530102 7010301 МЕДИКА ПЛУС ААН Д.О.О.Е.Л. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ГОСТИВАР ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР. 232/- ГОСТИВАР
28. 10-23168/2 4009005108880 9001410 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА 8-МИ МАРТ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР.13 ДЕЛЧЕВО
29. 10-22294/2 4009996101667 9003811 ПЗУ АПТЕКА ВИВА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. ОСОГОВСКА БР.30 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА
30. 10-21358/2 4011003125617 11009101 ПРО ОПТИК ТН ДООЕЛ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА СТРАШО ПИНЏУР 71 Ц/20 КАВАДАРЦИ
31. 10-21358/2 4011003125617 11009102 ПРО ОПТИК ТН ДООЕЛ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА СТРАШО ПИНЏУР 71 Ц/20 КАВАДАРЦИ
32. 10-23796/2 4011004121429 11009202 ДПТУ ЦАЈС ДОО ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР.6 КАВАДАРЦИ
33. 10-21218/2 4011007128637 11008811 ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-МЕДИКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ
34. 10-21218/2 4011007128637 11008812 ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-МЕДИКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА ПРОЛЕТЕРСКА 3 РОСОМАН
35. 10-8415/2 4011009503796 11010310 ПЗУ АПТЕКА СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЈНА БР.50 КАВАДАРЦИ
36. 10-13674/1 4011010506600 11010611 ПЗУ АПТЕКА АПИДО ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.БУЛЕВАР ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.2 КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ
37. 10-23128/2 4011994103160 11004011 ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА М ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.7 МИ СЕПТЕМВРИ ББ КАВАДАРЦИ
38. 10-23330/2 4012006120655 12003711 ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА КИЧЕВО ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.11-ТИ СЕПТЕМВРИ БР.130 КИЧЕВО
39. 10-23330/2 4012006120655 12003712 ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА КИЧЕВО ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА С.ЦРВИВЦИ,КИЧЕВО ЦРВИВЦИ
40. 10-24126/2 4012992104336 12003012 ПЗУ АПТЕКА Б-1 КИЧЕВО ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.115 КИЧЕВО
41. 10-24126/2 4012992104336 12003013 ПЗУ АПТЕКА Б-1 КИЧЕВО ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.БОРИС КИДРИЧ ББ КИЧЕВО
42. 10-21033/2 4012995102547 12003210 ПЗУ АПТЕКА БЕЛ ЛЕК ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.115 КИЧЕВО
43. 10-23814/2 4013005121255 13074427 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈА БР.3 КОЧАНИ
44. 10-23814/2 4013005121255 13074428 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА ПЛОШТАД ИЛИНДЕН 22 СВЕТИ НИКОЛЕ
45. 09-2922/2 4013993104832 13074813 ПЗУ АПТЕКА ИРИС ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.10 КОЧАНИ
46. 09-2922/2 4013993104832 13074814 ПЗУ АПТЕКА ИРИС ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.65 КОЧАНИ КОЧАНИ
47. 10-16550/2 4014005103296 14000802 ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ КРАТОВО ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО
48. 10-12116/2 4015005105066 15001012 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КРИВА ПАЛАНКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА
49. 10-14001/2 4015007105969 15002802 ПЗУ АПТЕКА МЕЛИСА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.28 -Д КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА
50. 10-23116/2 4017004148775 17023811 ПЗУ АПТЕКА МАРК ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ДОНЕ БОЖИНОВ БР.48 КУМАНОВО
51. 10-23523/2 4017005154299 17023710 ПЗУ АПТЕКА ДАФИНА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.11-ТИ ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО
52. 10-21943/2 4017010513795 17034001 ДПТС АУДИОМЕДИКА ДООЕЛ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА 11-ТИ ОКТОМВРИ БР.39/1-3 КУМАНОВО
53. 10-21943/2 4017010513795 17034002 ДПТС АУДИОМЕДИКА ДООЕЛ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ ЗГР.1 ВЛЕЗ 1 ЛОК.21 СКОПЈЕ
54. 10-21943/2 4017010513795 17034003 ДПТС АУДИОМЕДИКА ДООЕЛ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. СТРАШО ПИНЏУР БР.6-3/14 ШТИП
55. 10-21943/2 4017010513795 17034004 ДПТС АУДИОМЕДИКА ДООЕЛ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА ЉУБЉАНСКА БР.3 А-1,ВЕЛЕС ВЕЛЕС
56. 10-21943/2 4017010513795 17034005 ДПТС АУДИОМЕДИКА ДООЕЛ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.НИКОЛА КАРЕВ Т.Ц.ТРУДБЕНИК БР.12А ОХРИД
57. 10-24583/2 4017012518913 17035901 КОМПАНИЈА ПЛУС ДООЕЛ КУМАНОВО ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.45 ЗГРАДА1 ЛОК.4 КУМАНОВО КУМАНОВО
58. 10-22039/2 4017993128176 17022011 ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.7 КУМАНОВО
59. 10-22039/2 4017993128176 17022012 ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.3-ТА МУБ БР.65 КУМАНОВО
60. 10-22039/2 4017993128176 17022013 ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА С.РОМАНОВЦЕ РОМАНОВЦЕ
61. 10-21598/2 4017999130857 17023111 ПЗУ АПТЕКА КАМЕЛИА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.79 КУМАНОВО
62. 10-22922/2 4017999131675 17022711 ПЗУ АПТЕКА ИЛИНДЕН ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ДОНЕ БОЖИНОВ БР.18 КУМАНОВО
63. 10-23519/2 4018013501824 3005211 ПЗУ АПТЕКА БРОДЛЕК ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.4 МАКЕДОНСКИ БРОД
64. 10-23931/2 4019012504389 18004911 ПЗУ АПТЕКА БЕЛА ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРШАЛ ТИТО 98 НЕГОТИНО
65. 10-23931/2 4019012504389 18004912 ПЗУ АПТЕКА БЕЛА ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА С.ГЛИШИЌ, КАВАДАРЦИ ГЛИШИЌ
66. 10-24383/2 4020002131655 19012602 ДПТУ ОПТИКА ЦЕНТАР ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ТЦ АМАМ ЛОК.106/1 ОХРИД
67. 10-12115/2 4020003136006 19009312 ПЗУ АПТЕКА ПАШОЛИ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.85 ОХРИД ОХРИД
68. 10-21450/2 4020007148734 19012211 ПЗУ АПТЕКА ГАЛИУМ ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ПАРТИЗАНСКА БР.4/ЛОК. 1, БР. 1 ОХРИД ОХРИД
69. 10-23025/2 4020990100980 19012701 ДОУПТ АНА МАРИЈА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.86 ОХРИД
70. 10-23025/2 4020990100980 19012702 ДОУПТ АНА МАРИЈА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.86 ОХРИД
71. 10-21441/2 4020992110169 19006113 ПЗУ АПТЕКА СВ ВРАЧ КУЗМАН И ДАМЈАН ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ ДЕЈАН ВОЈВОДА БР.2 ОХРИД
72. 10-23216/2 4021002135207 20049211 ПЗУ АПТЕКА ВЕНЕНА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.112 ПРИЛЕП
73. 10-22505/2 4021003139303 20054611 ПЗУ АПТЕКА ВИТА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРКСОВА БР.27 ПРИЛЕП
74. 10-471/2 4021004144050 20049310 ПЗУ АПТЕКА МИАФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.11-ТИ ОКТОМВРИ БР.АНЕКС Г ПРИЛЕП ПРИЛЕП
75. 10-5963/2 4021005146943 20049610 ПЗУ АПТЕКА 2005 ВИВА ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ БР.59,ПРИЛЕП ПРИЛЕП
76. 10-22624/2 4021006150774 20060211 ПЗУ АПТЕКА МЕНТА ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРКСОВА БР.190 ПРИЛЕП
77. 10-22624/2 4021006150774 20060212 ПЗУ АПТЕКА МЕНТА ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.172 ПРИЛЕП
78. 10-22624/2 4021006150774 20060213 ПЗУ АПТЕКА МЕНТА ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА С.РОПОТОВО РОПОТОВО
79. 10-22332/2 4023004114978 22002311 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКУС ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЈАВОР ББ РАДОВИШ
80. 10-23294/2 4023994100879 300054012 ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ ШТИП ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ПОДАРЕШ
81. 10-23294/2 4023994100879 30005410 ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ ШТИП ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. КЕЈ МАРШАЛ ТИТО БР.ББ ШТИП
82. 10-23294/2 4023994100879 30005411 ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ ШТИП ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.КЕЈ МАРШАЛ ТИТО БР.16 ШТИП
83. 10-22701/2 4024004106963 23004411 ПЗУ ФАРМА-ЛЕК-2005 ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.29 НОЕМВРИ БР.195 РЕСЕН
84. 10-12114/2 4024005107521 23002002 ПЗУ АПТЕКА СИГИА ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН
85. 10-23268/2 4024994100166 23002213 ПЗУ АПТЕКА АНАФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ БР.45 РЕСЕН
86. 10-23268/2 4024994100166 23002214 ПЗУ АПТЕКА АНАФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ПЛОШТАД МАРШАЛ ТИТО, БР. ББ РЕСЕН
87. 10-21560/2 4026002123880 26007111 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. РИСТО КРЛЕ БР.1 СТРУГА
88. 10-23979/2 4026007134294 26007016 ПЗУ АПТЕКА ВИА-ФАРМ ВЕВЧАНИ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ, ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ
89. 10-23979/2 4026007134294 26007017 ПЗУ АПТЕКА ВИА-ФАРМ ВЕВЧАНИ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. МАРКО НЕСТОРОСКИ БР.147 ОХРИД
90. 10-23979/2 4026007134294 26007018 ПЗУ АПТЕКА ВИА-ФАРМ ВЕВЧАНИ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА 7-МИ НОЕМВРИ БР.128 ОХРИД
91. 10-23979/2 4026007134294 26007019 ПЗУ АПТЕКА ВИА-ФАРМ ВЕВЧАНИ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА ЈАНЕ САНДАНСКИ 181 БР.2/1,ОХРИД ОХРИД
92. 10-23979/2 4026007134294 26007020 ПЗУ АПТЕКА ВИА-ФАРМ ВЕВЧАНИ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЕЛПИДА КАРАМАНДИ БР.2 СТРУГА
93. 10-23979/2 4026007134294 26007021 ПЗУ АПТЕКА ВИА-ФАРМ ВЕВЧАНИ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.АБАС ЕМИН БР.80 ОХРИД ОХРИД
94. 10-23979/2 4026007134294 26007022 ПЗУ АПТЕКА ВИА-ФАРМ ВЕВЧАНИ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЖИВКО ЧИНГО БР.72-1/1-1 ОХРИД
95. 10-23979/2 4026007134294 26007023 ПЗУ АПТЕКА ВИА-ФАРМ ВЕВЧАНИ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.РИСТО КРЛЕ БР.3 СТРУГА
96. 10-23979/2 4026007134294 26007024 ПЗУ АПТЕКА ВИА-ФАРМ ВЕВЧАНИ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.АСНОМ БР.1-5/4 ОХРИД
97. 10-23979/2 4026007134294 26007025 ПЗУ АПТЕКА ВИА-ФАРМ ВЕВЧАНИ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА ПОПОВО БЛАТО ЗГР.1,ВЛЕЗ 1 БР.1 СТРУГА
98. 10-23092/2 4026995100766 26004402 ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ СТРУГА
99. 10-3269/2 4026999115741 26005002 ПЗУ АПТЕКА БЛЕДИ-СТРУГА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ СТРУГА СТРУГА
100. 10-23488/2 4027993106224 27007514 ПЗУ АПТЕКА ЕЛИКСИР ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ ДИМИТАР ВЛАХОВ БР 29 СТРУМИЦА
101. 10-23488/2 4027993106224 27007515 ПЗУ АПТЕКА ЕЛИКСИР ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. МЛАДИНСКА БР.13 СТРУМИЦА
102. 10-23488/2 4027993106224 27007516 ПЗУ АПТЕКА ЕЛИКСИР ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.17/1-100 СТРУМИЦА
103. 10-23488/2 4027993106224 27007517 ПЗУ АПТЕКА ЕЛИКСИР ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА С.ДАБИЉЕ,СТРУМИЦА ДАБИЉЕ
104. 10-24087/2 4027994104446 27008214 ПЗУ АПТЕКА СНЕЖАНА ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.1 СТРУМИЦА
105. 10-24087/2 4027994104446 27008215 ПЗУ АПТЕКА СНЕЖАНА ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. 53 СТРУМИЦА
106. 10-24087/2 4027994104446 27008216 ПЗУ АПТЕКА СНЕЖАНА ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 31 БАНСКО
107. 10-15910/2 4027999125336 27007604 ПЗУ АПТЕКА ИРИС ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ СТРУМИЦА
108. 10-21131/2 4028000125527 28020701 ДТГМ МИКРОТОНИ ДООЕЛ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.РАДОВАН ЦОНИЧ БР.93 ТЕТОВО
109. 10-21131/2 4028000125527 28020702 ДТГМ МИКРОТОНИ ДООЕЛ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. ДЕРВИШ ЦАРА БР.1 КУЛА ТЕТОВО
110. 10-21131/2 4028000125527 28020703 ДТГМ МИКРОТОНИ ДООЕЛ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА 11 ОКТОМВРИ БР.55 КУМАНОВО
111. 10-21131/2 4028000125527 28020704 ДТГМ МИКРОТОНИ ДООЕЛ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.246 ГОСТИВАР
112. 10-22153/2 4028000126116 28010311 ПЗУ АПТЕКА ЕКАЛЕК ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.5 ТЕТОВО
113. 10-22829/2 4028003136716 28010711 ПЗУ АПТЕКА ОЛИФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ БОРИС КИДРИЌ ББ ТЕТОВО
114. 10-22684/2 4028004144194 28010611 ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ ТЕТОВО ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ .ИЛИНДЕНСКА БР.174 ТЕТОВО
115. 10-4347/2 4028007156290 28020202 ПЗУ АПТЕКА ПРОФАРМА АЛ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.103 БР.91 С.СЛАТИНО-ТЕАРЦЕ СЛАТИНО - ТЕТОВО
116. 10-22582/2 4028008502575 28022103 ПЗУ АПТЕКА М&М ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. БЛАГОЈА ТОСКА БР.35-1 ТЕТОВО
117. 10-22366/2 4028008503547 28021811 ПЗУ АПТЕКА ДАНИ-ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА С.БРВЕНИЦА-ТЕТОВО БРВЕНИЦА
118. 10-22142/2 4028011514894 28028511 ПЗУ АПТЕКА ДУШИЦА ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.180/3-2,БЛОК 70 ТЕТОВО
119. 10-21868/2 4028992102485 28010011 ПЗУ АПТЕКА МЕРИ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ТОДОР ЦИПОВСКИ МЕРЏАН БР.50 ТЕТОВО
120. 10-23668/2 4028992104160 28032901 МАКСИ ЛС ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ ТЕТОВО ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА ЉУБО БОЖИНОВСКИ ПИШ ББ,ТЕТОВО ТЕТОВО
121. 10-23681/2 4028992117504 28009813 ПЗУ АПТЕКА КЕМОФАРМАЦИЈА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. 29 НОЕМВРИ БР.45 ТЕТОВО
122. 10-21889/2 4028993103418 28010111 ПЗУ АПТЕКА МЕДИГАЛ-ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.БЛАГОЈА ТОСКА ББ ЛОК.3 ТЕТОВО
123. 10-22863/2 4029005131637 30009210 ПЗУ АПТЕКА БИО-ЛЕК ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.34 ШТИП
124. 10-23501/2 4030000401200 20489100 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ 62/2-16 СКОПЈЕ - КАРПОШ
125. 10-23501/2 4030000401200 20489101 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
126. 10-23501/2 4030000401200 20489102 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА ФЕРИД МУРАТИ 5 СКОПЈЕ - ЧАИР
127. 10-23501/2 4030000401200 20489103 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ОГЊАН ПРИЦА БР.5 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
128. 10-23501/2 4030000401200 20489104 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.БР.ББ ФРАНГОВО
129. 10-23501/2 4030000401200 20489105 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.1 БР.47 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
130. 10-23501/2 4030000401200 20489106 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЌ БР.1 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
131. 10-23501/2 4030000401200 20489107 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.88 ВЕЛЕС
132. 10-23501/2 4030000401200 20489108 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.СОЛУНСКА, БР.258 - БИТОЛА БИТОЛА
133. 10-23501/2 4030000401200 20489109 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА БУЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.1/5 - СТРУМИЦА СТРУМИЦА
134. 10-23501/2 4030000401200 20489110 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. ДАМЕ ГРУЕВ БР.14/ЛОК.23 И 30 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
135. 10-23501/2 4030000401200 20489111 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЈУСТИНИЈАН ПРВИ2 БР.1А ДРАЧЕВО СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
136. 10-23501/2 4030000401200 20489112 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.12 ДЕМИР ХИСАР
137. 10-23501/2 4030000401200 20489113 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.8 БР.20 - ИЛИНДЕН ИЛИНДЕН
138. 10-23501/2 4030000401200 20489114 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ИЛЧО СТОЈАНОВСКИ БР.13 А БИТОЛА
139. 10-23501/2 4030000401200 20489115 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.15-ТИ КОРПУС БР.2 СТРУГА
140. 10-23501/2 4030000401200 20489116 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.БРАЌА ХАЏИ ТЕФОВИ БР.2 КАВАДАРЦИ
141. 10-23501/2 4030000401200 20489117 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ФИЛИП ВТОРИ МАК. БР.5 БИТОЛА
142. 10-23501/2 4030000401200 20489118 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.47/1 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
143. 10-23501/2 4030000401200 20489119 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ПЕЦО БОЖИНОВСКИ БР.2 БИТОЛА
144. 10-23501/2 4030000401200 20489120 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ШИРОК СОКАК БР.97 БИТОЛА БИТОЛА
145. 10-23501/2 4030000401200 20489121 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ХО ШИ МИН БР.190-А СКОПЈЕ - БУТЕЛ
146. 10-23501/2 4030000401200 20489122 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.ЧАЈЛЕ-ГОСТИВАР ЧАЈЛЕ
147. 10-23501/2 4030000401200 20489123 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.12 БР.1 БАРДОВЦИ
148. 10-23501/2 4030000401200 20489124 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.СОЛУНСКА БР.ББ БИТОЛА
149. 10-23501/2 4030000401200 20489125 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МИРЧЕ АЦЕВ БР.2/КАТ-ГАРАЖА СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
150. 10-23501/2 4030000401200 20489126 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЃУРО ЃАКОВИЌ БР.ББ БИТОЛА
151. 10-23501/2 4030000401200 20489127 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.АМИНТА ТРЕТИ БР.30 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
152. 10-23501/2 4030000401200 20489128 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА БОСАНСКА БР.110 БИТОЛА
153. 10-23501/2 4030000401200 20489129 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ 162 КРИВА ПАЛАНКА
154. 10-23501/2 4030000401200 20489130 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.30 БИТОЛА
155. 10-23501/2 4030000401200 20489131 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ - КУКЛИШ КУКЛИШ
156. 10-23501/2 4030000401200 20489132 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.9 БР.1 - ИНЏИКОВО ИНЏИКОВО
157. 10-23501/2 4030000401200 20489133 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА 4-ТИ ЈУЛИ 129 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
158. 10-23501/2 4030000401200 20489134 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА ЈАНИ ЛУКРОВСКИ 5 - СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
159. 10-23501/2 4030000401200 20489135 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.2 БР.89 - ВИЗБЕГОВО ВИЗБЕГОВО
160. 10-23501/2 4030000401200 20489136 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ВАСИЛ ЃОРГОВ 20А СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
161. 10-23501/2 4030000401200 20489137 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ОРЦЕ НИКОЛОВ БР.133-ЛОКАЛ 1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
162. 10-23501/2 4030000401200 20489138 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАЈКА ТЕРЕЗА БР.11 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
163. 10-23501/2 4030000401200 20489139 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА ВЛАЕ 54 СКОПЈЕ - КАРПОШ
164. 10-23501/2 4030000401200 20489140 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА ДИМИТАР ТУРИМАНЏОСКИ 1/1-6А СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
165. 10-23501/2 4030000401200 20489141 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА МАРШАЛ ТИТО 111 - БОГДАНЦИ БОГДАНЦИ
166. 10-23501/2 4030000401200 20489142 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАЏАРИ БР.76 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
167. 10-23501/2 4030000401200 20489143 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.БЛЕДСКИ ДОГОВОР БР.2 СКОПЈЕ - КАРПОШ
168. 10-23501/2 4030000401200 20489144 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ БР.38 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
169. 10-23501/2 4030000401200 20489145 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.11-ТИ ОКТОМВРИ БР.25 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
170. 10-23501/2 4030000401200 20489146 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАЏАРИ БР.ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
171. 10-23501/2 4030000401200 20489147 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.50-ТА ДИВИЗИЈА БР.18 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
172. 10-23501/2 4030000401200 20489148 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.3 ГОСТИВАР
173. 10-23501/2 4030000401200 20489149 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.112 ВЕЛЕС
174. 10-23501/2 4030000401200 20489150 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАКСИМ ГОРКИ БР.5 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
175. 10-23501/2 4030000401200 20489151 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. БАПЧОР БР.ББ-7 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
176. 10-23501/2 4030000401200 20489152 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. 10.БР.36 С.КАДИНО, ИЛИНДЕН КАДИНО
177. 10-23501/2 4030000401200 20489153 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ФЕВРУАРСКИ ПОХОД БР.46 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
178. 10-23501/2 4030000401200 20489154 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.САСА БР.40 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
179. 10-23501/2 4030000401200 20489155 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. ИВО ЛОЛА РИБАР БР.49 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
180. 10-23501/2 4030000401200 20489156 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.КАРЛ ЛИБКНЕХТ БР.58 Б СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
181. 10-23501/2 4030000401200 20489157 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. АЛЕКСО ДЕМИНОВСКИ- БАУМАН БР. 1 ВЕЛЕС
182. 10-23501/2 4030000401200 20489158 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
183. 10-23501/2 4030000401200 20489159 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ВАНЧО ПРЌЕ БР.50 ШТИП
184. 10-23501/2 4030000401200 20489160 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.СВ. ЃОРЃИ КРАТОВСКИ ББ КРАТОВО
185. 10-23501/2 4030000401200 20489161 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.БУЛЕВАР ОСЛОБОДУВАЊЕ ББ КИЧЕВО
186. 10-23501/2 4030000401200 20489162 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.БУЛ.КОЧО РАЦИН - БР.ТЦ/ВЕРО ЦЕНТАР- ЛОК.7 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
187. 10-23501/2 4030000401200 20489163 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. БУЛЕВАР ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.1/1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
188. 10-23501/2 4030000401200 20489164 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.8 КОЧАНИ
189. 10-23501/2 4030000401200 20489165 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.7-МИ СЕПТЕМВРИ БР.85 КАВАДАРЦИ
190. 10-23501/2 4030000401200 20489166 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. УЖИЧКА РЕПУБЛИКА БР. ЛОКАЛ 284 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
191. 10-23501/2 4030000401200 20489167 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. МОСКОВСКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ
192. 10-23501/2 4030000401200 20489168 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. ПЛОШТАД НОВА ЈУГОСЛАВИЈА БР.2 КУМАНОВО
193. 10-23501/2 4030000401200 20489169 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.16 ВЕЛЕС
194. 10-23501/2 4030000401200 20489170 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 95 ГЕВГЕЛИЈА
195. 10-23501/2 4030000401200 20489171 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. БУЛЕВАР ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.67 ЛОК 2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
196. 10-23501/2 4030000401200 20489172 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. ЃОРГИ СУГАРЕ БР.2/ЛОКАЛ 5 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
197. 10-23501/2 4030000401200 20489173 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.10 РАДОВИШ
198. 10-23501/2 4030000401200 20489174 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. МИТО ХАЏИ ВАСИЛЕВ ЈАСМИН, БР. ББ/Т.Ц. РАМСТОР МАЛ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
199. 10-23501/2 4030000401200 20489175 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.ББ. С.П.ПЛАНЕТ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
200. 10-23501/2 4030000401200 20489176 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. БУЛЕВАР КОЧО РАЦИН БР.ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
201. 10-23501/2 4030000401200 20489177 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. НАРОДНИ ХЕРОИ ББ С.П./МАРКЕТ-РАСАДНИК СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
202. 10-23501/2 4030000401200 20489178 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. ПРИЛЕПСКА БР.ББ БИТОЛА
203. 10-23501/2 4030000401200 20489179 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. СОЛУНСКА БР.234 БИТОЛА
204. 10-23501/2 4030000401200 20489180 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. ЌЕМАЛ СЕЈФУЛА БР. 5 СКОПЈЕ - ЧАИР
205. 10-23501/2 4030000401200 20489181 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА БУЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.70 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
206. 10-23501/2 4030000401200 20489182 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.100 ББ, ВОЛКОВО ВОЛКОВО - СКОПЈЕ
207. 10-23501/2 4030000401200 20489183 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. МАКСИМ ГОРКИ БР. 8 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
208. 10-23501/2 4030000401200 20489184 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР.ББ БИТОЛА
209. 10-23501/2 4030000401200 20489185 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. ИВО ЛОЛА РИБАР БР 76 СКОПЈЕ - КАРПОШ
210. 10-23501/2 4030000401200 20489186 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.11-ТИ ОКТОМВРИ БР.20 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
211. 10-23501/2 4030000401200 20489187 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ СТРУМИЦА
212. 10-23501/2 4030000401200 20489188 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ИГЊАТ АТАНАСОВСКИ ББ БИТОЛА
213. 10-23501/2 4030000401200 20489189 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА БУЛ.ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.62/2-16 СКОПЈЕ - КАРПОШ
214. 10-23501/2 4030000401200 20489190 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.БРЕГАЛНИЦА БР.2 БИТОЛА
215. 10-23501/2 4030000401200 20489191 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЦАР САМОИЛ БР.9 БИТОЛА
216. 10-23501/2 4030000401200 20489192 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ПЛОШТАД НОВА ЈУГОСЛАВИЈА БР.2 КУМАНОВО
217. 10-23501/2 4030000401200 20489193 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.43-1 КУМАНОВО
218. 10-23501/2 4030000401200 20489195 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ КАРПОШ БР.7 КУМАНОВО
219. 10-23501/2 4030000401200 20489196 ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИТОЛА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР БР.18А КУМАНОВО
220. 10-21073/2 4030001412885 25102501 АКУС-МЕДИКУС ДОО ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.86/3/1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
221. 10-21073/2 4030001412885 25102502 АКУС-МЕДИКУС ДОО ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.86/3/1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
222. 10-21073/2 4030001412885 25102503 АКУС-МЕДИКУС ДОО ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗГРАДА МАКЕДОНИЈА ЛОК.3 ПРИЛЕП
223. 10-21073/2 4030001412885 25102504 АКУС-МЕДИКУС ДОО ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА БУЛ. ТУРИСТИЧКА БР.71 ЛОК.1 ОХРИД
224. 10-21073/2 4030001412885 25102505 АКУС-МЕДИКУС ДОО ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. БЛАГОЈ ЈАНКОВ МУЧЕТО БР.46, СТРУМИЦА СТРУМИЦА
225. 10-21073/2 4030001412885 25102506 АКУС-МЕДИКУС ДОО ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ПАРТИЗАНСКА БР.94/1 БИТОЛА
226. 10-21275/2 4030002450713 25086911 ПЗУ АПТЕКА ТИЛИЈА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА С.МИРКОВЦИ СКОПЈЕ МИРКОВЦИ
227. 10-21275/2 4030002450713 25086912 ПЗУ АПТЕКА ТИЛИЈА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. 6 БР. 112 С.КУЧЕВИШТЕ, ЧУЧЕР САНДЕВО КУЧЕВИШТЕ
228. 10-23672/2 4030002451795 25100907 ДТМУ БАУЕРФЕИНД ДООЕЛ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.50-ТА ДИВИЗИЈА БР.24 А СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
229. 10-23228/2 4030004511361 25077612 ПЗУ АПТЕКА САРА ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. ИВАН ХАЏИНИКОЛОВ БР. 67 А СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
230. 10-23228/2 4030004511361 25077613 ПЗУ АПТЕКА САРА ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ИВАН КОЗАРОВ БР.31 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
231. 10-23228/2 4030004511361 25077614 ПЗУ АПТЕКА САРА ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. ТЕОДОСИЈ ГОЛОГАНОВ БР.8 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
232. 10-23228/2 4030004511361 25077615 ПЗУ АПТЕКА САРА ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.50-ТА ДИВИЗИЈА БР.25 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
233. 10-23228/2 4030004511361 25077616 ПЗУ АПТЕКА САРА ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.Н.М БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ. С.РАШЧЕ РАШЧЕ
234. 10-23872/2 4030005531099 25100103 ПЗУ АПТЕКА ПАНОВСКИ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ДАМЕ ГРУЕВ БР.5/8 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
235. 10-21490/2 4030005541590 25102201 ОТО- МЕДИКАЛ ВБЦ ДООЕЛ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.БОРО ПЕТРУШЕВСКИ БР.31 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
236. 10-21490/2 4030005541590 25102202 ОТО- МЕДИКАЛ ВБЦ ДООЕЛ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.БОРО ПЕТРУШЕВСКИ БР.31 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
237. 10-22111/2 4030005573085 25101103 АУДИОБМ-МК ДОО ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.50-ТА ДИВИЗИЈА БР.11 ЛОК.1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
238. 10-22111/2 4030005573085 25101104 АУДИОБМ-МК ДОО ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. РУЖА ДЕЛЧЕВА ББ БИТОЛА
239. 10-22111/2 4030005573085 25101105 АУДИОБМ-МК ДОО ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.НИКОЛА КАРЕВ ББ ОХРИД
240. 10-22111/2 4030005573085 25101106 АУДИОБМ-МК ДОО ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА НАРОДЕН ФРОНТ 29/3,СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
241. 10-22111/2 4030005573085 25101107 АУДИОБМ-МК ДОО ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ БР.549 ПРИЛЕП ПРИЛЕП
242. 10-12161/2 4030005574847 25077002 ПЗУ АПТЕКА ПОЛИН ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА БУЛ.ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.9/ЛОК.8 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
243. 10-21764/2 4030006586466 25108202 ПЗУ АПТЕКА ПРОМЕДИКА ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МИТО Х. ЈАСМИН БР.50 КАТ 2 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
244. 10-8469/2 4030006626042 25089910 ПЗУ АПТЕКА МАРИЈА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.84 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
245. 10-22707/2 4030007002727 25099314 ПЗУ АПТЕКА ГОЛД-МУН ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. БЛАГОЈА ПАРОВИЌ БР.1-1/7 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
246. 10-21557/2 4030007010614 25103912 ПЗУ АПТЕКА СИТИ ФАРМАЦИ 1 ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА МЕТОДИЈА МИТЕВСКИ 3/2-2 СКОПЈЕ - ЧАИР
247. 10-23089/2 4030007637170 25099711 ПЗУ АПТЕКА ЛИНЦУРА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА БУЛ.АСНОМ 28 ЛОК.1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
248. 10-21842/2 4030008017957 25108140 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.193 ВЕЛЕС
249. 10-21842/2 4030008017957 25108141 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ ББ. БИТОЛА
250. 10-21842/2 4030008017957 25108142 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ПРИЛЕПСКА 33 -ЛОК.1/4 БИТОЛА
251. 10-21842/2 4030008017957 25108143 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ПАРТИЗАНСКА БР.14 БИТОЛА
252. 10-21842/2 4030008017957 25108144 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА 4-ТИ НОЕМВРИ БР.49 А БИТОЛА
253. 10-21842/2 4030008017957 25108145 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.77 ДЕЛЧЕВО
254. 10-21842/2 4030008017957 25108146 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ПАНО МУДАРОВ 2 КАВАДАРЦИ
255. 10-21842/2 4030008017957 25108147 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.7-МИ СЕПТЕМВРИ 83Б КАВАДАРЦИ
256. 10-21842/2 4030008017957 25108148 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА СТРАШО ПИНЏУР 71/С.ВАТАША-1 КАВАДАРЦИ
257. 10-21842/2 4030008017957 25108149 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.СТРАШО ПИНЏУР 41 КАВАДАРЦИ
258. 10-21842/2 4030008017957 25108150 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.23 КРУШЕВО
259. 10-21842/2 4030008017957 25108151 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ 59 ОХРИД
260. 10-21842/2 4030008017957 25108152 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ПИТУ ГУЛИ БР.67 ОХРИД
261. 10-21842/2 4030008017957 25108153 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН 1/ЗГР 1 И 2 ПРИЛЕП
262. 10-21842/2 4030008017957 25108154 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.КУЗМАН ЈОСИФОСКИ БР.229 ПРИЛЕП
263. 10-21842/2 4030008017957 25108155 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.БОРКА ТАЛЕСКИ 93 ПРИЛЕП
264. 10-21842/2 4030008017957 25108156 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.120 СТРУМИЦА
265. 10-21842/2 4030008017957 25108158 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА МАНУШ ТУРНОВСКИ БР.16 НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА
266. 10-21842/2 4030008017957 25108159 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.10 ТЕТОВО
267. 10-21842/2 4030008017957 25108160 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА БУЛ. “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 63А СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
268. 10-21842/2 4030008017957 25108161 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА БУЛ. КОЧО РАЦИН 36/ЗЕЛ. ПАЗАР-ЛОК.368 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
269. 10-21842/2 4030008017957 25108162 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА БУЛ. “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БР.23 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
270. 10-21842/2 4030008017957 25108163 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ - ЈАСМИН 36 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
271. 10-21842/2 4030008017957 25108164 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА КОЗЛЕ 93 -ЛОК.2 СКОПЈЕ - КАРПОШ
272. 10-21842/2 4030008017957 25108165 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА ИВАН КОЗАРОВ 24 -ЛОК.25 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
273. 10-21842/2 4030008017957 25108166 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ИВАН АГОВСКИ БР.7-ЛОК.1 СКОПЈЕ - КАРПОШ
274. 10-21842/2 4030008017957 25108167 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА МИТРОПОЛИТ ТЕОДОСИЈ ГОЛОГАНОВ БР.98 СКОПЈЕ - КАРПОШ
275. 10-21842/2 4030008017957 25108168 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.БУЛ.ЦЕРВЕНА АРМИЈА БР,20/1-1/9 СКОПЈЕ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
276. 10-21842/2 4030008017957 25108169 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА БУЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ А1-1 -ЛОК.5 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
277. 10-21842/2 4030008017957 25108170 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА БУЛ. ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.2 А -ЛОК.5 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
278. 10-21842/2 4030008017957 25108171 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА ДРАЧЕВСКА 43 А ДРАЧЕВО
279. 10-21842/2 4030008017957 25108178 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.19 КАВАДАРЦИ
280. 10-21842/2 4030008017957 25108179 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.КРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ КАРПОШ БР.35 КУМАНОВО
281. 10-21842/2 4030008017957 25108182 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ БР.302 ПРИЛЕП
282. 10-21842/2 4030008017957 25108183 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА БУЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.35 ПРИЛЕП
283. 10-21842/2 4030008017957 25108185 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.27-МИ МАРТ БР.10 БИТОЛА
284. 10-21842/2 4030008017957 25108186 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.СОЛУНСКА БР.89 БИТОЛА
285. 10-21842/2 4030008017957 25108187 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.САМОИЛОВА БР.34А-4/3 РАДОВИШ
286. 10-21842/2 4030008017957 25108189 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ/КП3167 КАРБИНЦИ КАРБИНЦИ
287. 10-21842/2 4030008017957 25108190 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.74 ВИНИЦА ВИНИЦА
288. 10-21842/2 4030008017957 25108193 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.11 ТИ ОКТОМВРИ БР.39-3/3 КУМАНОВО
289. 10-21842/2 4030008017957 25108194 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МЛАДИНСКА БР.134 СТРУМИЦА
290. 10-21842/2 4030008017957 25108197 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА ЦВЕТАН ДИМОВ БР.36 СКОПЈЕ - ЧАИР
291. 10-21842/2 4030008017957 25108229 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАКЕДОНСКО КОСОВСКА БРИГАДА БР.1-1 СКОПЈЕ - ЧАИР
292. 10-21842/2 4030008017957 25108230 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.КЕМАЛ СЕЈФУЛА БР.1/1-4 СКОПЈЕ - ЧАИР
293. 10-21842/2 4030008017957 25108231 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. 3 ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.41/3-10 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
294. 10-21842/2 4030008017957 25108232 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ДИМИТАР ТУРИМАНЏОВСКИ БР.2/2-ДП 12 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
295. 10-21842/2 4030008017957 25108233 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МЕТОДИЈА ШАТОРОВ ШАРЛО БР.25/2-4 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
296. 10-21842/2 4030008017957 25108234 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.4 БР.3-2/1 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
297. 10-21842/2 4030008017957 25108235 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.НИКОЛА КИРОВ МАЈСКИ БР.40 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
298. 10-21842/2 4030008017957 25108236 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ФРАНКЛИН РУЗВЕЛТ БР.68/2-1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
299. 10-21842/2 4030008017957 25108237 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.АЕРОДРОМ / ОДДЕЛ 8-5 ПЕТРОВЕЦ ПЕТРОВЕЦ
300. 10-21842/2 4030008017957 25108238 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ДОВЛЕЏИК БР.1 Б1-1 БИТОЛА
301. 10-21842/2 4030008017957 25108239 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЈОЛЕ АНДОНОВСКИ БР.1/1-1 ПРИЛЕП
302. 10-21842/2 4030008017957 25108240 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МИТЕ БОГОЕВСКИ БР.1/1-1 РЕСЕН
303. 10-21842/2 4030008017957 25108241 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.26 КУМАНОВО
304. 10-21842/2 4030008017957 25108242 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.11 ТИ НОЕМВРИ БР.52 КУМАНОВО
305. 10-21842/2 4030008017957 25108243 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ДОНЕ БОЖИНОВ БР.18-1 ЛОК.1 КУМАНОВО
306. 10-21842/2 4030008017957 25108244 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.204 КРИВА ПАЛАНКА
307. 10-21842/2 4030008017957 25108245 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ БР.69 ПРОБИШТИП
308. 10-21842/2 4030008017957 25108246 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ ББ БИТОЛА
309. 10-21842/2 4030008017957 25108247 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.СУТЈЕСКА БЕ.1/2 ШТИП
310. 10-21842/2 4030008017957 25108248 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ГЕНЕРАЛ МИХАЈЛО АПОСТОЛСКИ БР.26 ШТИП
311. 10-21842/2 4030008017957 25108249 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.СРЕМСКИ ФРОНТ БР.30 ЗГРАДА 1/1-ЛОК.3 ШТИП
312. 10-21842/2 4030008017957 25108250 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.33 ВИНИЦА
313. 10-21842/2 4030008017957 25108251 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ТЕОДОСИЕ ПАУНОВ БР.27/1-3 КОЧАНИ
314. 10-21842/2 4030008017957 25108252 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЦВЕТАН ДИМОВ БР.2Б БЕРОВО
315. 10-21842/2 4030008017957 25108253 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.НИКОЛА ПАРАПУНОВ БР.1 ГОСТИВАР
316. 10-21842/2 4030008017957 25108254 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.102 ТЕТОВО
317. 10-21842/2 4030008017957 25108255 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.7 МИ НОЕМВРИ БР.1/2 ОХРИД
318. 10-21842/2 4030008017957 25108256 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.15 ТИ КОРПУС БР.1-4/2 СТРУГА
319. 10-21842/2 4030008017957 25108257 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ПРОЛЕТЕРСКИ БРИГАДИ БР.42 СТРУГА
320. 10-21842/2 4030008017957 25108258 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛШЕВ БР.10Б ГЕВГЕЛИЈА
321. 10-21842/2 4030008017957 25108259 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ПРВОМАЈСКА БР.14Б ВАЛАНДОВО
322. 10-21842/2 4030008017957 25108260 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ПЛОШТАД МАРШАЛ ТИТО БР.15 КАВАДАРЦИ
323. 10-21842/2 4030008017957 25108261 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.62 НЕГОТИНО
324. 10-21842/2 4030008017957 25108262 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.85/3 ВЕЛЕС
325. 10-21842/2 4030008017957 25108263 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА БЕЛИЧИЦА БР.109 ГОСТИВАР
326. 10-21842/2 4030008017957 25108264 ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.1 КУМАНОВО
327. 10-23397/2 4030009055399 25111611 ПЗУ АПТЕКА МАРИЈА ГАЛЕН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАЈАКОВСКИ БР.3 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
328. 10-24400/2 4030989259556 ОЧНА ОПТИКА ГЕТАЛДУС ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА БУЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ ББ ТЦ БИСЕР СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
329. 10-24400/2 4030989259556 ОЧНА ОПТИКА ГЕТАЛДУС ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.11 ОКТОМВРИ ЛОКАЛ 5 ГТЦ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
330. 10-24400/2 4030989259556 25100601 ОЧНА ОПТИКА ГЕТАЛДУС ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.56 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
331. 10-24400/2 4030989259556 25100602 ОЧНА ОПТИКА ГЕТАЛДУС ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.56 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
332. 10-24400/2 4030989259556 25100604 ОЧНА ОПТИКА ГЕТАЛДУС ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА ТУРИСТИЧКА БР.50 ОХРИД
333. 10-24400/2 4030989259556 25100605 ОЧНА ОПТИКА ГЕТАЛДУС ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЈОРГО ОСМАНЛИ БР.10 БИТОЛА
334. 10-24400/2 4030989259556 25100606 ОЧНА ОПТИКА ГЕТАЛДУС ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КУМАНОВО
335. 10-24400/2 4030989259556 25100607 ОЧНА ОПТИКА ГЕТАЛДУС ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.60 ПРИЛЕП
336. 10-24400/2 4030989259556 25100608 ОЧНА ОПТИКА ГЕТАЛДУС ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.56 ШТИП
337. 10-24400/2 4030989259556 25100609 ОЧНА ОПТИКА ГЕТАЛДУС ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.160 ВЕЛЕС
338. 10-24400/2 4030989259556 25100610 ОЧНА ОПТИКА ГЕТАЛДУС ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ТОДОР ЦИПОВСКИ МЕРЃАН БР.11 ТЕТОВО
339. 10-24400/2 4030989259556 25100611 ОЧНА ОПТИКА ГЕТАЛДУС ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.13 КАВАДАРЦИ
340. 10-24400/2 4030989259556 25100612 ОЧНА ОПТИКА ГЕТАЛДУС ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ СТРУМИЦА
341. 10-24400/2 4030989259556 25100613 ОЧНА ОПТИКА ГЕТАЛДУС ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ ББ КОЧАНИ
342. 10-24120/2 4030992103460 25079011 ПЗУ АПТЕКА АКАЦИЈА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.КОЗЛЕ БР.88 Б-3 ЛОК.3 И 4 СКОПЈЕ - КАРПОШ
343. 10-21875/2 4030992113333 250521100 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.НАРОДЕН ФРОНТ БР.5/4 ЛОК.1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
344. 10-21875/2 4030992113333 250521101 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.7 ВЕЛЕС
345. 10-21875/2 4030992113333 250521102 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.105 ВЕЛЕС
346. 10-21875/2 4030992113333 250521103 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА БОРИС КИДРИЧ ББ БИТОЛА
347. 10-21875/2 4030992113333 250521104 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ПАРТИЗАНСКА БР. 110 БИТОЛА
348. 10-21875/2 4030992113333 250521105 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.С. МИТРОВ ДАНКО 63 ГЕВГЕЛИЈА
349. 10-21875/2 4030992113333 250521106 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.240 ГОСТИВАР
350. 10-21875/2 4030992113333 250521107 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.БРАТСТВО ЕДНИСТВО ББ ДЕБАР
351. 10-21875/2 4030992113333 250521108 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.4 ЈУЛИ ББ ДЕЛЧЕВО
352. 10-21875/2 4030992113333 250521109 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈАТА БР.2 ЗГР.1 ВЛЕЗ 2 КОЧАНИ
353. 10-21875/2 4030992113333 250521110 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРШАЛ ТИТО 45 КОЧАНИ
354. 10-21875/2 4030992113333 250521111 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.172 КРИВА ПАЛАНКА
355. 10-21875/2 4030992113333 250521112 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.154 НЕГОТИНО
356. 10-21875/2 4030992113333 250521113 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ПРИЛЕП
357. 10-21875/2 4030992113333 250521114 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. МАРКСОВА БР.37 ПРИЛЕП
358. 10-21875/2 4030992113333 250521115 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ. РАДОВИШ
359. 10-21875/2 4030992113333 250521116 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ПЛОШТАД ИЛИНДЕН БР.62 СВЕТИ НИКОЛЕ
360. 10-21875/2 4030992113333 250521117 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.2-ЛОК.1 СВЕТИ НИКОЛЕ
361. 10-21875/2 4030992113333 250521118 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.41 СТРУМИЦА
362. 10-21875/2 4030992113333 250521119 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. ЛЕНИНОВА ББ ЛОК.24 СТРУМИЦА
363. 10-21875/2 4030992113333 250521120 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЈНА ББ СТРУГА
364. 10-21875/2 4030992113333 250521121 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. ЈОСИФ КОВАЧЕВ ББ. ШТИП
365. 10-21875/2 4030992113333 250521122 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.15 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
366. 10-21875/2 4030992113333 250521123 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. БУЛЕВАР КРСТЕ МИСИРКОВ БР. 67 СКОПЈЕ - ЧАИР
367. 10-21875/2 4030992113333 250521124 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЏОН КЕНЕДИ 9А СКОПЈЕ - ЧАИР
368. 10-21875/2 4030992113333 250521125 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЛАЗАР ТРПОВСКИ БР.88 СКОПЈЕ - БУТЕЛ
369. 10-21875/2 4030992113333 250521126 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЖИВКО БРАЈКОВСКИ ЛОК 2 И 3 СКОПЈЕ - БУТЕЛ
370. 10-21875/2 4030992113333 250521127 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА ДЕЛОВЕН КОМПЛЕКС-ЦЕНТАР ЗА СНАБДУВАЊЕ ЛОКАЛ 1 СКОПЈЕ - БУТЕЛ
371. 10-21875/2 4030992113333 250521128 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ШУТО ОРИЗАРИ 94 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ
372. 10-21875/2 4030992113333 250521129 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. ДИМИТРИЕ ЧУПОВСКИ БР.1А,СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
373. 10-21875/2 4030992113333 250521130 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ 13-ТИ НОЕМВРИ БР. ЛОК.492 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
374. 10-21875/2 4030992113333 250521131 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ 25/1-35 СКОПЈЕ - КАРПОШ
375. 10-21875/2 4030992113333 250521132 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.26 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
376. 10-21875/2 4030992113333 250521133 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ВАСИЛ ЃОРГОВ 20/ЛОК 8 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
377. 10-21875/2 4030992113333 250521134 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. ИВО ЛОЛА РИБАР БР. 72 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
378. 10-21875/2 4030992113333 250521135 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МОСКОВСКА БР.7 СКОПЈЕ - КАРПОШ
379. 10-21875/2 4030992113333 250521136 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ 66А СКОПЈЕ - КАРПОШ
380. 10-21875/2 4030992113333 250521137 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.88/6 ЛОК.16 СКОПЈЕ - КАРПОШ
381. 10-21875/2 4030992113333 250521138 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.1 ЛОК.4 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
382. 10-21875/2 4030992113333 250521139 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.60 ЛОК.12 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
383. 10-21875/2 4030992113333 250521140 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЛУКА ГЕРОВ БР.3 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
384. 10-21875/2 4030992113333 250521141 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ СКОПЈЕ - САРАЈ
385. 10-21875/2 4030992113333 250521142 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА БР. ББ-ЛОК 28 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
386. 10-21875/2 4030992113333 250521143 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ ББ ЛОК.5 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
387. 10-21875/2 4030992113333 250521144 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ 7/7/ЗГР Б-3 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
388. 10-21875/2 4030992113333 250521145 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА БУЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.24 ЛОК.6 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
389. 10-21875/2 4030992113333 250521146 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ 109/3-2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
390. 10-21875/2 4030992113333 250521147 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.БУЛЕВАР ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.5 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
391. 10-21875/2 4030992113333 250521148 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. БУЛЕВАР ВИДЕО СМИСЛЕВСКИ БАТО БР. 10 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
392. 10-21875/2 4030992113333 250521149 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЈАНИ ЛУКРОВСКИ 3 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
393. 10-21875/2 4030992113333 250521150 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
394. 10-21875/2 4030992113333 250521151 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. БЛАГОЈА СТЕФКОВСКИ БР.61 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
395. 10-21875/2 4030992113333 250521152 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.8 БР.15 ИЛИНДЕН
396. 10-21875/2 4030992113333 250521153 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.БИХАЌКА БР. 4 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
397. 10-21875/2 4030992113333 250521154 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ИВАН КОЗАРЕВ 24 ЛОК.35 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
398. 10-21875/2 4030992113333 250521155 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ 43 А ЛОК.9 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
399. 10-21875/2 4030992113333 250521156 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ БР. 68 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
400. 10-21875/2 4030992113333 250521157 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.8 БР.67 МИЛАДИНОВЦИ ИЛИНДЕН
401. 10-21875/2 4030992113333 250521158 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА С.КОНОПНИЦА КОНОПНИЦА
402. 10-21875/2 4030992113333 250521159 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА С.РУСИНОВО БЕРОВО РУСИНОВО
403. 10-21875/2 4030992113333 250521160 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА С.МИСЛЕШЕВО СТРУГА МИСЛЕШЕВО
404. 10-21875/2 4030992113333 250521161 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА С.СЕНОКОС СЕНОКОС - ГОСТИВАР
405. 10-21875/2 4030992113333 250521162 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЗДУЊЕ БР.241 А, С. ЗДУЊЕ ЗДУЊЕ - ГОСТИВАР
406. 10-21875/2 4030992113333 250521163 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.23/25 С.ОБЛЕШЕВО КОЧАНИ ОБЛЕШЕВО
407. 10-21875/2 4030992113333 250521164 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.1 БР.95 С.КОНДОВО САРАЈ СКОПЈЕ КОНДОВО
408. 10-21875/2 4030992113333 250521165 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА С.КОНЧЕ РАДОВИШ КОНЧЕ
409. 10-21875/2 4030992113333 250521166 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.1 БР.4 ЗЕЛЕНИКОВО СКОПЈЕ ЗЕЛЕНИКОВО
410. 10-21875/2 4030992113333 250521167 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА С.РАДОЛИШТА СТРУГА РАДОЛИШТА
411. 10-21875/2 4030992113333 250521168 ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА С.ЛОПАТЕ КУМАНОВО ЛОПАТЕ
412. 10-21841/2 4030992155249 25078716 ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. ЦВЕТАН ДИМОВ БР.40 ТЦ ЧАИРЧАНКА СКОПЈЕ - ЧАИР
413. 10-21841/2 4030992155249 25078717 ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР
414. 10-21841/2 4030992155249 25078718 ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА КРАИШКА ББ СКОПЈЕ - БУТЕЛ
415. 10-21841/2 4030992155249 25078719 ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА ББ СКОПЈЕ - ЧАИР
416. 10-21841/2 4030992155249 25078720 ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ
417. 10-21841/2 4030992155249 25078721 ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА 1 БР.50 ДОЛНО КОЛИЧАНИ ДОЛНО КОЛИЧАНИ
418. 10-22584/2 4030992174057 25079521 ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА СКОПЈЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ ВОСТАНИЧКА БР 59 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
419. 10-22584/2 4030992174057 25079522 ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА СКОПЈЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ ВОДЊАНСКА БР 28 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
420. 10-22584/2 4030992174057 25079523 ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА СКОПЈЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.29/1-6 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
421. 10-22584/2 4030992174057 25079524 ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА СКОПЈЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ ВАСИЛ ГЛАВИНОВ БР 3/1-8 И БР.1/21 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
422. 10-22584/2 4030992174057 25079525 ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА СКОПЈЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ ЈАНЕ САНДАНСКИ БР 82 ЛОКАЛ БР 23 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
423. 10-22584/2 4030992174057 25079526 ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА СКОПЈЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА КЕЈ 13-ТИ НОЕМВРИ,ГТЦ ЛОКАЛ 8 ДЕ 314 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
424. 10-22584/2 4030992174057 25079527 ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА СКОПЈЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА БУЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ ББ.ЛОКАЛ 3 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
425. 10-22584/2 4030992174057 25079528 ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА СКОПЈЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА ВАСИЛ ЃОРГОВ БР.1 ВЛЕЗ 2 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
426. 10-22584/2 4030992174057 25079529 ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА СКОПЈЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА 2 БР.11,СОПИШТЕ СОПИШТЕ
427. 10-22584/2 4030992174057 25079530 ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА СКОПЈЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ 80 ЗГРАДА 3/1 СКОПЈЕ - КАРПОШ
428. 10-21429/2 4030992196220 25078910 ПЗУ АПТЕКА МАКМЕДИКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 1 СКОПЈЕ - КАРПОШ
429. 10-21063/2 4030992210959 25077511 ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИУМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. НИКОЛА ПАРАПУНОВ БР. 3 А ЛОК.5/1 СКОПЈЕ - КАРПОШ
430. 10-24075/2 4030993120848 25100711 ДПВНТ МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.44 ШТИП
431. 10-24075/2 4030993120848 25100713 ДПВНТ МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЈНА БР.42 КАВАДАРЦИ
432. 10-24075/2 4030993120848 25100714 ДПВНТ МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА КОСТА НОВАКОВИЌ БР.7 ЛОК 4 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
433. 10-24075/2 4030993120848 25100715 ДПВНТ МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД
434. 10-24075/2 4030993120848 25100716 ДПВНТ МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.113А БИТОЛА
435. 10-24075/2 4030993120848 25100717 ДПВНТ МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.БЕЛ КАМЕН БР.7 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
436. 10-24075/2 4030993120848 25100720 ДПВНТ МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА БУЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.19-А СТРУМИЦА СТРУМИЦА
437. 10-24075/2 4030993120848 25100721 ДПВНТ МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.242 ГОСТИВАР
438. 10-24075/2 4030993120848 25100722 ДПВНТ МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА 11 ОКТОМВРИ БР.1 А КУМАНОВО
439. 10-23035/2 4030993255867 25100401 ТД ОРТОПЕДИЈА ИЛИНДЕН 96 ДООЕЛ СКОПЈЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.РОМАНИЈА БР.ББ-ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
440. 10-21405/2 4030994251075 25101900 СЛУХ 1-ИЗВОЗ-УВОЗ ДОО ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.66А/2-1М СКОПЈЕ
441. 10-23868/2 4030995109825 25114602 ЦЕНТАР ЗА ОРТОТИКА И ПРОТЕТИКА СЛАВЕЈ АД СКОПЈЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ВАСИЛ ЃОРГОВ БР.45 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
442. 10-23868/2 4030995109825 25114603 ЦЕНТАР ЗА ОРТОТИКА И ПРОТЕТИКА СЛАВЕЈ АД СКОПЈЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЛЕНИНГРАДСКА БР.61 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
443. 10-23868/2 4030995109825 25114605 ЦЕНТАР ЗА ОРТОТИКА И ПРОТЕТИКА СЛАВЕЈ АД СКОПЈЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЌ БР.55 БИТОЛА
444. 10-23868/2 4030995109825 25114606 ЦЕНТАР ЗА ОРТОТИКА И ПРОТЕТИКА СЛАВЕЈ АД СКОПЈЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД
445. 10-23868/2 4030995109825 25114607 ЦЕНТАР ЗА ОРТОТИКА И ПРОТЕТИКА СЛАВЕЈ АД СКОПЈЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.1/5,ЛОКАЛИТЕТ СТАР МЕРАК КУМАНОВО
446. 10-23868/2 4030995109825 25114609 ЦЕНТАР ЗА ОРТОТИКА И ПРОТЕТИКА СЛАВЕЈ АД СКОПЈЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.М.Ч.ФИЛИПОВСКИ БР.254 ГОСТИВАР
447. 10-23868/2 4030995109825 25114610 ЦЕНТАР ЗА ОРТОТИКА И ПРОТЕТИКА СЛАВЕЈ АД СКОПЈЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.98 КОЧАНИ КОЧАНИ
448. 10-23868/2 4030995109825 25114611 ЦЕНТАР ЗА ОРТОТИКА И ПРОТЕТИКА СЛАВЕЈ АД СКОПЈЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.КЕЈ МАРШАЛ ТИТО БР.57 ШТИП
449. 10-23868/2 4030995109825 25114612 ЦЕНТАР ЗА ОРТОТИКА И ПРОТЕТИКА СЛАВЕЈ АД СКОПЈЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.КЕЈ 9-ТИ СЕПТЕМВРИ БР.42 ПРИЛЕП
450. 10-23868/2 4030995109825 25114615 ЦЕНТАР ЗА ОРТОТИКА И ПРОТЕТИКА СЛАВЕЈ АД СКОПЈЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА БРАТСТВО ЕДИНСТВО ЗГРАДА1/ВЛЕЗ1 СТРУМИЦА
451. 10-23868/2 4030995109825 25114619 ЦЕНТАР ЗА ОРТОТИКА И ПРОТЕТИКА СЛАВЕЈ АД СКОПЈЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.31 ТЕТОВО
452. 10-23868/2 4030995109825 25114620 ЦЕНТАР ЗА ОРТОТИКА И ПРОТЕТИКА СЛАВЕЈ АД СКОПЈЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.1/1-1 ТЕТОВО
453. 10-23690/2 4030995126762 25075711 ПЗУ АПТЕКА АРТЕМИЗИА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.В.С.БАТО 9/1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
454. 10-24032/2 4030995173973 25076311 ПЗУ АПТЕКА АЛОЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР. 40Б СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
455. 10-24085/2 4030998360006 25046527 ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА 9/2 СКОПЈЕ - БУТЕЛ
456. 10-24085/2 4030998360006 25046528 ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО, БР. 43 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
457. 10-24085/2 4030998360006 25046529 ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. РАДИШАНСКА БР.68 СКОПЈЕ - БУТЕЛ
458. 10-24085/2 4030998360006 25046530 ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЖЕЛЕЗНИЧКА БР.30А 1/1 ЛОК.2 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
459. 10-24085/2 4030998360006 25046531 ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА МОСКОВСКА БР.5/ЛОКАЛ 15 СКОПЈЕ - КАРПОШ
460. 10-24085/2 4030998360006 25046532 ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈА БР.5 КОЧАНИ
461. 10-24085/2 4030998360006 25046533 ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. СТРАШО ЕРБАПЧЕ БР.159 КОЧАНИ
462. 10-24085/2 4030998360006 25046534 ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.171 Б СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
463. 10-24085/2 4030998360006 25046535 ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА БОЖИДАР АЏИЈА БР.3/1-6 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
464. 10-24085/2 4030998360006 25046536 ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЖАН ЖОРЕС БР.4 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
465. 10-24085/2 4030998360006 25046537 ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ БР.3 ВИНИЦА
466. 10-24085/2 4030998360006 25046538 ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ БР.3 РЕСЕН
467. 10-24085/2 4030998360006 25046539 ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.3 ОРИЗАРИ - КОЧАНИ
468. 10-24085/2 4030998360006 25046540 ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ - С.КРАНИ КРАНИ
469. 10-9706/2 4030999354794 25046610 ПЗУ АПТЕКА ЕФЕДРА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ОРЦЕ НИКОЛОВ БР.155 ЛОК.3 СКОПЈЕ - КАРПОШ
470. 10-22847/2 4043009501474 25113409 ПЗУ АПТЕКА ВИВАЛЕК ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.КОЦЕ МЕТАЛЕЦ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
471. 10-22847/2 4043009501474 25113410 ПЗУ АПТЕКА ВИВАЛЕК ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ФИНСКА БР.236А СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
472. 10-22847/2 4043009501474 25113411 ПЗУ АПТЕКА ВИВАЛЕК ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.3 БР.50 С.ЦРЕШОВО ЦРЕШЕВО
473. 10-23902/2 4043019525924 26167101 ОРТОПЕДИЈА ПАРТНЕР-ТИМ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА МЕТОДИЈА АНДОНОВ-ЧЕНТО БР. 1 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
474. 10-6149/2 4044019516492 25172302 ПРО-ОРТОС МЕДИКАЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАЈКА ТЕРЕЗА БР.35 ЛОК.1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
475. 10-20843/2 4049011500270 12008210 ПЗУ АПТЕКА НИНЕКС ФАРМ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА МАРШАЛ ТИТО БР.20 КИЧЕВО
476. 10-20845/2 4055011500513 28028812 ПЗУ АПТЕКА БАМИ КОР МЕДИКА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ. БЛАГОЈА ТОСКА ББ ТЕТОВО
477. 10-23593/2 4060010500343 200615010 ПЗУ АПТЕКА БИЛКА ФАРМАЦИЈА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.30 ПРИЛЕП
478. 10-22105/2 4075009500345 25120301 ДПТ ОРТОПРО ЕТЕР ДОО ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.БОЦА ИВАНОВА БР.ББ СКОПЈЕ - БУТЕЛ
479. 10-23166/2 4079015501464 28033911 ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ФАРМ 2 С.ТЕАРЦЕ ТЕАРЦЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.БИСТРИЦА БР.ББ ТЕАРЦЕ, ТЕТОВО ТЕАРЦЕ
480. 10-21507/2 4080010517239 25124401 АУДИТИВА ДОО ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА МАЈКА ТЕРЕЗА БР.7 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
481. 10-21507/2 4080010517239 25124402 АУДИТИВА ДОО ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА ДИМИТАР ИЛИЕВСКИ МУРАТО БР.10 БИТОЛА
482. 10-21507/2 4080010517239 25124404 АУДИТИВА ДОО ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА 11-ТИ ОКТОМВРИ БР.43,ЗГР.1/1 КУМАНОВО
483. 10-21507/2 4080010517239 25124406 АУДИТИВА ДОО ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА МАЈКА ТЕРЕЗА БР.7 СКОПЈЕ
484. 10-21507/2 4080010517239 25124407 АУДИТИВА ДОО ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ БР.4 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
485. 10-21507/2 4080010517239 25124408 АУДИТИВА ДОО ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.29-ТИ НОЕМВРИ БР.107/1-1,ТЕТОВО ТЕТОВО
486. 10-21507/2 4080010517239 25124409 АУДИТИВА ДОО ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.„ХРИСТИЈАН КАРПОШ“ БР.34/1-4 ПРИЗЕМЈЕ ШТИП
487. 10-21507/2 4080010517239 25124410 АУДИТИВА ДОО ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.31А/ВЛЕЗ 1,ГЕВГЕЛИЈА ГЕВГЕЛИЈА
488. 10-21763/2 4080018571828 25162801 ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МЕДИКАПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МИЦЕ КОЗАР БР.10 А, ПРИЛЕП ПРИЛЕП
489. 10-21763/2 4080018571828 25162802 ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МЕДИКАПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.КОЧО РАЦИН БР.75,СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
490. 10-21763/2 4080018571828 25162803 ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МЕДИКАПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.36/1 ТЕТОВО
491. 10-21763/2 4080018571828 25162804 ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МЕДИКАПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.БУЛЕВАР 1-ВИ МАЈ БР.202/7 БИТОЛА БИТОЛА
492. 10-21763/2 4080018571828 25162805 ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МЕДИКАПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ КАРПОШ БР.7 КУМАНОВО
493. 10-21763/2 4080018571828 25162806 ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МЕДИКАПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МЛАДИНСКА 37 БР.2/1 СТРУМИЦА
494. 10-23930/2 4080019579040 26168302 ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДИК Д.О.О. СКОПЈЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.27 ТЕТОВО
495. 10-23930/2 4080019579040 26168303 ЗЕГИН ФАРМ ОРТОПЕДИК Д.О.О. СКОПЈЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА БУ.КОЧО РАЦИН БР.75 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
496. 10-5435/2 4080020588134 26172502 АКУС МЕДИКУС ПЛУС ДОО СКОПЈЕ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА УЛ.ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.36 ВЛ.3/ПРИЗЕМЈЕ-ЛОКАЛ 2, ШТИП ШТИП


Export во XML